Galvenie » 2018 » Februāris » 7 » Vēsts: 07.02.18. Katrēns "Gatavība"
22:46
Vēsts: 07.02.18. Katrēns "Gatavība"

07.02.18 Катрен "Готовность"

Можно всё обсуждать!
Но, главное всё же люди!
Должны сами понять,
Что принимать за прелюдию!

Природа всегда в Гармонии!
В Гармонии и живой Мир!
Поведение людей априори?
И что же для них кумир?

Можно говорить о фактах,
О причинах и следствиях!
Можно и анализировать и акты,
Необъяснимы людей действия!

Миг короткий - нужно успеть!
Не только прожить положенное,
Но и понять, а что же успех?
И что за Судьба в Книге изложенная!

Люди живут миллионы лет!
Проходя петлю эволюции,
Бог Пятой расе говорит «Нет»!
Окончательная резолюция!

Всё плохо, но есть Надежда,
В точку раса сойдётся скоро,
Не верят в это невежды,
Жизнь, для них без берегов море!

Люди - продукт Создателя!
Управляемый Мирозданием!
Большинство из них обыватели,
У которых нет понимания!

Что, всё живое подчинено Небу,
Дано Право на Творчество!
Такая связь для многих небыль,
Не знают, что каждый Зодчий!

Зодчий, прежде всего, себя!
Это - главная Цель жизни!
Обстоятельствам благодаря,
Человек продолжает жить!

Как не вспомнить о клетках!
Человек - клетка Планеты!
Задача для всех заветная,
Гармонией остановить вендетту!

Человек должен проявить желание!
И, конечно, готовность полную!
Должно прийти и понимание,
Терпение у Небес лопнуло!

Готовность, значит, начать с себя!
Совершенствование - задача!
Невозможно не обретя,
Получить от жизни отдачу!

Нужно понять, что все равны!
Это для людей - обстоятельства!
А значит, сегодня очень важны,
Общие людей обязательства!

Один за всех, за одного все!
Главный постулат Неба!
В микромире, а значит, везде,
Существует такая потребность!

Потребность у людей та же!
Равенство - залог успеха!
Эта Заповедь - самая важная!
Нет для Неё помехи!

Сегодня покажите готовность!
Жизнь положить на Плаху,
Подтвердите также активность,
Встать на Вечную вахту!

Не только ради России!
Не только ради Отечества,
Для Мира Россия - Миссия!
А, ради всего человечества!

Первый шаг всегда за Россией!
Её готовность уже проявлена!
Бог Ей поручил Миссию,
Которая, для Неё явлена!

Аминь.
Отец Абсолют.

07.02.18

 

Vēsts: 07.02.18. Katrēns "Gatavība"​

Var visu apspriest!
Taču, galvenais tomēr cilvēki!
Pašiem jāsaprot,
Ko pieņemt par prelūdiju!

Daba vienmēr Harmonijā!
Harmonijā arī dzīvā Pasaule!
Cilvēku uzvedība apriori?
Un kas tad priekš viņiem elks?

Var runāt par faktiem,
Par cēloņiem un sekām!
Var arī analizēt aktus,
Cilvēku darbības neizskaidrojamas!

Mirklis īss - paspēt vajag!
Ne tikai nodzīvot nolikto,
Taču arī saprast, bet kas tad panākums?
Un kāds Liktenis Grāmatā izklāstīts! 

Cilvēki dzīvo miljoniem gadu!
Izejot evolūcijas cilpu,
Dievs Piektajai rasei saka "Nē"!
Rezolūcija galīgā!

Viss slikti, bet Cerība ir,
Drīz rase punktā sastapsies,
Netic tam nejēgas,
Dzīve, priekš viņiem jūra bez krastiem!

Cilvēki - Radītāja produkts!
Pasaulsēkas vadāms!
Vairākums no viņiem mietpilsoņi,
Kuriem saprašanas nav!

Ka, dzīvais viss Debesīm pakļauts,
Tiesības dotas uz Jaunradi!
Tāds sakars priekš daudziem neesība,
Nezin, ka katrs Celtnieks!

Celtnieks, vispirms, sevis!
Tas - dzīves galvenais Mērķis!
Apstākļiem pateicoties,
Cilvēks turpina dzīvot!

Kā par šūnām neatcerēties!
Cilvēks - Planētas šūna!
Uzdevums priekš visiem lolotais,
Harmonijā vendetu apturēt!

Cilvēkam vēlēšanās jāizpauž!
Un, protams, gatavība pilnīga!
Jāatnāk arī saprašanai,
Debesīm pacietība beidzās!

Gatavība, tātad, sākt ar sevi!
Pilnveidošana - uzdevums!
Neiespējami negūstot,
Saņemt no dzīves devumu!

Jāsaprot, ka visi vienlīdzīgi!
Tas priekš cilvēkiem - apstākļi!
Tātad, šodien ļoti svarīgi!
Cilvēkiem kopīgās saistības!

Viens par visiem, par vienu visi!
Galvenais Debesu postulāts!
Mikropasaulē, tātad, visur,
Tāda vajadzība eksistē!

Cilvēkiem vajadzība tāda pati!
Vienlīdzība - panākuma ķīla!
Tas Bauslis - pats svarīgākais!
Priekš Tā nav kavēkļu!

Šodien gatavību parādīsiet!
Dzīvi uz bluķa uzlikt,
Apstiprināsiet aktivitāti arī,
Stāties Mūžīgā sardzē!

Ne tikai Krievijas dēļ!
Ne tikai dēļ Tēvzemes,
Priekš Pasaules Krievija - Misija!
Bet, visas cilvēces dēļ!

Pirmais solis vienmēr Krievijai!
Viņas gatavība jau izpausta!
Dievs Viņai Misiju uzticēja,
Kas, priekš Viņas parādīta! 

Āmen.
Tēvs Absolūts.
07.02.18.

07.02.18. Quatrain "Readiness"​

Can discuss everything!
But, the main thing is people!
Must understand by themselves,
What to take for a prelude!

Nature is always in Harmony!
In Harmony is also living World!
The behavior of people is a priori?
And what is the idol for them?

Can talk about the facts,
About the causes and consequences!
Can also make analysis to acts,
Unexplained action of people!

Moment is short- have to catch it!
Not only to live the set time,
But also to understand, but, what about success?
And what Destiny is stated in Book!

People live for millions of years!
Passing the loop of evolution,
God to Fifth race says "NO"!
The final resolution!

Everything is bad, but there is Hope,
Races will meet soon at the point,
Don't believe in this ignoramus,
Life for them like the sea without coasts!

People- are the products of the Creator!
Managed by the Universe!
Most of them are philistines,
Who don't understand!

That all living things are subordinated to Heaven,
Given the rights to Creativity!
Such a connection for many fables,
Don't know that each one is Architect!

The Architect, above all, for himself!
This- is the main Purpose of life!
Due to circumstances,
Human continues to live!

How to don't remember of cells!
Human- is cell of the Planet!
The task is cherished for all,
In Harmony to stop vendetta!

A human must show desire!
And, of course, complete readiness!
Should come also understanding,
Patience of Heaven has burst!

Willingness, then, to start with yourself!
Perfection- is the task!
It's impossible without finding,
Get contribution from life!

Must understand that everyone is equal!
This is for people- circumstances!
So, today a very important!
Common commitment of people!

One for all, all for one!
The main postulate of the Heaven!
In the microcosm, and therefore, everywhere,
There is such a need!

The need of people is the same!
Equality- is the key of success!
This commandment- the most important!
No interference for that!

Today will show readiness!
Life put on the block,
Confirm also activity,
Stand on Eternal watch!

Not only for Russia!
Not only for the sake of Fatherland,
For the World Russia- Mission!
But, for the sake of all humanity!

The first step is always for Russia!
Her readiness is already manifested!
God instructed her to the Mission,
Which is revealed for Her!

Amen
Father Absolute
07.02.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/07.02.18.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.02.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /07.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 07.02.2018.

Skatījumu skaits: 314 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: