Galvenie » 2019 » Marts » 7 » Vēsts: 07.03.19. Katrēns "Gaisma uzvar Tumsu"
19:01
Vēsts: 07.03.19. Katrēns "Gaisma uzvar Tumsu"

07.03.19. Катрен “Свет побеждает Тьму”

Время тратится на ерунду!
Кажется проявление вечно!
Нужно беречь и секунду,
А не жить всегда беспечно!

Никто не знает: он для чего?
Родители не объясняют,
В родителях нет Начала,
Родители сами не понимают!

Заколдованный круг людей,
Бег на одном месте,
Не бывает в толпе королей,
Толпа, когда грехи вместе!

Никчёмность порождает безумие,
Люди постоянно сходят с Ума,
Это, к сожалению, условие,
Когда раса уже не нужна!

Нет движения вверх человечества,
Люди упали на дно,
Не будет никогда Отечества,
Это стало ясно давно!

Нужно что-то решать на Планете!
Никчёмность сменила бездушие,
Люди зациклились на монете,
Замки в Душе воздушные!

Уговаривать людей не перестаю!
Уговоры – это проза жизни,
Я каждый раз авансы даю,
Чтобы понимали, как жить!

Переход набирает теперь обороты,
Люди не осознали беду!
Для России Я выделил квоты,
Кого-то с Собой проведу!

Но, на Планете больше семи!
Миллиардами исчисление населения,
Не будет ни одной семьи,
Где не будет Бога явление!

Кто видел хоть раз Создателя,
Мною спасён будет,
Я не допущу стать наблюдателем,
Он к Богу всё равно придёт!

Понимание себя, прежде всего!
Это – Главное условие перехода!
Цель экзамена Моего:
Никчёмности не допустить прохода!

Мне важно понять, что одумались,
Осознали Цель проявления.
Очень много людей сломалось,
Оказано было на них давление!

Переход: «Быть или Нет»?
Не для Бога, а для человечества!
Не все получат входной билет,
Только в Шестой будет Отечество!

Разделены на расы и религии,
Принцип Тьмы: «разделяй и властвуй»!
На людях только вериги,
Никто не творит, а странствует!

Под эту Программу был создан народ!
Он искусственного происхождения,
От Люцифера ведёт он род,
Религии имеют от него хождение!

Пятая раса – борьба до Победы!
Росток Начала Начал проявился!
Эта раса смогла уйти от беды,
Новый Пророк явился!

Пятая уходит, но Росток остаётся!
Шестая не с нуля начинает!
Русь к Истокам своим вернётся,
Свет Её – Тьму побеждает!

Трудный впереди переход!
Тьма не сдаётся просто!
Она попробует ответный ход,
Святое место не бывает пусто!

Святое место уже занято!
На историческом основании!
Веды всплывают в памяти,
Поднимается до вершин и Сознание!

Аминь.
Отец Абсолют
07.03.19

 

Vēsts: 07.03.19. Katrēns "Gaisma uzvar Tumsu"

Laiks tērējas niekiem!
Izpausme šķiet mūžīga!
Arī sekundi taupīt vajag,
Bet ne Bezrūpīgi dzīvot vienmēr!

Neviens nezin: priekš kā viņš?
Vecāki nepaskaidro,
Vecākos Sākuma nav,
Vecāki paši nesaprot!

Cilvēkiem apburtais loks,
Skrējiens uz vienas vietas,
Nav pūlī karaļu,
Pūlis, kad grēki kopā!

Nevajadzīgums neprātu rada,
Cilvēki no Prāta nojūk pastāvīgi,
Tas, par nožēlu, noteikums,
Kad rase jau nevajadzīga!

Cilvēces virzības augšup nav,
Cilvēki uz grunti nokrita,
Nebūs Tēvzemes nekad,
Tas kļuva skaidrs sen!

Kaut ko uz Planētas vajag lemt!
Nevajadzīgums neiejūtību nomainīja,
Cilvēki uz monētu ieciklējās,
Gaisa pilis Dvēselē!

Nepārstāju cilvēkus pierunāt!
Pierunāšana - tā dzīves proza,
Es katrreiz avansus dodu,
Lai sapratu, kā dzīvot!

Tagad Pēreja apgriezienus palielina,
Cilvēki nelaimi neapzinājās!
Priekš Krievijas Es kvotas izdalīju,
Kādu ar Sevi pārvedīšu!

Taču, uz Planētas vairāk kā septiņi!
Iedzīvotāju skaits miljardos,
Nebūs nevienas ģimenes,
Kur Dieva parādības nebūs!

Kurš kaut reizi redzēja Radītāju,
Būs Manis glābts,
Es nepieļaušu kļūt novērotājam,
Viņš pie Dieva vienalga atnāks!

Sevis saprašana, vispirms!
Tas - galvenais pārejas noteikums!
Mana eksāmena Mērķis: 
Nepieļaut izeju nevajadzīgumam!

Man svarīgi saprast, ka apdomājāties,
Apzinājāties izpausmes Mērķi.
Ļoti daudz cilvēku salūza,
Uz viņiem spiediens bija izdarīts!

Pāreja: "Būt vai Nē"?
Ne priekš Dieva, bet cilvēces!
Ne visi saņems ieejas biļeti,
Tikai Sestajā Tēvzeme būs!

Izdalīti rasēs un reliģijās,
Tumsas princips: "skaldi un valdi"!
Tikai uz cilvēkiem važas,
Neviens nerada, bet klejo!

Šādā Programmā tauta bija radīta!
Tā mākslīgas izcelsmes,
No Lucifera tā dzimtu ved,
Reliģijā no viņas ir ērkšķu ceļš!

Piektā rase - cīņa līdz Uzvarai!
Sākumu Sākuma Asns izpaudās!
Šī rase no nelaimes varēja aiziet,
Jauns Vēstnesis ieradās! 

Piektā aiziet, bet Asns paliek!
Ne no nulles Sestā sāk!
Krievzeme pie saviem Sākumiem atgriezīsies,
Viņas Gaisma - Tumsu uzvar!

Grūta pāreja priekšā!
Tumsa nepadosies vienkārši!
Viņa mēģinās atbildes gājienu,
Svēta vieta nepaliek tukša!

Svētā vieta jau aizņemta!
Uz vēsturiskā pamatojuma!
Vēdas uzpeld atmiņā,
Arī Apziņa paceļas līdz virsotnēm!

Āmen.
Tēvs Absolūts
07.03.19.

07.03.19.Quatrain „Light conquers Darkness”

Time is wasted on bullshit!
It seems that manifestation is eternal!
Even for second need to take care,
But not always live carelessly!

Nobody knows: what is it for?
Parents don’t explain,
There is no Beginning in the parents,
Parents don’t understand by themselves!

The bewitched circle for people,
Running on the one place,
There is no king in the crowd,
Crowd, when sins are together!

Worthlessness breeds madness,
People constantly go crazy,
This is unfortunately a condition,
When the race is no longer needed!

There is no movement up of humanity,
People fell to the bottom,
There will never be a Fatherland,
It became clear long ago!

Need to solve something on the Planet!
Worthlessness was replaced by heartlessness,
People stuck on a coin,
Light castles in the Souls!

Persuade people don’t stop!
Persuasion- is the prose of life,
Every time I give advances
To understand, how to live!

Now Transition is gaining momentum,
People didn’t realize the trouble!
For Russia I allocated quotas,
I will carry someone with Me!

But, on the Planet there are more then seven!
Billions of people,
There will be no family,
Where will be no phenomenon of God!

Who has ever seen the Creator,Will be saved by Me,
I will not allow to become an observer,
He will come to God anyway!

Understanding of yourself first!
This- is the main condition for the transition!
The Target of My exam:
Avoid unnecessary exits!

It’s important for me to understand, that you have thought better,
Realized the Target of manifestation,
A lot of people get broken,
It was put pressure on them!

Transition: “To be or Not”?
Not for God, but humanity!
Not everyone will get entrance ticket,
Only in the Sixth will be the Fatherland!

Divided into races and religions,
Principle of the Darkness: “divide and conquer”!
Only chains are on people,
Nobody creates, but wanders!

Under this Program the nation was created!
It is of artificial origin,
It leads the race from Lucifer,
In religion from her there is thorn road!

The Fifth race- is the struggle till Victory!
Sprout of Beginning Beginning manifested!
This race was able to escape from the trouble,
The New prophet has come!

The Fifth leaves, but the Sprout remains!
The Sixth is not starting from zero!
Russia will return to her Sources,
Her Light- wins Darkness!

Difficult transition ahead!
Darkness will not give up easy!
She will try a retaliatory move,
Holy place is never empty!

Holy place is already taken!
On a historical basis!
Vedas come to mind,
Also Consciousness rises to the highest!

Amen
Father Absolute
07.03.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/07.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /07.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 07.03.2019.

Skatījumu skaits: 51 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: