Galvenie » 2018 » Jūnijs » 7 » Vēsts: 07.06.18. Katrēns "Ideoloģija"
18:00
Vēsts: 07.06.18. Katrēns "Ideoloģija"

07.06.18 Катрен ​“Идеология” ​​

Вопросы стоят перед людьми!
Ещё больше – перед государством!
Что будет у людей впереди?
У государства – какое странствие?

У государства много проблем!
Люди не знают сами себя!
Люди не понимают, что будет затем,
Когда изменится Планета Земля?

Люди думают, что будет лучше!
Это – человеческий самообман,
Если прятаться «в глухой чаще»,
Не понимая: «пан или пропал»!

Но, это всё – детские прятки!
От Судьбы не уйти никуда,
Люди на обман очень падки,
Захлестнула ложь города!

Кажется: жить надо не думая!
Это подчинение – ситуации,
Жизнь такую, кто-то выдумал,
И людей рабской формации!

Компьютеризация управления,
Осознанное управление людьми!
Предлагается забыть про Бога явление,
Жизнь – как по тоннелю идти!

Сегодня в Мире нет права,
Думать и делать по-своему!
Сегодня господствует Тьмы правда!
У Света только Герои!

Но, одни Герои – это не сила!
Нет между Героями Единения!
Тьма уже многих Героев скосила,
За неправильное поведение!

Главное, определить Цель!
Понять последовательность действий!
И, конечно, увидеть эволюции цепь,
Возможность на Судьбу воздействия!

Что Мир будет Новым – понятно!
Новое, ориентированное на Свет!
Сформулируйте Цель себе внятно,
Тогда можете рассчитывать на Победу!

Ваша Цель – Россию развернуть к Богу!
Несмотря на имеющийся кризис мнений,
Определите по этапам дорогу,
Организуйте – единое поведение!

Нет первых среди людей и последних!
Главный среди людей – Пророк!
Он от Бога на Планете – Наместник!
Слова от Бога – Зарок!

Нет никого рядом – по существу!
Россия не верит в Чудо!
Для России – Пророк преимущество!
А вот для Тьмы – это худо!

Все равны перед Богом – точно!
Но, Пророк – это Бога канал!
Человечество будет жить вечно,
Если люди поймут, что они – Фрактал!

Тьма не может создать Систему,
Её промысел – оппонирование,
Возвращение людей к Богу – тема,
Для внутреннего регулирования!

Равноправие заложено в Ведах!
Необходимо вернуться к Истокам!
Идеологию Пророк от Бога поведал,
Человечество – Единый поток!

Медицина нужна для понимания,
Кто – есть человек в Вечности!
Новое представление привлекает внимание,
Своей необычностью!

Учёные примут России данные!
Подтвердят результаты России,
Идеология для человечества – очень важно!
Идеология – это России Миссия!

Аминь.
Отец Абсолют.
07.06.18

 

Vēsts: 07.06.18. Katrēns "Ideoloģija" 

Cilvēku priekšā stāv jautājumi!
Vēl vairāk - priekš valsts! 
Kas sagaidāms cilvēkiem turpmāk?
Valstij - kāds klejojums?

Valstij daudz problēmu!
Cilvēki paši sevi nezin!
Cilvēki nesaprot, kas būs pēc tam,
Kad izmainīsies Planēta Zeme?

Cilvēki domā, ka būs labāk!
Tas - cilvēciskais pašapmāns,
Ja slēpties "klusumā biežāk",
Nesaprotot: "pans vai pazuda"!

Taču, tas viss - bērnu paslēpes!
No Likteņa neaiziet nekur,
Cilvēki uz apmānu ļoti kāri,
Meli pilsētas pārņēma!

Šķiet, dzīvot vajag nedomājot!
Tā pakļaušanās - situācijai,
Dzīvi tādu, kāds izdomāja,
Un cilvēkus verdziskas formācijas!

Vadības datorizācija,
Apzināta cilvēku vadīšana!
Piedāvājas aizmirst par Dieva parādību,
Dzīve - kā pa tuneli iet!

Šodien Pasaulē nav tiesību,
Domāt un darīt pa savam!
Šodien Tumsas taisnība valda!
Gaismai tikai Varoņi!

Taču, Varoņi vieni - tas ne spēks!
Nav starp Varoņiem Vienošanās!
Tumsa jau daudzus Varoņus nopļāva,
Par uzvedību nepareizu!

Galvenais, Mērķi noteikt!
Saprast darbību pēctecību!
Un, protams, ieraudzīt evolūcijas mērķi,
Uz Likteni ietekmes iespējas!

Ka Pasaule Jauna būs - saprotams!
Jauna, orientēta uz Gaismu!
Mērķi sev noformējiet skaidri,
Tad variet ar Uzvaru rēķināties!

Jūsu Mērķis - Krieviju pie Dieva pagriezt!
Neskatoties uz viedokļu krīzi esošu,
Nosakiet ceļu pa etapiem,
Organizējiet - vienotu uzvedību!

Nav starp cilvēkiem pirmo un pēdējo!
Galvenais starp cilvēkiem - Pravietis!
Viņš no Dieva uz Planētas - Vietvaldis!
Vārdi no Dieva - Solījums!

Nav blakus neviena - pēc būtības!
Krievija netic Brīnumam!
Priekš Krievijas - Pravietis priekšrocība!
Bet lūk priekš Tumsas - tas slikti!

Visi līdzīgi Dieva priekšā - precīzi!
Bet, Pravietis - tas Dieva kanāls!
Cilvēce mūžīgi dzīvos,
Ja cilvēki sapratīs, ka viņi - Fraktāli!

Tumsa nevar Sistēmu radīt
Viņas nodarbe - oponēšana,
Cilvēku atgriešana pie Dieva - tēma,
Priekš iekšējās regulēšanas!

Līdztiesības ieliktas Vēdās!
Pie Sākumiem atgriesties nepieciešams!
Pravietis no Dieva Ideoloģiju atklāja,
Cilvēce - Vienota plūsma!

Priekš saprašanas medicīna nepieciešama,
Kas - cilvēks Mūžībā ir!
Jauns priekšstats uzmanību piesaista,
Ar savu neparastumu!

Zinātnieki pieņems Krievijas datus!
Apstiprinās Krievijas rezultātus,
Ideoloģija priekš cilveces - ļoti svarīga!
Ideoloģja - tā Krievijas Misija!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
07.06.18.

07.06.18. Quatrain “Ideology”

​​​​​​​Questions are facing people!
Even more- for the state!
What will be in front of people?
The state- what kind of wandering?

The state has many problems!
People don’t know themselves!
People don’t understand, what will happen after,
When will change the Earth?

People think, that it will be better!
This is- human self deception,
If you hide in “the deaf often”,
Not understanding: “pan or gone”!

But, it’s all- children’s hide and seek!
From Fate not go anywhere,
People are very deceitful to deception,
The lies swept over the cities!

It seems: you have you live without thinking!
This submission- is a situation,
Life is such, how someone invented,
And the people of the slave formation!

Computerization of management,
Conscious management of people!
It’s proposed to forget about phenomenon of God,
Life- is like walk in tunnel!

Today there is no right in the World,
Think and do in your own way!
Today true of Darkness reigns!
Light has only Heroes!

But, some Heroes- are not power!
There is no Unity between Heroes!
Darkness already mowed many Heroes,
For wrong behavior!

The main thing is to determine the Target!
Understand the sequence of actions!
And, of course, see the target of evolution,
The ability to affect the Fate!

That the World will be New- is understandable!
New, focused on the Light!
Formulate the target clearly for yourself,
Then you can count on Victory!

Your Target- is to turn Russia towards God!
Despite the existing crisis of opinion,
Identify the road by the stages,
Organize- united behavior!

No first among people and the last!
The main among people- is the Prophet!
He is from God on the Planet- Vicar!
Words from God- is Promise!

There is no one near- in essence!
Russia doesn’t believe in a miracle!
For Russia- the Prophet is an advantage!
But for the Darkness- it’s bad!

All are equal front of the God- for sure!
But, the Prophet is God’s channel!
Humanity will live forever,
If people will understand, that they are- Fractal!

Darkness can’t create a System
Her thought action- is opposition,
The return of people to God- is a topic,
For internal regulation!

Equality is in the Vedas!
It’s necessary to return to the Origins!
Prophet reveal the Ideology from God,
Humanity- is United stream!

Medicine is necessary for understanding,
Who is- a human in Eternity!
A New view attracts attention,
With their unusual!

Scientists will receive date from Russia!
Will confirm the results of Russia,
Ideology for humanity- is very important!
Ideology- is Mission or Russia!

Amen
Father Absolute
07.06.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/07.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: 
http://spekavots.ucoz.ru
 /07.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /07.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 07.06.2018.

Skatījumu skaits: 161 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: