Galvenie » 2017 » Jūnijs » 7 » Vēsts: 07.06.17. Katrēns "Brīvības rēgs" - *
18:12
Vēsts: 07.06.17. Katrēns "Brīvības rēgs" - *

Vēsts: 07.06.17. Katrēns "Brīvības rēgs" - **
(- * Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Viss Top!"/ *(Н) "Всё Родится!")
(-** Tекст Катрена на русском, латышском, английском языке)

07.06.17 Катрен "Призрак Свободы"……………………………………..…Quatrain "The Phantom of Freedom"

Не ждали, конечно, не ждали? ..........Negaidījāt, protams, negaidījāt?........Didn't expect, of course, didn't expect?
Бог не говорит напрасно! ..............Dievs veltīgi nerunā!.......................God doesn't speak in vain!
Интересно, а что полагали? ...............Interesanti, bet ko domājāt?..............It's interesting, but what believed?
Откуда придёт опасность? .................No kurienes nāks bīstamība?............Where will be danger come from?

Опасность - в самой жизни! ..........Bīstamība - pašā dzīvē!...................The danger- is in life itself!
Краткий МИГ проявления! .................Īss izpausmes MIRKLIS!.....................Short MOMENT of manifestation!
Человек проживает жизнь, .................Cilvēks nodzīvo dzīvi,………………….Human lives life,
Не понимая вокруг явления! ..............Nesaprotot riņķa skatu!......................Not understanding the phenomenon around!

Активная часть - короткая! .................Aktīvā daļa - īsa!................................The active part- is short!
Между Началом и смертью, ..............Starp sākumu un nāvi,………………...Between beginning and death
Нет назад поворота, ...........................Nav pagrieziena atpakaļ,……………...There is no turn back,
Ошибки возвращаются тенью! ...........Kļūdas kā ēnas atgriežas!...................Mistakes turn as shadow!

Под тенью понимается Небыль! ........Ar ēnu Neesība saprotama!................Under the shadow is meant Absence!
Уход в другую реальность! ............Aiziešana citā realitātē!....................Care in another reality!
Жизнь, качающаяся колыбель, ..........Dzīve, šūpulis šūpojošies,……………..Life, a rocking cradle,
Исход бывает летальным! ..................Letāls mēdz būt iznākums!..................The outcome is lethal!

В мире лжи - жить невозможно! .........Melu pasaulē - neiespējami dzīvot!......In a World of lies- impossible to live!
Произведение людей невежества! .....Nepieklājība cilvēku ražojums!............The work of people ignorance!
Для каждого есть возможность, .........Priekš katra ir iespējas,………………...For everyone there is an opportunity,
Шагнуть в Мир завещанный! ..............Novēlētā Pasaulē ieiet!…………………Step into the World bequeathed!

Тянете несовершенства груз, .............Nepilnības smagumu velkat,…………..Drawing imperfect cargo,
Опуская себя на колени, ....................Sevi uz ceļiem nolaižot,………………...Lowering themselves on them knees,
Это выше семейных уз, ......................Tas augstāk par ģimenes šaurību,……That is higher than family ties,
Относится ко всему племени! ............Attiecas uz dzimtu visu!........................Refers to the whole tribe!

Люди в семье, но отдельно! ...............Cilvēki ģimenē, taču atsevišķi!...............People in family, but separately!
Судьбы у всех разные! .......................Likteņi dažādi visiem!.............................Fates are different for everyone!
Границы тоже предельные, ...............Robežas arī maksimālas,………………..The boundaries are also limiting,
Достигают победы отважные! ............Uzvaru sasniedz drosmīgie!...................Brave ones achieve victories!

Кто ищет своей судьбы, .....................Kurš meklē savu likteni,…………….……Who is looking for his own destiny,
Вернее, судьбы победителя! .............Pareizāk, uzvarētāja likteni!...................Rather, the fate of winner!
Тот не произнесёт мольбы, ...............Tas neizteiks lūgumus,……………….….That will not say pleading,
Жизнь в том его убедила! ..................Tur dzīve viņu pārliecināja!....................Life convinced him on it!

ЗАВТРА, за тем, кто в ВЕРЕ! ..............RĪTDIENA, tiem, kuri TICĪBĀ!.................TOMORROW, for those, who in FAITH!
Кто ищет Венец Победы! ...................Kuri Uzvaras Vainagu meklē!..................Who is looking for Victory Crown!
Кто Верой живёт, не поверьем! .........Kuri Ticībā dzīvo, ne ticējumos!..............Who lives in Faith, not in believe!
А значит, ушёл от беды! .....................Un tātad, aizgāja no bēdām!...................So, he left from trouble!

Решительных всегда - мало! .............Izlēmīgo vienmēr - maz!..........................Decisive is always not enough!
Они отражаются в Небе! ................Viņi Debesīs atspoguļojas!..................They are reflected in Heaven!
Сегодня Время настало! ...................Laiks šodien pienāca!..............................Today the time has come!
Им Небыль творить Былью! ..............Viņiem Neesību Esībā radīt!.....................Imagine the to create Lullaby!

События грозят изменением! ...........Notikumi ar izmaiņām draud!....................Events threaten change
Поймут опасность не все! .................Bīstamību ne visi sapratīs!.......................Not everyone understand the danger!
Изменят своё поведение! ..................Izmainīs savu uzvedību!..........................Will change their behavior!
Кто не живёт во сне! ..........................Kurš miegā nedzīvo!................................Who doesn't live in a dream!

Готовых к борьбе, тоже - мало! .........Gatavu cīņai, arī - maz!...........................Ready for fight, also- little!
Но, Россия всегда готова! ..................Taču, Krievija vienmēr gatava!................But Russia is always ready!
Для Неё не поздно и не рано, ...........Priekš Viņas ne vēlu un ne agri,…………It's not too late or early for Her,
Как на счастье Миру подкова! ...........Kā pakavs uz laimi Pasaulei!...................As lucky horseshoe for World!

Расстановка сил Ей понятна! ............Spēku izvietojums Viņai skaidrs!.............She understand the alignment of forces!
Авангард России в строю! .............Krievijas Avangards ierindā!...............Vanguard of Russia in the ranks!
Все люди творением заняты, ............Visi cilvēki radīšanā aizņemti,…………....All people are busy by creation,
Вокруг Бога - они стоят! .....................Dievam apkārt - viņi stāv!........................Around God- they stand!

Герои - Новых времён! .......................Varoņi - Jauno laiku!..............................Heroes- of New time!
Понимающих стратегию Бога! .......Dieva stratēģiju saprotoši!.................Understand the strategy of God!
Планета ждёт перемен, ......................Planēta pārmaiņas gaida,…………........The Planet is waiting for changes,
Октаэдр мостит дорогу! ..................Oktaedrs ceļu bruģē!...........................Octahedron paves the way!

Дорогу, защищая страждущих! ..........Ceļu, aizsargājot cietējus!......................Road, protecting the suffering!
Не согласных со старой властью! ......Nepiekrītošus vecajai varai!...................Don't agree with old authorities!
Главное, понимающих! ......................Galvenais, saprotošus!...........................The main thing, understanding!
Нет в Мире разделений по масти! .....Nav Pasaulē izdalījuma pa sugām!.........There are no divisions in suit in the World!

Люди - равны друг другу! ..............Cilvēki - līdzīgi viens otram!.................People- equal to each other!
Нет никаких разногласий! ..................Nav nekādu domstarpību!.......................There are no disagreement!
Главное, нет бега по кругу, ................Galvenais, nav skrējiena pa apli,…….….The main thing, there is no running around,
И нет в Духе ненастья! ......................Un nav Garā nelāguma!..........................And there is no bad weather in the Spirit!

События разорвут Планету! ..............Notikumi saraus Planētu!........................Events will tear the Planet!
Вода и вулканы - вместе! ..................Ūdens un vulkāni - kopā!........................Water and volcanoes- together!
Повторяю, ждите Планету, ................Atkārtoju, gaidiet Planētu,……………...…I repeat, wait for the Planet,
Определяющую Новое место! .........Jaunu vietu noteicošu!.............................Defining a New place!

На вашей Планете мест уже нет! .....Uz jūsu Planētas vietu vairs nav!.............There are no more places on your Planet!
Россия подготовит Планету! .............Krievija Planētu sagatavos!......................Russia will prepare the Planet!
Помните Главный ЗАВЕТ: ................Atceraties Galveno VĒLĒJUMU:………….Remember the Main TESTAMENT:
При Равенстве разногласия нету! ....Pie Vienlīdzības domstarpību nav!............In the case of Equality, there is no disagreement!

Повторю, всё зависит от вас! ......Atkārtoju, viss atkarīgs no jums!..........I repeat, it all depends on you!
Время и цель - катаклизма! ...........Laiks un mērķis - kataklizma!...............Time and purpose- a cataclysm!

Верю, что в вас не погас, ..................Ticu, ka jūsos nenodzisa,………………….I believe, that you have not died out,
Призрак СВОБОДЫ, без «измов»! BRĪVĪBAS rēgs, bez "ismiem"!..............Phantom of FREEDOM, without "isms"!

Аминь. ................................................Āmen…………………………………….……Amen
Отец Абсолют. ...................................Tēvs Absolūts…………………………..…….Father Absolute
07.06.17 .............................................07.06.17………………………………..……..07.06.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/07.06.17.html
---------
- * Предлагаем познакомиться с Символписьмом на латышском языке, записала Эслаума 07.03.2014.03:05 и 03:46, *(J) "Viss Top!" / *(Новописьмо) "Всё Родится!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_viss_top/2014-03-10-996
Мы продолжаем учиться понять друг друга, что живём жизнь Свободново человека, Добровольную жизнь и всё родится в единогласии Вместе! Тогда и жизнь в Божьем пространстве Любви Святая Русь будет радостна и счастливая в Силе Любви Отца Абсолюта! Всем, всем желаем счастье! Спасибо что вместе!
07.06.2017.16:18 --- записала Эслаума.
-----------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.06.2017
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /07.06.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.06.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /07.06.2017., дополнено английском языке 08.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 07.06.2017., papildināts angļu valodā 08.06.2017.

Skatījumu skaits: 357 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: