Galvenie » 2020 » Marts » 6 » Vēsts: 06.03.2020. Katrēns "Ir - Makets un ir - Virziens"
20:42
Vēsts: 06.03.2020. Katrēns "Ir - Makets un ir - Virziens"

06.03.2020 Катрен “Есть – Макет и есть – Направление”

Волновой процесс постоянен!
Он в Малом есть и в Большом!
Он для людей давно явлен!
Бывает ночью, но, чаще, бывает днём!

Это – постоянное состояние!
Это – постоянный драйв!
Это – Материи и Духа слияние!
Недопустим в этом раздрай!

Природа подсказывает решение!
После волны – всегда штиль!
Волна – это всё же движение,
Движение – никогда эндшпиль!

Внутри Большой волны,
Хоровод малых движений!
Большая волна – соответствие Эры!
В малой нет никаких изменений!

Революция – это внутренняя волна!
Она не меняет Эпоху!
Опасна для Истории Большая волна,
С ней человечество не попадает в ногу!

Жизнь людей не волна, а – гармоники!
Чуть больше волна – человечество!
От людей в этой волне лишь блики,
Много бликов – возможно Отечество!

Один человек – не волна, а – блик!
Отражение Света в одной волне!
От человека бывает и Бога лик,
Когда «Вместе» – светлее вдвойне!

Надо правильно относиться к волне!
Люди всегда переходят точку!
«Минус» таится всегда в тишине!
«Плюс» – жизнь ваша без оболочки!

Волна – это настоящая жизнь!
Надо быть на гребне волны!
Мелкая волна – это ваш быт!
Большая волна – реализация Мечты!

Русь на гребне сейчас волны!
Гребень этой волны за горизонт!
Будущие просторы для Руси видны,
Сегодня Ей не пригодится зонт!

Для людей готовится Большая волна!
Протяжённостью в тысячи лет!
Перспектива жизни уже видна,
Создатель подготовил Макет!

Есть – Макет и есть – Направление!
Надо быть готовым к волне!
9 вал – это Историческое явление!
Если с Создателем – не быть беде!

9 вал – это не конец Света!
Совершенно Новый ориентир!
Главное держаться Бога Завета!
Перед человечеством Исторический Миг!

Миг Исторический в ваших руках!
Вам надо пройти препятствия!
Новое рождается всегда в муках,
Необходимые вы прошли странствия!

Русь прошла свой волновой ряд!
Сегодня у волны начался отлив!
Все процессы происходят подряд!
Начинается Новой Эры прилив!

Волна подхватит – вам не уйти!
Ваш путь – на Её гребень!
Вода – чистая и никакой мути!
Руси Святой подошло время!

Говорил, волна не нанесёт вреда!
Вам не стоит бояться воды!
В вашей жизни грядут перемены,
Ничего не предвещает беды!

Аминь.
Отец Абсолют.
06.03.2020

Vēsts: 06.03.20. Katrēns "Ir - Makets un ir - Virziens"

Viļņveida process pastāvīgs!
Tas Mazā ir un Lielā!
Tas priekš cilvēkiem sen parādīts!
Ir naktī, taču, biežāk, dienā ir!

Tas - stāvoklis pastāvīgs!
Tā - kustība (драйв ?) pastāvīga!
Tā - Matērijas un Gara saplūsme!
Tur bezkustība (раздрай ?) nepieļaujama! 

Daba lēmumu pasaka priekšā!
Pēc viļņa - vienmēr bezvējšs!
Vilnis - tā tomēr kustība,
Kustība - galotne nekad!

Liela viļņa iekšienē,
Mazu kustību rotaļa!
Liels vilnis - Ērai atbilstība!
Mazā nav izmaiņu nekādu!

Revolūcija - tas iekšējais vilnis!
Tas Ēru nemaina!
Liels vilnis Vēsturei bīstams,
Ar to cilvēce kopsolī nenokļūst!

Cilvēku dzīve ne vilnis, bet - harmonikas!
Vilnis mazliet lielāks - cilvēce!
No cilvēkiem šinī vilnī tikai atspulgi,
Daudz atspulgu - Tēvzeme iespējama!

Viens cilvēks - ne vilnis, bet - atspulgs!
Gaismas atspoguļojums vilnī vienā!
No cilvēka mēdz būt arī Dieva pulks,
Kad "Kopā" - gaišāks divkārt!

Vajag pareizi izturēties pret vilni!
Cilvēki vienmēr pārkāpj punktu!
"Mīnus" vienmēr klusumā slēpjas!
"Plus" - dzīve jūsu bez apvalka!

Vilnis - tā dzīve īsta!
Vajag uz viļņa muguras būt!
Sīks vilnis - tā jūsu sadzīve!
Liels vilnis - Sapņa realizācija!

Krievzeme tagad uz viļņa muguras!
Šī viļņa mugura aiz horizonta!
Nākotnes plašumi priekš Keievzemes radzami,
Viņai lietussargs šodien nederēs!

Priekš cilvēkiem Liels vilnis gatavojas!
Tūkstošos gadu garumā!
Dzīves perspektīva redzama jau,
Radītājs Maketu sagatavoja!

Ir - Makets un ir - Virziens!
Gataviem jābūt uz vilni!
9 viļņi - tā Vēsturiska parādība!
Ja ar Radītāju - bēdai nebūt!

9 viļņi - tas ne Pasaules gals!
Orientieris pilnīgi Jauns!
Galvenais Dieva Novēlējumā turēties!
Cilvēces priekšā Vēsturisk Mirklis!

Vēsturisks Mirklis jūsu rokās!
Jums šķēŗšļus pāriet vajag!
Jaunais vienmēr mokās dzimst,
Nepieciešamos klejojumus izgājāt jūs!

Krievzeme savu viļņoto rindu izgāja!
Vilnim šodien bēgums sākas!
Visi procesi notiek pēc kārtas!
Jaunās Ēras paisums sākas!

Vilnis uztvers - jums neaiziet!
Jūsu ceļš - uz Viņa muguras!
Ūdens - tīrs un duļķu nekādu!
Svētai Krievzemei laiks pienāca!

Teicu, vilnis ļaunumu nenodarīs!
Jums nevajag ūdeņa baidīties!
Jūsu dzīvē pārmaiņas notiks,
Nekas nelaimi nevēsta!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
06.03.2020.

06.03.20.Quatrain “There is - Layout and is - Direction”

The wave process is constant!
It is in the Small and in the Big!
It has long been revealed to people!
It happens at night, but more often , during the day!

This- is a constant state!
This- is a constant drive!
This- is Matter and Spirit merging!
There motionlessness is unacceptable!

Nature suggests a solution!
After the wave - always calm!
The wave- is however movement
Movement- is never an endgame!

Inside the big wave
Round dance of small movements!
The Great Wave - Era Match!
In the small there are no changes!

Revolution- is an internal wave!
It does not change the Age!
Dangerous to History The Great Wave,
Humanity doesn’t keep up with it!

People’s life is not a wave, but harmonics!
A little more wave - humanity!
From people in this wave only glare,
A lot of glare - the Fatherland is possible!

One person- is not a wave, but- a highlight!
Reflection of Light in one wave!
From human comes the face of God too,
When “Together”- is doubly lighter!

It is necessary to relate true to the wave!
People always cross the point!
"Minus" always lurks in silence!
"Plus" - your life without a shell!

The wave- is real life!
You have to be on the crest of the wave!
Shallow wave- is your everyday life!
Big wave - realization of the Dream!

Russia on the crest of the wave now!
The crest of this wave over the horizon!
Future open spaces for Russia are visible,
Today She doesn’t need an umbrella!

The Big Wave is getting ready for people!
Thousands of years long!
The prospect of life is already visible
The creator has prepared the layout!

Is - Layout and is - Direction!
You have to be ready for the wave!
9th wave is a historical phenomenon!
If with the Creator - do not be in trouble!

9th wave- is not the end of the World!
Landmark is completely New!
The main thing is to stick to the Covenant God!
Front of Humanity is  Historical Moment!

Historical  Moment is at your hands!
You have to go through obstacles!
New is always born in agony,
You have traveled through necessary wanders!

Russia has passed its wave series!
Today, the wave began to ebb!
All processes occur in a row!
The New Era tide! begun

The wave will picks up - you can’t leave!
Your path- is on Her crest!
Water- is clean and no dregs!
Holy Russia the time has come!

I said the wave would not do any harm!
You should not be afraid of water!
Change is coming in your life
Nothing bodes trouble!

Amen.
Father Absolute.
03/06/2020


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/06.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja intuitīvi Eslauma, angļu valodā, intuitīvi tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /06.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /06.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 06.03.2020.

Skatījumu skaits: 39 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: