Galvenie » 2018 » Oktobris » 7 » Vēsts: 07.10.18. Katrēns "Mācība"
18:34
Vēsts: 07.10.18. Katrēns "Mācība"

07.10.18 Катрен “Урок”

Сознание меняется медленно!
Обстоятельства всегда против,
Конечно, Оно – нетленно!
Это Вечной жизни мотив!

Без изменения Сознания не будет,
Не будет преображения человека,
Человечество никогда не забудет,
Великий поток до конца века!

Такое было не раз в Истории!
В памяти прошлый потоп,
Это была масштабная акватория,
Но, был спасён человеческий Род!

Климат теперь меняется!
Но, от этапа к другому этапу,
Животный мир, конечно, меняется,
Переходит к новому штампу!

Только человек не изменяется!
Но, начинает всегда с нуля,
Он в Пространстве скитается,
Сознание своё теребя!

Нет понимания эволюции,
Главная эволюция внутри!
Человек склоняется к революции,
Чтобы поменять всё «на три»!

Ему кажется, что изменить снаружи,
Не затрагивая свою суть,
Человек удобствами себя окружит,
Хотя и понимает, что это муть!

Человек понимает, что он с Неба!
Но, подняться Туда не может,
Превращает свою жизнь в Небыль,
Хотя и Совесть его гложет!

Никчёмность – главная роль!
Бессмысленность – цель жизни!
Оболочку проела давно моль,
Планета стала безжизненной!

Человечество есть, но без Духа – нет!
Человечество разрушает Планету!
Никто не получит проходной Билет,
Планета объявила людям вендетту!

Не будет ничего хорошего,
Если хорошего не хотят люди,
Жизнь для людей – недёшева,
Жизнь – формирует прелюдию!

Всё зависит от человека,
Повторяю снова: от каждого!
Минимум жизни – половина века,
Вторая половина – очень важна!

В первую половину – он растёт!
Во вторую – начинает творить!
Так продолжается почти век,
Он должен себя сотворить!

Сотворить, как частицу Бога!
Способную, управлять Миром,
Люди должны осознать Подмогу,
Бог должен стать ориентиром!

Можно говорить о политике,
И слова повторять о климате,
Можно говорить и о лирике,
И о жизни в другом формате!

Не остановить катаклизм без Бога!
Точнее, без самого человека,
Люди смогут подняться к Порогу,
Один раз – за тысячелетия и века!

Даётся сегодня один шанс людям!
Структура государства – вне действия!
Начинается Коллапса прелюдия,
Неверный шаг приведёт к последствиям!

Аминь.
Отец Абсолют
07.10.18 =17=8

 

Vēsts: 07.10.18. Katrēns "Mācība"

Apziņa mainās lēnām!
Apstākļi vienmēr pretim,
Protams, Tā - neiznīcīga!
Tā Mūžīgās dzīves motīvs!

Bez izmaiņām Apziņas nebūs,
Cilvēka pārveidošanas nebūs,
Cilvēce neaizmirsīs nekad,
Līdz mūža beigām Diženo plūsmu!

Tā Vēsturē bija ne reizi vien!
Atmiņā pagājušie plūdi,
Tā bija mērogu akvatorija,
Bet, cilvēku Dzimta bija glābta!

Klimats tagad mainās!
Bet, no etapa līdz citam etapam,
Dzīvnieku pasaule, protams, mainās,
Pāriet uz jaunu šablonu! 

Tikai cilvēks neizmainās!
Taču, sāk vienmēr no nulles,
Telpā viņš klejo,
Savu Apziņu raustot!

Nav evolūcijas saprašanas
Galvenā evolūcija iekšienē!
Cilvēks uz revolūciju sliecas,
Lai izmainītu visu "uz trīs"!

Viņam šķiet, ka izmainīt ārēji,
Savu būtību neskarot,
Cilvēks sevi ērtībās ieskauj,
Kaut arī saprot, ka tās duļķes!

Cilvēks saprot, ka viņš no Debesīm!
Taču, turp pacelties nevar,
Savu dzīvi Neesībā pārvērš,
Kaut arī Sirdsapziņa grauž viņu! 

Nevajadzīgums - galvenā loma!
Bezjēdzīgums - dzīves mērķis!
Apvalku kodes sen saēda,
Planēta kļuva neapdzīvota!

Cilvēce ir, bet bez Gara - nav!
Cilvēce Planētu posta!
Neviens caurlaides Biļeti nesaņems,
Planēta cilvēiem vendetu paziņoja!

Nebūs nekā laba,
Ja cilvēki labu negrib,
Dzīve priekš cilvēkiem - ne lēta,
Dzīve - prelūdiju formē!

Viss no cilvēka atkarīgs,
Atkal atkārtoju: no katra!
Dzīves minimums - puse mūža,
Otra puse - ļoti svarīga!

Pirmajā pusē - viņš aug!
Otrajā - radīt sāk!
Tā turpinās gandrīz mūžu,
Viņam jārada sevi!

Jārada, kā daļu Dieva!
Spējīgu, Pasauli vadīt,
Cilvēkiem Palīdzība jāapzinās,
Dievam par orientieri jākļūst!

Var runāt par politiku,
Un vārdus par klimatu atkārtot,
Var runāt arī par liriku,
Un par dzīvi citā formātā!

Neapturēt kataklizmas bez Dieva!
Precīzāk, bez paša cilvēka,
Cilvēki var pacelties līdz Slieksmim,
Vienu reizi - tūkstošgadēs un mūžā!

Viena izdevība dota cilvēkiem šodien!
Valsts struktūra - ārpus darbības!
Sākas Kolapses prelūdija,
Aplams solis pie sekām novedīs!

Āmen.
Tēvs Absolūts
07.10.18=17=8

07.10.18.Quatrain “Lesson”

Consciousness is changing slowly!
Circumstances are always against,
Of course, It’s- imperishable!
This is the motive of eternal life!

Without changes there will be no Consciousness,
There will be no human transformation,
Humanity will never forget,
Great flow till the end of century!

This was more than once in History!
In the memory is last flood,
It was a large scale water area,
But, the human Race was saved!

The climate is now changing!
But, from stage to another stage,
The animal world, of course, is changing,
Goes to a New stamp!

Only human doesn’t change!
But, always starts from zero,
He wanders in the Space,
Teasing his Consciousness!

There is no understanding of evolution,
The main evolution inside!
Human tends to revolution,
To change everything “for three”!

It seems to him, that change outside,
Without affecting his essence,
Human will surround himself in comfort,
Although understand that this is dregs!

Human understand, that he is from Heaven!
But, he can’t rise there,
Turns his life into lack of,
Although Conscience gnaws him!

Uselessness- the main role!
Meaninglessness- the target of life!
The shell has eaten long ago by mole,
The Planet has become lifeless!

There is humanity, but without the Spirit- no!
Humanity is destroying the Planet!
No one will get a pass ticket,
The Planet has declared the vendetta for humans!

There will be nothing good,
If people don’t want good,
Life for people- is not cheap,
Life- forms a prelude!

It all depends on the human,
I repeat again: from everyone!
The minimum of life- is half of century,
The second half- is very important!

In the first half- he grows!
In the second- begins to create!
This goes on almost for a century,
He must create himself!

Create, as a piece of God!
Able to rule the World,
People need to realize Help,
God must become a guide!

Can talk about politics,
And repeat the words about the climate,
Can talk about the lyrics too,
And about life in different format!

Don’t stop the cataclysm without God!
More precisely, without human himself,
People will be able to rise to the Threshold
One time- for millennium and century!

One chance is given to people today!
The state structure- is out of action!
Prelude of Collapse begins,
Wrong step will lead to consequence!

Amen
Father Absolute
07.10.18=17=8

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/07.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /07.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 07.10.2018.

Skatījumu skaits: 42 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: