Galvenie » 2020 » Marts » 7 » Vēsts: 07.03.2020. Katrēns "Meli Rītdienā pāriet nevar"
21:16
Vēsts: 07.03.2020. Katrēns "Meli Rītdienā pāriet nevar"

07.03.2020 Катрен “Ложь не может перейти в Завтра”

Есть «игровое» поле Планеты!
Каждый человек играет партию!
В этой игре все люди задеты,
Выборов много, один правильный!

У кого-то получается бизнес!
Но там много желающих!
Кто-то играет по принципу «взял и унёс»,
Много просто мечтающих!

Хуже всего тем, кто подыгрывает!
Это второстепенная функция!
Кто-то в масштабе страны играет,
Это – очень опасная акция!

Мир – полное разнообразие!
В каждом случае цель – быт!
Люди из жизни черпают знания,
Как богатство добыть!

Так длилось много столетий!
Ничего не поменялось в обществе!
Богатство не увеличивает долголетие,
Ухудшается жизнь в естестве!

Надо понять: жизнь – мгновение!
Богатство – лишь Миг удачи!
Не меняется людей о себе мнение:
За богатство получить можно и сдачу!

Неравенство – главный грех!
Это – нарушение Заветов Создателя!
Для внутреннего развития – это помеха!
Зря проходит жизнь обывателя!

Богатый человек – это человек без Бога!
У него – никчёмная жизнь!
Короткий срок – жизни итоги,
Когда жизнь определяет быт!

Богатство требует обеспечения!
Можно силой, а можно – ложью!
Такая жизнь против течения,
Жить долго так невозможно!

100 лет – это не срок жизни,
Люди стали уходить раньше!
Если с Богом – жизнь это не дни,
А, сотни лет и даже дальше!

Неверие урезает жизнь!
До 100 лет – уже счастье!
Бог располагает долго жить!
Богатство – чаще всего несчастье!

Никто не хочет думать о Боге!
На слуху только посредники!
Жизнь короткая – это итог,
Богатство – это в Ад билетики!

Пустые билетики и ни о чём!
У людей на руках «фантики»!
Каждый думает о своём!
Люди подчиняются «фантикам»!

Продуман общий обман людей!
Не только людей, но и стран!
Людей превратили в зверей,
Богатство – это всеобщий обман!

За бумажки продают территории!
За бумажки продаётся жизнь!
Люди стали жить в другой категории,
Живут, не понимая, как жить?

В игру включено всё Пространство!
Все согласились, так принято!
Процветает на Планете неравенство,
У людей Свободная Воля отнята!

Ложь не может перейти в Завтра!
Людям придётся проснуться!
Только Бог или Создатель – Правда!
На границе Эпох интересы столкнутся!

Ложь, помните, короткая жизнь!
Правда – обещанное долголетие!
В Материи – трудно быть,
Дух – это Создателя Откровение!

Людям придётся принять Правило,
Что Материя имеет размеры!
Жизнь – проявление людьми Воли,
В Новой Эпохе – Любовь будет мерой!

Аминь.
Отец Абсолют.
07.03.2020

Vēsts: 07.03.20. Katrēns "Meli Rītdienā pāriet nevar"

Ir Planētas "spēles" lauks!
Katrs cilvēks partiju spēlē!
Cilvēki visi šinī spēlē ietverti,
Izvēļu daudz, viena pareiza!

Kādam bizness padodas!
Taču tur daudz gribētāju!
Kāds spēlē pēc principa "ņēma un aiznesa",
Sapņotāju vienkārši daudz!

Sliktāk tiem, kuri piespēlē!
Tā funkcija maznozīmīga!
Kāds valsts mērogā spēlē,
Tā - ļoti bīstama akcija!

Pasaule - liela daudzveidība!
Katrā gadījumā mērķis - sadzīve!
Cilvēki no dzīves zināšanas smeļ,
Kā bagātību iegūt!

Tā daudzas simtgades turpinājās!
Sabiedrībā nemainījās nekas!
Bagātība ilggadību nepalielina,
Dzīve dabiskā pasliktinās!

Vajag saprast: dzīve - mirklis!
Bagātība - veiksmes mirklis tikai!
Nemainās cilvēkiem uzskats par sevi:
Par bagātību arī atlikumu saņemt var!

Nevienlīdzība - galvenais grēks!
Tas - Radītāja Novēlējuma pārkāpums!
Iekšējai attīstībai - tas traucējums!
Veltīgi aizrit mietpilsoņa dzīve!

Bagāts cilvēks - tas cilvēks bez Dieva!
Viņam - dzīve tukšums!
Īsi termiņi - dzīves rezultāti,
Kad dzīvi sadzīve nosaka!

Bagātība nodrošinājumu prasa!
Var ar spēku, bet var - ar meliem!
Dzīve tāda pret straumi,
Tā dzīvot ilgi nav iespējams!

100 gadi - tas ne dzīves termiņš,
Cilvēki sāka aiziet agrāk!
Ja ar Dievu - tā dzīve ne dienas,
Bet, simtiem gadu un pat tālāk!

Neticība dzīvi saīsina!
Līdz 100 gadiem - jau laime!
Dievs ilgi dzīvot noskaņo!
Bagātība - nelaime visbiežāk!

Neviens par Dievu domāt negrib!
Valodās tikai vidutāji!
Dzīve īsa - tas rezultāts,
Bagātība - biļtītes uz Elli tās!

Tukšas biļetes arī ne par ko!
Cilvēkiem rokās "papīriņi tukši"!
Katrs domā par sevi!
Cilvēki "papīriņiem tukšiem" pakļaujas!

Kopējais cilvēku apmāns pārdomāts!
Ne tikai cilvēku, bet arī valstu!
Cilvēkus zvēros pārvērta,
Bagātība - tas kopējais apmāns!

Par papīriņiem teritorijas pārdod!
Par papriņiem dzīve pārdodas!
Cilvēki citā kategorijā dzīvot sāka,
Dzīvo, nesaprotot, kā dzīvot?

Visa Telpa spēlē ietverta!
Visi piekrita, tā pieņemts!
Plaukst uz Planētas nevienlīdzība,
Cilvēkiem Brīvā Griba atņemta!

Meli Rītdienā pāriet nevar!
Cilvēkiem pamosties nāksies!
Tikai Dievs vai Radītājs - Patiesība!
Uz Ēru robežas intereses saskarsies !

Meli, atceraties, dzīve īsa!
Patiesība - ilggadība apsolītā!
Matērijā - būt grūti,
Gars - Radītāja Atlāsmes tās!

Cilvēkiem Noteikumus pieņemt nāksies,
Ka Matērijai izmēri ir!
Dzīve - cilvēku Gribas izpausme,
Jaunajā Ērā - Mīlestība būs mērs!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
07.03.2020.
 

07.03.20.Quatrain “Lies can't pass in tomorrow”

There is a "playing" field of the Planet!
Everyone plays a game!
In this game, all people are hurt,
There are many choices, one is right!

Someone gets a business!
But there are many who wish!
Someone plays on the principle of "took and carried away,"
Many just dreaming!

Worst of all for those who play along!
This is a secondary feature!
Someone nationwide is playing,
This is a very dangerous action!

The World- is a complete variety!
In each case, the target- is life!
People from life draw knowledge
How to get wealth!

It lasted for many centuries!
Nothing has changed in society!
Wealth does not increase longevity,
Life in nature is getting worse!

You need to understand: life is an instant!
Wealth is just a moment of luck!
People do not change opinions about themselves:
For wealth, you can get change!

Inequality- is the main sin!
This- is a violation of the Creator's Covenants!
For internal development - this is a hindrance!
In vain is the life of the philistines!

A rich man- is a man without God!
He has- a worthless life!
Short term - life totals,
When life determines everyday life!

Wealth requires security!
It is possible by force, but it is possible - by a lie!
Such a life is against the tide
It’s impossible to live so long!

100 years- is not a lifetime
People began to leave earlier!
If with God - life is not days,
But, hundreds of years and even further!

Unbelief shortens life!
Up to 100 years- is already happiness!
God has a long life!
Wealth- is often a misfortune!

Nobody wants to think about God!
Only intermediaries are heard!
Short life- is the result
Wealth - this is Tickets to Hell!

Empty tickets also for nothing!
People have “candy wrappers" on their hands!
Everyone thinks about his own!
People obey the "candy wrappers"!

Thought over the general deception of people!
Not only people, but also countries!
People- turned into beasts
Wealth- is a universal deception!

For pieces of paper they sell territory!
Life is being sold for pieces of paper!
People began to live in a different category,
Living without understanding how to live?

The game includes all the Space!
Everyone agreed, so accepted!
Inequality is flourishing on the Planet,
Free Will is taken away to people!

Lies can't pass in tomorrow!
People have to wake up!
Only God or the Creator – is True!
On the border of the Age interests will collide!

Lies, remember, short life!
True - the promised longevity!
In Matter - it's hard to be
The Spiri-t is Revelation of the Creator!

People will have to accept the Rule,
That Matter has measures!
Life- is a manifestation of Will by people,
In the New Age - Love will be the measure!

Amen.
Father Absolute.
03/07/2020


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/07.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /07.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 07.03.2020.

 

 

Skatījumu skaits: 14 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: