Galvenie » 2018 » Septembris » 7 » Vēsts: 07.09.18. Katrēns "Dievos vai jau nekā"
13:12
Vēsts: 07.09.18. Katrēns "Dievos vai jau nekā"

07.09.18 Катрен “В Боги или уже ничего”

Всё перепуталось в Мире,
Друзья стали врагами,
Тьма празднует пир,
Жизнь, как борьба на татами!

Нужно прекратить спектакль!
Нет мочи смотреть на это!
Нужен Октаэдр, а не Пентакль,
На вакханалию наложено вето!

Пора остановиться людям,
Живут, как в последний раз,
Происходящее – есть прелюдия,
Или Бога последний Сказ!

Выход на Сцену Шестой расы!
Только не готовы актёры!
Это видно со стороны прекрасно,
Играют только матёрые!

Матёрые или прошедшие всё,
Гибель врага и своё поражение!
Для них Общее, а не моё,
Это Мудрости постижение!

Октаэдр формирует Мудрость!
Надо сохранить Равновесие!
В квадрате всегда есть округлость,
Человек – это Бога предвестие!

Нужно понять, что других нет!
Большинство потеряло Совесть!
Люди не помнят про свой билет,
Пропустили Святую Весть!

Сегодня важны понимающие,
Что нужно делать для «Завтра»,
Нагрузку на себя принимающие,
Открывающие людям Правду!

Точнее, нужны людям Учителя!
Учителя Духа, не тела!
Пока в человечьем обличии,
Понимающие: Как делать!

Октаэдр – Школа жизни!
Главный предмет – Мудрость!
Нужно объяснить: Как быть,
Тогда пропадут все трудности!

Сначала сформируйте Классы!
По всем направлениям!
Разделите по направлениям массу,
Это будет – Главное уравнение!

Определите сначала сильных!
Пусть будут основой!
Сильные, значит, в Духе обильные!
Тактика – это есть Новая!

Они станут Учителями впервые!
Ученики сразу найдутся!
Отношение «Учитель – Ученик» по Вере,
Поверьте, Ученики наберутся!

Занятия в Школе Богов,
Есть Сотворчество и Промысел!
Ученики уйдут от оков,
Это – Создателя Замысел!

Нужно подтвердить действия,
Возвращение опять в Боги!
Вера – лучше всех воздействий,
И лучшие в Мире итоги!

Не надо выяснять отношения,
Для Бога не бывает первых!
Главное, в стране положение,
Чтобы управление было у Веры!

Нужны в Вере людям и Богу!
Доверие выше всего,
Нужно определить и дорогу:
В Боги или уже ничего!

Выбор, как всегда, за людьми,
Право выбора – дар Бога,
Сегодня – Шестой прелюдия,
Поднимется Русь в итоге!

Обещано раньше трёх лет!
Всё зависит от Единства цели!
Люди Веры получат Билет,
Ибо человечество сохранить сумели!

Аминь.
Отец Абсолют
07.09.18

 

Vēsts: 07.09.18. Katrēns "Dievos vai jau nekā"

Pasaulē viss samudžinājies,
Draugi kļuvuši naidnieki,
Tumsa svin dzīres,
Dzīve, kā cīņa uz tatamas!

Vajag izrādi pārtraukt!
Nav spēka skatīties uz to!
Vajadzīgs Oktaedrs, bet na Pentakls,
Uz vakhanālijām uzlikts veto!

Laiks cilvēkiem apstāties,
Dzīvo, kā pēdējo reizi,
Notiekošais - ir prelūdija,
Vai Dieva pēdējais Sacījums!

Sestās rases iziešana uz Skatuves!
Tikai aktieri gatavi nav!
No malas tas labi redzams,
Spēlē tikai niknākie! 

Niknākie vai visu izgājušie,
Naidnieka bojā eju un savu sakāvi!
Priekš viņiem Kopējs, bet ne mans,
Tā Gudrības apjēga!

Oktaedrs Gudrību formē!
Līdzsvaru saglabāt vajag!
Kvadrātā vienmēr ir apaļīgums,
Cilvēks - tā Dieva zīme!

Saprast vajag, ka nav citu!
Vairākums Sirdsapziņu pazaudēja!
Cilvēki par savu biļeti neatceras,
Svēto Vēsti palaida garām!

Šodien svarīgi saprotošie,
Ko darīt vajag priekš "Rītdienas",
Slodzi uz sevi pieņemošie,
Cilvēkiem Patiesību atklājošie!

Precīzāk, cilvēkiem vajadzīgi Skolotāji!
Gara Skolotāji, ne ķermeņa!
Pagadām cilvēciskā izskatā,
Saprotoši: Kā darīt!

Oktaedrs - dzīves Skola!
Galvenais priekšmets - Gudrība!
Paskaidrot vajag: Kā būt,
Tad visas grūtības pazudīs!

Iesākumā noformējiet Klases!
Pa visiem virzieniem!
Izdaliet pa virzieniem masu,
Tā būs - Galvenā līdzināšana!

Sākumā nosakiet stipros!
Lai būtu pamats!
Stiprie, tātad, Garā bagāti!
Taktika - tā ir Jauna!

Viņi kļūs Skolotāji pirmoreiz!
Skolnieki atradīsies tūliņ!
Attiecības "Skolotājs - Skolnieks" pēc Ticības,
Ticiet, Skolnieki sapulcēsies!

Nodarbības Dievu Skolā,
Ir Līdzjaunrade un Domrīcība!
Skolnieki aizies no važām,
Tas - Radītāja Nodoms!

Vajag darbības apstiprināt,
Atgriešanās atkal Dievos!
Ticība - labāka par visām ietekmēm,
Un labākie rezultāti Pasaulē.

Nevajag noskaidrot attiecības,
Priekš Dieva pirmo nav!
Galvenais, stāvoklis valstī,
Lai vadība būtu pie Ticības!

Ticībā vajag cilvēkiem un Dievam!
Uzticība augstāk par visu,
Arī ceļu noteikt vajag:
Dievos vai jau nekā!

Izvēle, kā vienmēr, cilvēkiem,
Izvēles Tiesības - Dieva velte,
Šodien - Sestās prelūdija,
Krievzeme pacelsies rezultātā!

Apsolīts agrāk par trīs gadiem!
Viss atkarīgs no mērķa Vienotības!
Ticības cilvēki Biļeti saņems,
Jo mācēja cilvēci saglabāt!

Āmen.
Tēvs Absolūts
07.09.18. 

07.09.18. Quatrain  “In the Gods or already nothing”

Everything is mixed in the World,
Friends became enemies,
Darkness celebrates a feast,
Life is like fighting on tatami!

Must stop the play!
No power to look at it!
Need Octahedron, not the Pentacle,
Bacchanal is vetoed!

It’s time for people to stop,
Live, as the last time,
What happening- is a prelude,
Or God’s last Tale!

Exit on the Scene of the Sixth race!
Only the actors are not ready!
This is visible from the outside perfectly,          
Only the angry ones play!

The angry ones or the passed ones,                
The death of the enemy and his defeat!
For them the general, but not mine,
This is comprehension of Wisdom!

The Octahedron forms Wisdom!
Need to keep Balance!
There is always roundness in the quadrate,
Human- is God’s foreknowledge!

Must understand that there are not others!
Most have lost Consciousness!
People don’t remember of their ticket,
They missed the Holy News!

Today are important understanding ones,
What need to do for “Tomorrow”,
The burden on self acceptance ones,
Discovering the Truth to people!

More precisely, Teachers are needed for people!
Teachers of the Spirit, not of the body!
While in human form,
Understanding: How to do!

Octahedron- School of life!
The main thing- is Wisdom!
It’s necessary to explain: How to be,
Then all the difficulties will be gone!

First form the Classes!
In all directions!
Divide the mass in directions,
It will be- the main equation!

First identity the strong ones!
Let it be the basis!
Strong one, then, in the Spirit abundant!
Tactics- this is the New one!

They will become Teachers for the first time!
Pupils will be found at once!
The attitude “Teacher- Student” according to the Faith,
Believe, the Pupils will be typed!

Classes at the School of Gods,
There is Co-Creation and Providence!
Pupils will leave the shackles,
This is- the Creator’s Plan!

It’s necessary to confirm the action,
Return again to the Gods!
Faith- is better than all influences,
And the best result in the World.

It’s not necessary to find out the relationship,
For God, there is no first ones!
The main thing is the situation in the country,
That control could be in Faith!

In Faith need for people and God!
Trust is above all,
Need to determine the road too:
In Gods or already nothing!

The choice as always, for people,
The right to Choose- is the gift of God,
Today- the prelude of the Sixth,
Russia will rise up in the end!

Promised before three years!
Everything depends on the target of Unity!
People in faith will receive the ticket,
For humanity managed to save!

Amen
Father Absolute
07.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/07.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /07.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 07.09.2018.

Skatījumu skaits: 33 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: