Galvenie » 2018 » Maijs » 6 » Vēsts: 06.05.18. Katrēns "Nakts pirms..."
20:49
Vēsts: 06.05.18. Katrēns "Nakts pirms..."

06.05.18 Катрен ​ “Ночь перед...”​​

Ночь перед Рождеством,
Великие ожидания!
Могут обернуться концом,
Для которого нет оправданий!

Конечно, день – это мгновение!
Но, горизонты просматриваются,
Человеческое заблуждение,
Будущее всех затрагивает!

Сегодня – определяет Завтра!
Но, Завтра сегодня сложное,
Перемешались ложь и Правда,
Комбинация невозможная!

Сколько людей – столько мнений!
Но, мнение должно быть одно!
Разные у людей представления,
Даже, если слово всего одно!

Люди – разные проявления Бога!
Каждый постигает свой путь!
Подчёркиваю: одного Бога!
В этом – Великая Суть!

Несёт каждый своё представление!
Что может объединить людей?
Понимание разнообразия проявлений,
И наличие Общей Идеи!

Идея – Равенство всех Богов!
Другой и не может быть!
В реку объединяются все потоки,
Чтобы – Океану быть!

Всё связано в одну Цепь!
Есть Начало и не бывает Конца!
Для людей Родовая ветвь!
И всё начинается от Отца!

Что – на Небе, то на – Планете!
Подобие: от Малого до Большого!
Даже клетка за всё в ответе,
Уровня или масштаба другого!

Всё связано в Цепь эволюции!
Повторяю, даже клетка важна!
Люди мечтают о революции,
Не понимая, что причина – вражда!

Человек – слабое звено в Цепи!
Мечется – не имея стержня!
Но, человек – влияние Бога внутри,
Действует на опережение!

От человека зависит Мир!
Однако, человек обезглавлен!
Кто-то приземлил человека на Миг,
Забыл человек, что он – главный!

Отделили человека от Бога!
Человек потерял силы!
Помнит, что к Дому была дорога!
Не помнит, что “вместе” были!

Религии легли внутри Целого!
Посредник важнее Создателя?
Человек забыл, что он – Белый!
Сказали, что раб – обыватель!

Прерванный полёт длится долго!
Информационная вокруг блокада!
Власть и религии понимают толк,
Человек живёт, как в осаде!

Человек не понимает: как быть?
Видит, что многое не так,
Боится самостоятельность проявить,
Сделать Исторический шаг!

Но, от этого уже не уйти!
И не важно седьмого...десятого..
Цивилизация в конце Пути,
Решена Судьба Пятой!

Вопрос остался только один,
Кто же поймёт Суть проблемы?
Кто скажет людям, что Путь один?
Что, Единство с Богом – Эмблема!

Без Бога – человека нет!
Важно – это Главное понимание!
“Вместе” – это принципиальный ответ:
Даёт Право людям на существование!

Аминь.
Отец Абсолют.
06.05.18

 

Vēsts: 06.05.18. Katrēns "Nakts pirms..."

Nakts pirms Ziemassvētkiem,
Lielā gaidīšana!
Var pārvērsties beigās,
Dēļ kā attaisnojuma nav!

Protams, diena - tas mirklis!
Taču, horizonti pārskatāmi,
Cilvēciskā maldīšanās,
Nākotne visus skar!

Šodiena - nosaka Rītdienu!
Bet, Rītdiena šodienu sarežģītāk,
Sajaucās meli un Patiesība,
Kombinācija neiespējama!

Cik cilvēku - tik viedokļu!
Taču, viedoklim jābūt vienam!
Dažādi priekšstati cilvēkiem,
Pat, ja tikai vārds viens!

Cilvēki - Dieva dažādas izpausmes!
Katrs savu ceļu izprot!
Pasvītroju: viena Dieva!
Tur - Dižena Būtība!

Katrs savu priekšstatu nes!
Kas cilvēkus apvienot var?
Izpausmju daudzveidības saprašana,
Un Kopējās Idejas esamība!

Ideja - visu Dievu Vienlīdzība!
Citas arī būt nevar!
Visi strauti apvienojas upē,
Lai - Okeāns būtu!

Viss vienā Ķēdē saistīts!
Ir Sākums un Beigu nav!
Prieš cilvēkiem Dzimtas zars!
Un viss no Tēva sākas!

Kas - Debesīs, tas uz - Planētas!
Līdzība: no Maza līdz Lielam!
Pat šūna par visu atbildīga,
Līmeņa vai apjoma cita!

Viss evolūcijas Ķēdē saistīts!
Atkārtoju, pat šūna svarīga!
Cilvēki par revolūciju sapņo,
Nesaprotot, ka iemesls - naids!

Cilvēks - vājš posms Ķēdē!
Svaidas - serdeņa trūkumā!
Bet, cilvēks - Dieva ietekme iekšā,
Darbojas uz apsteigšanu!

No cilvēka Pasaule atkarīga!
Tomēr, cilvēks bezspēcīgs!
Kāds piezemēja cilvēku uz Mirkli,
Aizmirsa cilvēks, ka viņš - galvenais!

Atdalīja cilvēku no Dieva!
Cilvēks spēkus zaudēja!
Atceras, ka Mājup bija ceļš!
Neatceras, ka "kopā" bija!

Reliģijas iegula Veseluma iekšienē!
Vidutājs svarīgāks par Radītāju?
Cilvēks aizmirsa, ka viņš - Baltais!
Teica, ka vergs - mietpilsonis!

Pārtrauktais lidojums ilgst ilgi!
Apkārt informatīvā blokāde!
Vara un reliģijas saprot jēgu,
Cilvēks dzīvo, kā aplenkumā!

Cilvēks nesaprot: kā būt?
Redz, ka daudz kas ne tā,
Baidās patstāvību izpaust,
Vēsturisku soli spert!

Taču, no tā vairs neizvairīties!
Un ne svarīgi septītajā...desmitajā..
Civilizācija Ceļa beigās,
Piektās Liktenis izlemts!

Palika jautājums tikai viens,
Kurš gan sapratīs problēmas Jēgu?
Kurš teiks cilvēkiem, ka Ceļš viens?
Ka, Vienotība ar Dievu - Emblēma!

Bez Dieva - cilvēka nav!
Svarīgi - tā Galvenā saprašana!
"Kopā" - tā principiāla atbilde:
Dod Tiesības cilvēkiem eksistēt!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
06.05.18.

06.05.18. Quatrain  “The Night before…” 

Christmas Eve,
Great expectation!
May turn into an end,
For which there is no excuse!

Of course, a day- is an instant!
But, the horizons are visible,
Human error
The future affects all!

Today- defines Tomorrow!
But, Tomorrow more difficult this day,
The lies and True were mixed,
The combination is impossible!

How many people- so many opinions!
But, the opinion should be one!
Different representations to people,
Even if there is only one word!

People are different manifestations of God!
Everyone comprehends his own way!
I emphasize: one God!
There is- the Great Essence!

Each one carries his own idea!
What can unite people?
Understanding the diversity of manifestations,
And the existence of the common Idea!

The Idea- is the Equality of all Gods!
There can’t be another!
All flows are united in the river,
To- be the Ocean!

Everything is connecting in one Chain!
There is Beginning and there is no End!
For the people, the branch of kin!
And everything begins from the Father!

What is- in the Heaven, that is on- the Planet!
Similarity: from Small to Big!
Even the cell is responsible for everything,
Level or scale of another!

Everything is connected in the Chain of evolution!
I repeat, even a cell is important!
People dreams of evolution,
Not understanding, that the reason- is enmity!

Human- is the weak link in the Chain!
It is anxious- not having a core!
But, human- is the influence of God within,
Acts on the lead!

The World depends on human!
However, human is beheaded!
Someone has landed a human for a Moment,
The human has forgotten, that he- is the chief!

Separated the human from God!
Human has lost his strength!
Remember, that there was the road to the Home!
Doesn’t remember, that “together” were!

Religions have fallen within the Whole!
Is the mediator more important than the Creator?
The human forgot, that he is- White!
Said, that the slave- philistine!

The interrupted flight lasts a long time!
Information blockade around!
Power and religion understand the meaning,
A human lives, like in siege!

The human doesn’t understand: how to be?
He sees that much things are not right,
He afraid of being independent,
Make a Historical step!

But, from this can’t get away!
And it doesn’t matter in the seventh…the tenth…
Civilization at the end of the Road,
The Fate of Fifth is decided!

The question remained only one,
Who will understand the Meaning of the problem?
Who will tell to people, that the Road is one?
That, Unity with God- is Emblem!

Without God- there is no human!
Important- this is the main understanding!
“Together”- is the principal answer:
Gives the Right to human to exist!

Amen
Father Absolute
06.05.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/06.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru  /06.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /06.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /06.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 06.05.2018

Skatījumu skaits: 181 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: