Galvenie » 2018 » Jūlijs » 7 » Vēsts: 07.07.18. Katrēns "Konvulsijas"
20:20
Vēsts: 07.07.18. Katrēns "Konvulsijas"

07.07.18 Катрен “Конвульсия”

Наблюдаю конвульсию власти!
Мир перешёл экватор!
Бушуют в Пространстве страсти!
Пора посчитать затраты!

Мир уже еле держится,
Всё полыхает огнём,
Кому-то будущее мерещится,
Большинство мечтает о нём!

Теперь уже всё перемешано,
Трудно найти решение!
Представления умышленно смешаны,
Планета пришла в движение!

Не остановить этот хаос движения!
Каждый народ формирует свой путь!
Шаткое Руси положение,
Тупик вызывает грусть!

Если играть по правилам,
То первый вопрос: по каким?
Власти кажется правильным,
Играть по правилам не своим!

Чужое правило – Народа мнение,
Расплатой будет неравенство,
Меняется страны поведение,
Народ потребует восстановить Равенство!

Первый Завет Бога людям – Равенство!
Это и есть страны Первый шаг!
Канонов Бога Главенство,
Для страны – это Новый Флаг!

Все перемены уже по Сценарию!
Руководство уйдёт раньше!
Поменяется в России глоссарий,
Страна шагнёт дальше!

Россия по Сценарию – форпост Равенства!
Без Первого шага – нет у людей «Завтра»!
Откроются «кладовые» Ватикана Папства,
Люди, наконец, узнают о себе Правду!

Календарь окажется вдруг другим,
История людей уже миллионы лет!
Календарь никогда не был таким,
Человечество получит о себе ответ!

Первыми шагнули с Небес Этруски,
То, что знает сейчас история,
Язык общения Богов был – русский!
Но, это уже следующая категория!

Путь к себе очень долгий!
Восьмиконечная светит Звезда!
Написание истории было вольным,
Правды в ней не было никогда!

Люди грешат фантазиями,
На тему существующей власти,
Переписывалась с оказией,
Под давлением не Правды, а страсти!

Власть описывала только себя,
Представляла себя Истоком,
Нехорошая это стезя,
Власть – никогда с Небес потоки!

Но, Ватикан хранит тайну!
Великую тайну Времён!
Написано давно, кто на Руси – Главный,
Что не останется никаких знамён!

Будет Знамя одно – Бога!
Знаменосцем будет Россия!
Сплотит Она Мир в итоге!
Повторяю, в том Её – Миссия!

Власть внутренняя не верит!
Опасное для неё заблуждение!
Но, Народ в это искренне Верит,
Духовное произойдёт Вознесение!

Осталось немного до окончания,
Шестая раса уже на старте!
Человечество примет России Венчание,
На Святой Престол в конце Марта!

Аминь.
Отец Абсолют
07.07.18

 

Vēsts: 07.07.18. Katrēns "Konvulsijas" 

Novēroju varas konvulsiju!
Pasaule ekvatoru pārgāja!
Telpā kaislības virmo!
Laiks zaudējumus saskaitīt!

Pasaule jau tik tikko turas,
Viss ugunī liesmo,
Kādam nākotne rēgojas,
Vairākums sapņo par to!

Tagad jau viss sajucis,
Grūti lēmumu atrast!
Priekšstati tīšuprāt sajaukti,
Planēta kustībā nonāca!

Neapturēt šo haosa kustību!
Katra tauta savu ceļu formē!
Nedrošs stāvoklis Krievzemei,
Strupceļš skumjas izraisa!

Ja pēc noteikumiem spēlēt,
Tad jautājums pirmais; pēc kādiem?
Varai šķiet pareizi,
Spēlēt pēc noteikumiem ne saviem!

Sveši noteikumi - Tautas uzskats,
Atmaksa būs nevienlīdzība,
Mainās valsts uzvedība,
Tauta prasa atjaunot Vienlīdzību!

Dieva Pirmais Novēlējums cilvēkiem - Vienlīdzība!
Tas arī ir valsts Pirmais solis!
Dieva Kanonu Virskundzība,
Priekš valsts - tas Jaunais Karogs!

Visas pārmaiņas jau pēc Scenārija!
Vadība aizies agrāk!
Krievijā glosārijs izmainīsies,
Valsts dosies tālāk!

Krievija pēc Scenārija - Vienlīdzības priekšpostenis!
Bez Pirmā soļa - nav cilvēkiem "Rītdienas"!
Atklāsies Vatikāna Pāvesta varas "pieliekamie",
Cilvēki, beidzot, par sevi Taisnību uzzinās!

Kalendārs pēkšņi izrādīsies cits,
Cilvēku Vēsture jau miljoniem gadu!
Kalendārs nekad nebija tāds,
Cilvēce par sevi atbildi saņems!

Pirmie no Debesīm nokāpa Etruski,
Tas, ko zina tagad vēsture,
Dievu saziņas valoda bija - krievu!
Taču, tā jau nākošā ategorija!

Ceļš pie sevis ļoti ilgs!
Astoņstaru Zvaigzne staro!
Vēstures uzrakstīšana bija brīva,
Taisnības tur nebija nekad!

Cilvēki grēko fantazējot,
Par eksistējošās varas tēmu,
Pārrakstījās ar norādi,
Zem spiediena ne Patiesības, bet kaislību!

Vara tikai sevi aprakstīja,
Sevi Sākotni iedomājās,
Nelaba šī taka,
Vara - nekad plūsmas no Debesīm!

Taču, Vatikāns glabā noslēpumu!
Laiku Diženo noslēpumu!
Uzrakstīts sen, kurš Krievzemē - Galvenais,
Ka nepaliks karogu nekādu!

Karogs būs viens - Dieva!
Karognesēja Krievija būs!
Saliedēs Viņa Pasauli rezultātā!
Atkārtoju, tur Viņas - Misija!

Iekšējā vara netic!
Bīstama priekš viņas maldīšanās!
Taču, Tauta tam patiesi Tic,
Garīga Augšupcelšana notiks!

Atlika nedaudz līdz beigām,
Sestā rase uz starta jau!
Cilvēce pieņems Krievijas Laulāšanu,
Uz Svētā Troņa Marta beigās!

Āmen.
Tēvs Absolūts
07.07.18.

07.07.18. Quatrain “Convulsions”

I watch the convulsion of power!
The World crossed the equator!
There rages the passion in the Space!
It’s time to calculate the costs!

The World is already barely holding,
Everything is blazing with fire,
For some, the future seems to be,
Most dreams about it!

Now everything is mixed,
It’s hard to find a solution!
Representations are intentionally mixed,
The Planet has set in motion!

Don’t stop this traffic of chaos!
Every nation shapes them own way!
Shaky position for Russia,
The deadlock causes sadness!

If you play by the rules,
Then the first question: which ones?
For power it seems right,
Play by the rules, which are not their own!

Another rules- Nation opinion,
The payment will be inequality,
Changing behavior of country,
The nation demand to restore Equality!

The first Covenant of God for people- Equality!                
This is also the first step of the country!
Supremacy of God’s Canons,
For the country- this is the New Flag!

All the changes are already according to Scenario!
Leaders will leave sooner!
A glossary will change in Russia,
The country will step forward!

Russia by the Scenario- is the outpost of the Equality!
 Without the First step- there is no “Tomorrow” for people!
Will open “pantries” of the papacy of Vatican,
People, finally, will learn the Truth about themselves!

The calendar suddenly will turn out to be different,
The History of the people has been millions of years!
The calendar has never been so,
Humanity will get an answer about themselves!

The first was Etruscans, who stepped from the Heaven,
This is, what now knows history,
The language of the gods- was Russian!
But, this is already the next category!

The way to yourself is very long!
The eight- pointed Star is shining!
The writing of history was free,
There was never any Truth in it!

People sin by fantasies,
On the subject of existing power,
Corresponded with an opportunity,
Under the pressure, not of Truth, but passion!

The power described only themselves,
Represented themselves as the Sources,
This path is bad,
Power- is never flows from Heaven!

But, the Vatican keeps a secret!
Great secret of time!
It is written long ago, who in Russia- is the Chief,
That there will be no any banners!

There will be one banner- God!
The standard bearer will be Russia!
She will consolidate the World in the end!
I repeat, there is Her- Mission!

Domestic power doesn’t believe!
Dangerous for her delusion!
But, the Nation sincerely believe in this,
Spiritual Ascension will happen!

It remains a little until the end,
The sixth race is already at the start!
Humanity will accept Wedding of Russia,
To the Holy Throne at the end of March!

Amen
Father Absolute
07.07.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/07.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /07.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 07.07.2018.

Skatījumu skaits: 171 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: