Galvenie » 2018 » Decembris » 7 » Vēsts: 07.12.18. Katrēns "Solis starp Paradīzi un Elli"
15:29
Vēsts: 07.12.18. Katrēns "Solis starp Paradīzi un Elli"

07.12.18 Катрен “Шаг между Раем и Адом”

Жизнь состоит из этапов!
Людям кажется – их всего три!
Рождение, становление поэтапное,
Когда всё ещё впереди!

Главный этап – постижение!
С окончанием проявления,
Поверьте, не исчезновение,
Только прекращение явления!

Жизнь долгая, почти Вечность!
Зависит от человека!
Впереди Великая Бесконечность,
И проявлений людей череда!

Проявление и уход – это этап!
Но, ещё есть этап жизни,
Вы любите повторять, что “start up”?
Но, результатов не видно!

Внутри проявления – подэтапы!
Даже семья – есть преображение,
Сознание – это четыре октавы,
Частотные в мозгу изменения!

Нестабильность при поиске Смысла,
Уровней осмысления много!
У человека бытовая активность зависла,
Изменяет ожидаемые Итоги!

Масштабы – ещё есть Вечности!
Это частоты высоких вибраций!
Человек только из Бесконечности,
Или из Небесных странствий!

Надо помнить, что в двух состояниях,
В Материи – это один план!
Людям должно прийти понимание,
Что они не покидают Небесный Клан!

Человек приземляется в Материи!
Но, всегда остаётся Энергией!
Поверьте, это – опыт, а не потери,
Он – уникальная Духа версия!

В нём много подобия от Природы!
Необходимого приспособления!
Для Духа – это тяжёлые Роды,
Необходимо подобия соблюдение!

Для каждого – экзамен жизнь!
Жизнь в Плотном плане – особенно!
Человек приспособлен здесь выжить,
И совершенствоваться бренно!

Все разные – это тоже экзамен!
Вторую Половину найти трудно!
Вокруг бушующие перемены,
Амплитуда жизни: Вершина и Дно!

Среднего нет и не дано!
Серого цвета – нет на Небе!
Человек: либо впереди, либо в стаде,
Жизнь: Быль либо Небыль!

Всё окрашено яркими красками!
То печали вокруг – то радости!
Правду всегда заменяют сказками,
Если – Любовь, ждите – гадости!

Труден такой путь для каждого!
“Грабли” стоят на подбор!
Сегодня, выбор особенно важен,
Бог начал проводить отбор!

Нет Знаний – не пройти без ошибок!
За редким в Истории исключением,
У Главной дороги – много дорог,
Каждая зависит от поведения!

У ошибок – есть функция накопления!
Передаётся из поколения в поколение,
Человек даже при Рождении,
Имеет медицинское – искажение!

Но, бывают Этапы – Величия!
Человек делает Шаг, как в Вечности!
Эти Шаги бывают Великими,
Человек перешагивает в Бесконечность!

Такой Шаг случается редко!
Он один – на всё проявление!
Шанс даётся человеку, как метка,
Внутреннего Богоявления!

Сегодня – такой Этап для людей,
Но, не для всех, а кто – рядом!
Поверьте, это историческая прелюдия,
Или Шаг ваш между Раем и Адом!

Аминь.
Отец Абсолют
07.12.18

 

Vēsts: 07.12.18. Katrēns "Solis starp Paradīzi un Elli"

Dzīve no etapiem sastāv!
Cilvēkiem šķiet - tie tikai trīs!
Dzimšana, etapu tapšana,
Kad viss vēl priekšā!

Galvenais etaps - izzināšana!
Ar izpausmes beigām,
Ticiet, ne izzušana,
Tikai parādības pārtraukšana!

Dzīve ilga, gandrīz Mūžība!
No cilvēka atkarīga!
Priekšā Varena Bezgalība,
Un cilvēku izpausmju virkne!

Izpausme un aiziešana - tas etaps!
Taču vēl ir dzīves etaps,
Jūs mīlat atkārtot, ka "Starts ur"?
Taču, rezultāti neredzami! 

Izpausmes iekšienē - apakšetapi!
Pat ģimene - ir pārveidošana,
Apziņa - tā četras oktāvas,
Ritma izmaiņas smadzenēs!

Nestabilitāte Jēgas meklējumos!
Apdomāšanas līmeņu daudz!
Cilvēks no sadzīves aktivitātes atkarīgs,
Gaidāmos rezultātus izmaina!

Mērogi vēl Mūžības ir!
Tās augstu vibrāciju frekvences!
Cilvēks tikai no Mūžības,
Vai no Debesu klejojumiem!

Vajag atcerēties, ka divos stāvokļos,
Matērijā - tas viens plāns!
Cilvēkiem saprašanai jāatnāk,
Ka viņi neatstāj Debesu Klanu!

Cilvēks Matērijā piezemējas!
Taču, paliek vienmēr Enerģija!
Ticiet, tā - pieredze, bet ne zaudējumi,
Viņš - Gara unikāla versija!

Viņā daudz līdzību no Dabas!
Nepiecešamās pielāgošanās!
Priekš Gara - tās smagas Dzemdības,
Nepieciešama līdzības ievērošana!

Priekš katra - eksāmens dzīve!
Dzīve Blīvajā plānā - sevišķi!
Cilvēks pielāgots izdzīvot šeit,
Un pilnveidoties iznīcīgi!

Visi dažādi - tas arī eksāmens!
Otru Pusi atrast grūti!
Apkārt brāzmojas pārmaiņas,
Dzīves amplitūde: Virsotne un Grunts!

Vidējā nav un nav dots!
Pelēkas krāsas - Debesīs nav!
Cilvēks: vai uz priekšu, vai barā,
Dzīve: Esība vai Neesība!

Viss spilgtās krāsās iekrāsots!
Tad bēdas apkārt - tad prieki!
Patiesību vienmēr pasakām samaina,
Ja - Mīlestība, gaidiet - draņķības!

Tāds ceļš priekš katra grūts!
"Grābekļi" stāv izvēlei!
Šodien, izvēle sevišķi svarīga,
Dievs atlasi uzsāka!

Nav Zināšanu - neiziet bez kļūdām!
Ar retiem izņēmumiem Vēsturē,
Pie Galvenā ceļa - daudz ceļu,
Katrs no uzvedības atkarīgs!

Kļūdām - uzkrāšanas funkcija ir!
Nododas no paaudzes uz paaudzi,
Cilvēkam pat pie Dzimšanas,
Ir medicinikā - izkropļošana!

Taču, ir Etapi - Lieluma!
Cilvēks Soli sper, kā Mūžībā!
Tie soļi mēdz būt Diženi,
Cilvēks Mūžībā pāriet!

Tāds Solis gadās reti!
Tas viens - uz visu izpausmi!
Izdevība dota cilvēkam, kā zīme,
Iekšējās Dievizpausmes!

Šodien - Etaps tāds priekš cilvēkiem,
Bet, ne priekš visiem, bet kurš - blakus!
Ticiet, tā vēsturiska prelūdija,
Vai jūsu Solis starp Paradīzi un Elli!

Āmen.
Tēvs Absolūts
07.12.18.

07.12.18.Quatrain “Step between Heaven and Hell”

 Life consists of stages!
It seems to people- there are only three of them!
Birth, slaughter of stages,
When everything is still ahead!

The main stage- is comprehension!
With the end of manifestation,
Believe Me, not disappearing,                                                
Only interruption of the phenomenon!

Life is long, almost Eternity!
Depends on a human!
Ahead is the Great Infinity,
And series of people manifestation!

Manifestation and leaving- is stage!
But there is also stage of life,
Do you like to say, that “Start up”?
But, results are not visible!

Manifestations inside- are sub-steps!
Even family- is transfiguration,
Consciousness- is four octaves,
Frequency changes in the brain!

Instability in the search of Sense!
There are many levels of understanding!
Human depends on activity of everyday life,
Changes expected results!

Scales there are also Eternity!
These are frequency of high vibrations!
People only from Infinity,
Or from Heavenly wanderings!

Must remember, that in two states,
In Matter- this is one plan!
Understanding should come to people,
That they don’t leave Heavenly Clan!

Human lands in Matter!
But, always remains Energy!
Believe Me, this- is experience, but not loss,
He- is unique version of the Spirit!

It has a lot of similarity from Nature!
Necessary adaptations!
For the Spirit- are hard deliveries,
Necessary compliance of similarity!

For everyone- life is exam!
Life in the Dense plan- especially!
Human if fit to survive here,
And perfected perishable!

All are different- this is also an exam!
The other Half is hard to find!
Around are raging changes,
Life amplitude: Top and Bottom!

There is no middle ground and it’s not given!
Gray color- is not in Heaven!
Human: either in front or in the herd,
Life: is Being or Lack of!

Everything is painted with bright colors!
Then sadness is around- then joy!
The Truth is always replaced with fairy tales,
If- Love, wait- shit!

Such a road is difficult for everyone!
“Rake” are on the selection!
Today, the choice is especially important,
God began to make a selection!

No Knowledge- don’t pass without error!
With rare exception in History,
At the main road- have many roads,
Each depends on behavior!

Errors- have function of accumulation!
Passed from generation to generation,
Human even at the Birth,
Has a medical- distortion!

But, there are Stages- Greatness!
Human makes step, as in Eternity!
These steps are Great,
Human steps over into Eternity!

Such a step rarely happens!
This is one- for all manifestation!
Chance is given to human as a mark,
Inner Epiphany!

Today is such a stage for people,
But, not for everyone, but who- is near!
Believe Me, this is a historical prelude,
Or your step between Heaven and Hell!

Amen
Father Absolute
07.12.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/07.12.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /07.12.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /07.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /07.12.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 07.12.2018.

Skatījumu skaits: 8 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: