Galvenie » 2018 » Decembris » 5 » Vēsts: 05.12.18. Katrēns "Būt kopā"
15:17
Vēsts: 05.12.18. Katrēns "Būt kopā"

05.12.18 Катрен “Быть вместе”

Желание формирует действие!
Без желания нет ничего!
Желание – это ещё воздействие,
На Небесное полотно!

Если один – ничего не выйдет!
Изменение – есть отражение «вместе»!
История давно ждёт,
Когда люди соберутся в одном месте!

Таким местом должна быть Россия!
У Начала есть повторение!
Если обозначена Богом Миссия,
Для Истории – большое значение!

Люди вместе – ещё ничто!
Вместе просто – это толпа!
Нужно объединяющее зерно,
Чтобы Идея была, как волна!

Люди вместе – только предтеча!
У каждого человека свой взгляд!
Не остановить жизни течение,
Нужен идеологический парад!

Нужна Идея – одна на всех!
Не на сегодня, на «Завтра»!
Для «сегодня» слишком много помех,
Чем дальше, тем больше Правды!

Так долго, но день за днём!
Растёт внутреннее понимание,
Идея для поколений станет поводырём,
Это убережёт страну от восстания!

Человек должен прожить с Идеей!
Передать Её поколению,
Как путь единственный с Верой,
Для готовых подняться с колен!

К революции никто не готовился,
Спонтанно – всегда не надолго!
Росток Нового должен пробиться,
Скачок не имеет толка!

Мечта не остаётся Мечтой!
Если зерно упало в Сознание!
Сначала нужен посев такой!
Через поколение придёт понимание!

Богу не нужны революции,
В Небе нет такой технологии,
Есть Единый процесс эволюции,
Во всём нужна логика!

В Сознаниях прорастает Идея!
В каждом растёт по-своему!
В разнообразии нет потери,
Если по Сценарию Моему!

У всех зрение разное!
Горизонт: то – ближе, то – дальше!
Если Далёкое очень прекрасно,
Желающих быть «вместе» – больше!

Люди мечтают о Равенстве «Завтра»!
Сегодня пусть только предтеча!
Люди услышат, наконец, Правду,
Для них Счастьем будет их встреча!

Все понимают, что очень трудно!
В один день всё не устроить!
Конечно, «собирать камни» нужно,
Ведь фундамент пора строить!

Так, камень за камнем!
Для Истории времени нет!
Душа будет гореть пламенем,
Она знает, что это Бога Проект!

Камни кладутся в фундамент,
Первые, пусть неровные, камни!
Но, уже виден Исторический монумент,
Который будет поставлен!

На нём будет всего три слова:
Бог, Свобода и Равенство!
Поверьте, это и есть Идеи – основа,
Нового человечества!

Сегодня фундамент почти уложен!
Пусть только первая линия!
Главное, Конец Света отложен,
Человек эту Идею принял!

Идея прошла в Сознания!
Единая для всех и на «Завтра»!
Наконец и пришло понимание:
Жизнь в Идее – это жизнь в Правде!

Аминь.
Отец Абсолют
05.12.18

Vēsts: 05.12.18. Katrēns "Būt kopā" 

Vēlēšanās formē darbību!
Bez vēlēšanās nav nekā!
Vēlēšanās - tā vēl iedarbība,
Uz Debesu panorāmu!

Ja viens - nesanāks nekas!
Izmaiņas - ir "kopā" atspoguļojums!
Vēsture sen gaida,
Kad cilvēki vienā vietā sapulcēsies!

Tādai vietai jābūt Krievija!
Sākumam ir atkārtojums!
Ja Misija Dieva noteikta,
Priekš Vēstures - liela nozīme!

Cilvēki kopā - vēl nekas!
Kopā vienkārši - pūlis tas!
Vienojošs grauds nepieciešams,
Lai Ideja būtu, kā vilnis! 

Cilvēki kopā - tikai priekštecis!
Katram cilvēkam uzskats savs!
Neapturēt dzīves tecējumu,
Ideoloģiskā parāde vajadzīga!

Vajadzīga Ideja - viena uz visiem!
Ne šodienai, bet "Rītdienai"!
Priekš "špdienas" pārāk daudz traucējumu,
Jo tālāk, jo Taisnības vairāk!

Tā ilgi, bet dienu no dienas!
Aug iekšējā saprašana,
Ideja priekš paaudzēm vadonis kļūs,
Tas pasargās valsti no sacelšanās!

Cilvēkam ar Ideju jādzīvo!
Tā paaudzēm jānodod,
Kā vienīgais ceļš ar Ticību,
Priekš gataviem no ceļiem piecelties!

Uz revolūciju neviens negatavojās,
Spontāni - vienmēr uz neilgi!
Jaunā Asnam jāizlaužas,
Lēcienam jēgas nav!

Sapnis nepaliek Sapnis!
Ja grauds Apziņā iekrita!
Iesākumā sēja tāda nepieciešama!
Caur paaudzēm saprašana atnāks!

Dievam revolūciju navajag,
Debesīs tehnoloģijas nav tādas,
Ir Viens evolūcjas process,
Visā loģika nepieciešama!

Apziņās Ideja izaug!
Katrā citādi aug!
Daudzveidībā zaudējumu nav,
Ja pēc Scenārija Mana! 

Redze visiem dažāda!
Horizonts: tad - tuvāk, tad - tālāk!
Brīnišķīgi ja ļoti Tāla,
Gribošu "kopā" būt - vairāk!

Cilvēki sapņo par Vienlīdzību "Rītdien"!
Šodien lai tikai priekštecis!
Cilvēki izdzirdēs, beidzot, Patiesību,
Laime priekš viņiem būs viņu tikšanās!

Visi saprot, ka ļoti grūti!
Neizkārtot vienā dienā visu!
Protams, "akmeņus salasīt" vajag,
Jo laiks taču pamatus būvēt!

Tā, akmeni pie akmeņa!
Priekš Vēstures laika nav!
Dvēsele liesmā degs,
Viņa zin, ka tas Dieva Projekts!

Akmeņi pamatos ieliekas,
Pirmie, kaut arī nelīdzeni, akmeņi!
Bet, jau redzams vēsturisks monuments,
Kas uzstādīts būs!

Uz tā tikai trīs vārdi būs:
Dievs, Brīvība un Vienlīdzība!
Ticiet, tas arī ir Idejas - pamats,
Jaunās cilvēces!

Šodien pamats gandrīz ielikts!
Kaut tikai pirmā līnija!
Galvenais, Pasaules Gals atlikts,
Cilvēks šo Ideju pieņēma!

Ideja iegāja Apziņās!
Viena priekš visiem un "Rītdienai"!
Beidzot arī saprašana atnāca:
Dzīve Idejā - tā dzīve Patiesībā!

Āmen.
Tēvs Absolūts
05.12.18.

05.12.18.Quatrain  “To be together”

Desire forms the action!
Without desire, there is nothing!
Desire- is still an impact,
To Heaven canvas!

If one- nothing will come on it!
Changes- is reflection of “together”!
History has been waiting for a long time,
When people will gather in one place!

This place should be Russia!
The Beginning has a repetition!
If Mission is indicated by God,
For History- great value!

People together- nothing else!
Simply together- it’s a crowd!
Need an unifying grain,
To be Idea like a wave!

People together- only the forerunner!
Each person has his own opinion!
Don’t stop the flow of life,
Need an ideological parade!

Need an Idea- one for all!
Not for today, but for “Tomorrow”!
For “today” too much interference,
The further, the more Truth!

So long, but day by day!
Growing inner understanding,
The ideas for generation will be a guide,
This will save the country from rebellion!

Human must be with an Idea!
That must be transferred to generations,
As the only was with Faith,
For those ready to rise from their knees!

Nobody was preparing for the revolution,
Spontaneously- not always for long!
The new sprout must break through,
The jump has no sense!

The dream doesn’t remain a Dream!
If the grain fell into Consciousness!
First you need such a crop!
Understanding will come through generations!

God doesn’t need revolutions,
There is no such technologies in Heaven,
There is One process of evolution,
Everything need logic!

Idea grows in Consciousness!
In each grows in its own way!
There is no loss in diversity,
If by My Scenario!

Everyone has different eyesight!
Horizon: then- closer, then- more far!
Wonderful if very Far,
Wishing to “be together”- more!

People dream of Equality “Tomorrow”!
Today, let only the forerunner!
People will finally hear the Truth,
For them happiness will be their meeting!

Everyone understand that it’s very difficult!
Don’t make it all in one day!
Of course, you need “collect stones”,
After all, it’s time to build foundation!

So stone to stone!
There is no time for History!
The Soul will burn with flame,
She knows that this is God Project!

Stones are laid in the foundation,
The first, albeit uneven, stones!
But, already visible historical moment,
Which will be delivered!

It will have only three words:
God, Freedom and Equality!
Believe Me, this is also Idea- the foundation,
New humanity!

Today foundation is almost laid!
Let only the first line!
The main thing the End of the World has been postponed,
The human accepted this Idea!

The idea passed into Consciousness!
One for all and on “Tomorrow”!
Finally also understanding come:
Life in Idea- is life in the Truth!

Amen
Father Absolute
05.12.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/05.12.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /05.12.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /05.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /05.12.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 05.12.2018. 

Skatījumu skaits: 10 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: