Galvenie » 2018 » Decembris » 7 » Vēsts: 07.12.18. Katrēns "Sargaties"
23:27
Vēsts: 07.12.18. Katrēns "Sargaties"

07.12.18 Катрен “Остерегайтесь”

Планы отступают, если давление!
Свет и Тьма – противоречие!
Здесь за людьми определение,
Кого выбрали и в чём различие?

Открытая есть война и тайная!
Открытая всегда – проще!
Сложно всегда при неявной,
Она бьёт жёстче!

Вместе друзья и враги скрытые!
Выбирайте друзей по жизни,
Беззащитно Сердце открытое,
За Добро бьёт сама жизнь!

Вот и выживают вокруг тёмные!
Сегодня на их улице праздник,
Они по натуре все злобные,
Хотят, чтобы Свет поник!

Очень неприятное положение!
Свет не помогает друг другу!
Тьма нападает, когда возможно,
Даже без внешнего повода!

На лицо перетягивание каната!
Победа пока на стороне Тьмы!
Она не понимает, что смерть – утрата,
Что от Вечности не уйти!

Кто страдает от Тьмы сегодня,
Тот не будет распят «Завтра»,
Жизнь не проблема одного дня!
Жизнь – испытание Правдой!

Тьма побеждает – Ей кажется!
Необходимо иногда креститься!
Окончание другим покажется,
А Победа Её только снится!

Те и другие – живут рядом!
Разобраться: Тьма или Свет – трудно!
Жизнь течёт переменным каскадом,
Но, после ночи всегда есть утро!

Если Единения нет – оглянитесь!
Заметно присутствие тёмных!
Открытыми быть остерегайтесь,
У Тьмы активизация неуёмная!

Кажется, что они «вместе»!
Активность бьётся ключом,
Но, молятся они в другом месте,
И не через то плечо!

Вы их не узнаете сразу!
Повышенная в них активность,
Они не ошибаются ни разу,
Их активность – одна видимость!

Когда наступает Момент,
Чаще всего Истины,
Они делают свой акцент,
В защиту своей тины!

Люди верят такой активности,
Добрые люди бывают ленивыми,
Такая активность хуже пассивности,
Ведь активность их лживая!

Нужна Мудрость и взвешенность!
Это – не удел Тьмы!
Ей нужно людей отрешённость,
И отказ от своей Судьбы!

Если раб – пусть потешится,
В Справедливость пусть поиграет,
Пусть много раз даже женится,
Он так жизнь свою проиграет!

Для Тьмы Сознание – не меняется!
Если раб – то это навечно!
Россия с трудом просыпается,
Выживание своё обеспечивает!

Для Тьмы – Свет опасение!
Ещё опаснее, если рабы «вместе»!
Не должно быть никакого Движения,
Ищущих: держать в другом месте!

Провокации от Тьмы опасны,
Она всегда смотрит в корень,
Тьма в руководстве – ужасна,
Уничтожение Совести – Её уровень!

Два года вас ждут испытаний!
Не с внешними обстоятельствами,
А с внутренними искажениями,
Тьма потребует «доказательства»!

«Доказательства», что нет Света!
Что среди Света – много предателей!
Что нет никакого Завета,
И не найти на Небе Создателя!

Аминь.
Отец Абсолют
07.12.18

 

Vēsts: 07.12.18. Katrēns "Sargaties"

Plāni atkāpjas, ja spiediens!
Gaisma un Tumsa - pretrunas!
Šeit cilvēku noteikšana,
Kuru izvēlējās un kur atšķirība?

Atklāts ir karš un slepens!
Atklāts vienmēr - vienkāršāk!
Pie neskaidrā sarežģīti vienmēr,
Tas sit negantāk!

Kopā draugi un naidnieki slepenie!
Dzīves draugus izvēlaties,
Neaizsargāta Sirds atvērta,
Par Labu pati dzīve pārspēj!

Lūk arī apkārt izdzīvo tumšie!
Šodien viņu ielā svētki,
Viņi pēc dabas visi ļauni,
Grib, lai Gaisma saplaktu!

Stāvoklis ļoti nepatīkams!
Gaisma nepalīdz viens otram!
Tumsa uzbrūk, kad iespējams,
Pat bez ārēja iemesla!

Redzama virves pārvilkšana!
Uzvara pagaidām Tumsas pusē!
Tā nesaprot, ka nāve - zaudējums,
Ka no Mūžības neaiziet!

Kurš šodien no Tumsas cieš,
Tas nebūs krucifikss "Rītdien",
Dzīve ne vienas dienas problēma!
Dzīve - pārbaudījums ar Patiesību!

Tumsa uzvar - Viņai šķiet!
Dažreiz krustīties nepieciešams!
Beigas citādas izrādīsies,
Bet Viņas Uzvara tikai sapņos rādās! 

Vieni un otri - blakus dzīvo!
Tikt skaidrībā: Tumsa vai Gaisma - grūti!
Dzīve rit pārmaiņu kaskādē,
Taču, pēc nakts vienmēr ir rīts!

Ja Vienošanās nav - atskataties!
Tumšo klātbūtne manāma!
Sargaties atklāti būt,
Tumsas aktivitātes nerimstošas!

Liekas, ka viņi "kopā"!
Aktivitāte mutuļo,
Bet, viņi citā vietā lūdzas,
Un ne pār to plecu!

Jūs viņus neiepazīsiet tūliņ!
Viņos aktivitāte paaugstināta,
Viņi nekļūdās ne reizi,
Viņu aktivitāte - viens redzējums!

Kad pienāk Moments,
Visbižāk Patiesības,
Viņi savu akcentu izpilda,
Savu glemu aizsardzībai!

Cilvēki tic tādai aktivitātei,
Labie cilvēki mēdz būt slinki,
Tāda aktivitāte sliktāka par pasivitāti,
Jo viņu aktivitāte melīga!

Nepieciešama Gudrība un nosvērtība!
Tā - ne Tumsas daļa!
Viņai cilvēku izlēmību vajag,
Un no sava Likteņa atteikšanos!

Ja vergs - lai uzjautrinās,
Lai Taisnīgumā paspēlējas,
Lai pat vairākreiz precas, 
Tā viņš savu dzīvi paspēlē!

Priekš Tumsas Apziņa - nemainas!
Ja vergs - tad tas uz mūžiem!
Krievija mostas ar grūtībām,
Savu izdzīvošanu nodrošina!

Gaisma priekš Tumsas - bailes!
Vēl bīstamāk, ja vergi "kopā"!
Nav jābūt nekādai Kustībai,
Meklējošus: citā vietā turēt!

Provokācijas no Tumsas bīstamas,
Tā vienmēr saknē skatās,
Tumsa vadībā - briesmīga,
Sirdsapziņas iznīcināšana - Viņas līmenis!

Divi gadi jūs gaida pārbaudījumi!
Ne ar ārējiem apstākļiem,
Bet iekšejiem izkropļojumiem,
Tumsa "pierādījumus" pieprasīs!

"Pierādījumus", ka Gaismas nav!
Ka Gaismas vidū - daudz nodevēju!
Ka nav nekāda Novēlējuma,
Un Debesīs Radītāju neatrast!

Āmen.
Tēvs Absolūts
07.12.18.

07.12.18.Quatrain “Beware”

Plans fall back if the pressure!
Light and Darkness- are contradiction!
Here is the definition of human,
Who is chosen and who is difference?

War is open and secret!
Open is always- easier!
Difficult is always implicit,
It beats harder!

Together are friend and hidden enemies!
Choose friends of life,
Defenseless heart is open,
For Good beats life herself!

So dark survive around!
Today is holiday on their street,
They are all evil by nature,
They want, that Light wilted!

Situation is very unpleasant!
Light doesn’t help each other!
Darkness attacks when is possible,
Even without an external reason!

Tightening the rope is visible!
Victory is on the side of Darkness for moment!
She doesn’t understand that death- is loss,
That can’t walk away from Eternity!

Who suffers from Darkness today,
He will not be crucified “Tomorrow”,
Life is not a problem of one day!
Life- is test of Truth!

Darkness wins- it seems to her!
It’s sometimes necessary to be baptized!
The end will become different,
But Her Victory seems only in dreams!

One and other- live nearby!
Understand: Darkness or Light- is difficult!
Life flows in variable cascade,
But, after the night there is always morning!

If there is not Unity- look back!
Visible presence of Darkness!
Beware to be open,
The actions of Darkness is irrepressible!

It seems, that they are “together”!
Activity is keyed,
But, they pray in another place,
And not over that shoulder!

You will not recognize them immediately!
Increased activity in them,
They are not mistaken once,
Their activity- is one appearance!

When the Moment comes,
Most often is Truth,
They put their emphasis,
In defense of their mud!

People believe such activity,
Good people can be lazy,
Such activity is worse than passivity,
Because their activity is lying!

Need Wisdom and Suspension!
This- is not the fate of Darkness!
She needs people detachment,
And giving up of her Destiny!

If a slave- let him laugh,
Let him play in Justice,
Let him even marry many times,
He will lose his life like this!

Consciousness for Darkness- doesn’t change!
Is a slave- it’s forever!
Russia wakes up with difficulty,
Provides her survival!

Light for Darkness- is fear!
More dangerous if slaves are “together”!
There should be no any Movement,
Seekers: keep elsewhere!

Provocations are dangerous from Darkness,
She always look at the root,
The Darkness in leadership- is terrible,
Destruction of conscience- is Her level!

Two years of test is waiting you!
Not with external circumstances,
But with internal distortions,
Darkness will require “proof”!

“Proof” that there is no Light!
That among the Light- is many traitors!
That there is no covenant,
And don’t find the Creator in Heaven!

Amen
Father Absolute
07.12.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/07.12.18_2.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.12.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /07.12.2018.
===== 
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 07.12.2018.

Skatījumu skaits: 8 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: