Galvenie » 2017 » Decembris » 5 » Vēsts: 05.12.17. Katrēns "Vēl nekā nav!" - *
23:11
Vēsts: 05.12.17. Katrēns "Vēl nekā nav!" - *

Vēsts: 05.12.17. Katrēns "Vēl nekā nav!" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(TG) "Saplūsme 2!" / *(ДО)-Дух Отца "Слияние 2!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/tg_saplusme_2/2014-08-05-1168 , и находка:http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page3 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=102 , http://spekavots.ucoz.ru/photo/photo=103 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

05.12.17 Катрен "Ещё ничего нет!"………………………………………Quatrain "There still has nothing!"

Ещё ничего нет! ..............................Vēl nav nekā!....................................There still has nothing!
А эмоции зашкаливают! ................ Bet emocijas savvaļā iet!..................But emotions are off scale!
Готовится «Званый обед», .............Gatavojas "Goda mielasts",………....Preparing a "Dinner party",
Преображения заманивают! ..........Pārveidošanas ievilina!......................Transfiguration lures!

Желающих на «Трон» много, ..........Gribētāju uz "Troņa" ir daudz,……...Whishing for the "Throne" are a lot,
«Король» не хочет сдаваться, ........"Karalis" negrib padoties,……………"The King" doesn't want to give up,
Грязь поднимается в итоге, .............Dubļi paceļas rezultātā,……………...Dirt rises in the end,
Враги над страной издеваются! ......Naidnieki par valsti ņirgājas!..............Enemies scoff for the country!

Забыли, что Русь - Империя! ........Aizmirsa, ka Krievzeme - Impērija!...Forgot, that Russia- is an Empire!
Основатель Она человечества! ....Viņa cilvēces pamatlicējs!.................She is the founder of humanity!

Почему вокруг неё истерия, .............Kādēļ ap viņu histērija,…………………..Why is there hysteria around her,
В Мире и в своём отечестве? ...........Pasaulē un savā tēvzemē?....................In the World and own homeland?

Слетелись тёмные вокруг «жертвы»!.Salidoja tumšie apkārt "upurim"!.........Shadowed came around the "victim"!
Территория - само богатство! .............Teritorija - pati bagātība!.....................Territory- is very wealth!
Разделение Империи их планы - во-первых,.Viņu plāni Impērijas sadalīšana - vispirms,..The division of the Empire their plan- first,
И никакого на Руси братства! ............ Un nekādas brālības uz Krievzemes!...And there is no brotherhood in the Russia!

Русь раздражала всегда, ................. Krievzeme vienmēr kaitināja,……………Russia always irritated,
Территорией до океана, ....................Ar teritoriju līdz okeānam,………………..With territory till the ocean,
Под мечом не была никогда, ............Zem zobena nebija nekad,……………….Under the sword was never,
Силой Духа крепчала Она! .............. Gara spēkā stiprinājās Viņa!....................Through the power of the Spirit, She grew stronger!

В Империи был порядок, .............. Impērijā kārtība bija,……………………..In the Empire there was order,
Национальные интересы, ..............Nacionālās intereses,…………………....National interests,
Не грозил никогда упадок, .............Krišana nedraudēja nekad,……………...It never threatened to decline,
Не было никакой завесы! ............. Nebija nekāda aizsega!...........................There was no veil!

Говорил,Третью поднимать надо, ..Teicu, Trešo vajag pacelt,……………….I said, need to rise the Third,
По велению не власти, а народа, ...Ne pēc varas pavēles, bet tautas,……...At the behest not of the authorities, but of the nation,
Отвечать за страну - отрада, ...........Atbildēt par valsti - prieks,………………To be in charge of the country- is joy,
Это продолжение Русского рода! ....Krievu dzimtas tas turpinājums!.............This is the continuation of the Russian family!

Слетевшиеся имеют цели, ...............Salidojušiem mērķi ir,…………………….Fries have targets,
Несут их впереди себя. .....................Nes viņus pa priekšu sev………………..Carry them ahead of yourself
Но, в России люди умели, .................Taču, Krievijā cilvēki mācēja,…………....But, in Russia people knew how,
Крест принимать на себя! ..............Krustu uz sevis pieņemt!......................Cross take over themselves!

Бьются политики, не понимая, .........Sitas politiķi, nesaprotot,……………….....Politicians struggle, not understanding,
Что дискуссии уводят в прошлое, ....Ka diskusijas pagātnē aizved,…………...That discussions lead to the past,
Заря Свободы уже поднимается, .....Brīvības Ausma jau paceļas,………….....The Draw of Freedom is already rising,
Преображение Руси возможно! .....Krievzemes pārveidošana iespējama!..Transfiguration of Russia is possible!

Мир изменится и стремительно! ........Pasaule izmainīsies un strauji!.................The World will change and swiftly!
Никто этого не ожидал, ...................... Neviens to negaidīja,……………………...Nobody expected this,
Не объяснить вразумительно, ............Nepaskaidrot saprotami,……………….....Not to explain intelligibly,
Кто Сценарий такой написал? .........Kurš tādu Scenāriju uzrakstīja?............Who wore such Scenario?

Люди не способны увидеть «Завтра»!.Cilvēki nespēj ieraudzīt "Rīt"!.................People can't see "Tomorrow"!
Политики не исключение, .....................Politiķi nav izņēmums,…………………..Politicians are not exception,
Не знают они, что есть Правда, ...........Nezin viņi, ka Patiesība ir, ……………...They don't know, that there is a Truth,
И что передадут поколениям? .............Un ko paaudzēm nodos?........................And what will give to generations?

Сколько злобы, значит, неправды! ...Cik ļaunuma, tātad, nepatiesības!.............How much anger, it's mean, not true!
Изливается на Россию, ..................... Izlīst pār Krieviju,…………………………...Poured over Russia,
Сколько добавят отравы, ...................Cik indes pievienos klāt,…………………..How many poison will add,
Когда поймут, что Она - Мессия! ........Kad sapratīs, ka Viņa - Mesija!.................When will realize, that She- is Messiah!

Религии изойдутся в крике: ............ Reliģijas nokliegsies stīvas:…………...Religions will cry out:
Антихрист проявился в России! .... Antikrists Krievijā izpaudās!.................Antichrist was manifested in Russia!

Россия сбросит свои вериги, ...............Krievija nometīs savas važas,…………...Russia will drop her shackles,
От Бога - Она Мессия! .........................No Dieva - Mesija Viņa!............................From God- She is the Messiah!

Империю сотворит Россия! .................Impēriju Krievija radīs!.............................The Empire will be created by Russia!
В Единении одним отрядом, ..............,Vienas vienības Vienotībā,……………….In Unity of one detachment,
Подтвердит Она свою миссию, ...........Apstiprinās savu misiju Viņa, …………....She will confirm her mission,
Бог подтвердит Её место рядом! ....Dievs Viņas vietu līdzās apstiprinās!....God will confirm His place next to her!

Пусть политики делят места, ..............Lai dala vietas politiķi,…………………….Let politicians share place,
Нет ещё Ассамблеи, ............................Vēl Asamblejas nav,………………………There is no Assembly ,
Приглашены будут сюда, ....................Uzaicināti būs šurpu,……………………...They will be invited here,
Все, кто Верой переболели! ................Visi, kuri Ticību izslimoja!.........................Everyone who get out from sick of Faith!

Диспуты достигли накала! ...................Disputi sasniedza kvēli!...........................Disputes have reached heat!
Нет ещё открытой брани, .....................Vēl nav atklātu lamu, …………………….There is no open battle
Грязь уже людей достала, ....................Dubļu cilvēkiem jau pietika, …………….Dirt already has got people out,
Не понятно, кто крайний? .....................Nesaprotami, kurš pēdējais?..................It's not clear, who is the last?

Прогнозируют кому не лень, ............... Prognozē komu ne slinkumu,…………...Forecast comma, not lazy,
Старого всё равно не останется, .........Vecais vienalga nepaliks,…………….....The old one anyway will not remain,
Взойдёт над Планетой день, ................Diena virs Planētas uzausīs, …………..The Day will rise above the Planet,
Врагам России достанется! ...............Krievijas naidnieki dabūs ciest!.........Enemies of Russia will get hurt!

Главное, Русь защитят люди, ........Galvenais, Krievzemi cilvēki aizsargās,.The main thing is that Russia will be protected by people,
Пока, в тени находящиеся, ............Pagaidām, ēnā atrodošies,………………While, they are in shadow,
Сегодня это только прелюдия, .......Šodien tā tikai prelūdija,…………………..Today this is only a prelude,
Будет поток Любви восходящий!..Mīlestības straume būs augšupejoša!...Flow of Love will be ascending!

Любовь к Родине - внутри Духа, ...Mīlestība uz Dzimteni - Gara iekšienē,...Love for the Motherland- is within the Spirit,
Творить, не болтать излишне, ...........Radīt, ne runāt lieki,………………………..To create, don't talk too much,
Не верьте никаким слухам, ................Neticiet valodām ne kādām,……………....Don't believe any rumors,
Русь очистится от всего лишнего! .....Krievzeme attīrīsies no visa liekā!.............Russia will cleansed from all superfluous!

Главное, народ проснётся, .............Galvenais, tauta pamodīsies,…………...The main thing is, nation will wake up,
Говорят про него плохое, ................Runā par viņu sliktu,……………………..They talks about her bad,
На призыв Бога он отзовётся. ........Uz Dieva saucienu atsauksies viņš……She will respond to the call of God,
История не знала такого! .................Vēsture tādu ko nezināja!.......................History didn't know something like this!

Аминь. .................................................. Āmen…………………………………………Amen
Отец Абсолют. ......................................Tēvs Absolūts……………………………….Father Absolute
05.12.17 .................................................05.12.17…………………………………......05.12.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.12.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 16.12.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.12.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.12.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /05.12.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.12.2017., papildināts angļu valodā 16.12.2017.

Skatījumu skaits: 257 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: