Galvenie » 2019 » Februāris » 7 » Vēsts: 07.02.19. Katrēns "Zinātnieku spriedumi"
16:43
Vēsts: 07.02.19. Katrēns "Zinātnieku spriedumi"

07.02.19. Катрен “Рассуждения учёных”

Рассуждение некомпетентных людей,
Пример уровня образования,
Наука – не для прогулок Бродвей,
А, для Мироздания понимание!

Есть люди, и есть каста учёных!
Последние должны объяснить Природу!
Но, они, как связь с Богом удалённая,
Часто портят на Планете погоду!

Проблема лежит в масштабе!
Вечность не измеряется человеком,
Человек – это только одна октава!
В огромном оркестре веков!

Предупреждал: не смотрите под ноги!
Эволюция видится на расстоянии!
Для точки бифуркации есть сроки,
Это математики достояние!

Человеку не хватает мышления,
Чтобы понять эволюцию Вечности,
Конкретное заключение,
Не объяснит никогда Бесконечность!

Процесс эволюции: только вперёд!
Это – восходящая к Небу петля!
Продолжается человеческий Род,
Он связан с Планетой Земля!

В масштабе Планеты – трудно,
Понять и увидеть Вечность!
Человечество – это эволюции дно,
Не вписывается человек в Бесконечность!

Люди, как часть Сферы Разума,
После совершенства должны вернуться,
Несовершенство собственного Ума,
Не позволяет им развернуться!

В первый раз люди останутся на Планете!
Но, только в другой мерности!
Программа поменяется в «планшете»!
На Планете – другая размерность!

В этих рассуждениях нет смысла!
Учёные не увидели перспективы,
По их мнению – отсутствует Разума замысел,
А, люди не проявляют активность!

Повторяю, во всём есть глубокий смысл!
Он видится на расстоянии!
Эволюция – это Высшего Разума замысел,
Люди – функция непостоянная!

Люди меняются и Планета, конечно, тоже,
Планеты нет, если нет эволюции!
Для Пятой расы потоп был возможен,
Русь приняла Небес Конституцию!

84 науки и тысячи университетов!
Прогресс всё равно не предвидится!
Наука – давно не авторитет!
Практически, она не движется!

Нет движения, значит, нет понимания!
Философия – беспредметные разговоры,
Религии отобрали к Богу внимание,
Учёным не понятны Неба просторы!

Учёные тоже люди, знающие свой предмет,
Но, узость мышления не даёт основания,
Вечность рассмотреть, как объект,
И своего присутствия обоснование!

Человек, как объект – это ничто!
Как часть Высшего Разума – есть смысл!
Человек должен понять за что?
Он – Создателя часть Замысла!

Процесс эволюции – вечный!
Для Творящего Мир, это прежде всего!
Не относитесь к себе беспечно,
Люди – Программа развития для Него!

Аминь.
Отец Абсолют
07.02.19

 

Vēsts: 07.02.19. Katrēns "Zinātnieku spriedumi"

Nekompetentu cilvēku spriedumi,
Izglītības līmeņa piemērs,
Zinātne - ne priekš pastaigām Brodvejā,
Bet, priekš Pasauls-ēkas saprašanas!

Ir cilvēki, un zinātnieku kasta ir!
Pēdējiem Daba ir jāpaskaidro!
Taču, viņi, kā sakars ar Dievu attālināti,
Bieži uz Planētas laikapstākļus bojā!

Problēma ir mērogos!
Cilvēks nevar Mūžību izmērīt,
Cilvēks - tā tikai viena oktāva!
Milzīgā gadsimtu orķestrī!

Brīdināju: zem kājām neskataties!
Evolūcija no attāluma redzama!
Priekš bifurkācijas punkta ir termiņi,
Tas matemātikas īpašums!

Cilvēkam domāšanas nepietiek,
Lai Mūžības evolūciju saprastu,
Konkrēts slēdziens,
Bezgalību nepaskaidros nekad!

Evolūcijas process: tikai uz priekšu!
Tā - Debesīs augšupejoša cilpa!
Turpinās cilvēku Dzimta,
Tā ar Planētu Zeme saistīta!

Planētas mērogos - grūti,
Saprast un ieraudzīt Mūžību!
Cilvēce - tā evolūcijas grunts,
Neierakstās cilvēks Bezgalībā!

Cilvēki, kā Saprāta Sfēras daļa,
Pēc pilnveidošanās jāatgriežas,
Personīgā Prāta nepilnība,
Pagriezties viņiem neļauj!

Pirmo reizi cilvēki paliks uz Planētas!
Bet, tikai citā dimensijā!
"Planšetē" Programma izmainīsies!
Uz Planētas - cita aprēķina!

Spriedumos šajos nav jēgas!
Zinātnieki perspektīvas neieraudzīja,
Pēc viņu viedokļa - trūkst Saprāta nodoma,
Bet, cilvēki aktivitāti neizrāda!

Atkārtoju, visā ir dziļa jēga!
Tas no attāluma redzams!
Evolūcija - tas Augstākā Saprāta nodoms,
Cilvēki - funkcija nepastāvīga!

Cilvēki mainās un Planēta, protams, arī,
Planētas nav, ja nav evolūcijas!
Priekš Piektās rases plūdi bija iespējami,
Krievzeme Debesu Konstitūciju pieņēma!

84 zinātnes un tūkstošiem universitātes!
Progress vienalga nav paredzams!
Zinātne - sen nav autoritāte!
Praktiski, tā nekustas!

Nav kustības, tātad, nav saprašanas!
Filozofija - bezsaturīgas sarunas,
Reliģijas no Dieva uzmanību novērsa,
Zinātniekiem Debesu plašumi nesaprotami!

Zinātnieki arī cilvēki, savu priekšmetu zinoši,
Taču, domāšanas šaurība nedod pamatojumu,
Mūžību izskatīt, kā objektu,
Un savas klātbūtnes pamatojumu!

Cilvēks, kā objekts - tas nekas!
Kā Augstākā Saprāta daļa - ir jēga!
Cilvēkam jāsaprot par ko?
Viņš - Radītāja Nodoma daļa!

Evolūcijas process - mūžīgs!
Priekš Radošā Pasaule, tas vispirms!
Neizturaties pret sevi bezrūpīgi,
Cilvēki - attīstības Programma priekš Viņa!

Āmen.
Tēvs Absolūts
07.02.19.

07.02.19.Quatrain “The reasoning of Scientists”

Reasoning of incompetent people,
An example of the level of education,
Science- is not for Broadway walks,
But, for understanding of the Universe!

There are people and there is caste of scientists!
For the last ones must explain the Nature!
But, they as a relationship with God remote,
Often spoil the weather on the Planet!

The problem are in scales!
Human can’t measure Eternity,
Human- is only one octave!
In a huge orchestra of the age!

Warned: don’t look at your feet!
Evolution is visible at the distance!
For the bifurcation point there are terms,
This is the mathematics property!

Thinking is not enough for human,
To understand the evolution of Eternity,
Specific conclusion,
Infinity will never explain!

The process of evolution: only forward!
This- is a loop going up to Heaven!
The human race continues,
It’s associated with the Planet Earth!

On the scale of the Planet- is difficult,
Understand and see Eternity!
Humanity- is the bottom of the evolution,
Human doesn’t fit into Infinity!

People, as parts of the Mind Sphere,
After perfection must return,
Imperfection of personal Mind,
Doesn’t allow them to turn around!

For the first time, people will stay on the Planet!
But, only in another dimension!
The program will change in “the tablet”!
On the Planet- another dimension!

There is no point in these reasoning!
Scientists didn’t see prospects,
According to their opinion- there is a lack of Reason,
But people are not active!

I repeat, there is a deep meaning in everything!
It’s visible from a distance!
Evolution- is intention of the Highest Mind,
People- is intermittent function!

People change and the Planet, of course, too,
There is no Planet, if there is no evolution!
For the Fifth race the flood was possible,
Russia adopted the Constitution of Heaven!

84 sciences and thousands of universities!
Progress anyway is not expected!
Science- is no longer an authority!
Practically, it doesn’t move!

No movement, means, no understanding!
Philosophy- pointless talk,
Religions have taken attention from God,
Scientists don’t understand expanse of Heaven!

Scientists are also people, who know their subject,
But, the narrowness of thinking doesn’t give rise to,
Eternity to consider, as an object,
And justification of your presence!

Human, as an object- is nothing!
As part of the Highest Mind- is meaning!
Human must understand for what?
He- is part of the Creators’s Plan!

Process of evolution- is eternal!
For the Creative World, this is above all!
Don’t treat yourself carelessly,
People- are development Program for Him!

Amen
Father Absolute
07.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/07.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja intuitīvi Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts 07.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /07.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 07.02.2019.

Skatījumu skaits: 73 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: