Galvenie » 2018 » Jūlijs » 6 » Vēsts: 06.07.18. Katrēns "Atgādinājums"
15:34
Vēsts: 06.07.18. Katrēns "Atgādinājums"

06.07.18 Катрен “Напоминание”

Футбольное перемирие,
Отодвинута политика!
Но, это – совсем не мир,
Для людей аналитика!

Мир считает – Россия тоже,
Аргументы: борьба за власть!
Настоящее перемирие возможно,
Пока только слышится страсть!

Президент Америки – не политик!
Человек, понимающий бизнес,
Выбивает последний мостик,
Между собой и Конгрессом!

Там правит бизнес и выгода!
Америка – Мировой лидер!
Для бизнеса не важна погода,
Главное, кто усидел!

Россия для Америки – партнёр!
Пусть и не совсем хороший,
В этом спектакле – Россия актёр,
Главная роль невозможна!

Не ждите поддержки Америки,
У неё собственный курс!
Нувориши России в истерике,
Нет в Америке понятия Русь!

Россия – вассалы, но не рабы!
Каждый нужен системе!
Богатые всегда правы,
Если они с Тьмой в теме!

Поклонились они – мамоне!
С потрохами продали Родину,
Для предательства нет категории,
В тяжелейшую для страны годину!

Партии внутри – бьются за власть!
Никто не спросил: где страны деньги?
Народом одолевает страсть,
Спросить у богатых: где наши деньги?

Спросить надо и обязательно!
Распустилось «богатое» поколение!
Неравенство – есть показатель,
Духовного разложения!

Не изменится ничего просто так!
Нужны Идеи и люди!
Всегда есть – Историческая верста,
Она – катастрофы прелюдия!

Единение оппозиции возможно!
Главное – Единение Идей!
Вряд ли кто из людей сможет!
Только Богу это видней!

Создатель внутри и вокруг!
Каждый ощущает Присутствие!
Сегодня заколдованный круг,
Нет причины – есть следствие!

Нужно помнить – Бог рядом!
Нет у Него системы!
Для кого-то жизнь – Ад!
А кто-то и вне темы!

Продолжаю настаивать,
Людям слышать друг друга!
Нужно ряды выстраивать,
Прелюдия – это не мука!

Прелюдия – есть Начало!
Когда просыпается Мир!
Не будет в Душе печали,
Если Любовь – кумир!

Церковь знакома с этим,
В Ватикане – вся информация!
Рассчитывают получить билеты,
На Спектакль Новой формации!

У оппозиции – есть сценарии!
Но, никто не видит в них Бога!
Нужно, объяснить понимание,
Что и оппозиция – тоже часть Бога!

Ваша роль – Учителя Духа!
Есть только Один Сценарий!
У оппозиции в Душе – разруха,
Объясните им Новый Глоссарий!

Аминь.
Отец Абсолют
06.07.18

 

Vēsts: 06.07.18. Katrēns "Atgādinājums" 

Futbola pamiers,
Atvirzīta politika!
Taču - tas nepavisam ne miers,
Analītika priekš cilvēkiem!

Pasaule uzskata - Krievija arī,
Argumenti: cīņa par varu!
Pamiers īsts iespējams,
Pagaidām tikai kaislības dzirdamas!

Amērikas Prezidents - ne politiķis!
Cilvēks, biznesu saprotošs,
Izsit pēdējo tiltiņu,
Starp sevi un Kongresu!

Tur valda bizness un izdevīgums!
Amērika - Pasaules līderis!
Priekš biznesa laikapstākļi nesvarīgi,
Galvenais, kurš nosēdēja!

Krievija priekš Amērikas - partneris!
Lai arī ne gluži labs,
Šinī izrādē - Krievija aktieris,
Galvenā loma neiespējama!

Negaidiet Amērikas atbalstu,
Viņai personīgais kurss!
Krievijas nuvoriši [нувориши ?] histērijā,
Nav Amērikā Krievzemes saprašanas!

Krievija - vasaļi, taču ne vergi!
Katrs sistēmai vajadzīgs!
Bagātajiem vienmēr taisnība,
Ja viņi ar Tumsu tēmā!

Paklanījās viņi - mamonam!
Ar ķidām pārdeva Dzimteni,
Nav priekš nodevības kategorijas,
Smagā priekš valsts laikā!

Partijas iekšienē - cīnās par varu!
Neviens nejautāja: kur valsts nauda?
Tautu kaislības pārņem,
Jautāt bagātiem: kur mūsu nauda?

Jautāt vajag un obligāti!
Izlaidusies "bagāto" paaudze!
Nevienlīdzība - rādītājs ir,
Garīgam pagrimumam!

Nekas neizmainīsies vienkārši tā!
Idejas un cilvēki vajadzīgi!
Vienmēr ir - Vēsturiska versts,
Tā - katastrofu prelūdija!

Opozīcijas vienošana iespējama!
Galvenais - Ideju Vienošana!
Diez vai kāds no cilvēkiem varēs!
Tikai Dievam tas redzamāk!

Radītājs iekšā un apkārt!
Katrs Klātbūtni sajūt!
Šodien apburtais loks,
Nav cēloņu - sekas ir!

Atcerēties vajag - Dievs blakus!
Nav Viņam sistēmas!
Dzīve priekš kāda - Elle!
Bet kāds arī ārpus tēmas!

Turpinu uzstāt,
Cilvēkiem dzirdēt vienam otru!
Rindas vajag izkārtot,
Prelūdija - tās ne mokas!

Prelūdija - Sākums ir!
Kad Pasaule pamostas!
Nebūs Dvēselē skumju,
Ja Mīlestība - elks!

Baznīca pazīstama ar to,
Vatikānā - visa informācija!
Cer saņemt biļetes,
Uz Jaunas formācijas Izrādi!

Opozīcijai - scenāriji ir!
Taču, neviens Dievu tur neredz!
Vajag, saprašanu paskaidrot,
Ka opozīcija - arī daļa Dieva!

Jūsu loma - Gara Skolotāji!
Viens Scenārijs ir tikai!
Opozīcijai Dvēselē - sabrukums,
Paskaidrojiet viņiem Glosāriju Jauno!

Āmen.
Tēvs Absolūts 
06.07.18.

06.07.18. Quatrain  “Reminder”

Football truce,
The policy has been postponed!
But, this is not at all a peace,
Analyst for people!

The World believes- Russia too,
Arguments: a struggle for power!
Real truce is possible,
So far only the passion is heard!

The president of America- is not a politician!
A person who understands a business,
Knocks out the last bridge,
Between himself and Congress!

There rules business and profit!
America- is leader of the World!
For business is not important the weather,
The main thing is who was seated!

Russia for America- a partner!
Although not quite good,
In this play- Russia is an actor,
The main role is impossible!

Don’t wait for America’s support,
She has her own course!
Russia’s nouveau riches in hysterics,
There is no concept of Russia in America!

Russia- vassals, but not slaves!
Everyone is needed for the system!
The rich are always right,
If they are with Darkness in the subject!

They bowed- to mammon!
With giblets, they sold the Homeland,
For betrayal there are no categories,
In the hardest time for the country!

The parties inside- are fighting for power!
Nobody asked: where are the countries money?
Passion overcome the people,
Ask the rich ones: where is our money?

Must ask and for sure!
The generation of “rich ones” has blossomed!
Inequality- is an indicator,
Spiritual decomposition!

Nothing will change just like this!
Need Ideas and people!
Always there is- Historical verst,
That is- prelude of catastrophe!

Unity of the opposition is possible!
The main thing- is Unity of Ideas!
It’s unlikely that any of the human will be able to!
Only God knows better!

Creator inside and around!
Everyone feels the Presence!
Today the vicious circle,
There is no reason- there is an effect!

We must remember- God is near!
He doesn’t have a system!
For someone life- is Hell!
But someone also beyond the topic!

I continue to insist,
People to hear each other!
Need to build ranks,
Prelude- is not torture!

Prelude- is the Beginning!
When the World wakes up!
There will be not sadness in the Soul,
If Love- is an idol!

The church is familiar with this,
In the Vatican- there is all information!
They expect to get the tickets,
On the Performance of the New formation!

The opposition- has Scenario!
But, no one sees God there!
It’s necessary, to explain understanding,
That the opposition- is also part of God!

Your role- is the Teacher of the Spirit!
There is only One Scenario!
The opposition in the Souls- has a devastation,
Explain to them New Glossary!

Amen
Father Absolute
06.07.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/06.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /06.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /06.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 06.07.2018.

Skatījumu skaits: 229 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: