Galvenie » 2018 » Novembris » 6 » Vēsts: 06.11.18. Katrēns "Simetrija"
15:07
Vēsts: 06.11.18. Katrēns "Simetrija"

06.11.18 Катрен “Симметрия”

В Материи – есть слово!
В энергии – есть число!
Управление – это слово!
Явление – это число!

Люди пока в Материи!
Энергия для них число!
Информация – это феерия,
Люди не понимают куда занесло!

С одной стороны надо выжить!
С другой – Сознание просит!
Люди не понимают, как быть?
От непонимания «крышу» сносит!

В Материи жить и думать,
Сложное испытание!
Много вопросов надо решать,
Не хватает для этого Знаний!

Люди не знают, что было?
И не догадываются, что будет?
Жизнь, как мгновение смыло,
Непонятно, куда идёт?

Есть предложения от религии,
Помните – вы рабы условности,
На вас уже надеты вериги,
Исполняйте обряды в точности!

Власть тоже предлагает порядок!
Который исполнять надо,
Без волнений стройтесь в ряды,
А, можно просто, как стадо!

Человек поставлен в условия,
В условия выживания,
Забыл, что Он – Бога подобие,
В Душе идеологические блуждания!

Люди разбежались по интересам!
Нет Единения в Целое!
В одиночку не бывает прогресса,
Не дождаться и Братства Белого!

Нет Идеи для Единения!
Социализм отступил в прошлое!
Нет теперь единого мнения!
Хотя кажется, всё возможно!

Жизнь в Материи – испытание!
На себя не остаётся времени!
Но, есть у каждого от Бога Задание,
Жизнь – это Право Творения!

Люди сами отказались от Знаний!
Догмы заменили Сознание!
Человек не стремится к Познанию,
Не было и покаяния!

Это – из поколения в поколение!
Родители выживают,
Но, Родители – часть Знаний,
Главные от Бога вы получаете!

Без Знаний человек – ничто!
Чаще всего толпа, не Народ!
Бог готов подставить плечо,
Тому, кто идёт вперёд!

Внешне, помните, вы – оболочка!
Но, внутри – строгая геометрия!
Материя – это встречи отсрочка,
Человека самого с симметрией!

В Материи жить трудно!
Люди забыли Каноны Неба!
Нельзя опускаться на дно!
Жизнь превращать в небыль!

Лучше помнить, что жизнь – Энергия!
Материя – суперпозиция,
Быт – это Духа потеря,
Лучше сказать – инквизиция!

Обстоятельства тянут вниз!
Но, человеку вверх надо!
Жизнь – это Духовный бриз,
Сознание – это отрада!

Живёте вопреки обстоятельствам,
Отвечаете за себя перед Богом!
Власть и религии – стяжательство,
Проявляющейся Тьмы залогом!

Тьма в Материи зверствует,
Нет у неё симметрии!
На Небе – Любовь царствует,
Небесной соответствует геометрии!

Аминь.
Отец Абсолют
06.11.18

 

Vēsts: 06.11.18. Katrēns "Simetrija"

Matērijā - ir vārds!
Enerģijā - ir skaitlis!
Vadīšana - tas vārds!
Parādība - tas skaitlis!

Cilvēki pagaidām Matērijā!
Enerģija priekš viņiem skaitlis!
Informācija - tas feerija,
Cilvēki nesaprata kurp nokļuva!

No vienas puses  vajag izdzīvot!
No otras - Apziņa prasa!
Cilvēki nesaprot, kā būt?
No nesaprašanas "jumtu" aiznesīs!

Matērijā dzīvot un domāt,
Sarežģīts pārbaudījums!
Daudz jautājumu jāatrisina,
Zināšanu priekš tā nepietiek! 

Cilvēki nezin, kas bija?
Un nevar iedomāties, kas būs?
Dzīve, kā mirklis nomazgāja,
Nesaprotami, kurp iet?

Ir priekšlikums no reliģijas,
Atceraties - jūs nosacītības vergi,
Uz jums jau važas uzliktas,
Ceremonijas izpildiet precīzi!

Vara arī piedāvā kārtību!
Kādu izpildīt vajag,
Bez satraukuma kārtojieties rindās,
Bet, vienkārši var, kā bars!

Cilvēks ielikts apstākļos,
Izdzīvošanas apstākļos,
Aizmirsa, ka Viņš - Dieva līdzība,
Dvēselē ideoloģiskie maldi! 

Cilvēki izklīda pēc interesēm!
Nav Vienošanās Veselumā!
Vietulībā progresa nav,
Nesagaidīt arī Brālību Balto!

Priekš Vienošanās Idejas nav!
Sociālisms atkāpās pagātnē!
Nav tagad viedokļa viena!
Kaut šķiet, viss iespējams!

Dzīve Matērijā - pārbaudījums!
Priekš sevis laika neatliek!
Bet, katram no Dieva Uzdevums ir,
Dzīve - tā Radīšanas Tiesības!

Cilvēki paši no Zināšanām atteicās!
Dogmas Apziņu aizstāja!
Cilvēks netiecas uz Izzināšanu,
Arī nožēlas nebija!

Tā - no paaudzes uz paaudzi!
Vecāki izdzīvo,
Taču, Vecāki - daļa Zināšanu,
Jūs galvenie no Dieva saņemat!

Cilvēks bez Zināšanām - nekas!
Visbiežāk pūlis, ne Tauta!
Dievs gatavs plecu pielikt, 
Tam, kas uz priekšu iet!

Ārēji, atceraties, jūs - apvalks!
Bet, iekšā - stingra ģeometrija!
Matērija - tā tikšanās pagarināšana,
Cilvēka paša ar simetriju!

Matērijā dzīvot grūti!
Cilvēki aizmirsa Debesu Kanonus!
Nedrīkst nolaisties uz grunti!
Dzīvi neesībā pārvērst!

Labāk atcerēties, ka dzīve - Enerģija!
Matērija - superpozīcija,
Sadzīve - tas Gara zaudējums,
Labāk teikt - inkvizīcija!

Astākļi lejup velk!
Taču, cilvēkam augšup vajag!
Dzīve - tā Garīgā brīze,
Apziņa - tas prieks!

Dzīvojiet par spīti apstākļiem,
Atbildiet par sevi Dieva priekšā!
Vara un reliģijas - mantrausība,
Tumsas izpauduma ķīla!

Tumsa Matērijā plosās,
Simetrijas viņai nav!
Debesīs - Mīlestība valda,
Debesu ģeoetrijai atbilstoši!

Āmen.
Tēvs Absolūts
06.11.18.

06.11.18.Quatrain “Symmetry” 

In Matter- there is a word!
In energy- there is a number!
Management is a word!
The phenomenon- is a number!

People are still in Matter!
Energy for them is the number!
Information- is an extravaganza,
People didn’t understand where brought them!

From one side need to survive!
From the other- Consciousness asks!
People don’t understand how to be?
From the misunderstood the “roof” will be blow!

In Matter live and think,
Difficult test!
Many issues need to be addressed,
Knowledge for this is not enough!

People don’t know what happened?
And don’t know what will happen?
Life is like a moment washed away,
It’s not clear where to go?

There is a sentences from religions,
Remember- you are slaves of convention,
You are already wearing the chains,
Rituals perform exactly!

Power also offers order!
Which is necessary to perform,
Without anxiety build ranks,
But you can just like a herd!

The human is in conditions,
In terms of survival,
Forgot, that He- is similarity of God,
Ideological wanderings in the Soul!

People run into interests!
There is no Unity in the Whole!
There is no progress in lonely,
Don’t wait also for the Brotherhood White!

No Ideas for Unity!
Socialism has receded into the past!
There is no one consensus now!
Although it seems everything is possible!

Life in Matter- is a test!
There is no time left for yourself!
But, everyone has a task from God,
Life- is the Right of Creation!

People by themselves have abandoned Knowledge!
Dogmas replaced Consciousness!
Human doesn’t seek to know,
There was no repentance too!

It is- from generation to generation!
Parents survive,
But, parents- are part of the Knowledge,
The main thing you get from God!

Human without Knowledge- is nothing!
Most often the crowd, not the Nation!
God is ready to give a shoulder,
To the one who goes forward!

Externally, remember, you are- the shell!
But, inside- strong geometry!
Matter- is meeting deferment,
Human himself with symmetry!

It’s hard to live in Matter!
People have forgotten the Canons of Heaven!
Can’t sink to the bottom!
To make living in absence of

It’s better to remember, that life- is Energy!
Matter- superposition,
Daily life- is the loss of the Spirit,
Better to say- the inquisition!

Circumstances pull down!
But, the human up is necessary,
Life- is Spiritual breeze,
Consciousness- is a joy!

Live contrary to circumstances,
Responsible for yourself front of God!
Power and religions- avarice,
Pledge is the manifestation of Darkness!

Darkness is brutal in Matter,
She has no symmetry!
In Heaven- Love reigns,
Corresponds to the geometry of Heaven!

Amen
Father Absolute
06.11.18.

Avots: http://www.otkroveniya.eu/poems/06.11.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.11.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /06.11.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /06.11.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 06.11.2018.

Skatījumu skaits: 23 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: