Galvenie » 2018 » Augusts » 6 » Vēsts: 06.08.18. Katrēns "Debesīs nemēdz būt neīstuma"
21:25
Vēsts: 06.08.18. Katrēns "Debesīs nemēdz būt neīstuma"

06.08.18 Катрен “В Небе не бывает фальши”​​

Можно говорить долго,
Можно обсуждать «Завтра»!
Не получится ничего толком,
Если люди не знают Правды!

Правда – жестокая весть!
В жизни преобладает ложь!
Люди не говорят, как есть,
Правду в быту не тревожь!

Так повелось в Истории,
Записывается, что надо!
Не удавалось записать категорию,
Писалась всегда полуправда!

А, Правда одна – от Бога!
Ему нечего делить с людьми!
Соединяет людей кривая дорога,
Полуложь с полуправдой внутри!

Все лгут, начиная с Верха!
Что-то говорить нельзя!
Никто не знает: в чём мера?
И где же истинная стезя?

Мир полуправды живёт долго!
Пятая раса гибнет во лжи!
Историю не понять толком!
Духовные вокруг грабежи!

Церковь говорит одно,
С властью не совпадает!
Теперь есть и у прессы окно,
Это в интернете гуляет!

У каждого свой интерес,
У каждого мотивация!
Технический даже прогресс –
Основа глобализации!

Мир ушёл от традиций!
Границы государств не в счёт!
Мамона – стала Новой границей,
Произошёл переучёт!

Мамоне не нужны ограничения!
Самобытность не имеет смысла!
Человечество обречено:
Единым стать промыслом!

Глобализация под флагом мамоны!
Нет государств – одно правительство!
Мир накроет одна попона,
Чистой воды – вредительство!

Выживает в капитале сильнейший!
Позабыт и смысл жизни!
Но, вопрос это важнейший,
Определяет: как жить?

Единый оплот Надежды,
Сгинул Советский Союз!
Теперь уже все невежды,
Проходят через мамоны шлюз!

Труднее всего для России!
Народ ещё в социализме!
Важнейшая Её Миссия,
Людей увести от «Изма»!

Как увести? Кругом капитал!
О Духовности не говорит религия,
Но, Исторический Миг настал!
Новая для человечества – линия!

Пятая погибает во лжи!
Шестую – ждёт Правда!
Не раскроется ничего в Душе,
Если люди перенесут полуправду!

Главный аргумент Создателя!
«В Небе не бывает фальши»!
В шестой ни одного обывателя,
Правда должна быть на марше!

Выбрана только Россия!
В будущее перенести Правду!
Те, кто услышат Мессию,
Вместе с ним перейдут в «Завтра»!

Аминь.
Отец Абсолют
06.08.18

 

Vēsts: 06.08.18. Katrēns "Debesīs nemēdz būt neīstuma"

Var runāt ilgi,
Var apspriest "Rītdien"!
Kā nākas nesanāks nekas,
Ja cilvēki Patiesību nezin!

Patiesība - skarba vēsts!
Dzīvē meli dominē!
Cilvēki nerunā, kā ir,
Patiesību sadzīvē netraucē!

Tā Vēsturē iegājies,
Ieraksta, ko vajag!
Neizdevās ierakstīt kategoriju,
Puspatiesība rakstījās vienmēr!

Bet, Patiesība viena - no Dieva!
Viņam nav ko ar cilvēkiem dalīt!
Savieno cilvēkus šķībs ceļš,
Pusmeli ar pustaisnību vidū!

Visi melo, sākot no Augšienes!
Kaut ko runāt nedrīkst!
Neviens nezin: kur mērs!
Un kur gan patiesā taka?

Pasaule puspatiesībā dzīvo ilgi!
Piektā rase iet bojā melos!
Nesaprast Vēsturi skaidri!
Apkārt Garīgās laupīšanas!

Baznīca runā vienu,
Ar varu nesaskan!
Tagad arī presei ir logs,
Tas internetā pastaigājas!

Katram savas intereses,
Katram motivācija!
Pat tehniskais progress - 
Globalizācijas pamats!

Pasaule aizgāja no tradīcijām!
Valstu robežas neskaitās!
Mamons - Jauna robeža kļuva,
Notika pārrēķināšana!

Mamonam nevajag ierobežojumus!
Savdabībai nav jēgas!
Cilvēce nolemta:
Domrīcībā Vienotai kļūt!

Globalizācija zem mamona karoga!
Nav valstu - viena valdība!
Pasauli apklās viena zirgsega,
Tīrs ūdens - kaitniecība!

Kapitālā izdzīvo stiprākais!
Aizmirsta arī dzīves jēga!
Taču, tas jautājums svarīgs,
Nosaka: kā dzīvot?

Vienīgo Cerību balstu,
Padomju Savienība sapūdēja!
Tagad jau visas neprašas,
Iziet caur mamona slūžām!

Visgrūtāk priekš Krievijas!
Tauta vēl sociālismā!
Misija Viņas svarīga,
Cilvēkus aizvest no "isma"!

Kā aizvest? Apkārt kapitāls!
Par Garīgumu reliģija nerunā,
Taču, Vēstures Mirklis pienāca!
Jauna priekš cilvēces - līnija!

Piektā iet bojā melos!
Sesto - Patiesība gaida!
Neatklāsies nekas Dvēselē,
Ja cilvēki puspatiesību pārnesīs!

Galvenais Radītāja arguments!
"Debesīs neīstums nemēdz būt"!
Sestajā neviena mietpilsoņa,
Patiesībai jābūt maršā!

Izraudzīta tikai Krievija!
Patiesību nākotnē pārnest!
Tie, kuri Mesiju izdzirdēs,
Kopā ar viņu "Rītdienā" pāries!

Āmen.
Tēvs Absolūts
06.08.18. 

06.08.18. Quatrain “There is no Falsehood in the Heaven”  

Can talk for a long time,
Can discuss “Tomorrow”!
As it should be, it will not work out really,
If people don’t know the Truth!

The Truth- is cruel news!
Lies prevail in life!
People don’t say how are,
Don’t disturb the Truth in everyday life!

So it was in History,
It’s written downs, what is necessary!
It was not possible to write down the category,
Half truth was written always!

But, the Truth is one- from God!
He has nothing to share with people!
Connect the people is curve way,
Half lie with half truth in middle!

Everybody lies, starting from the Top!
Something can’t say!
Nobody knows: where is a measure!
And where is the truth path?

The World lives in half truth for a long time!
The Fifth race dies in lies!
History can’t be understood clearly!
Spiritual robbery is around!

The church says one thing,
With power doesn’t match!
Now there is a window also in press,
It’s walking on the Internet!

Everyone has his own interest,
Everyone has motivation!
Even technical progress-
The basis of globalization!

The World has left from traditions!
The borders of states don’t count!
Mammon- has become the New border,
There was a re- calculation!

Mammon doesn’t need restrictions!
Originality doesn’t make a sense!
Humanity is doomed:
Will become United in thought action!

Globalization under the flag of mammon!
There are no states- one government!
The World will be covered with one blanket,
Pure water- is wrecking!

The strongest survive in the capital!
The meaning of life is also forgotten!
But, this question is most important,
Determines: how to live?

The only stronghold of Hope,
The Soviet Union has disappeared!
Now the all ignoramuses,
The gateway passes through the mammon!

The most difficult for Russia!
The Nation is still in socialism!
Her Mission is important,
Take people away from “isms”!

How to lead? All around capital!
Religions doesn’t talk about Spirituality,
But, the Historical Moment has come!
New for humanity- line!

The Fifth perishes in a lie!
Sixth- is waiting for the Truth!
Nothing will be revealed in the Soul,
If people will transfer half truth!

The main is argument of the Creator!
“There is no falsehood in the Heaven”!
In the Sixth, not a single philistine,
The Truth should be on the march!

Only Russia has been chosen!
The Truth to be beard in the future!
Those, who will hear the Messiah,
Together with him will enter in “Tomorrow”!

Amen
Father Absolute
06.08.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/06.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.08.2018
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /06.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /06.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 06.08.2018.

Skatījumu skaits: 142 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: