Galvenie » 2019 » Janvāris » 8 » Vēsts: 08.01.19. Katrēns "Zināšanu Skola"
18:36
Vēsts: 08.01.19. Katrēns "Zināšanu Skola"

08.01.19. Катрен “Школа Знаний”

Люди не знают предназначения!
Роли им раздаются на Небе!
Создатель следит за их поведением,
Экзамены в Школе реальная быль!

Каждый ученик в своём классе,
Уровней в Школе – десять!
Ученики – неоднородная масса,
Высшая оценка – пять!

Но, в Школе только проекции,
Точнее, присутствуют голограммы,
Создатель читает лекции,
Общая в Школе – Программа!

Вы – руководите собой,
Повторяю, своей проекцией,
Энергия не предполагает сбой,
У вас есть Право коррекции!

Вы – разные, государства – тоже!
В Пространстве только два знака!
Изменение Программы возможно,
Вы из своего “Дома” знаете как!

Уникальная для вас Программа!
Беспроводное управление проекцией,
Вы руководите своей голограммой,
В соответствии с Моей лекцией!

Ваша задача – стать Богом!
Выстроить Гармонию знаков!
Совершенство Сознания – это Итог,
Но, с Программой никто не знаком!

Люди не знают, что они – копии,
Предполагается самостоятельность!
Вы знаете всё про своё подобие,
Суть игры – состоятельность!

Несколько тысячелетий назад,
Не было такого прогресса,
Теперь даже для детей нет преград,
Играют в компе самих себя без стресса!

Я подготовил ваше Сознание,
Интернет переворачивает представления,
Игры дают всем понимание,
Что – есть Истина и есть – явления!

Интерактивная игра – сегодня жизнь!
Нет расстояния для телепортации!
Люди не знают, что не здесь их Суть!
Жизнь управляется информацией!

Конфликты и войны – есть тоже игра,
На Небе – не бывает войн!
В Школе моделируется любая страда,
Голограммы ведут бой!

Сегодня Я не доволен учениками,
Занятия в Школе прерываются,
Лучшие перешагнули Программу сами,
Они все в Школе останутся!

Лучшие – из Планеты “Русь Святая”,
Они – основа Шестой Программы,
Они теперь основу Школы составят,
Будут базовыми – их голограммы!

В Школе произойдёт перевыпуск,
Мало кто в Школу вернётся,
У многих учеников в Духе спуск,
Это трагедией для них обернётся!

Урок жестокий, но не как раньше!
Часть учеников остаётся в Школе,
Занятия продолжатся дальше,
Это Учителей Шестой расы доля!

Школа поднимет свой “триколор”!
Березовый листок в центре,
Откроется Знаний Моих простор,
Под Солнечным ветром!

Аминь.
Отец Абсолют
08.01.19

 

Vēsts: 08.01.19. Katrēns "Zināšanu Skola"

Cilvēki nezina uzdevumu!
Lomas viņiem Debesīs dod!
Radītājs seko viņu uzvedībai,
Eksāmeni Skolā reāla esība!

Katrs skolnieks savā klasē,
Līmeņu Skolā - desmit!
Skolnieki - nevienveidīga masa,
Augstākā atzīme - pieci!

Bet, Skolā tikai projekcijas,
Precīzāk, hologrammas klātesošas,
Radītājs lekcijas lasa,
Kopēja Skolā - Programma!

Jūs - sevi vadat,
Atkārtoju, savu projekciju,
Enerģija neparedz pārtraukumu,
Jums ir Tiesības korekcijai! 

Jūs - dažādi, valsts - arī!
Telpā tikai divas zīmes!
Programmas izmaiņa iespējama,
Jūs no savas "Mājas" zinat kā!

Unikāla programma priekš jums!
Projekcijas bezvadu vadība,
Jūs savu hologrammu vadat,
Manai lekcijai atbilstoši!

Jūsu uzdevums - kļūt Dievam!
Zīmju Harmoniju izveidot!
Apziņas Pilnība - tas Rezultāts,
Bet, ar Programmu pazīstams nav neviens!

Cilvēki nezin, ka viņi - kopijas,
Patstāvība paredzēta!
Jūs zinat visu par savu līdzību,
Spēles būtība - pamatotība!

Dažas tūkstošgades atpakaļ,
Nebija tāda progresa,
Tagad pat bērniem ierobežojumu nav,
Kompī paši sevi spēlē bez stresa!

Es sagatavoju jūsu Apziņu,
Internets priekšstatus apgriež,
Spēles dod visiem saprašanu,
Ka - Patiesība ir un ir - parādība!

Interaktīvā spēle - šodien dzīve!
Nav attālumu prieš teleportācijas!
Cilvēki nezin, ka ne šeit viņu Būtība!
Dzīvi informācija vada!

Konflikti un kari - arī spēle ir,
Debesīs - karu nav!
Skolā modelē jebkuru pļaujas laiku,
Kauju hologrammas vada!

Ar skolniekiem šodien Es neapmierināts,
Nodarbības Skolā pārtraucas,
Labākie Programmu pārkāpa paši,
Viņi Skolā paliks visi!

Labākie  - no Planētas "Svētā Krievzeme",
Viņi - Sestās Programmas pamats,
Viņi tagad Skolas pamatu sastādīs,
Bāzes būs - viņu hologrammas!

Skolā notiks pārizlaidums,
Maz kurš Skolā atgriezīsies,
Daudziem skolniekiem noeja Garā,
Priekš viņiem tā traģēdijā pārvērtīsies!

Mācība neganta, taču ne kā agrāk!
Daļa skolnieku paliek Skolā,
Nodarbības turpināsies tālāk,
Tā Sestās rases Skolotāju daļa!

Skola savu "trikoloru" pacels!
Bērza lapiņa centrā,
Atklāsies Manu Zināšanu plašums,
Zem Saules vēja!

Āmen.
Tēvs Absolūts
08.01.19.

08.01.19.Quatrain  “School of Knowledge”

People don’t know the task!
Roles are distributed to them in Heaven!
Creator follows their behavior,
Examinations in school are real profits!

Every student in his class,
Levels of School- are ten!
Pupils- are heterogeneous mass,
The highest score- is five!

But in School only projections,
More precisely, there are holograms,
Creator read lectures,
Common in School- is Program!

You- rule yourself,
I repeat, by my projection,
Energy doesn’t imply a failure,
You have the right for correction!

You- are different, the country- too!
There are only two signs in Space!
Changes of the Program is possible,
You from your “Home” know how!

A unique program for you!
Wireless control of projection,
You lead your hologram,
In accordance with my lecture!

Your task- is to become God!
Line up the Harmony of signs!
Perfection of Consciousness- is Result,
But, nobody is familiar with the Program!

People don’t know, that they- are copies,
Independence is assumed!
You know all about your similarity,
The essence of the game- is consistency!

A few millenniums ago,
There was no such progress,
Now even for children there are no barrier,
Playing on computer themselves without stress!

I prepared your Consciousness,
Internet reverses views,
Games give understanding to everyone,
That- there is Truth and there is- a phenomenon!

Interactive game- is life today!
There is no distance for teleportation!
People don’t know, that their Essence is not here!
Life is driven by Information!

Conflicts and wars- are also games,
In Heaven- there are no wars!
In the School modeled any field of harvest,
Fighting is managed by holograms!

Today I am not happy with students,
Lessons in School are interrupted,
The best ones stepped over the Program by themselves,
They all will remain in the School!

The best ones- from the Planet “Holy Russia”,
They- are the basis of the Sixth Program,
They will form the basis of the School now,
Basis will be- their holograms!

There will be a reissue in School,
Few will return in School,
Many pupil has descend in the Spirit,
This will turn around in tragedy for them!

The lesson is cruel, but not like before!
Part of the students remains in the School,
Classes will continue further,
This is the part of Teachers of the Sixth race!

The School will raise her “tricolor”
Birch leaf in the center,
Will open expanse of My Knowledge,
Under the Solar wind!

Amen
Father Absolute
08.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.01.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.01.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /08.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /08.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 08.01.2019.

Skatījumu skaits: 11 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: