Galvenie » 2018 » Jūnijs » 6 » Vēsts: 06.06.18. Katrēns "Ietekme"
14:43
Vēsts: 06.06.18. Katrēns "Ietekme"

06.06.18 Катрен ​ “Влияние”​​

Плотный план – многогранен!
Тонкий – тоже не прост!
Жизненный путь уникален,
От людей ожидается рост!

Противоречия – всё усложняют!
Нет времени на совершенство,
Человек, как правило, выживает,
Продержаться бы – главное действо!

Страны теряют суверенитеты,
Два знака пытаются найти равновесие!
Нет возможности найти ответы,
Многое уходит в безвестие!

Борьба знаков стала открытой!
Перевес пока на стороне Тьмы!
Идеологии Света нет – всё размыто,
Мамоны бал – кутерьмы!

У Света нет ничего, кроме Веры!
У Тьмы материальное преимущество,
Только Создатель понимает меру,
Ибо, Дух для Бога – могущество!

Но, оппоненты сильны и очень,
Всё направлено на уничтожение,
Для человечества наступила осень,
Русь может изменить положение!

Но, Русь сама в разногласии,
Перевернулась пирамида власти!
Невозможно достичь в Народе согласия,
Власть сегодня, как твёрдая масть!

Законы её всё строже и строже!
Нет свободного волеизъявления!
Переход к Новой системе возможен,
Только через Божественное проявление!

Запад мечтает сломить Россию,
Сделать из Неё – вассала,
Не допустить никакую Миссию,
Забрать территорию – о чём мечталось!

Разорвать по кускам и править,
Вспомнить и «национальные» интересы,
Это проблем в стране прибавит,
Поможет этому международная пресса!

По сценарию Тьма получается,
Власть переориентирована на богатство,
Без согласия людей ничего не случится,
Но, люди опустились до рабства!

Кажется, совсем нет выхода!
Но, преображение должно случиться,
По Солнцу переходит Природа,
Новая структура уже стучится!

Усложняются отношения при кризисе,
Мир должен перейти в Шестую,
Для человечества Россия – базис!
В Мерность вступит в другую!

Тьма, кажется, уже победила!
Нет никакого среди людей понимания,
Россия собой заплатила,
За повышенное к себе внимание!

Опыт плохой, но нужный!
Россия – «кризисный управляющий»,
Главное, люди в стране дружат,
Тогда энергия Любви будет влияющей!

Люди не верят, что Бог поможет!
Тьма, кажется, сильнее Света!
Коллективное Сознание сможет,
Над властью Тьмы будет Победа!

Нет внутри страны активного Единения!
Если молчат – Единения нет!
Самоустранение – не воина поведение!
И, конечно, не проходной билет!

Информация передаётся на расстояние!
Западные медики подтвердили успех,
Если Любовь – Души состояние,
Преображение пройдёт без помех!

Россия докажет «квантовое сцепление»!
Информация передаёт состояние,
Мир услышит Её Сердцебиение,
Будет Русское на Мир влияние!

Аминь.
Отец Абсолют.
06.06.18

 

Vēsts: 06.06.18. Katrēns "Ietekme" 

Blīvais plāns - daudzšķautnains!
Smalkais - arī ne vienkāršs!
Dzīves ceļš unikāls,
No cilvēkiem izaugsme gaidīta tiek!

Pretrunas - visu sarežģī!
Pilnveidoties laika nav,
Cilvēks, parasti, izdzīvo,
Noturēties - galvenā rīcība!

Valstis suverenitāti zaudē,
Divas zīmes līdzsvaru atrast cenšas!
Nav iespēju atbildes atrast,
Daudz kas bezvēstī aiziet!

Atklāta kļuva zīmju cīņa!
Pārsvars pagaidām Tumsas pusē!
Gaismas ideoloģijas nav - viss izskalots,
Mamona balle - kņadas!

Gaismai nav nekā, izņemot Ticību!
Tumsai materiālās priekšrocības,
Tikai Radītājs saprot mēru,
Jo, Gars priekš Dieva - varenība!

Taču, oponenti spēcīgi un ļoti,
Uz iznīcināšanu virzīts viss,
Priekš cilvēces rudens iestājās,
Krievzeme stāvokli izmanīt var!

Taču, Krievzeme pati domstarpībās,
Varas piramīda apgriezās!
Neiespējami Tautā saskaņu sasniegt,
Vara šodien, kā cieta spalva!

Tās likumi arvien stingrāki un stingrāki!
Nav gribasizpausmes brīvas!
Uz Jauno sistēmu pāreja iespējama,
Tikai caur Dievišķo izpausmi!

Rietumi sapņo salauzt Krieviju,
No Viņas iztaisīt - vasali,
Nepieļaut nekādu Misiju,
Paņemt teritoriju - par ko sapņots!

Saplosīt gabalos un valdīt,
Atcerēties arī "nacionālās" intereses,
Tas valstī problēmas palielinās,
Tur palīdzēs starptautiskā prese!

Tumsa pēc scenārija sanāk,
Vara uz bagātību pārorientēta,
Bez cilvēku piekrišanas nekas nenotiks,
Taču, cilvēki līdz verdzībai nolaidās!

Liekas, pavisam nav izejas!
Taču, pārveidošanai jānotiek,
Pēc Saules Daba pāriet,
Jaunā struktūra ja klauvējas!

Pie krīzes attiecības saasinās,
Pasaulei Sestajā jāpāriet,
Krievija priekš cilvēces - bāze!
Dimensijā ieies citā!

Tumsa, šķiet, uzvarēja jau!
Nav starp cilvēkiem saprašanas nekādas,
Krievija ar sevi samaksāja,
Par paaugstināto uzmanību uz sevi!

Pieredze slikta, taču nepieciešama!
Krievija - "krīzes vadošais",
Galvenais, valstī cilvēki draudzējas,
Tad Mīlestības Enerģija būs ietekmējošā!

Cilvēki netic, ka Dievs palīdzēs!
Tumsa, šķiet, spēcīgāka par Gaismu!
Varēs Apziņa Kolektīvā,
Pār Tumsas varu Uzvara būt! 

Nav valstī aktīvas Vienošanās!
Ja klusē - Vienošanās nav!
Pašnovēršanās - ne cīnītāja uzvedība!
Un, protams, ne caurlaides biļete!

No attāluma informācija nododas!
Rietumu mediķi panākumu apstiprināja,
Ja Mīlestība - Dvēseles stāvoklis,
Pārveidošana noritēs bez traucējumiem!

Krievija parādīs "kvantisko sakabi"!
Informācija stāvokli pārraida,
Pasaule izdzirdēs Viņas Sirdspukstus,
Būs uz Pasauli Krieviskā ietekme!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
06.06.18.

06.06.18. Quatrain  “Influence”

A dense plan- is multifaceted!
Thin- also not easy!
The life road is unique,
From people are expected to grow!

Contradictions- complicate all things!
There is no time for perfection,
Human, usually, survives,
To hold out- is the main action!

Countries lose their sovereignty,
Two signs are trying to find balance!
There is no way to find answers,
Much goes into the blackout!

The battle of signs has become open!
The odds are still on the side of Darkness!
There is no Light ideology- everything is blurry,
Mammon ball- is a mess!

The Light has nothing, expect the Faith!
The Darkness has a material advantage,
Only the Creator understands the measure,
Because, Spirit for God- is power!

But, opponents are strong and very,
Everything is aimed at destruction,
For humanity came the autumn,
Russia can change situation!

But, Russia by herself in disagreement,
The pyramid of power has turned over!
It’s impossible to achieve agreement in the Nation,
Power today like a hard suit!

Its laws are all stricter and stricter!
There is no manifestation of free will!
Transition to the New system is possible,
Only through the Divine manifestation!

The West dreams of breaking Russia,
Make from her- a vassal,
To prevent any Mission,
Take away the territory- for what was dreamed about!

Break in pieces and reign,
Recall also “national” interests,
This will add the problems to the country,
There will help the international press!

Darkness will turn out under the Scenario,
The power is reoriented to wealth,
Without the consent of people nothing will happen,
But, people have fallen to slavery!

There seems to be no way out!
But, the transformation must happen,
By the Sun passes Nature,
The New structure is already knocking!

Complications at the crisis become more complicated,
The World should move into the Sixth,
For humanity Russia- is a basis!
Will enter into another Dimension!

It seems Darkness have already won!
There is no any understanding among the people,
Russia has paid with herself,
For the increased attention to herself!

Experience is bad, but necessary!
Russia- is “a manager of crisis”,
The main thing that people in the country are friends,
Then the energy of Love will be influential!

People don’t believes, that God will help!
Darkness seems to be stronger than Light!
Will can Collective Consciousness,
Over the power of Darkness there will be Victory!

There is no active Unity within the country!
If are silent- there is no Union!
Self abasement- is not a behavior of warrior!
And, of course, not ticket!

Information is transmitted over a distance!
Western physicians have confirmed success,
If Love- is a state of the Soul,
Transformation will pass without interference!

Russia will show “quantum grip”!
Information conveys the state,
The World will hear Her Heartbeats,
There will be Russian influence on the World!

Amen
Father Absolute
06.06.18.

 Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/06.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko, intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /06.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /06.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 06.06.2018.

Skatījumu skaits: 166 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: