Galvenie » 2017 » Novembris » 7 » Vēsts: 07.11.17. Katrēns "Pandoras lāde" - *
15:29
Vēsts: 07.11.17. Katrēns "Pandoras lāde" - *

Vēsts: 07.11.17. Katrēns "Pandoras lāde" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(KD) "MĒS Varam!" / *(ОР) "МЫ Можем!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_mes_varam/2014-04-10-1039 , и находка: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page5 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=72 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

07.11.17. Катрен "Ящик Пандоры"…………………………………………………Quatrain "Pandora's box"

Для Руси он уже открывался! ......... Priekš Krievzemes tā jau atvērās! ……For Russia it was already opening!
Ровно 100 лет назад! ........................ Tieši 100 gadus atpakaļ!.........................Exactly 100 years ago!

Долго он в Ней отражался, ..................Ilgi tā Viņā atspoguļojās,………….……….It was reflected in Her for a long time,
Как неустроенности парад! ..................Kā nesakārtotības parāde!........................As unsettled parade!

Сегодня опять открытие! ......................Šodien atkal atvēršana!............................Today is the opening again!
Повторение пройдённого? ...................Noietā atkārtošana?..................................A repetition of the passing?
Очередное России закрытие? .............Kārtējā Krievijas aizslēgšana?...................Another closing of Russia?
Или вновь обретённое? .......................Vai no jauna iemantotā?.............................Or newly found?

Нужно учесть опыт Преображения!.Vajag ņemt vērā Pārveidošanas pieredzi!.It's necessary to take into account the experience of the Transfiguration!
Народ не выдержит повторения! .......Tauta atkārtojumu neizturēs!......................The nation will not stand the repetition!
Есть Мудрость приобретения, ............Ir Gudrības iegūšana,………………………There is a Wisdom of acquisition,
Или очередные потери! .......................Vai kārtējie zaudējumi!...............................Or another loss!

Россия первая прошла переход! ....Krievija pirmā izgāja pāreju!.....................Russia the first passed transition!
Из Империи прямиком в Союз! .......No Impērijas tieši Savienībā!....................From the Empire straight to the Union!

Долго шёл, но всё же народ, ..............Ilgi gāja, tomēr taču tauta,…………………...Long gone, but still nation,
Принял Великий груз! ..........................Lielo smagumu pieņēma!.............................Accepted Great load!

Великая Сверхдержава! .....................Liela Virsvalsts!.........................................Great Superpower!
Единение перед целью! ......................Vienošana pirms mērķa!...........................Unity before target!
Как противовес мир удержала, ..........Kā pretspars pasauli noturēja,…………….As a counterbalance to the World,
Не было связи с церковью! ................Nebija saistību ar baznīcu!.........................There was no connection with the church!

Проблема одна - без Бога! ..............Problēma viena - bez Dieva! ……..……...The problem is one- without God!
Религии никогда с Богом! ...................Reliģijas nekad ar Dievu!............................Religions are never with God!
Но, Единым была Домом, ...............Taču, Māja bija Viena,……………..……....But, the One was the House,
Счастливого народа в итоге! ..........Laimīgas tautas rezultātā!........................Happy nation in the end!

Переход предстоит Новый! ...........Pāreja stāv priekšā Jauna!........................There waiting a New transition!
Повторение или шаг вперёд? ...........Atkārtojums vai solis uz priekšu?.................A repetition of a step forward?
Революция стала итогом, ..................Revolūcija rezultāts kļuva,…………………..The revolution became a result,
К Союзу тяготеет народ! .................Tauta uz Savienību tiecas!........................The nation gravitate towards the Union!

Повторение уже невозможно! ............Atkārtojums jau neiespējams! …………....Repetition is no longer possible!
Бог предлагает Новое! .....................Dievs Jauno piedāvā!..............................God offers the New!
Единство в Духе возможно! ................Vienotība Garā iespējama!........................Unity in the Spirit is possible!
Как Возвращение в Боги! .................Kā Dievos atgriezšanās!.........................As return to the Gods!

Великий Союз или Святая Русь! .......Liela Savienība vai Svētā Krievzeme!..Great Union or Holy Russia!
Суть: Равенство и Справедливость!.Būtība: Vienlīdzība un Taisnīgums!......Essence: Equality and Justice!

Разные названия, но одна суть, ............Dažādi nosaukumi, bet būtība viena,……Different names, but one essence,
Западу это не снилось! ..........................Rietumiem tas sapņos nerādījās!.............The West didn't dream about it!

Душа народа опять к Союзу! .................Tautas Dvēsele atkal pie Savienības!............The Soul of the nation again to the Union!
Теперь - Великая цель человечества! ..Tagad - cilvēces Lielais mērķis!......................Now- the Great target of humanity!
Святая Русь и Союз - нет обузы, ...........Svētā Krievzeme un Savienība - nav slogs,...Holy Russia and Union- is not a burden,
А Единое для Мира Отечество! ..........Bet Viena priekš Pasaules Tēvzeme!..........But One Fatherland for the World!

Значит, возвращение в Боги! .................Tātad, atgriezšanās Dievos!.............................Hence, the return to the Gods!
Эволюция - Высший уровень! ................Evolūcija - Augstākais līmenis!........................Evolution- the Highest level!
Люди перед Богом равны в итоге,.Rezultātā cilvēki vienlīdzīgi Dieva priekšā,.People are equal front of the God in the end,
Для Союза открывается день! ...............Priekš Savienības diena atklājas!.....................A day opens for the Union!

Народ примет, пойдёт за Нами! .............Tauta pieņems, nāks aiz Mums!....................The nation will accept, will follow Us!
Если в руках Знамя Бога! ...................... Ja rokās Dieva Karogs!..................................If in the hands are Flag of the God!
Если Любовь будет говорить вами, . Ja Mīlestība jūsos runās,……………………If Love will speak in you,
И равноправие станет в итоге! ...........Un līdztiesība rezultāts kļūs!.......................And equality will be in the end!

Сейчас Великое воспоминание, ............Tagad Lielā atcerēšanās,…………………...Now a Great memory,
Народ вспоминает Союз! .......................Tauta Savienību atceras!.............................The nation remember the Union!
К 500 придёт понимание, .......................Pie 500 saprašana atnāks, …………………To 500 understanding will come,
Что нет серьёзнее уз! ............................ Ka nopietnāku saikņu nav!...........................That there are no more serious ties!

Без Любви - наследие прошлого! ..........Bez Mīlestības - pagātnes mantojums!......Without Love- the legacy of the past!
Но, пока оно не забыто! ......................... Taču, aizmirsta tā pagaidām nav!..............But, it's not forgotten for the moment!
Значит, Новое - изменённое прошлое, ..Tātad, Jauna - izmainīta pagātne,………...So it's New- changed past,
В Душах оно добыто! ...............................Dvēselēs tā panākta!..................................In the Souls it's extracted!

500 - это отряд Света! ............................ 500 - tā Gaismas vienība! …………………500- is unity of the Light!
Бог - Высшая Справедливость! ......... Dievs - Augstākais Taisnīgums!.............God- is the Supreme Justice!
Союз тоже говорил об этом, ....................Savienība arī par to runāja,………………..The Union also told about it,
Начало века - несправедливость! ...........Gadsimta sākums - netaisnīgums!.............The beginning of century- is injustice!

Все поняли, что потеряли! .................Visi saprata, ka zaudēja!...........................Everyone realized, that they had lost!
Создатель предложил Единение! .........Radītājs piedāvāja Vienošanos!..................The Creator suggested Unity!
Лучшее из Союза взяли! ........................Labāko no Savienības ņēma!......................The best of Union took!
Идея - Единое в Духе поведение! .........Ideja - Vienota uzvedība Garā!....................The Idea- is United behavior in the Spirit!

Начинаем поход за Совесть! .................Sākam gājienu par Sirdsapziņu!...................We began the campaign of Conscience!
Потерянное возвратить надо! ................Atgriezt zaudēto vajag!.................................The lost must be returned!
Не подходит капитала власть! ...........Neder kapitāla vara!....................................Doesn't fit the power of capital!
Управление с Богом - награда! ...........Vadība ar Dievu - apbalvojums!.................Management with God- is a reward!

Первые шаги - информация! ..................Pirmie soļi - informācija!..............................The first steps- are information!
Что люди и Бог - вместе! .........................Ka cilvēki un Dievs - kopā!..........................That people and God- are together!
Не коснётся Руси деградация, ................Krievzemi neskars degradācija,…………....Degradation will not touch Russia,
Союз и Святая Русь - вместе! ..............Savienība un Svētā Krievzeme - kopā!....Union and Holy Russia- together!

Народ поддержит Идею! .........................Tauta Ideju atbalstīs!.....................................The nation will support the Idea!
В Новое с лучшим прошлым! .................Jauno ar labāku pagājušo!.............................In the New with the best past!
Справедливость - жизнь не затея! .........Taisnīgums - dzīve ne iedoma!......................Justice- is not a life!
С Богом на Руси - всё возможно! ........Ar Dievu uz Krievzemes - viss iespējams!.With God in Russia- everything is possible!

Первый шаг - но понятный всем! ..........Pirmais solis - bet saprotams visiem!............The first step- but understandable for everyone!
Равенство и Справедливость! ...............Vienlīdzība un Taisnīgums!............................Equality and Justice!
Вернуться надо к границам тем, ...........Atgriezties vajag pie robežām tām,………..…It's necessary to return to that borders,
Где Любовь была и Открытость! ......Kur Mīlestība bija un Atklātība!...................Where was Love and Openness!

Аминь. ..................................................... Āmen………………………………………….....Amen
Отец Абсолют. .........................................Tēvs Absolūts…………………………………..Father Absolute
07.11.17 = 17=8 ........................................07.11.17=17=8…………………………………07.11.17=17=8

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/07.11.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem 10.11.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.11.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.11.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /07.11.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 07.11.2017., papildinats angļu valodā 10.11.2017.

Skatījumu skaits: 268 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: