Galvenie » 2018 » Janvāris » 6 » Vēsts: 06.01.18. Katrēns "Rītdien?" - *
18:29
Vēsts: 06.01.18. Katrēns "Rītdien?" - *

Vēsts: 06.01.18. Katrēns "Rītdien?" - **

(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Eseja!" / *(Н) "Эссе!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_eseja/2014-01-24-945 , и находки:http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page8 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=39 ; интересно узнать:http://www.sanatkumara.ru/stati-3/tolko-v-mire-s-samim-soboy ; на латышск.:http://www.sanatkumara.lv/index.php/13-raksti-2014/233-tikai-miera-ar-sevi-pasu ; и спомнить важно стих 20: http://www.otkroveniya.eu/2014/16.01.14.html /http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_16_01_14_muziga_evolucija/2014-01-18-939 - 20. pants)
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

06.01.18 Катрен "Завтра?"……………………………………………………………Quatrain "Tomorrow?"

Расчёты подтвердили: петля вниз! .....Aprēķini apstiprināja: cilpa lejup! …..…Calculations confirmed: loop down!
Не следует сомневаться в Истине! ......Par Patiesību šaubīties nevajag! ……….Shouldn't doubt of Truth!
Человечеству полагается приз, ............Cilvēcei pienākas balva,………………….Humanity is entitled to the prize,
Исторический - по истине! .....................Vēsturiska - īstenībā!..............................Historical- in truth!

Был шанс ещё в 2004-м! ....................... Bija izdevība vēl 2004-jā!.....................There was a chance back in 2004!
Бог начал давать Знания! ...................Dievs sāka dot Zināšanas!.................God began to give Knowledge!
Историческое колесо было повёрнуто, .Vēstures ritens bija pagriezts,…………The Historical wheel was turned,
Не проснулось на Руси понимание! .......Krievzemē saprašana nepamodās!......Understanding didn't wake up in Russia!

Понимание, что Ей дано! ....................... Saprašana, kas Viņai dots!....................Understanding, what has given to Her!
Спасение всего человечества! ...............Visas cilvēces glābšana!.......................Salvation of all humanity!
Ещё очень, и очень давно, ......................Vēl ļoti, ļoti sen,………………….....……A very, very long time ago,
Решено: быть Отечеством! ..................... Nolemts: Tēvzemei būt!........................It's decided: to be Fatherland!

Но, сами растеряли "Ясли"! ...............Taču, paši "Silīti" pazaudēja!..............But, they lost by themselves "Manger"!
То одна революция, то другая! ..............Tad viena revolūcija, tad cita!.................Then one revolution, then another!
Предупреждение было последним, ......Brīdinājums bija pēdējais,………….……The warning was last,
На горизонте война мировая! ............Pie horizonta pasaules karš!................A World war on the horizon!

Не спешит Россия, как прежде! ............Krievija nesteidzas, kā iepriekš!..............Russia is not in a hurry, as before!
Сегодня нельзя "запрягать" долго! ..Šodien nevar "jūgt" ilgi!.......................Today can't "harness" for long!
Не слышат люди слов Вещих, ...............Nedzird cilvēki vārdus Pravietiskus,…....People don't hear the words of Prophetic,
Ей кажется, что это слова только! .........Viņai liekas, ka tie tikai vārdi!..................It seems to her, that these are only words!

Предупреждение - есть реальное! ....Brīdinājums - ir reāls!...........................Warning- is real!
Цифры - точная вещь! ............................Cipari - precīza lieta!...............................Numbers- the exact thing!
Таблица Фибоначчи - эпохальная, ....Fibonači tabula - laikmetīga,…………..The Fibonacci table- is an epochal,
Но, ещё можно Планету сберечь! ..........Bet, Planētu var vēl pasargāt!.................But, you can still save the Planet!

Однако, часы Истории пущены! .........Tomēr, Vēstures pulksteņi palaisti!....However, the clocks of History are started!
Отсчёт пошёл на года! ......................... Atskaite gāja uz gadu!.........................Countdown went for the years!

Природные ждут возмущения, ...............Dabas perturbācijas gaida,……………...The natural people are waiting for indignation,
Не было таких никогда! ...........................Tādu nebija nekad!.................................There have never been such!

Война народов - только цветочки! ........Tautu karš - tikai ziediņi!..........................The war of nations- are only flowers!
Природа - масштаб другой! ...................Daba - mērogi citi!...................................Nature- is different scale!
Страх доведёт всех до точки! ............Bailes visus līdz punktam novedīs!.....Fear will lead everyone to the point!
Мир прогнётся дугой! .............................Pasaule lokā izlieksies!............................The World will bend in an arc!

Политики прогнозируют - чего нет! .......Politiķi prognozē - kā nav!......................Politicians predict- which is not!
Мир настоящий уже обречён! ...............Pasaule īstā jau nolemta!.......................The real World is already doomed!
Я не говорю про парад Планет, ............Es nerunāju par Planētu parādi,……......I'm not talking about parade of the Planets,
Спаситель давно наречён! ....................Glābējs sen kristīts!................................The Savior is long called!

Никто не хочет понять, что, ...................Saprast negrib neviens, ka,…………...No one wants to understand, that,
Он есть в ряду Фибоначчи, ............... Viņš ir Fibonači rindā,………………..He is in the Fibonacci series,
Это говорит только одно, .......................Tas tikai vienu runā,……………………It says only one thing,
Мир уже давно обесточен! ..................Pasaule sen jau nesaistīta!...............The World already no longer energized!

Повторяю, ещё есть возможность! .......Atkārtoju, vēl ir iespēja!.........................I repeat, there is still opportunity!
Повернуть Мир к Истокам! ....................Pasauli pagriezt uz Sākumiem!.............Turn the World to the Origins!
Расчёты подтверждают: можно, ............Aprēķini apstiprina: var,……………...…The calculation confirms: can,
Негативные развернуть потоки! ............Negatīvās plūsmas apgriezt!.................Negative streams unfold!

Нужна открытая информация! ..........Atklāta informācija nepieciešama!.....Need open information!
Россия считает, что экстремизм! ......Krievija uzskata, ka ekstrēmisms!......Russia believes, that extremism!

У людей нет никакой мотивации, .........Cilvēkiem nav nekādas motivācijas,…....People don't have any motivation,
Защищать новый капитализм! ..............Aizstāvēt jauno kapitālismu!....................Protect the New capitalism!

Пока политики воюют за место, ...........Pagaidām politiķi karo par vietām,……While politicians are fighting for a place,
Пока обсуждение прошлого, .................Pagaidām pagātnes apspriešana,…...While discussing the past,
Погибающим уже тесно, ........................Bojā ejošiem šauri jau,………………...The dying people are already cramped,
Ничего не видно возможного! ...............Iespējamais nekas neredzams!............Nothing is visible possible!

Россия должна проснуться! ...................Krievijai nepieciešams pamosties!......Russia should wake up!
Спит даже Октаэдр! .............................Guļ pat Oktaedrs!...............................Even Octahedron is sleeping!
Следует на "другой бок" повернуться, .Nāksies uz "otriem sāniem" pagriezties,..Should be turn around on the "other side"
Чтобы увидеть Новый мир! ...................Lai Jauno pasauli redzētu!....................To see the New World!

Не гадайте никогда на будущее! ...........Nezīlējiet nekad nākotni………………...Don't divine the future never,
В календаре его давно нет! ...................Kalendārā tās sen nav!..........................It's gone from calendar long ago!
Формируется сейчас грядущее! ............Tagad formējas nākamība!.....................Future is formed now!
Гонке президентской уже конец! ...........Prezidentu sacīkstām jau beigas!..........The presidential race is over!

Последний Президент в Америке, .......Pēdējais Prezidents Amērikā,………….The last President in America,
И в России - последний тоже! ..............Un Krievijā - pēdējais arī!.......................And in Russia- the last too!
Преображение вам не измерить, ........Pārveidojumus jums neizmērīt,………....Don't measure transformation,
Но, всё сходится в одной точке! ..........Taču, viss vienā punktā saplūst!..............But, everything converges at one point!

За точкой - спираль Новая! ...................Aiz punkta - spirāle Jauna!.....................Behind the point- New spiral!
Уже Нового человечества! ....................Jau Jaunās cilvēces!...............................Already New humanity!
Пятая Раса подводит итоги, ..................Piektā Rase apkopo rezultātus,………...The Fifth Race sums up the results,
Будет ли Россия Отечеством? ..............Vai Krievija Tēvzeme būs?......................Will Russia be the Fatherland?

Пока Я не вижу движения! ...................Pagaidām Es kustību neredzu!...............I don't see movement for moment!
Россия игнорирует слова Бога! ............Krievija ignorē Dieva vārdus!..................Russia ignores the words of God!
Не меняется внутри настроение, .........Nemainās noskaņojums iekšienē,….......The mood doesn't change inside,
Не оправдывает себя в итоге! ..............Sevi neattaisno reuzltātā!........................Doesn't justify herself in the end!

Жду с нетерпением решения! ............Ar nepacietību lēmumu gaidu!................I look forward to the solution!
Для прояснения качну Природу, ........Priekš apskaidrības Dabu sašūpošu,......For clarify will swing the Nature,
Люди полны удивления, .....................Cilvēki izbrīna pilni,………………………..People are full of the wonder,
Такой не было никогда погоды! .........Laikapstākļu nebija tādu nekad!..............The weather was never like this!

Погода - для людей только начало! .Laiks - Priekš cilvēkiem tikai sākums!....The weather- is just beginning for the people!
Начало Великого преображения! .....Lielās pārveidošanas sākums!...............The beginning of the Great Transfiguration!
Как для вас это ни печально, ............Lai cik tas skumji priekš jums ,…………As it's not sad for you,
Но, в этом вас Отражение! ................Taču, tur jūsu Atspulgs!.........................But, there is your Reflection!

Аминь. ..................................................Āmen……………………………………..Amen
Отец Абсолют. .....................................Tēvs Absolūts…………………………...Father Absolute
06.01.18 ................................................06.01.18……………………………........06.01.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/06.01.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 07.01.2018.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.01.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /06.01.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /06.01.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagavoja Eslauma 06.01.2018., papildināts angļu valodā 07.01.2018.

Skatījumu skaits: 306 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: