Galvenie » 2018 » Janvāris » 7 » Vēsts: 07.01.18. Katrēns "Cilvēks - daļa Radītāja" - *
16:21
Vēsts: 07.01.18. Katrēns "Cilvēks - daļa Radītāja" - *

Vēsts: 07.01.18. Katrēns "Cilvēks - daļa Radītāja" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Kodoliņi!" / *(Н) "Косточки!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_kodolini/2014-02-12-967 , и находки: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page8 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=37 ; интересно узнать: Луч Вознесения. Моё Вознесение: Журн. "МЧ" № 612) 2013, стр.92. Интерн.адр.журн.:http://world-channeling.com/ , на латышскoм языке: http://spekavots.ucoz.ru/forum/11 -http://spekavots.ucoz.ru/forum/11-72-1 ; и важно спомнить стих 1:http://www.otkroveniya.eu/2014/07.02.14.html , и спомнить интересно:http://spekavots.ucoz.ru/news/privetstvuju_ljubimye/2013-08-27-771 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

07.01.18 Катрен "Человек - часть Создателя" ........................................ Quatrain "A human- part of the Creator"

Повторяю и многократно! ............... Atkārtoju un daudzkārt!..........................I repeat and many times!
Человек - часть Создателя! .........Cilvēks - daļa Radītāja!........................Human- is part of Creator!
Это Пространство кратное, .............Tā mazākā kopīgā dalāmā Telpa,……...This Space is multiple,
Непонятное для обывателя! ...........Priekš mietpilsoņa nesaprotama!............Unclear for the philistine!

Обыватель для Бога не нужен! .......Mietpilsonis priekš Dieva nevajadzīgs!.....Philistine for God is not needed!
Ибо несёт в себе Материю! ............ Jo sevī nes Matēriju!.................................He carry Matter in himself!
И всё его окружение, ....................... Un visa viņa vide,……………………..……And all his surrounding,
Похоже на бутафорию! ................... .Līdzīga butaforijai!....................................It looks like a prop!

Он богат или нет - неважно! ............ Viņš bagāts vai nē - nesvarīgi!................He is rich or not- it doesn't matter!
Материи нет в Небе! .......................Debesīs Matērijas nav!..........................There is no Matter in Heaven!
Внутренний мир его важен, ............. Viņa iekšējā pasaule svarīga,……………His internal World is important,
Нет цели - человек небыль! .............Nav mērķa - cilvēks neesība!...................There is no target- human is fiction!

Цель проста, но важна очень, ..........Mērķis vienkāršs, bet svarīgs ļoti,…….....The target is simple, but very important,
Внутреннее совершенствование! .... Iekšējā pilnveidošana!.............................Internal improvement!
Всё получится, если захочет, ............Viss izdosies, ja gribēs,…………………..Everything will turn out if will want,
Направление своего исследования!.Savas izpētes virzienu!............................Direction of his research!

Нельзя жить так просто! .................... Nedrīks dzīvot tā vienkārši! …....……....Can't live that simple!
Уподобляясь примитивному, .............Pielīdzinoties primitīvajam,………………Faced with a primitive,
Нужно понимать своё место, .............Sava vieta jāsaprot,……………………...Need to understand your place,
Подниматься вверх и активно! ......... Pacelties augšup un aktīvi!.....................Rise up and active!

Подниматься вверх нужно в Духе!.Augšup Garā pacelties vajag!............It's necessary to get up in the Spirit!
Это сближает человека и Бога! ..... Tas satuvinās cilvēku un Dievu!….....It will bring human and God together!

Не будет в Душе разрухи, ..................Nebūs Dvēselē sabrukuma,…………….There will be no destruction in the Soul,
Человек идёт к Богу в итоге! ..............Rezultātā cilvēks pie Dieva iet!...............A human goes to God in the end!

Не получается Единения? ................Neizdodas Vienošanās?..........................Is it impossible Unity?
Причина в каждом из вас! .................Cēlonis katrā no jums!.............................The reason is in each of you!
У каждого своё есть мнение, ............Viedoklis katram ir savs, ………………....Everyone has his own opinion,
Единого не видно подчас! .................Dažkārt Vienotais neredzams!.................Sometimes United is invisible!

Единое - только у частей Бога! .........Viens - tikai Dieva daļām!.......................One- only the part of God!
У людей неверия - никогда! ..............Neticības cilvēkiem - nekad!....................People of unbelief- never!
Тысячи войн в итоге, ........................ Rezultātā tūkstošiem karu,……………….Thousands of wars in the end,
Люди без Бога живут, как всегда! .....Bez Dieva cilvēki dzīvo, kā vienmēr!........People live without God, as always!

Церковь говорит не о том! ............... Baznīca runā ne par to!..........................The church doesn't talk about that!
Не предполагается шаг к Богу! .........Solis pie Dieva nav paredzēts!...............There is no supposed step to God!
Главное препятствие в том, ..............Galvenais šķērslis tas,…………………..The main obstacle is,
Что человек - раб в итоге! ............... .Ka cilvēks - rezultātā vergs!...................That human- is slave in the end!

Если раб - есть хозяин в религии! ....Ja vergs - saimnieks ir reliģijā!................If a slave- the master is in religion!
Вы не видели такого на Небе! ..........Jūs tādu Debesīs neredzējāt!..................You have not seen such a thing in Heaven!
Бог не готовит вериги, .......................Dievs važas negatavo,……………….......God doesn't prepare the chains,
Для частей Своих, где бы ни были! ..Priekš savām daļām, kur arī nebūtu!........For His parts, wherever they are!

Богу не нужна оболочка, ....................Dievam apvalks nav vajadzīgs,………….God doesn't need a shell,
Богу нужно в Духе сближение! ..........Dievam vajadzīga tuvināšanās Garā!.......God needs rapprochement in the Spirit!
Он готовит без проволочек, ...............Viņš gatavo bez vilcināšanās,………….....He prepares without delay,
Новые в Миру отношения! .................Jaunas attiecības Pasaulē!.......................New relationship in the World!

Наше сближение или нет? ................Mūsu tuvināšanās vai nē?......................Our rapprochement or not?
Сближение или отделение? .............Tuvināšanās vai atdalīšanās?.................Convergence or separation?
Несовершенным готовлю запрет, .....Nepilnīgiem gatavoju aizliegumu,………The imperfect prepare a ban,
Закрываются проявления! ................Izpausme aizveras!.................................The manifestation is closing!

Относятся эти слова к людям! ...........Šie vārdi uz cilvēkiem attiecas!..............These words refer to people!
Но люди - это ещё и народ! ................Bet cilvēki - tie arī tauta vēl!...................But people- are also nation!
И если в народе Я не вижу Любви, ....Un ja tautā Es Mīlestību neredzu, ……..And if among the nation I don't see Love,
Значит, "от ворот - поворот"! ...............Tātad, "no vārtiem - pagrieziens"!..........So, "from gate- turn"!

Повторяю, Главное - совершенство! ...Atkārtoju, Galvenais - pilnība!...............I repeat, the Main thing- is perfection!
Подтверждаю, конечно, в Духе! .......... Apstiprinu, protams, Garā!....................I confirm, of course, in the Spirit!
Если Материя для людей главенство, .Ja Matērija cilvēkiem virskundzība,…..If Matter for people is supremacy,
Тогда внутри человека - разруха! .........Tad cilvēka iekšienē - sabrukums!.......Then inside of human- destruction!

Разруха - значит, нет влаги! ..................Sabrukums - tātad, valgmes nav!.........Destruction- means there is no moisture!
Влага для Меня - информация! ............Valgme priekš Manis - informācija!.......Moisture for Me- is information!
Информация сегодня - "враки", ............Informācija šodien - "meli",…………….Information today- "enemies",
Ложь - это неверия активация! .............Meli - tā neticības aktivitāte!..................Lie- is action of unbelief!

Мир погибает заслуженно! ....................Pasaule bojā iet pelnīti!........................The World dies deservedly!
Люди во лжи погрязли, ..........................Cilvēki melos iegrimuši,………………...People lie in lies,
Совершенство для них не заслуга, .......Pilnība priekš viņiem ne nopelns,……..Perfection for them is not a merit,
А, скорее, детские ясли! ........................Bet, visdrīzāk, bērnu silīte!....................But, rather, a nursery!

Но, ясли - пример Единения, ................Bet, silīte - Vienošanas piemērs,……...But, nursery- an example of Unity,
Вступающего в Мир с Создателем, ......Pasaulē ieejoša ar Radītāju,…………...Entering the World with the Creator,
Душа открыта и Она видит, ...................Dvēsele atvērta un Viņa redz,……….....The Soul is open and She see,
Не разделена Она с Основателем! ......Neatdalīta Viņa no Pamatlicēja!............She is not divided from Founder!

К тридцати теряется связь, ...................Pie trīsdesmit sakari zūd,…………….By thirty, communication is lost,
Материя кружит голову, .........................Matērija galvu sagroza,……………….Matter circles head,
Её накрывает неверия бязь, .................Viņu neticības bjazs apklāj,…………..It's covered by disbelief coarse calico,
Небо уничтожают смолоду! ..................Debesi kopš jaunības iznīcina!........... The sky is destroyed from the youth!

Религии говорят, что раб, ......................Reliģijas saka, ka vergs,……………..Religion say, that a slave,
Не частица, а раб Божий! ..................... Ne daļa, bet Dieva vergs!..................Not a part, but slave of God!
Раб не имеет никаких прав, ...................Vergam nav tiesību nekādu,………...The slave has no rights,
Но, открытие Духа возможно! ...............Taču, Gara atklāšana iespējama!.......But, the opening of the Spirit is possible!

Союз подтвердил это! ...........................Savienība to apstiprināja!.....................The Union confirmed this!
Свободный от догм - творец! ................Brīvs no dogmāma - radītājs!...............Free from dogma- the Creator!
В Истории пример это: ..........................Tas Vēstures piemērs:………………....This is an example of History:
Как совершенства страны венец! .........Kā valsts pilnības vainags!..................As the perfection of country crown!

Главное, совершенство в Духе! .........Galvenais, pilnība Garā!....................The main thing, is perfection in the Spirit!
Важнейшая - цель человека! ..............Svarīgākais - mērķis cilvēkam!.........The most important- is target of human!
Не будет в Душе никогда разрухи, .....Nebūs Dvēselē sabrukuma nekad,..There will be never devastation in the Soul,
И это на будущие века! .........................Un tas uz nākotnes gadsimtiem!.....And this for centuries of future!

Аминь. .......................................................Āmen……………………………………Amen
Отец Абсолют. ..........................................Tēvs Absolūts………………………….Father Absolute
07.01.18 .....................................................07.01.18………………………………..07.01.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/07.01.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 07.01.2018.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.01.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.01.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /07.01.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 07.01.2018., papildināts angļu valodā 07.01.2018.

Skatījumu skaits: 262 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: