Galvenie » 2018 » Augusts » 7 » Vēsts: 07.08.18. Katrēns "Dievs nepametīs Krieviju"
17:37
Vēsts: 07.08.18. Katrēns "Dievs nepametīs Krieviju"

07.08.18 Катрен ​ ​​“Бог не бросит Россию”

Мир захвачен мамоной!
Теперь это любому ясно!
Все под одной попоной,
Выступление против – опасно!

Никто и не выступает!
Люди живут по сценарию!
Совесть и Честь отступают,
Под давлением её понимания!

Для неё нет Бога – Создателя!
Её религия – выгода!
Люди – не люди, а обыватели,
И никогда Свобода!

Государства смирились и пали!
Номинально есть и правительства,
Слово «демократия» людям дали,
Чтобы не поняли, что вредительство!

Все государства и их правительства,
Номинальные игроки!
Все понимают, что это вредительство,
Но, есть игра в поддавки!

Кажется, что есть границы!
Для перехода нужны паспорта,
Понимают всё единицы,
Что это детская чехарда!

Вам говорят, а вы – верите,
Что забота о ближних!
Но, вы ничего не вернёте,
Даже свою жизнь!

Разработана единая территория,
Новые ориентиры для жизни!
Можно сказать – одна акватория,
Купание в ней – есть жизнь!

Кажется, что страны воюют,
Но, сценарий разработан Тенью,
Единицы уже пируют,
Большинство заболело ленью!

Беспомощность налицо!
Мировая война – проблема!
Но, это – заколдованное кольцо,
И мировая дилемма!

Люди заняты бытом!
Сформировалось такое мнение!
Для правительства Мира – они быдло,
Совершенно неважно их поведение!

Всё в руках у мамоны!
Религии в том числе!
Разбросаны все регионы,
Человечество словно во сне!

Люди согласны теперь на всё!
Душа только ноет!
Слово «наше» стало теперь «моё»!
У большинства Совесть стонет!

Люди не хотят так жить!
Смысла нет в проявлении!
Человек сегодня – порванная нить,
Не Божественное явление!

Люди поняли, что жизнь – тупик!
Тринадцать миллионов приняли смерть!
Человек – просто узник,
Безразличный к жизни, поверьте!

Труднее всего для России!
Народ Её – Богопомазанный!
Доверять всем – Её Миссия!
Народ на Царство Богом званный!

Но, вековая терпимость, как страх!
Страх – это неверие Богу!
Нельзя Историю превращать в прах,
Для России совсем не итоги!

Пружина при сжатии – энергия!
Она, как спусковой крючок!
Преображение энергии в материю,
Это – Исторический скачок!

Россия долго и очень, терпит!
Взрывается неожиданно!
Природа поменяет свой вид,
Удивительно и нежданно!

Бог не бросит Россию!
Небу известны Её таланты!
Главная Её Миссия,
Проявить толерантность!

Аминь.
Отец Абсолют
07.08.18

 

Vēsts: 07.08.18. Katrēns "Dievs nepametīs Krieviju"

Pasaule mamona sagrābta!
Tas tagad katram skaidrs!
Visi zem vienas zirgsegas,
Uzstāšanās pretim - bīstama!

Neviens arī neuzstājas!
Cilvēki dzīvo pēc scenārija!
Sirdsapziņa un Gods atkāpjas,
Zem tādas saprašanas spiediena!

Priekš tiem nav Dieva - Radītāja!
Viņu reliģija - izdevīgums!
Cilvēki - ne cilvēki, bet mietpilsoņi,
Un nekad Brīvība!

Valstis samierinājās un krita!
Nomināli ir arī valdība,
Vārdu "demokrātija" cilvēkiem deva,
Lai nesaprastu, ka kaitniecība!

Valstis visas un viņu valdības,
Nominālie spēlmaņi!
Visi saprot, ka tā kaitniecība,
Bet, spēle ir padošanās!

Šķiet, ka ir robežas!
Priekš pārejas pases vajadzīgas,
Saprot tik vieninieki visi,
Ka tie bērnišķi kukuriņi!

Jums saka, un jūs - ticat,
Ka rūpes par tuviniekiem!
Taču, neatgriezīsiet jūs neko,
Pat savu dzīvi!

Izstrādāta vienota teritorija,
Jaunie orientieri priekš dzīves!
Var teikt - viena akvatorija,
Peldēšanās tur - dzīvība ir! 

Liekas, ka valstis karo,
Bet, scenārijs Tumsas izstrādāts,
Vieninieki jau dzīro,
Vairākums ar slinkumu saslima!

Bezpalīdzība sejā!
Pasaules karš - problēma!
Bet, tas - apburtais loks,
Un pasaules dilēma!

Cilvēki ar sadzīvi aizņemti!
Tāds viedoklis noformējās!
Priekš Pasaules valdības - viņi liellopi,
Absolūt nesvarīga viņu uzvedība!

Viss mamona rokās!
Reliģijas tanī skaitā!
Izkaisīti visi reģioni,
Cilvēce burtiski miegā!

Tagad cilvēki visam piekrīt!
Tikai Dvēselei sāp!
Vārds "mūsu" tagad kļūva "mans"!
Vairākumam Sirdsapziņa vaid!

Cilvēki negrib tā dzīvot!
Nav jēgas izpausmei!
Cilvēks šodien - pārrauts diegs,
Ne Dievišķa izpausme!

Cilvēki saprata, ka dzīve - strupceļš!
Trīspadsmit miljoni pieņēma nāvi!
Cilvēks - vienkārši gūsteknis,
Vienaldzīgs uz dzīvību, ticiet!

Visgrūtāk priekš Krievijas!
Viņas tauta - Dieva izredzēta [Богопомазанный ?]
Uzticēties visiem - Viņas Misija!
Tauta uz Dieva Valstību aicināta! 

Taču, gadsimtu pacietība, kā bailes!
Bailes - tā neticība Dievam!
Nedrīkst Vēsturi pīšļos pārvērst,
Priekš Krievijas pavisam ne rezultāti!

Atspere pie saspiešanas - enerģija!
Tā, kā palaišanas āķis!
Enerģijas pārveidošana matērijā,
Tas - Vēsturisks lēciens!

Krievija ilgi un ļoti, pacieš!
Uzsprāgs negaidīti!
Daba savu izskatu izmainīs,
Brīnumaini un negaidīti!

Dievs Krieviju nepametīs!
Debesīm Viņas talanti zināmi!
Viņas Galvenā Misija,
Izpaust tolerantumu!

Āmen.
Tēvs Absolūts
07.08.18. 
 

07.08.18. Quatrain “God will not give up Russia” 

The World is captured by mammon!
Now it’s clear to anyone!                      
All under one blanket,
Speaking against- is dangerous!

No one is doing it too!
People live according to the scenario!
Conscience and Honor recede,
Under the pressure of such understanding!

For those there is no God- Creator!
Their religion- is a benefit!
People- are not people, but philistines,
And never Freedom!

The states have resigned themselves and have fallen!
Nominally there is also government,
The word “democracy” was given to people,
To not understand, that sabotage!

All states and their governments,
Nominee players!
Everyone understand, that this is sabotage,
But, game is giveaway!

It seems, that there are boundaries!
For transition need passports,
This understands only unites,
That these are baby leapfrog!

Says to you, and you- believe,
That care for relatives!
But, you will not return anything,
Even your life!

United territory has been developed,
New landmarks for life!
Can say- one water area,
Swimming there- is life!

It seems, that countries are at the war,
But, the scenario is developed by Darkness,
Unites are already feasting,
Majority fell ill with laziness!

Helplessness is obvious!
The World war- is problem!
But, it’s- an enchanted ring,
And the World’s dilemma!

People are busy with everyday life!
Such an opinion formed!
For the government of the World- they are cattle,
Their behavior is completely unimportant!

Everything is in the hands of mammon!
Religions including!
All regions are scattered,
Humanity like in a dream!

People now agree to everything!
Only the Soul aches!
The word “our” now has become “mine”!
Most conscience moans!

People don’t want to live like this!
There is no sense of manifestation!
Human today- is torn thread,
Not a Divine phenomenon!

People have realized, that life- is a dead end!
Thirteen million have accepted death!
Human- is simply a prisoner,
Indifferent to life, believe Me!

The most difficult for Russia!
Her nation- is the anointed one!
Trust to everyone- is Her Mission!
The nation is invited to Kingdom of God!

But, ages old tolerance, like a fear!
Fear- is disbelief to God!
Can’t turn History into dust,
For Russia, not at all the results!

Spring for compression- is energy!
It’s like trigger!
Transformation of energy into matter,
This is- the Historical leap!

Russia is long time and very tolerant!
Will explode unexpectedly!
Nature will change its appearance,
Surprisingly and unexpectedly!

God will not give up Russia!
Heaven knows her talents!
Her Main Mission,
Show tolerance!

Amen
Father Absolute
07.08.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/07.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts 07.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /07.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 07.08.2018.

Skatījumu skaits: 148 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: