Galvenie » 2019 » Marts » 6 » Vēsts: 06.03.19. Katrēns "Pie cilvēkiem"
23:58
Vēsts: 06.03.19. Katrēns "Pie cilvēkiem"

06.03.19. Катрен “К людям”

Тяжёлый Мир непонимания,
Глухой к печалям иногда,
Не видно в людях воспитания,
И не исправить никогда!

Вы хороши, когда отдельно!
Но, вместе – страшная толпа,
Вы обижаете смертельно,
От безысходности вражда!

Вы режете других, себя жалея!
Нет жалости в Душе к другим!
Лишь перед властью немеете,
И кажетесь во многом не таким!

Такая «гибкость» не приятна Богу!
Он против твёрдости тупой,
По жизни Честь потеряна в итоге,
Предательство прошло волной.

У каждого своё суждение,
Наперекор Истории людей,
Находите всегда вы объяснение,
И Правда ваша всех правдей!

Жизнь коротка, наперекор желанью,
Вам не дано прожить и сотню лет!
Спешите сами к увяданию,
Бессмысленный свой, продолжая бег!

Что толку в суете такой?
Никчёмность расцвела на Свете!
Ваша Душа стала больной,
Вы сами за себя в ответе!

Вы лжёте, прикрываясь Богом!
В Надежде на прощение Его!
Но, ложь обходится вам боком,
Хороните Сознание своё!

Без Бога – нет Его частицы!
Кому нужна несовершенства часть?
Создатель развернул страницу,
На ней нет имени, а только масть!

Вам обсуждать Историю приятно!
Она не портит настоящий бег,
Великие поступки непонятны,
А крайности в вас вызывают смех!

Вы спорите: кто – враг, кто – гений?
Горазды на решения свои!
Кто смог страну вести к Победе,
Нося залатанные сапоги?

Я предлагаю посмотреть на обувь,
Тогда поймёте, что и как?
Вы приняли за сказку эту новь,
Реакцией на это был инфаркт!

Вы не смогли огородить Идею!
Вы предали себя и Русский род!
Мамона стала вдруг идейной,
И поддержала возвращения ход!

Возвращения не бывает в Истории!
Эволюция – это движение Вверх!
Возвращение не объяснить теорией!
Для Вечности – это помеха!

Цепь Эволюции не разрушается!
Она под контролем Создателя!
Идущий назад – не осуждается,
Переводится в ранг наблюдателя!

За возвращение надо платить!
Предавший Бога – продаст себя!
Оступившийся не может жить,
Если никчёмность основная среда!

Аминь.
Отец Абсолют
06.03.19

 

Vēsts: 06.03.19. Katrēns "Pie cilvēkiem"

Smaga nesaprašanas Pasaule,
Reizēm bēdas nedzirdīga,
Audzināšana cilvēkos neredzama,
Un neizlabot nekad! 

Jūs labi, kad atsevišķi!
Bet, kopā - pūlis briesmīgs,
Jūs aizvainojat briesmīgi,
Naids no bezizejas!

Citus jūs šķeļat, sevi žēlojot!
Dvēselēžēluma pret citiem nav!
Tikai varas priekšā mēmi kļūstat,
Un kā liekas daudzējādi ne tādi!

Tāda "lokanība" Dievam netīkama!
Viņš pret sīkstumu trulu,
Gods pa dzīvi pazaudēts rezultātā,
Nodevības vilnis pārvēlies pāri.

Katram savs spriedums,
Par spīti cilvēku Vēsturei,
Vienmēr jūs paskaidrojumu atrodiet,
Un jūsu Patiesība vispatiesākā!

Dzīve īsa, par spīti vēlmei,
Jums nav dots pat simts gadus nodzīvot!
Steidzaties paši par pārsteigumu,
Bezjēdzīgu savu, skrējienu turpinot!

Kāda jēga burzmai tādai?
Nevajadzīgums uzplauka Gaismā!
Jūsu Dvēsele kļuva slima,
Jūs par sevi atbildīgi paši!

Jūs melojiet, ar Dievu piesedzoties!
Cerībā uz Viņa piedošanu!
Taču, meli jūs apiet sānis,
Apglabājiet Apziņu savu! 

Bez Dieva - Viņa daļiņas nav!
Kuram vajadzīga nepilnības daļa?
Radītājs atvēra lappusi,
Kur vārda nav, bet tikai suga!

Jums Vēsturi apspriest patīkami!
Tā nebojā skrējienu tagad,
Diženas rīcības nesaprotamas,
Bet galējības jūsos smieklus izraisa!

Jūs strīdaties: kurš - naidnieks, kurš - ģēnijs?
Nadzīgi uz lēmumiem saviem!
Kurš varēja valsti uz Uzvaru vest,
Salāpītus zābakus valkājot
?

Es piedāvāju uz apaviem palūkoties,
Tad sapratīsiet, kas un kā?
Jūs par pasaku pieņēmāt šo jaunumu,
Uz to reakcija bija infarkts!

Jūs nevarējāt Ideju norobežot!
Jūs nodevāt sevi un Krievu dzimtu!
Mamons pēkšņi idejisks kļuva,
Un atbalstīja atgriešanās gājienu!

Vēsturē atgriešanās nemēdz būt!
Evolūcija - tā kustība Augšup!
Atgriešanos ar teoriju neizskaidrot!
Priekš Mūžības - traucējums tas!

Evolūcijas ķēde nepārtrūkst!
Tā zem Radītāja kontroles!
Atpakaļ ejošais - nopelts netiek,
Vērotāju rangā tiek pārvests!

Par atgriešanos maksāt vajag!
Dievu nodevušais - sevi nodos!
Paklupušais nevar dzīvot,
Ja nevajadzīgums galvenā vide!

Āmen.
Tēvs Absolūts
06.03.19.

06.03.19.Quatrain “To the people”

Heavy World of misunderstanding,
Deaf to sadness sometimes,
Education is not visible in people,
And never fix it!

You are good, when separate!
But, together- a terrible crowd,
You offend mortally,
From the hopelessness of hostility!

You cut others, self pitying!
No pity in the Soul to others!
Only front of the power grow dumb,
And as it seems in many ways not so!

Such “flexibility” is not pleasing to God!
He is against stupidity,
Honor for life is lost in the end,
Wave of betrayal swing over.

Everyone has his own judgment,
Contrary the History of people,
You always find an explanation,
And your Truth is the most true!

Life is short, in spite of desire,
İt’s not given for you to live either hundred of years!
Rush by yourself for surprise,
Your senseless, continue to run!

What is the use of it?
The worthlessness has blossomed in the Light!
Your Soul has become sick,
You are responsible for yourself!

You are lying, hiding behind God!
In the hope of forgiveness of Him!
But, lies bypass you sideways,
Bury your Consciousness!

Without God- there is no part of Him!
Who need part of imperfection?
The Creator opened the page,
Where is no name on it, but only suit

It’s nice to discuss the History!
It doesn’t spoil the run now,
Great deeds are incomprehensible,
But extremes make you laugh

You argue: who- is the enemy, who- is the genius?
Thinking about their decisions!
Who could lead the country to Victory,
Wearing the patched boots?

I suggest looking at the shoes,
Then will understand, what and how?
You took this new for a fairy tale,
The reaction to this was a heart attack!

You could not fence the Idea!
You have betrayed yourself and Russian kind!
Mammon became suddenly ideological,
And supported the return course!

Returns don’t happen in History!
Evolution- is an Upward movement!
Return doesn’t explain with theory!
For Eternity- this is a hidrance!

The chain of evolution doesn’t collapse!
İt is under the control of the Creator!
The going back one- is not judged,
Are transfer to the ranks of observers!

You have to pay for the return!
God betrayed- will sell himself!
A stumble can’t live,
If the worthlessness is the main environment!

Amen
Father Absolute
06.03.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/06.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /06.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /06.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 06.03.2019.

Skatījumu skaits: 46 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: