Galvenie » 2017 » Februāris » 9 » Vēsts: 08.02.17. Katrēns "Evolūcijas laiks"
13:54
Vēsts: 08.02.17. Katrēns "Evolūcijas laiks"

Vēsts: 08.02.17. Katrēns "Evolūcijas laiks"
............................................................ Катрен "Время эволюции"…………………..Quatrain "Evolution time"

Tagad jau precīzi DEBESIS, ............... Теперь уже точно НЕБО!...............................Now already precisely HEAVEN!
Priekš daudziem atklāsies Jaunas! ..... Для многих раскроется Новым!......................For many will open New!
Un pazudīs nebijušais, ........................ И пропадёт небыль!......................................And will disappear fiction,
Paliks, uz ko gatavi! ............................ Останется, на что готовы!.............................Will left, on what are ready!

Kāds gatavs Dievos! ........................... Кто-то готов в Боги!........................................Someone is ready to Gods!
Bet kāds atgriezīsies sevī! .................. А кто-то вернётся в себя!................................But someone will return to himself!
Rezultātā cilvēki izdalīsies, ................. Разделятся люди в итоге,……………………....People eventually will divide,
Uz "PAR" un "PRET" Mani! ................ На "ЗА" и "ПРОТИВ" Меня!.............................In the "FOR" and "AGAINST" Me!

Pārāk daudz uzkrāts, .......................... Накоплено слишком много,……………………Are accumulated too much
"Staļļus" neatraust, .............................. "Конюшни" не разгрести,…………………….."Stables" doesn't clean up,
Tādēļ rezultāti izšķir, ............................ Поэтому разнятся итоги,………………………That's why the results are different,
Ne visi Garu var iemantot! ................... Не все смогут Дух обрести!...........................Not everyone will be able to acquire the Spirit!

Taču rezultātu laiks redzams! ............... Но время итогов видно!...............................But time of results are visible!
Planēta deju sāka, ................................ Планета начала танец,………………………..Planet started her dance,
Pēdējo priekš jums, skumji, .................. Последний для вас, обидно,…………………Last for you, sorry,
Kas saucas "beigas"! ............................ Который зовётся "конец"!...........................Which is called "the end"!

Ticiet, nemaz ne tango .......................... Поверьте совсем не танго……………………Believe, not at all tango,
Pavisam ne klusa mūzika! ..................... Совсем не тихая музыка!............................Not at all quiet music!
Bet mantijas pārrāvuma pērkons, .......... А гром разрыва мантии,………………………..But gap of thunder mantle,
Taču bez ļauna nodoma! ....................... Но без злого умысла!..................................But without evil intent!

Laiks vienkārši pienāca! ........................ Просто пришла время!................................Just came time!
Senie brīdināja! ..................................... Древние предупреждали!............................Ancient warned!
Jāpieņem slogs, .................................... Нужно принять бремя,………………………...It's necessary to take the burden,
Kuru visi gaidīja! .................................... Которого все ждали!...................................For whom all are waiting for!

Ne gaidīt vajadzēja, ............................... Не ожидать нужно было,………………………Didn't need to wait,
Bet karot ar grēkiem, ............................. А воевать с грехами,…………………………..But to fight with sins,
No gaidīšanas peļņas nav, .................... От ожидания нет прибыли,……………………..From standby there is no profit,
Glābšana: cīņa ar ienaidnieku! .............. Спасение: бой с врагами!..............................Salvation: the battle with the enemy!

Tikai ienaidnieki - jūs paši! ..................... Только враги - вы сами!..............................Only enemies- you are!
Ticiet, ārējo ienaidnieku nav! ................. Поверьте, нет врагов внешних!.....................Believe, there is no external enemies!
Jūs savā priekšā uz tatami, ................... Вы перед собой на татами,…………………...You are in front of yourself on the mat,
Jūsu dzīve - mūžība ir! .......................... Ваша жизнь - есть вечность!........................Your life- is eternity!

Izpausme - tā dzīve! .............................. Проявление - это жизнь!...............................Manifestation- that's life!
Bet precīzāk, tikai tās daļa, .................... А точнее, только её часть,…………………….Or rather, only part of it,
Svarīgi: mācībā būt, .............................. Важно в учении быть,…………………………...It's important to be in doctrine,
Skolu nenogulēt! .................................... Школу бы не проспать!.................................Would not oversleep the school!

Pielaists kļūdu daudz! ............................ Наломано дров куча…………………………….Commit follies bunch!
Kļūdas nesaskaitīt uzreiz! ...................... Ошибок не счесть сразу!...............................Mistakes are not considered at once!
Tās arī cilvēkus moka, ........................... Они и людей мучают,…………………………...They tortured also people
Nepalīdzot ne reizi! ................................ Не помогая ни разу!......................................Don't help even once!

Februārī - gatavoties vajag! ................... В Февралю - нужно готовиться!.......................In February- you need to prepare!
Es daudz reizes runāju! ......................... Я говорил много раз!.....................................I have said many times!
Var brīnīties atkal ................................... Можно опять удивляться,……………………..You can marvel once again,
Taču šis teikts PĒDĒJAIS! ..................... Но это ПОСЛЕДНИЙ сказ!............................But this is the LAST tale!

Saprotams, ka Krievzeme - pirmā! ........ Понятно, что Русь - первая!.............................It's clear that Russia- the first!
Diemžēl - vienīgā! .................................. К сожалению - единственная!........................So sorry- the only one!
Protams, Viņa - uzticama! ..................... Конечно, Она - верная!..................................Of course, She- reliable!
Taču, pavisam ne kareivīga! .................. Но, совсем не воинственная!...........................But, not at all militant!

Šodien neatlaidība vajadzīga, ............... Сегодня нужно упорство,…………………….......Today we need perseverance,
Un Liela GUDRĪBA - .............................. И Великая МУДРОСТЬ -……………………......And the Great WISDOM-
Jauna PASAULES-KĀRTĪBA, .............. Новое МИРОУСТРОЙСТВО,…………………......New WORLD ORDER,
Apvienojoša visus Visgudrībā! .............. Объединяющее всех в Премудрость!...............United all in Wisdom!

Izmaņas neapturēt! ............................... Изменение не остановить!...............................The changes doesn't stop!
Kā neapturēt evolūciju, ......................... Как не остановить эволюцию,……………….......How doesn't stop the evolution,
Atliek momentu notvert, ....................... Остаётся момент уловить,……………………......Postponed to catch the moment,
Iekšējai revolūcijai! ............................... Внутренней революции!...................................For internal revolution!

Mirklis - Dižens un Pasaule - pēdējā! ... Миг - Великий и Мир - последний!.................Moment- Great and World- the last one!
Priekš kāda Spīdeklis iemirdzēsies! ..... Для кого-то сверкнёт Светилом!.....................For someone will bright Luminaries!
No daudziem pēdas paliks, .................. От многих останутся следы,…………………...From many will remain steps,
Sevišķi no Garīgiem vampīriem! .......... Особенно от Духовных вампиров!...................Especially from Spiritual vampires!

Par gatavību runāts jau tika! ................ О готовности уже говорилось!.........................About readiness already had talk!
Tā izziņota - PIRMĀ! ............................ Она объявлена - ПЕРВАЯ!............................She declared- FIRST!
Uz to jau cīnītāji gatavojās! ................... Воины к этому готовились!.............................Warriors was ready for that!
Tā iespēja uzticama! ............................. Это возможность верная!.............................That is trusted opportunity

Zvans aicina - SĀKUMS! ...................... Колокол зовёт - НАЧАЛО!.............................Bells calls- START!
Februāra revolūcija! .............................. Февральская революция!.............................The February revolution!
Pēc vecā - viss zudis! ........................... По-старому - всё пропало!............................By the old- all is lost!
Pēc jaunā - EVOLŪCIJA! ..................... По-новому - ЭВОЛЮЦИЯ!.............................By the new- EVOLUTION!

Neatkārtojiet kļūdas! ............................. Не повторяйте ошибок!.................................Don't repeat the mistakes!
Laiks gluži cits! ..................................... Время совсем иное!....................................Time is quite different!
Krievzeme ne nomalē! ......................... Русь не на отшибе!........................................Russia is not in the suburbs!
Cilvēce Jauno būvē! ............................. Человечество строит Новое!..........................Humanity is building a New!

Āmen. ................................................... Аминь…………………………………………..Amen
Tēvs Absolūts. ...................................... Отец Абсолют………………………………….Father Absolute
08.02.17. ............................................... 08.02.17………………………………………..08.02.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/08.02.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.02.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /09.02.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/09.02.2017.
=====
Latviskoja intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 09.02.2017.

Skatījumu skaits: 323 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: