Galvenie » 2017 » Decembris » 7 » Vēsts:06.12.17. Katrēns "Neatkarība?"
12:42
Vēsts:06.12.17. Katrēns "Neatkarība?"

Vēsts: 06.12.17. Katrēns "Neatkarība?" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Сомволписьма на латышском языке *(KD) "Ražotāji!" / *(ОР) "Производители!", публиковано:http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_razotaji/2014-08-17-1180 , и находка:http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page2 ;http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=105 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

06.12.17 Катрен "Независимость?"……………………………………Quatrain "Independence?"

Раньше была Империя, .......... Agrāk bija Impērija,………………….....Before there was an Empire
Независимая, ни от чего, ........ Neatkarīga, ne no kā,………………….Independent, from nothing,
Сегодня Русь - не Империя, ....Šodien Krievzeme - ne Impērija,……...Today Russia- is not an Empire,
Зависимая, от всего! .............. ..Atkarīga, no visa kā!............................Dependent, from everything!

Лай внутри и снаружи, ............. Rejas iekšēji un ārēji,……………….…Bark inside and outside,
Давление сверх меры, .............Spiediens pāri mēram,………………....Pressure beyond measure,
Запад Россию утюжит, .......... Rietumi Krieviju gludina,………….....West ironing Russia,
Нет ни у кого Веры! ...................Ticības nav nevienam!..........................Faith has no one!

Есть Вера - есть порядок! ........ .Ir Ticība - ir kārtība!..............................There is Faith- there is order!
Есть уважение к равным, ......... .Ir cieņa līdzīgiem būt,…………………..There is respect to be equal,
Если мамона - ждите упадок, ....Ja mamons - gaidiet kritienu,…………..If the mammon- wait for decay,
У кого мамона - тот главный! .... Kuram mamons - tas galvenais!............For whom mammon- is the chief!

Россия не самостоятельна, ...... Krievija ne patstāvīga,………………...…Russia is not independent,
Америка правит Миром, .............Amērika Pasauli vada,…………………..America rules the World,
Сложились так обстоятельства:.Tā apstākļi izveidojās:…………………...So the circumstances were as follows:
Русь не отпускают с миром! .......Neatlaiž Krievzemi mierīgi!.....................Don't let Russia to go in peace!

Союз проиграл Америке, ........... Savienība zaudēja Amērikai,……….…The Union lost to America,
Главное, людской фактор, ......... Galvenais, cilvēku faktors,……….……The main thing, the human factor,
Радовались до истерики: ........... Priecājās līdz histērijai:…………..…….Rejoiced till hysteria:
Жизнь улучшится многократно! . Dzīve daudzkārt uzlabosies!................Life will improve many times!

Но, за продукты платить надо, .. Bet, par produktiem jāmaksā,…………But, you have to pay for the products,
Свобода - взамен еды, ................Brīvība - apmaiņā par ēdienu,………...Freedom- instead of food,
Развалили страну без преграды,.Saārdīja valsti bez gala,…………….....Ruined the country without a barrier,
«Свобода» стала началом беды!."Brīvība" bēdu sākums kļuva!.............."Freedom" become the beginning of trouble!

Постепенно, сами радовались, .. Pakāpeniski, paši priecājās,…………Gradually, rejoiced by themselves,
Американские институты власти,.Varas institūti amerikāniskie,………...American institutions of power,
Систему страны обкрадывали, ... Apzaga valsts sistēmu,……………....System of the country was robbed,
Проходимцы любой масти! ......... Jebkuras kārtas blēži!.........................Passers of any suit!

Распустилась братва национальная,.Izlaidusies brālība nacionālā,……The national brotherhood has dissolved,
Капиталы потекли чужие, ...................Sāka plūst sveši kapitāli,…………Started flow foreign capitals,
«Кидала» распустились банальные,. Banāli "kidalas" izlaidās,…………."Kidal" banal released,
Критерии жизни совсем другие! .........Kritēriji dzīvei pavisam citi!............Criteria of life are completely different!

Критерии - совсем не в Империи,. ......Kritēriji - nepavisam ne Impērijā,…Criteria- not at all in the Empire,
Совесть и Честь - забыты! ............ ......Sirdsapziņa un Gods - aizmirsti!....Conscience and Honor- forgotten!
Воровская родилась истерия, ...... .......Zaglīga histērija dzima,……………Thievish hysteria was born,
Добивайте, что не добито! ....................Iegūstiet, kas vēl nav iegūts!.........Get what has not got!

Упала страна к ногам нечисти, .....Nokrita valsts pie nešķīsto kājām,……The country fell to the feet of evil spirit,
Миллионы погибли зря! .................Velti gāja bojā miljoni!..........................Millions were lost in vain!
Поколение пришло без Чести, ..... Paaudze bez Goda atnāca,…………...The generation came without Honor,
Прошлого в Душе не храня! ..........Pagātni Dvēselēs neglabājot!...............The past in the Soul is not storing!

Система в стране - иная: .............. Valstī sistēma - cita:………………….....The system in the country- is different:
Твёрдая власть мамоны, .............. Mamona vara stingra,…………………...The power of mammon is firm,
Религии Христа продавая, ............ Reliģijas Kristu pārdodot,…………........Religions are selling the Christ,
Новую принесли «икону»! ............. Jaunu "ikonu" atnesa!............................New "icon" brought!

Народ не доволен, но спит! .......... Tauta neapmierināta, bet guļ!................The nation is not happy, but asleep!
«Войны бы не было»! .................... "Kara kaut nebūtu"!..............................."There would be no war"!
Тот, кто рабство в Душе хранит, ....Tas, kurš verdzību Dvēselē glabā!.........That, who keeps slavery in the Soul!
Для Запада теперь - быдло! ..........Tagad priekš Rietumiem - bidlas!...........Now for the West- cattle!

Нет гордости за страну! ................. Nav par valsti lepnuma!..........................No pride for the country!
«Нерусские» теперь у власти, ......."Nekrievi" tagad pie varas,…………........"Not Russians" are not in the power,
Доллар протоптал тропу, ................Dolārs iemina taku,…………………….…The dollar trampled the path,
Не боясь в России покаяться! ........Nebaidoties Krievijā grēkus nožēlot!.......Not afraid to repent the sins in Russia!

Что от России в стране? ................ Kas no Krievijas valstī?...........................What is in country from Russia?
Одно только название! .................. Tikai viens nosaukums!............................Just one name!
На опасной Россия тропе, ..............Uz bīstamas takas Krievija,……………....Russia is on dangerous path,
К власти идёт самозванец! ............ Pie varas iet viltvārdis!..............................The impostor is coming to power!

Нет Родины - есть название! .......... Nav Dzimtenes - ir nosaukums! ………..There is no homeland- there is a name!
Нет Бога - есть разговоры! ............. .Nav Dieva - ir sarunas!...........................There is no God- there are talks!
Проснётся ли понимание? ............. .Vai pamodīsies sapratne?.......................Will understanding wake up?
Что кругом одни воры! ......................Ka apkārt zagļi vien!................................That all around are only thieves!

Если Бог обратится к людям, .........Ja Dievs pie cilvēkiem vērsīsies,…….....If God will turn to people,
Кто поддержит Создателя? ............ Kurš Radītāju atbalstīs?.........................Who will support the Creator?
Даже, если Коллапса прелюдия, ... Pat, ja Kolapse prelūdija,………………..Even if the Collapse is a prelude
Не отреагирует обыватель! .............Nenoreaģēs mietpilsonis!.......................The philistine will not react!

Как глубоко упала Империя! ...........Cik zemu nokrita Impērija! ……………..How deeply the Empire fell!
Люди - до Сознания раба! ...............Cilvēki - līdz verga Apziņai!...................People- to the Consciousness of the slave!
Даже в Европе сейчас истерия, ..... Pat Eiropā tagad histērija,……………...Even in Europe there is a hysteria,
Россия - ты опять не права! ............Krievija - tev atkal nav taisnība!.............Russia- you are again wrong!

Есть Надежда и помощь Бога! ........Ir Cerības un Dieva palīdzība!..............There is Hope and help of God!
Народ должен проснуться, ..............Tautai ir jāpamostas,…………………...Nation should wake up,
Природа поможет в итоге, ...............Rezultātā Daba palīdzēs,………………Nature will help in the end,
Полюса должны развернуться! .......Poliem ir jāapgriežas!............................The poles must turn around!

Русь восстановить обязательно,.Atjaunot Krievzemi obligāti,……….....Russia must be restored,
Начала Начал человечества! ........Cilvēces Sākumu Sākumu!.................The Beginning of the Beginning of Humanity!

Сойдутся опять обстоятельства, .....Sakritīs atkal apstākļi,…………………...Again circumstances will come together,
Единое будет Отечество! ................ Viena būs Tēvzeme!...............................The one will be the Fatherland!

Аминь. ............................................... Āmen………………………………………Amen
Отец Абсолют. ...................................Tēvs Absolūts…………………………….Father Absolute
06.12.17 ............................................. 06.12.17…………………………………..06.12.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/06.12.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 16.12.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.12.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.12.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /07.12.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 07.12.2017., papildināts angļu valodā 16.12.2017.

Skatījumu skaits: 359 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: