Galvenie » 2018 » Septembris » 6 » Vēsts: 06.09.18. Katrēns "Nav Sirdsapziņas, nav Goda"
14:36
Vēsts: 06.09.18. Katrēns "Nav Sirdsapziņas, nav Goda"

06.09.18 Катрен “Нет Совести, нет Чести”

Большинство живёт прошлым,
Все выживают!
Не понимают, что поменять можно,
Все просто гадают!

Кто на кофейной гуще,
Кто, глядя на Звёзды,
Кто-то не ждёт ничего уже,
Сидя в своём гнезде!

Вспыхивают иногда революции,
Правда, это было давно!
Учёные говорят об эволюции,
Но, большинству всё равно!

Катится жизнь беспросветная,
Вся в долгах и непонимании,
Власть выключила в Душе Свет,
На другое переключила внимание!

Главное внимание – как жить?
Точнее, как найти счастье?
Люди не понимают смысл жизни,
Кругом боль и ненастье!

Власть мировая пока в тени!
Готовится переворот!
Сегодня: куда ни смотри,
Политический водоворот!

Россия попала в пекло!
В передел имущества!
Всё ненавистью заволокло,
В Духе нет преимущества!

Разворовали Святую Русь!
Нет Совести и нет Чести!
Отличить от Запада не берусь,
Не ждёт от Бога Известия!

Власть своя предала своих!
Поддалась западному влиянию,
Не делит своих и чужих,
Под американским давлением!

Россия вдруг проиграла войну?
Не было никогда в Истории!
Плохиш показал тропу,
Совсем другой акватории!

Холодная война – тихая!
Свои продались врагу,
Беда вдруг пришла лихая,
Страну продали за маржу!

Какая тяжёлая боль!
Совестливых истребляли первыми!
Проела Россию моль,
Хотя клялась Она в Вере!

Как могло такое случиться?
Исток превратился в раба!
Недолго раб мучился,
Примерил узду на себя!

Теперь терпит хозяйский кнут,
Научился хвалить хозяина!
Не вырваться уже из пут,
Стала Россия окраиной!

Окраиной Мудрости и прогресса,
Обобрали Её до нитки,
Духовный обострился регресс,
Прошлое теперь снится!

Единицы, но есть от прошлого!
В ком вместо мамоны – Совесть!
Очень трудно, но возможно,
Разбудит людей Весть!

Что живёт, пусть плохо Россия!
Терпит, но уже поднимается!
Она Мира – Исток, у Неё своя Миссия!
Значит, Заре заниматься!

Три года дано на восстановление!
Сначала в Духе, потом – в границах,
Подъём России – это Бога явление,
Люди должны о Ней позаботиться!

Аминь.
Отец Абсолют
06.09.18

 

Vēsts: 06.09.18. Katrēns "Nav Sirdsapziņas, nav Goda"

Vairākums dzīvo pagātnē,
Visi izdzīvo!
Nesaprot, ka var izmainīt,
Visi vienkārši zīlē!

Kurš kafijas biezumos,
Kurš, Zvaigznēs skatoties,
Kāds jau negaida vairs neko,
Savā ligzdiņā sēžot!

Dažkārt revolūcijas uzliesmo,
Tiesa, tas bija sen!
Zinātnieki runā par evolūciju,
Taču, vairākumam vienalga!

Rit dzīve bezcerīga,
Visa parādos un nesaprašanā,
Vara Dvēselē izslēdza Gaismu,
Uz citu uzmanību pārslēdza!

Galvenā uzmanība - kā dzīvot?
Precīzāk, kā laimi atrast?
Cilvēki nesaprot dzīves jegu,
Apkārt sāpes un draņķības!

Pasaules vara pagaidām ēnā!
Apvērsums gatavojas!
Šodien: lai kur skaties,
Politiskais virpulis!

Krievija nokļuva peklē!
Mantas pārdalīšana!
Viss naida aizsegts,
Garā priekšrocību nav!

Izzaga Svēto Krieviju!
Nav Sirdsapziņas un Goda nav!
Atšķirt no Rietumiem neņemos,
Negaida no Dieva Vēstis!

Vara sava nodeva savējos!
Padevās rietumnieciskai ietekmei,
Nedala savus un svešus,
Zem amerikāņu spiediena!

Krievija pēkšņi zaudēja karā?
Nebija Vēsturē nekad tā!
Sliktums parādīja taku,
Pavisam citas akvatorijas!

Aukstais karš - klusais!
Savējie ienaidniekam pārdevās,
Bēda braša atnāca pēkšņi,
Valsti par starpību pārdeva!

Cik smaga sāpe!
Godprātīgos iznīcināja pirmos!
Kodes saēda Krieviju,
Kaut Ticību zvērēja Viņa!

Kā varēja kas tāds gadīties?
Sākotne verdzenē pārvērtās!
Neilgi vergs mocījās,
Uz sevis iemauktus piemērija!

Tagad saimnieka pātagu cieš!
Iemācījās saimnieku lielīt!
Neizrauties jau varāk no pinekļiem,
Krievija nomale kļuva!

Gudrības un progresa nomale,
Aptīrīja Viņu līdz diegam,
Garīgais regress saasinājās,
Pagātne tagad sapņos rādās!

Vieninieki, taču ir no pagātnes!
Kuriem mamona vietā - Sirdsapziņa!
Ļoti grūti, taču iespējams,
Vēstij cilvēkus pamodināt!

Kas dzīvo, Krievija slikti kaut!
Ciešs, bet jau paceļas!
Viņa Pasaules - Sākums, Viņai sava Misija!
Tātad, Laiks darboties!

Trīs gadi atjaunošanai doti!
Vispirms Garā, pēc tam - robežās,
Krievijas pacelšana - tā Dieva parādība,
Par Viņu cilvēkiem jāparūpējas!

Āmen.
Tēvs Absolūts
06.09.18.

06.09.18. Quatrain “No Conscience, no Honor”

Most live in the past,
All survive!
Don’t understand that can change,
Everyone is just guessing!

Who is on the coffee grounds,
Who looking at the Stars,
Someone doesn’t wait for anything,
Sitting in his nest!

Sometimes revolutions burst out,
True, it was long time ago!
Scientists talk about evolution,
But, most don’t care!

Rolling hopeless life,
All in debt and misunderstanding,
The power turned off the Light in the Soul,
Switched attention to another!

The main attention- is how to live?
More precisely, how to find happiness?
People don’t understand the meaning of life,
Around the pain and bad weather!

The power of the World is still in the shadow!
A coup is being prepared!
Today:  wherever you look,
Political whirlpool!

Russia fell into hell!
In the redistribution of property!
All the hatred clouded,
In the Spirit there is no advantage!

They steal the Holy Russia!
No Conscience and no Honor!
To distinguish from the West I don’t undertake,
Don’t expect the message from God!

The power has betrayed their own!
Succumbed to Western influence,
Don’t share their own and others,
Under American pressure!

Russia suddenly lost the war?
There was never like this in History!
The bad showed the path,
Absolutely different water area!

Cold war- the quite one!
They sold themselves to the enemy,
The trouble suddenly came dashing,
The country was sold for the margin!

How much heavy pain!
The conscientious exterminated first!
Russia had a mole,
Although she swore she was in the Faith!

How could happen something like this?
The Source turned into the slave!
Slave suffered not for long time,
On herself tried bridle!

Now she suffers master’s whip!
Has learned to praise the owner!
Don’t break out of the fetters,
Russia has become a suburb!

Outskirts of Wisdom and progress,
They took her down to the thread,
Spiritual regress exacerbated,
The past is now visible in dreams!

Units, they are from the past!
To whom instead of mammon- is Conscience!
It’s very difficult, but possible,
Wake up people for Message!

Who lives, let Russia be bad!
Tolerates, but already rises!
She is the World’s- Source, She has her own Mission!
So it’s time to engage!

Three years are given for restoration!
First in the Spirit, and after- in the boundaries,
The ascent of Russia- is a phenomenon of God,
People should take care of Her!

Amen
Father Absolute
06.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/06.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /06.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /06.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 06.09.2018.

Skatījumu skaits: 32 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: