Galvenie » 2018 » Oktobris » 6 » Vēsts: 06.10.18. Katrēns "Atvasināts Saprāts"
18:32
Vēsts: 06.10.18. Katrēns "Atvasināts Saprāts"

06.10.18 Катрен “Производная Разума”

Природа не любит шутить!
Непонимание грозит катастрофой!
Когда учёные перестанут «воду мутить»,
Окажется, что Планета здорова!

Планета и люди – проект от Бога!
Не надо говорить о мутации!
Никому не дано право вас трогать,
Солнечная система на дистанции!

Не было никакого вмешательства,
Животный мир – отдельная линия!
Любое есть представительство,
Конструирование всего не мнимое!

Всё было сразу и навсегда!
Солнечная система для эволюции,
Только не для Плотного плана ДНК,
А для Духовной конструкции!

Весь Мир – есть творение Бога!
Человек – производная Разума,
Материя – это дорога,
Формирования собственного Ума!

Знаете ведь хорошо: есть два Мира!
Живёт человек в Плотном плане,
Тонкий Мир – это совершенства мера,
Сценарий эволюции расписан заранее!

Сегодня наука вредит человеку!
Нужно познать самого себя!
Люди проявляют от века к веку,
Существование – их стезя!

Плотный план – не только Материя!
Жизнь – стяжание Духа!
Духа постижение – не будет потери,
Но, в Сознаниях пока разруха!

Люди не понимают: зачем?
Мирское предложено существование,
Это не религии, а общая тема,
Это внутреннее в Душе повествование!

Человек – суть подобия Бога!
Значит, главное в нём – Тонкий план!
Только этим объясняется дорога!
Ведущая людей в Небесный сан!

Совершенство части – гарантия Совершенства!
Но, уже самого Создателя!
Человеку дано Право или Любви главенство!
Главное, не стать обывателем!

Кто-то говорит: цепь случайных событий!
Кто-то – влияние других цивилизаций,
Знания не могут быть просто добыты,
В головах слишком много ассоциаций!

Сравнение с обезьяной – роковая ошибка,
Никто не конструировал ДНК,
Человек – Бога конструкция гибкая,
С возможностью жить и на облаках!

Люди видят в себе животное!
Выживающее, в условиях плотного тела!
Но, это только оболочка – плотная,
Хранящая, в себе семь Тонких тел!

Плотный план – только защита,
И возможность перемещения,
Оболочка до краёв забита,
Условиями Золотого сечения!

Осталось разгадать уравнение!
Что внутри от самого Создателя?
В Откровениях – есть изложение,
Тайна Знаний от Отца-Основателя!

У людей возможности, как у Бога!
Даны каждой Его частице!
Понимающий найдёт дорогу,
Божественной обладая десницей!

Познание себя – процесс долгий!
Без помощи Бога не одолеть!
Нужно открыть Ему Души створки,
Тогда человек сможет взлететь!

«Рождённый ползать – летать не может»!
Это – истина для неверия!
Человек в Вере всё сможет!
Это Истина, а не Поверье!

Аминь.
Отец Абсолют
06.10.18

Vēsts: 06.10.18. Katrēns "Atvasināts Saprāts"

Daba nemīl jokot!
Nesapratne draud ar katastrofu!
Kad zinātnieki pārstās "ūdeni duļķot",
Izrādīsies, ka Planēta vesela!

Planēta un cilvēki - projekts no Dieva!
Nevajag runāt par mutāciju!
Nevienam nav dotas tiesības aizskart jūs,
Uz distances Saules sistēma!

Nebija nekādas iejaukšanās,
Dzīvnieku pasaule - atsevišķa līnija!
Jebkura ir pārstāvība,
Visa neiedomējama konstruēšana!

Viss bija uzreiz un uz visiem laikiem!
Saules sistēma priekš evolūcijas,
Tikai ne priekš Blīvā plāna DNS,
Bet priekš Garīgās konstrukcijas!  

Visa Pasaule - Dieva radījums ir!
Cilvēks - Saprāta atvasinājums!
Matērija - tas ceļš,
Personīgā Prāta formēšana!

Zinat taču labi: divas Pasaules ir!
Dzīvo cilvēks Blīvajā plānā,
Smalkais plāns - tas pilnības mērs,
Evolūcijas Scenārijs uzrakstīts iepriekš!

Zinātne šoden cilvēkam kaitē!
Pašam sevi izzināt vajag!
Cilvēki attīstās no mūža mūžā,
Eksistēšana - viņu taka!

Blīvais plāns - ne tikai Matērija!
Dzīve - Gara ieguvums!
Gara izzināšana - nebūs zaudējums,
Taču, Apziņās pagaidām sabrukums!

Cilvēki nesaprot: kādēļ?
Mierīga eksistēšana piedāvāta,
Tā ne reliģijas, bet kopējā tēma,
Tas Dvēseles iekšējais vēstījums!

Cilvēks - Dieva līdzības būtība!
Tātad, galvenais viņā - Smalkais plāns!
Tikai ar to izskaidrojams ceļš!
Vedošs cilvēkus Debesu postenī!

Daļas pilnība - Pilnības garantija!
Bet, jau paša Radītāja!
Cilvēkam Tiesības dotas vai Mīlestības virskundzība!
Galvenais, nekļūt par mietpilsoni!

Kāds saka: gadījuma notikumu ķēde!
Kāds - citu civilizāciju ietekme,
Zināšanas nevar būt vienkārši iegūtas,
Asociāciju galvā pārāk daudz!

Salīdzinājums ar pērtiķi - liktenīga kļūda,
Neviens DNS nekonstruēja,
Cilvēks - Dieva konstrukcija lokana,
Ar iespēju dzīvot arī uz mākoņiem!

Cilvēki sevī redz dzīvnieku!
Izdzīvojošu, blīvā ķermeņa apstākļos!
Taču, tas tikai apvalks - blīvs,
Glabājošs, septiņus Smalkos ķermeņus sevī!

Blīvais plāns - tikai aizsardzība,
Un pārvietošanās iespēja,
Apvalks aizmirsts pavisam,
Zelta grieziena noteikts!

Atlika atminēt līdzināšanu!
Kas iekšienē no paša Radītāja?
Atklāsmēs - izskaidrojums ir,
Zināšanu Noslēpums no Tēva-Pamatlicēja!

Iespējas cilvēkiem, kā Dievam!
Dotas katrai Viņa daļai!
Saprotošais atradīs ceļu,
Apveltīts Dievišķi labām rokām!

Sevis izzināšana - process ilgs!
Bez Dieva palīdzības neuzveikt!
Vajag Viņam atklāt Dvēseles puses,
Tad cilvēks uzlidot varēs!

"Dzimis rāpot - lidot nevar"!
Tā - priekš neticības patiesība!
Cilvēks Ticībā visu var!
Tā Patiesība, bet ne Ticējums!

Āmen.
Tēvs Absolūts
06.10.18.

06.10.18.Quatrain “Derivative of Reason”

Nature doesn’t like to joke!
Misunderstanding threatens disaster!
When scientists will stop “muddy water”,
It will turn out that the Planet is healthy!

Planet and people- a project from God!
No need to talk about mutation!
No one has given the right to touch you,
Solar system on the course!

There was no interference,
Animal world- a separate line!
Anyone has a representation,
Constructing everything is not imaginary!

Everything was immediately and forever!
Solar system for evolution,
Only not for a dense DNA plan,
But for the Spiritual construction!

The whole World- is the creation of God!
Human- is derivative of Reason,
Matter- is the road,
Forming your own mind!

You know good: there are two Worlds!
The human lives in the dense plan,
Thin plan- is a measure of perfection,
Scenario of evolution is painted in advance!

Science hurts human today!
Need to know yourself by yourself!
People manifest from century to century,
Existence- their path!

Dense plan- not only Matter!
Life- is the acquisition of the Spirit!
Comprehension of the Spirit- will be no loss,
But, in Consciousness for moment is ruin!

People don’t understand: why?
Worldly existence is proposed,
This is not a religion, but common theme,
This is the inner message of the Soul!

Human- is the essence of God similarity!
So, the main thing in it- is Thin plan!
Only with this the road is explained,
Leading people to Heavenly dignity!

Perfection of part- is guarantee of Perfection!
But, already the Creator himself!
There is given right to human or headship of Love!
The main thing- is not to become a philistine!

Someone says: a chain of random events!
Someone- the influence of other civilization,
Knowledge can’t be simply gained,
There are too many associations in the head!

A comparison with the monkey-is a fatal mistake,
No one DNA designed,
Human- is flexible God design,
With the ability to live in the clods too!

People see an animal in themselves!
Surviving, in a consequence of dense body!
But, this is only the shell- dense,
Keeping in himself seven Thin bodies!

Dense plan- only protection,
And the ability to move,
The shell is completely forgotten,
Terms of the Golden section!

It remains to solve the equation!
What is inside from the Creator himself?
In Revelations- there is a statement,
Mystery of Knowledge from Father- Founding!

People have opportunities like God!
Given to every part of Him!
Understanding will find the way,
Having a Divine right hand!

Knowing yourself- is a long process!
Without help of God can’t overcome!
It’s necessary to Him the sides of the Soul,
Then a human will can to fly!

“Born to crawl- can’t fly”!
This- is the truth for unbelief!
A human in Faith can do anything!
This is the Truth, not Belief!

Amen
Father Absolute
06.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/06.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /06.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /06.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 06.10.2018.

Skatījumu skaits: 37 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: