Galvenie » 2019 » Janvāris » 6 » Vēsts: 06.01.19. Katrēns "Laiks skrien ātri..."
15:08
Vēsts: 06.01.19. Katrēns "Laiks skrien ātri..."

06.01.19. Катрен “Время бежит стремительно...”

Нужно изменить Сознание!
Для Руси – задача номер один!
Пусть у большинства нет понимания,
Что путь у страны един!

Можно говорить очень много,
Но, разумения сразу не жди!
Если не изменятся жизни итоги,
Мост над пропастью не перейти!

Люди хотят, но не могут,
Парализована – воля и мнение!
Страх – это рабский кнут,
Значит, рабское в стране поведение!

Трудно объяснить людям,
Что выхода нет у страны,
Что происходящее – это прелюдия,
Перехода на другую сторону!

Другая сторона – это “Завтра”,
Или печальный конец?
Люди должны знать Правду,
От их выбора зависит успех!

Люди теперь – не личности,
Живут по принципу: “как все”!
Личность – это ответственность,
Когда: “для вас”, а не “мне”!

Тысячелетия рабства – против годов?
Невозможное соотношение!
Но, вопрос Истории сегодня таков:
Или “вместе”, или никакого решения!

Если решения нет – Мир рухнет!
В Истории Планеты такое бывало,
Впервые есть шанс сказать: “нет”!
Убрать тёмное с Судьбы покрывало!

Но, никто не хочет поверить!
Что Мир от смерти на волоске,
Что Создатель уже людям не верит,
И пишется имя на гробовой доске!

Неприятно, но Русь уже, как Европа,
Занялась собственным погребением,
Хотя, Ей дана единственная тропа,
В Будущее, а не в забвение!

Напрасно – пресса с наукой молчат!
Их промысел – объяснение!
Надо спасать своих же внучат,
Молчание – смерть целого поколения!

Есть шанс изменить Мир – у власти!
Но, власть делит имущество!
Страна разорвана теперь на части,
Перед смертью нет преимущества!

Власть и религии не понимают,
Что все они – тоже люди,
Что смерть всех одинаково обнимает,
Сегодня для всех её прелюдия!

День без дела – потеря года!
Соотношение: один к десяти,
Нужно в Сознании менять погоду,
Неверие нужно убрать с пути!

Русь – Богом избранная страна!
Это – пока Русь спасает!
Но, Тьма – альтернативная сторона,
Будущего не обещает!

Год будет для Руси сложным!
Я попробую подтолкнуть решение!
Катастрофы станут возможными,
Пока не изменится страны поведение!

Либо Русь возвращается к Богу,
Вопреки религиозным обрядам,
Либо будет печальным итог,
И на Погосте порядок!

Солнечный год наступил давно!
Пора открывать Новую мерность,
Я уверен, что Русь всё равно,
Должна проявить Веру!

Вы “Любите всех, как и Я”!
“Святая Русь и Создатель” – вместе!
Вы, действительно, – Моя СемьЯ,
Русь – единственное для Начала место!

Время бежит стремительно!
Песочные часы наполовину пусты,
Будущее в руках Руси действительно,
Не сжигайте между Богом мосты!

Аминь.
Отец Абсолют
06.01.19

Vēsts: 06.01.19. Katrēns "Laiks skrien ātri..."

Apziņu izmainīt vajag!
Priekš Krievzemes - uzdevums numur viens!
Kaut vairākumam saprašanas nav,
Ka ceļš valstij viens!

Var runāt ļoti daudz,
Taču, saprašanu negaidi tūliņ!
Ja dzīves rezultāti nemainīsies,
Tiltu pār bezdbeni nepāriet!

Cilvēki grib, bet nevar,
Paralizēta - griba un viedoklis!
Bailes - tā verdziskā pātaga,
Tātad, verdziska uzvedība valstī!

Grūti cilvēkiem paskaidrot,
Ka valstij izejas nav,
Ka notiekošais - tā prelūdija,
Pārejai uz citu pusi!

Cita puse - tā "Rītdiena",
Vai bēdīgas beigas?
Cilvēkiem jāzin Patiesība,
No viņu izvēles atkarīgs panākums!

Cilvēki tagad - ne personības,
Dzīvo pēc principa: "kā visi"!
Personība - tā atbildība,
Kad: "priekš jums", bet ne "man"!

Verdzības tūkstošgades - pret gadiem?
Neiespējams samērs!
Bet, Vēstures jautājums šodien tāds:
Vai "kopā", vai nekāda lēmuma!

Ja lēmuma nav - Pasaule sabruks!
Planētas Vēsturē bija tā,
Pirmoreiz izdevība ir teikt: "nē"!
Noņemt no Likteņa tumšo pārklāju!

Taču, negrib neviens noticēt!
Ka Pasaule no nāves mata galā,
Ka Radītājs jau cilvēkiem netic,
Un rakstās vārds uz kapa plāksnes!

Nepatīkami, bet Krievzeme jau, kā Eiropa,
Pie personīgās apbedīšanas ķērās,
Kaut, taka Viņai vienīgā dota,
Nākotnē, bet ne aizmirstībā!

Veltīgi - prese ar zinātni klusē!
Viņu nodarbe - paskaidrošana!
Vajag jau savus mazbērnus glābt,
Klusēšana - veselas paaudzes nāve!

Ir izdevība Pasauli izmainīt - varai!
Bet, vara dala mantu!
Valsts tagad sarauta daļās,
Pirms nāves priekšrocību nav!

Vara un reliģijas nesaprot,
Ka visi viņi - arī cilvēki,
Ka nāve apņem visus vienādi,
Šodien prekš visiem viņa prelūdija!

Diena bez darbības - gada zaudējums!
Samērs: viens pret desmit,
Apziņā laikapstāļus mainī vajag,
No ceļa neticību novākt vajag!

Krievzeme - Dieva izraudzīta zeme!
Tas - pagaidām Krievzemi glābj!
Taču, Tumsa - alternatīvā puse,
Nākotni nesola!

Gads priekš Krievzemes sarežģīts būs!
Mēģināšu Es lēmumu pabīdīt!
Katastrofas kļūs iespējamas,
Kamēr uzvedība valstī neizmainīsies!

Vai Krievzeme atgriežas pie Dieva,
Par spīti reliģiskām ceremonijām,
Vai būs bēdīgs rezultāts,
Un Lauku kapsētā kārtība!

Saules gads sākās sen!
Laiks Jaunu dimensiju atvērt,
Pārliecināts Esmu, ka vienalga Krievzemei,
Ticība jāparāda!

Jūs "Mīlat visus, kā arī Es"!
"Svētā Krievzeme un Radītājs" - kopā!
Jūs, patiešām, - Ģimene /СемьЯ/ Mana,
Krievzeme - vienīgā vieta priekš Sākuma!

Laiks skrien ātri!
Smilšu pulkstenis pusē tukšs,
Nākotne Krievzemes rokās patiešām,
Nesadedziniet tiltus starp Dievu!

Āmen.
Tēvs Absolūts
06.01.19.

06.01.19.Quatrain “Time is running fast...”

Need to change Consciousness!
For Russia- the task number one!
Although majority has not understanding,
That there is one road for the country!

Can talk a lot,
But, don’t wait for understanding immediately,
If the results of life will not change,
The bridge over the abyss don’t pass!

People want, but can’t,
Paralyzed- the will and opinion!
Fear- is a slave whip,
So, behavior of slaves in the country!

Hard to explain to people,
That there is no way out for the country,
What is happening- is a prelude,
For the passing to the other side!

The other side- is “Tomorrow”,
Or the sad end?
People need to know the Truth,
Success depends on their choice!

People now- are nor personalities,
Live by the principle: “like everyone”!
Personality- is a responsibility,
When: “for you”, but not “me”!

Millenniums of slavery- against the years?
Impossible relationship!
But, the question of History today is such:
Or “together”, or no solution!

If there is no solution- the World will collapse!
In the History of the Planet this happened,
For the first time there is chance to say: “no”!
Remove the dark cover from the Fate!

But, no one wants to believe!
That the World is one step from death,
That the Creator doesn’t already believe to people,
And the name is writing on the grave!

It’s unpleasant, but Russia is already like Europe,
Took her own burial
Although the only path is given to Her,
Into the Future, not oblivion!

In vain- the press with science are silent!
Their thought action- is an explanation!
Must save our own grandchildren,
Silence- is the death of whole generation!

There is a chance to change the World- in power!
But power divides property!
The country is now torn apart,
There is no advantage before death!

Power and religions don’t understand,
That they all- people too,
That death embrace everyone equally,
Today she is a prelude for all!

Day without action- is loss of year!
Ratio: one to ten,
It’s necessary to change the weather in Consciousness,
Disbelief needs to get out of the way!

Russia- is God’s chosen country!
This- saves Russia for moment!
But Darkness- is the alternative side,
Don’t promise future!

Year will be difficult for Russia!
I will try to push the solution!
Disasters will be possible,
Until behavior will not change in the country!

Either Russia return to God,
Contrary to religious rites,
Or there will be sad result,
And order in the rural cemetery!

Sunny year has started long ago!
It’s time to open a New dimension,
I am sure, that Russia doesn’t care,
Must show Faith!

You “Love all as also I do”!
“Holy Russia and Creator”- is together!
You really- are My Family,
Russia- is the only place for Beginning!

Time is running fast!
The hourglass is half empty,
The future is in the hands of Russia indeed,
Don’t burn bridges between God!

Amen
Father Absolute
06.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/06.01.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.01.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /06.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /06.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 06.01.2019.

Skatījumu skaits: 16 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: