Galvenie » 2017 » Oktobris » 7 » Vēsts: 07.10.17. Katrēns "Šodien (1. daļa)" - *
22:17
Vēsts: 07.10.17. Katrēns "Šodien (1. daļa)" - *

Vēsts: 07.10.17. Katrēns "Šodien (1. daļa)" - **

(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Mēs ticam!" / *(Н) "Мы Верим!", рубликована: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_mes_ticam/2013-12-13-893 ; картинка: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page9 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=28 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

07.10.17 Катрен "Сегодня (Часть 1)"……………………………………………….…..Quatrain "Today (part 1)"

Переход затягивается не по Моей вине! .Pāreja ieilgst ne Manas vainas dēļ! ..The transition is not prolonged by My fault!
Если начинать сегодня погибнут многие! ....Ja sākt šodien daudzi ies bojā!...............If start today, many will die!
Не готовы люди к изменению своей доли, ..Nav gatavi cilvēki izmainīt savu daļu,...…People are not ready to change their part,
Не хотят понять, что их жизнь патология! ...Negrib saprast, ka viņu dzīve patoloģija!..Don't want to understand that their life is pathology!

Люди и очень хорошие, не знают, что делать? Arī ļoti labi cilvēki, nezin, ko darīt?.......Also very good people don't know what to do?
Тот, кто в грехе - точно знает, .......................Tas, kurš grēkā - precīzi zin,……………....That, who in sin- knows for sure,
Но, не дано никому - знать или ведать,.......Taču, nav dots nevienam - zināt vai pārzināt,.But, it's not given to anyone- to know or be in charg,
Что после перехода людей ожидает! ...........Kas pēc pārejas cilvēkus gaida!...................What expect people after transition!

Власти так спешат утвердить положение, ...Varas tā steidzas nostiprināt stāvokli,……..The authorities are in such a hurry to approve the situation,
Строят планы очень похожие! ......................Būvē plānus ļoti līdzīgus!..................................They make plans very similar!
Но, нельзя Создателю давать одолжение, ..Bet, nedrīkst Radītājam pakalpojumu dot,...But, it's impossible for the Creator to do a favor,
Миром управляет Создатель, а не перехожие! Radītājs Pasauli vada, bet ne pārejošie!.The Creator controls the World, but not the passers!

Все воюют, доказывая прошлое! ................Visi karo, pagātni pierādot!....................All are at war, proving the past!
В Мире переплелись идеологии разные! ..Pasaulē dažādas ideoloģijas savijās!.....In the World intertwined ideologies are different!
Никто не предлагает новое и возможное, .Neviens nepiedāvā jauno un iespējamo,..No one offers a new and possible one,
Но, нет ИДЕИ - в грехах все погрязли! ......Taču, IDEJAS nav - grēkos iegrima visi!...But, there is no IDEA- all are mired in sins!

Нет и Мирового лидера, кто знает КАК! ....Nav arī Pasaules līdera, kurš zina KĀ!....There is also no World leader, who knows HOW!
Каждый давит силой, вместо решения! .....Katrs spiež ar spēku, lēmuma vietā! …..Everyone crushes by forces, instead of solving!
Поэтому в Мире постоянно "никак", ...........Pasaulē tādēļ pastāvīgi "nekā",………....Therefore, in the World constantly "nohow",
Нет Мирового к Гармонии движения! .........Nav Pasaules kustības uz Harmoniju!.....There is no World movement to Harmony!

Посмотрите на карту Мира! ........................Paskataties uz Pasaules karti!.................Look at the map of the World!
Скопище - огней и пожаров! .......................Gūzma - uguņu un ugunsgrēku!...............A lot of- lights and fires!
Разрушена мусульманами Пальмира, .......Musulmaņu sagrauta Palmīra,…………...Palmyra destroyed by the Muslims,
Планета войной объятая, является Тьмы пиром! Planēta kara apskauta, ir Tumsas mielasts!..The Planet enveloped in war, is the feast of Darkness,

Люди спорят о мировой парадигме! ..........Cilvēki strīdas par pasaules paradigmu!..People are arguing about the World paradigm!
Но, невозможно наложить вето, ................Taču, veto uzlikt neiespējami,………..…..But, it's impossible to put veto,
На военные мировые игры, ........................Uz pasaules karu spēlēm,…………..…...On the military World games,
Ведь все континенты войной задеты! ........Jo taču visi kontineti karu apņemti!.........Because, all the continents are affected by war!

Сегодня, немного в стороне Россия! .........Šodien, nedaudz malā Krievija!................Today, bit aside Russia!
Но, это только на первый взгляд, ...............Bet, tas tikai uz pirmo acu uzmetienu,…..But, this is only at first glance,
Защищает Россия совсем не Сирию, .........Aizstāv Krievija pavisam ne Sīriju,……….Russia doesn't protect Syria at all
А, себя, но на последний лад! .....................Bet, sevi, taču uz pēdējo veiksmi!.............But, herself, but in the last harmony!

Россия свободна или колония? .................Krievija brīva vai kolonija?........................Is Russia free or a colony?
В Сирии - освободительная война? ..........Sīrijā - atbrīvošanas karš?........................In Syria- the liberation war?
Страна уже заметно расколотая, ...............Valsts jau ievērojami sašķelta,…….……..The country is already markedly split
Мамоной склеена Она! ...............................Mamona aplīmēta Viņa!............................Mammon glued Her!

К сожалению, война продолжится! ............Par nožēlošanu, karš turpināsies!.............Unfortunately, the war will continue!
Но, уже на европейской части, ..................Bet jau uz Eiropas daļas,……………….....But, already in the European side,
Украина - Мировая заложница, ...............Ukraina - Pasaules ķīlniece,……………..Ukraine- the World hostage,
Много без Любви принесёт несчастья! .Daudz nelaimju bez Mīlestības atnesīs!.Will bring much misfortune without Love!

Переход, значит, Новое положение, .........Pāreja, tātad, Jauns stāvoklis,………….Transition, means a New position,
Теперь в руках у самой России! ............Tagad rokās pašai Krievijai!................Now in hands of Russia herself!
Никто не хочет Бога услышать, .................Neviens Dievu dzirdēt negrib,...………...Nobody wants to hear God,
Люди не хотят понять роль Мессии! .........Cilvēki Mesijas lomu saprast negrib!.......People don't want to understand the role of the Messiah!

Все в дурмане и поиске врагов внешних! .Visi dulnumā un ārējā ienaidnieka meklējumos!..All in a dope and the search for external enemies!
Но, главные враги - свои и внутри! .....Taču, galvenie ienaidnieki - savi un iekšēji!..But, the main enemies- their own and inside!
Россия - колония дважды, не внемлет! ...Krievija - kolonija divkārt, tas nerūp! ……..Russia- the colony twice, doesn't listen!
Повторяю, что главные враги внутри! .....Atkārtoju, ka galvenie ienaidnieki iekšējie!.I repeat, that the main enemies are inside!

Бог Россию спасая, терпит безбожие! .Dievs Krieviju glābjot, pacieš bezdievību!.God save Russia, endures atheism!
Огромный народ разобщён! ......................Milzīga tauta atsvešināta!...............................A huge nation is disunited!
А, сколько Даров в Него заложено, ..........Bet, cik Dāvanu Viņā ieliktas,………………....But, how many Gifts are mortgaged in Her,
Почему так легко Он был порабощён? ....Kāpēc tik viegli Viņa paverdzināta bija?..........Why was so easy enslaved Her?

Постоянно говорю о Свободе и Равенстве! .Pastāvīgi runāju par Brīvību un Vienlīdzību!.Constantly talking about Freedom and Equality!
Но, если не кривить Сознанием, ..............Taču, ja ar Apziņu neliekuļot,………………But, if don't scream with Consciousness,
Мамона определяет возможность неравенства, Mamons nosaka nevienlīdzības iespējas,.Mammon determines the possibility of inequality,
Империям: "Белой и Красной" - это было понятно! Impērijām: "Baltā un Sarkanā"- tas bija saprotams!..To the empires: "White and Red"- it was understandable!

Новая демократия - предтеча неволи! ..Jaunā demokrātija - nebrīves priekštecis!..The New democracy- the forerunner of captivity!
Неравенство прорвалось наружу! ............Uz āru nevienlīdzība izlauzās!....................Inequality broke out!
Всё, что хранилось в "подполье"! .............Viss, kas "pagrīdē" glabājās!......................All that was stored in the "underground"!
Стало основой, сбросив Любовь в лужу! .Pamats kļuva, peļķē Mīlestību nometot!.....It became a basis, throwing Love in a puddle!

Это - первая и главная власть! ...............Tā - pirmā un galvenā vara!.......................This- is the first and main power!
Россия сползла в колонию, .....................Nolīda Krievija kolonijā,…………………….Russia has slipped into the colony,
Теперь на Руси Тьма правит всласть ....Tagad uz Krievzemi Tumsa labklājību virza!.Now in Russia the darkness reigns!
Как часть Американской теперь монополии!.Tagad kā Amerikāņu monopola daļu!.Now as the part of American monopoly!

Люди - не свободны, опять обмануты! .Cilvēki - nebrīvi, atkal apmānīti!...................People are not free, deceived again!
Те, кто недавно предлагал Миру Новое! ..Tie, kuri vēl nesen Pasaulei Jauno piedāvāja!..Those who recently offered the New to the World!
Чёрным цветом Души обтянуты, ...............Dvēseles melnu krāsu apjoztas,…………...Souls are covered by black color,
Русь или Тартария теперь в полоне! ........Krievzeme vai Tartarija tagad polonēzē!......Russia or Tartary now in the canvas!

Бог стучится - люди не слышат! ...........Dievs klauvējas - cilvēki nedzird!.............God knocks- people don't hear!
Интернет привязал Сознание! ..................Apziņu internets piesēja!..............................Internet tied Consciousness!
Люди совсем, как малые мыши, ...............Cilvēki pavisam, kā pelēni mazi,……………People are quite like small mice,
Потеряли Великое о себе понимание! .....Par sevi Diženo saprašanu pazaudēja!........Lost great understanding of yourself!

Аминь. .........................................................Āmen…………………………………………...Amen
Отец Абсолют. ............................................Tēvs Absolūts………………………………….Father Absolute
07.10.17 (8+8) .............................................07.10.17 (8+8)…………………………………07.10.17. (8+8)

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/07.10.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 10.10.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.10.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@index.lv /07.10.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.10.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 07.10.2017., papildināts angļu valodā 10.10.2017.

Skatījumu skaits: 385 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: