Galvenie » 2018 » Maijs » 7 » Vēsts: 07.05.18. Katrēns "Sākums vai Beigas?"
17:28
Vēsts: 07.05.18. Katrēns "Sākums vai Beigas?"

07.05.18 Катрен ​“Начало или Конец?” ​​

Начало или Конец?
Вопрос почти Гамлета!
Для Руси приготовлен Венец,
Награда на Новую амплитуду?

Мир переходит в вибрации,
Вибрации Чистоты и Любви!
Не требуется апробация,
Для каждой клетки в крови!

По Сценарию войны,
Плавно перейдут в Переход!
Появление океанской волны,
Изменит Истории ход!

Люди нарушили эволюцию,
Сами отошли от Бога!
Увлеклись революциями,
Шагнули в безвременье в итоге!

Из Пятой шагнут в Шестую!
Но, не все обязательно,
Не все проявили твёрдость такую,
Воля людей осязаема!

Получилось, что далеко не все!
Поняли смысл Обращения!
Оказалось, что люди во Тьме,
Занимаются обогащением!

Есть Тонкий план, есть и Плотный!
В Плотном – существует богатство!
Во Тьме многим вольготно,
Духовное рукоприкладство!

От чего зависит Конец?
Начало естественно от Создателя!
Конец – односторонний билет!
Для Мамоны и обывателей!

Говорил, что зависит от вас Завтра!
Завтра людей и Планеты!
Скоро учёные расскажут Правду,
Информацией Совесть задета!

Информация часто – ложь!
Слова людей – не честнее!
Прогнило общество и насквозь,
Не лечить, а хоронить быстрее!

Человек – человеку брат и друг!
Истина Бога ещё от Рождения!
В этом веке изменилось вдруг,
Пришло Духовное порабощение!

Ждут преображение Сознания!
И людей, и Президента!
От его слов придёт понимание,
Переход будет одномоментным?

Очень трудно, а кому легко!
Окружает Президента алчность!
Он должен понять одно:
Что всё не так мрачно!

Повторяю: ремонт – хуже всего!
Революция внутри Президента!
Может не измениться ничего,
Тогда, Конец – одномоментный!

Прекрасно, если в Духе и «вместе»!
Президент и Народ – на века!
Тогда, есть на Планете место,
Где развеются облака!

Понятно, что нет изменений!
Фрегат не выдержит крутой галс!
Бриз без перемещений,
Включает прощальный вальс!

Начинали вместе, окончили разногласием!
Подождём несколько дней!
Для программного согласия,
Вам станет намного видней!

Согласны ли на такую жизнь?
На Судьбу дарованную Богом?
Пришло понимание, как жить?
И как дойти до Порога?

Пророк отвечает за всех!
Отвечает перед всеми за Правду!
«Вместе» – это уже успех!
Всё проявится завтра!

Аминь.
Отец Абсолют.
07.05.18

 

Vēsts: 07.05.18. Katrēns "Sākums vai Beigas?"

Sākums vai Beigas?
Gandrīz Hamleta jautājums!
Priekš Krievzemes Vaiņags sagatavots,
Apbalvojums uz Jauno amplitūdu!

Pasaule pāriet vibrācijās,
Tīrības un Mīlestības vibrācijās!
Nav nepieciešama aprobācija,
Priekš katras šūnas asinīs!

Pēc kara Scenārija,
Viegli pārpūdīs Pārejā!
Okeānu viļņu parādīšanās,
Izmainīs Vēstures gaitu!

Cilvēki izjauca evolūciju,
Paši no Dieva aizgāja!
Ar revolūcijām aizrāvās,
Rezultātā bezmiegā iegāja!

No Piektās ieies Sestajā!
Taču, ne visi obligāti,
Ne visi tādu stingrību izpauda,
Cilvēku griba taustāma!

Sanāca, ka tālu ne visi!
Saprata Uzrunas jēgu!
Izrādījās, ka cilvēki Tumsā,
Ar iedzīvošanos nodarbojas!

Ir Smalkais plāns, ir arī Blīvais!
Blīvajā - eksistē bagātība!
Tumsā daudziem brīvs,
Garīgs uzbrukums!

No kā Beigas atkarīgas?
Sākums dabīgi no Radītāja!
Beigas - vienpusīga biļete!
Priekš Mamona un mietpilsoņiem! 

Teicu, ka no jums Rītdiena atkarīga!
Cilvēku un Planētas Rītdiena!
Drīz zinātnieki Taisnību pastāstīs,
Sirdsapziņa informācijas skarta!

Informācija bieži - meli!
Cilvēku vārdi - ne godīgākie!
Satrūdēja sabiedrība un pilnībā,
Ne ārstēt, bet apglabāt ātrāk!

Cilvēks - cilvēkam brālis un draugs!
Dieva Patiesība no Dzimšanas vēl!
Šinī gadsimtā izmainījās pēkšņi,
Pienāca Garīgā paverdzināšana!

Gaida Apziņas pārveidošana!
Gan cilvēku, gan Prezidenta!
No viņa vārdiem saprašana pienāks,
Pāreja būs vienmomentīga?

Ļoti grūti, bet kuram viegli!
Prezidentu alkatība aplenc!
Viņam jāsaprot viens:
Ka ne viss tik drūms!

Atkārtoju: remonts - sliktāk par visu!
Revolūcija Prezidenta iekšienē!
Var nekas neizmainīties,
Tad, Beigas - vienmomentīgas!

Brīnišķīgi, ja Garā un "kopā"!
Prezidents un Tauta - uz mūžiem!
Tad uz Planētas vieta ir,
Kur mākoņi izkliedējas!

Saprotams, ka izmaiņu nav!
Fregate neizturēs asu galsu!
Brīze bez pārvietošanās,
Ieslēdz atvadu valsi!

Sāka kopā, beidza ar domstarpībām!
Pagaidīsim dienas dažas!
Priekš programmiskas vienprātības, 
Jums nedaudz redzamāk kļūs!

Vai piekrist dzīvei tādai?
Liktenim Dieva dāvātam?
Saprašana atnāca, kā dzīvot?
Un kā līdz Slieksnim aiziet?

Pravietis atbild par visiem!
Atbild par Patiesību visu priekšā!
"Kopā" - tas jau panākums!
Viss kļūs skaidrs rītdien!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
07.05.18.

07.05.18. Quatrain “The Beginning or the End?”

The Beginning or the End?
Almost the question of Hamlet!
For Russia a Crown is made,
Reward to the New amplitude!

The World passes into vibration,
Vibrations of Purity and Love!
No approbation is required,
For every cell in the blood!

According to the Scenario of war,
Smoothly will go into Transition!
The appearance of the ocean wave,
Will change the move of History!

People have violated evolution,
They have departed from God by themselves!
They took a great interest in revolutions,
They stepped into timelessness as the result!

From the Fifth will step into the Sixth!
But, not all are necessary,
Not all have shown such firmness,
The will of people is palpable!

It turned out that not all!
Understand the meaning of the Appeal!
It turned out that people in the Darkness,
Enrich themselves!

There is a Thin plan, and there is also Dense!
In Dense- there is wealth!
In the Darkness many are at east,
Spiritual assault!

What does depend on the End?
The Beginning is naturally from the Creator!
The End- is one way ticket!
For mammon and the philistines!

I said, Tomorrow depends on you!
Tomorrow of the people and the Planet!
Soon the scientists will tell the Truth,
Conscience is hurt by Information!

Information is often- a lie!
The words of people- are not fair!
The society was rotting through and through,
Don’t treat, but bury faster!

Human- to human is brother and friend!
The Truth of God sill from the Birth!
In this century, suddenly changed,
Spiritual enslavement has come!

Transformation of Consciousness is waiting!
And people, and the President!
From his words will come understanding,
The transition will be one stage?

Very difficult, but for whom easy!
Surrounds the President with greed!
He must understand one thing:
That everything is not so gloomy!

I repeat: repair is the worst!
Revolution inside the President!
There can be nothing change,
Then the End- is one time!

It’s great if in the Spirit and “together”!
The President and the Nation- for ages!
Then, there is the place on the Planet,
Where the clouds will fly!

It’s clear, that there are no changes!
The frigate can’t stand the steep tack!
Breeze without displacement,
Includes a farewell waltz!

Started together, ended with the disagreement!
Let’s wait a few days!
For software consent,
You will become much more visible!

Do you agree to such a life?
On Fate given by God?
Has come understanding, how to live?
And how to reach the Threshold?

The Prophet is responsible for everyone!
He answers for Truth front of everyone!
“Together’- this is already success!
Everything will manifest tomorrow!

Amen
Father Absolute
07.05.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/07.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------- 
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.05.2018.
Un: ttps://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /07.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 07.05.2018.

Skatījumu skaits: 178 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: