Galvenie » 2018 » Novembris » 5 » Vēsts: 05.11.18. Katrēns "Vienota lauka daļa"
16:58
Vēsts: 05.11.18. Katrēns "Vienota lauka daļa"

05.11.18 Катрен “Частица Единого поля”

Не смотрите на себя в зеркало!
Изображение – это не то, что есть!
Вы для Материи – есть лекало,
Энергетическая в вас сеть!

Вы – частица Единого поля,
Материализована для развития!
Вы должны проявить Волю!
Жить Знаниями, а не по наитию!

Люди не поняли, что надо,
Просто вам дана Богом Воля!
Для Творения вам нет преграды,
Только помните – вы часть поля!

Вы – подобие Великое Бога!
Бог не проявляется в Материи,
Богу проще стать в Мире Пророком,
Помогать людям в другой акватории!

Люди – октаэдр внутри и вне!
Или восьмиугольник энергии!
Каждая клетка несёт в себе,
Бога энергию без потери!

Клетками управляет не человек!
А энергетический вне Кластер!
Человек мучается целый век,
Ему кажется, что он – Мастер!

Есть клеточное Пространство,
Оно создаёт своё Целое!
Запрещается всякое странствие,
Клетки формируют тело!

Выбор Программы за Богом!
Оболочку определяют Родители!
Образ человека – есть итог,
Сразу двух его Учредителей!

Со стороны Неба – Создатель!
Со стороны Материи – Родители!
Они приходят к одному знаменателю,
В дальнейшем клетки – водители!

Кажется, что клетка – ничто!
Самое главное – заблуждение!
Клеточное поле – это оно,
Определяет человека движение!

Программа от Бога одна на всех!
Энергию пополняет Бог!
Человек развивается без помех,
К концу жизни готовит итог!

Если Воля и Программа совпали,
Человек постигает Истину!
Поверьте, все проблемы пропали,
Если в Вере человек воистину!

Клетки ожидают вашей реакции,
Дух от Бога – это бессмертие,
Если для человека – мамона акция,
Клетки готовят его к смерти!

Всё связано в Пространстве строго,
Человек против Бога не нужен!
Жизнь – преодоление отрогов,
В сердце не бывает от Любви стужи!

Человек должен понять, что Бог,
Или Создатель проявлен внутри,
Своя Вселенная подводит итог,
Когда внутри нет Духовной зари!

Здоровьем управляют клетки,
Человек должен проявить Волю!
На каждом стоит Неба метка,
Причастности к информационному полю!

Вне тела – люди частицы Кластера!
Кластера управления Вечностью,
Бесконечность для людей – Сцена,
А в Материи люди – конечность!

Вы – биологический объект в Материи,
Но, в Пространстве остаётесь жить!
Не бывает энергетической потери,
Ибо, энергоинформационная жизнь!

Оторвать людей от Бога нельзя!
Оболочка – не ограничение!
У человека многоуровневая стезя,
Для Пространства – это значение!

Аминь.
Отец Абсолют
05.11.18

 

Vēsts: 05.11.18. Katrēns "Vienota lauka daļa"

Neskataties uz sevi spogulī!
Attēls - tas nav tas, kas ir!
Jūs priekš Matērijas - lekalo esat,
Enerģētiskais tīkls jūsos!

Jūs - Vienota lauka daļa,
Materializēta priekš attīstības!
Jums jāizpauž Griba!
Dzīvot ar Zināšanām, bet ne pēc nojautām!

Cilvēki nesaprata, ko vajag,
Jums vienkārši Dieva dota Griba!
Priekš radīšanas jums šķēršļu nav,
Tikai atceraties - jūs lauka daļa!

Jūs - Dieva Dižena līdzība!
Dievs neizpaužas Matērijā,
Dievam vienkāršāk kļūt Pasaulē Pravietim,
Palīdzēt cilvēkiem citā akvatorijā!

Cilvēki - oktaedrs iekšā un ārā!
Vai enerģijas astoņstūris!
Katra šūna sevī nes,
Dieva enerģiju bez zaudējuma!

Ne cilvēks vada šūnas!
Bet enerģētiskais āra Klasters!
Cilvēks mocās veselu mūžu,
Viņam šķiet, ka viņš - Meistars!

Ir šūnu Telpa,
Tā savu Veselumu rada!
Klejošana dažāda aizliegta,
Šūnas ķermeni formē!

Programmas izvēle Dieva!
Apvalku nosaka Vecāki!
Cilvēka tēls - rezultāts ir,
Uzreiz divu viņa Dibinātāju!

No Debesu puses - Radītājs!
No Matērijas puses - Vecāki!
Viņi nonāk pie viena Saucēja,
Šūnas turpmāk - vadītāji!

Šķiet, ka šūna - nekas!
Pati galvenā - maldīšanās!
Šūnu lauks - tas ir tas,
Cilvēka kustību nosaka!

Programma no Dieva viena uz visiem!
Enerģiju papildina Dievs!
Cilvēks attīstās bez traucējumiem,
Uz dzīves beigām rezultātu gatavo!

Ja Griba un Programma sakrita,
Cilvēks Patiesību sasniedz!
Ticiet, visas problēmas pazuda,
Ja cilvēks Ticībā patiesi!

Šūnas jūsu reakciju gaida,
Gars no Dieva - tā nemirstība,
Ja priekš cilvēka - mamons akcija,
Šūnas viņu nāvei gatavo!

Viss Telpā saistīts stingri,
Pret Dievu cilvēks nevajadzīgs!
Dzīve - atzarojumu pārvarēšana,
Sirdī no Mīlestības sala nav!

Cilvēkam jāsaprot, ka Dievs,
Vai Radītājs izpausts iekšā,
Savs Visums rezultātus gatavo,
Kad iekšā nav Garīgās ausmas!

Šūnas vada veselību,
Cilvēkam Griba jāizpauž!
Uz katra stāv Debesu atzīme,
Piederība informatīvajam laukam!

Ārpus ķermeņa - cilvēki Klastera daļas!
Mūžības vadības Klastera,
Bezgalība priekš cilvēkiem - Skatuve,
Bet Matērijā cilvēki - ekstremitāte!

Jūs - bioloģiskais objekts Matērijā,
Taču, dzīvot paliek Telpā!
Nemēdz būt enerģētisko zaudējumu,
Jo, dzīve energoinformatīva!

Atraut cilvēkus no Dieva nedrīkst!
Apvalks - nav ierobežojums!
Cilvēkam taka daudzlīmenīga,
Priekš Telpas - tam nozīme!

Āmen.
Tēvs Absolūts
05.11.18.

05.11.18.Quatrain  “Particle of United field” 

Don’t look at yourself on the mirror!
The image- is not what it is!
You are for Matter- there is a piece,
Energetic network is in you!

You- are particle of United field,
Materialized for development!
You must manifest the Will!
To live with Knowledge, but not by instinct!

People didn’t understand, what was needed,
Just is given to you the Will by God!
For creation you have no barrier,
Just remember- you are part of the field!

You- are Great similarity of God!
God doesn’t manifest in Matter,
It’s easier for God to become a Prophet in the World,
Help to people in another area!

People- are an octahedron inside and outside!
Or an octagon of energy!
Each cell carries in itself,
God’s energy without loss!

The cells are not controlled by human!
But outside cluster of energy!
Human suffers a whole century,
It seems to him that he- is Master!

There is a cell Space,
It creates its own Whole!
It’s forbidden to any journey,
The cells form the body!

The choice of program by God!
The shell is defined by Parents!
The image of human- is the result,
Immediately two of its Founders!

From the side of Heaven- the Creator!
From the side of Matter- the Parents!
They came to the same denominator,
In the future, the cells- the drivers!

It seems that the cell- is nothing!
The most important- is a delusion!
The field of cells- is this,
Defines movement of people!

The program from God is one for all!
God replenishes energy!
Human develops without interference,
For the end of life is preparing a result!

If the Will and Program coincided,
Human comprehends the Truth!
Believe Me, all problems are gone,
If human is truly in Faith!

The cells are waiting for your reaction,
The Spirit from God- is immortality,
If for human- mammon is action,
Cells prepare him for death!

Everything is connected strictly in Space,
Human against God is not needed!
Life- is overcoming spurs,
In the heart there is no cold from Love!

Human must understand that God,
Or the Creator is manifested inside,
Own Universe sums up,
When there is no Spiritual dawn inside!

Health is governed by cells,
Human must manifest the Will!
There is a mark of Heaven on each one,
Involvement in the information field!

Outside of body- people are particles of Cluster!
Cluster of Eternity Management,
Infinity for people- is Scene,
But human in Matter- is limb!

You- are biological object in Matter,
But, remain to live in Space!
There is no energy loss,
Because, life is energy-informative!

It’s impossible to tear people away from God!
Shell- is not a limitation!
Human has multi level path,
For Space- it’s a meaning!

Amen
Father Absolute
05.11.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.11.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots: Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.11.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.11.2018.
Un: http://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /05.11.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.11.2018. 

Skatījumu skaits: 34 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: