Galvenie » 2018 » Februāris » 8 » Vēsts: 08.02.18. Katrēns "Saliedētība"
21:16
Vēsts: 08.02.18. Katrēns "Saliedētība"

08.02.18 Катрен "Сплочённость"

Есть - Единение, есть - Сплочённость!
Кажется, что одно и то же!
В Единении есть обречённость,
Поэтому Сплочённость дороже!

Дороже перед опасностью,
Когда друг за друга,
При Единении есть ясность,
Но, только в черте круга!

Сплочённость - 300 спартанцев!
Жить или умереть!
Отступить уже нет шансов!
Нужно только успеть!

Успеть за себя и других!
Мысль сконцентрирована в точку!
Сомнений нет никаких,
Между сердцами нет оболочек!

Когда в опасности Родина!
Единение уже опоздало,
Счастье, что в эту годину,
Сплочённость всегда выручала!

Нет времени обсуждать!
Единение по каким критериям?
В сражение нужно вступать,
Вопреки всем мнениям!

Можно помнить все Правила,
Только времени нет на это!
Сплочённость всегда громила,
Когда на Единение было вето!

Единение - страница Разума!
Взвешенные действия!
Сплочённость - это Искра ума,
Неожиданное воздействие!

В эволюции не важен расчёт,
Ибо расчёт только в Духе!
Сейчас на мгновения идёт счёт,
Вот, когда в Душе нет разрухи!

Сегодня, когда пройден путь!
Путь постижения Знаний,
Наступает Сплочённости Суть,
Контролируемая Мирозданием!

Вы уже, почти, Воины Духа!
Россия сейчас в опасности!
Единение у всех на слуху,
Точнее, Сплочённость Нации!

Уже рассуждать поздно!
Всё сложилось в мгновения!
Сплочённость даёт возможность,
Изменить Направление!

Русь - Велика, но назад некуда!
Так было в годину войны!
Как раньше, враги отовсюду,
Разорвали в стране тишину!

Есть внутренняя среда,
Теперь она тоже разбужена,
Сплочённость говорит «Да»,
Страна не должна быть разрушена!

Теперь, по Судьбе вместе,
Беда пришла на порог,
Переход и враги в одном месте,
Чтобы Бог Руси не помог!

Забыли - Русь страна Бога!
Каждый - Его производная!
Победа придёт в итоге,
Сплочённость - основная Вводная!

Нет страны с таким Корнем!
Корень - Душа Народа!
Сплочённость Святым Огнём,
Обеспечивает продолжение Рода!

Не остановить Сплочённость!
Выше Духа - не бывает силы!
В России есть обречённость,
Духовных в стране побратимов!

Аминь.
Отец Абсолют.

08.02.18

 

Vēsts: 08.02.18. Katrēns "Saliedētība"

Ir - Vienošana, ir - Saliedētība!
Šķiet, ka viens un tas pats!
Vienošanā ir nolemtība,
Tādēļ Saliedētība dārgāka!

Dārgāka bīstamības priekšā,
Kad viens aiz otra,
Pie Vienošanas skaidrība ir,
Bet, tikai apļa līnijā!

Saliedētība - 300 spartakiešu!
Dzīvot vai mirt!
Atkāpties jau izredžu nav!
Vajag tikai paspēt!

Paspēt prieš sevis un citiem!
Doma punktā sakoncentrēta!
Šaubu nav nekādu,
Starp sirdīm apvalku nav!

Kad Dzimtene briesmās!
Vienošana jau nokavēja,
Laime, ka šinī noderībā,
Saliedētība vienmēr glāba!

Nav laika apspriest!
Vienošana pēc kādiem kritērijiem?
Cīņā vajag iesaistīties,
Par spīti visiem viedokļiem!

Var atcerēties visus Noteikumus,
Tikai laika uz to nav!
Saliedētība vienmēr grāva, 
Kad veto uz Vienošanu bija!

Vienošana - Saprāta lappuse!
Darbības nosvērtas!
Saliedētība - tā prāta Dzirkstele,
Negaidīta ietekme!

Evolūcijā aprēķins nav svarīgs,
Jo aprēķins tikai Garā!
Tagad uz mirkļiem iet skaits,
Lūk, kad Dvēselē sabrukuma nav!

Šodien, kad ceļš iziets!
Ceļš Zināšau aptveršanai,
Pienāk Saliedētības Būtība,
Pasaulsēkas kontrolējama!

Jūs, gandrīz, jau Gara Cīnītāji!
Krievija tagad briesmās!
Vienošana visiem dzirdama,
Precīzāk, Nācijas Saliedētība!

Spriest jau par vēlu!
Viss mirkļos sakārtojās!
Saliedētība dod iespēju,
Virzienu izmainīt!

Krievzeme - Liela, bet atpakaļ nav kur!
Tā bija kara gados!
Kā agrāk, naidnieki no visām pusēm,
Valstī klusumu saplosīja!

Ir iekšējā vide,
Tagad tā arī pamodināta,
Saliedētība saka "Jā",
Valsts nedrīkst būt sagrauta!

Tagad, pēc Likteņa kopā,
Bēda uz sliekšņa atnāca,
Pāreja un naidnieki vienā vietā,
Lai Dievs Krievzemei nepalīdzētu!

Aizmirsa - Krievzeme Dieva zeme!
Katrs - Viņa ražojums!
Uzvara rezultātā atnāks,
Saliedētība - galvenais Ievads! 

Nav zemes ar tādu Sakni!
Sakne - Tautas Dvēsele!
Svētās Uguns Saliedēta,
Dzimtas turpinājumu nodrošina!

Neapturēt Saliedētību!
Augstāk Garā - nemēdz būt spēku!
Nolemtība ir Krievijā,
Garīgā brālīguma zemē!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
08.02.18.

08.02.18. Quatrain "Cohesion"

There is- Unity, there is- Cohesion!
It seems they are same things!
In Unity there is doom,
Therefore Cohesion is more valuable!

More valuable front of the danger,
When one behind other,
At Unity there is clarity,
But, only in the circle!

Cohesion- 300 Spartans!
To live of die!
Retreat already has no chance!
Just have to catch it!

To be in time for yourself and others!
Thought is concentrated at the point!
There is no any doubt,
There are no shells between hearts!

When the Motherland is in the danger!
Unity is already too late,
Happiness, that at this time,
Solidity always helped out!

There is no time for discuss!
Unity is by what kind of criteria?
Have to join the battle,
Contrary to all opinions!

Can remember all the Rules,
Only time is not for this!
Solidity always thundered,
When there was veto to Unity!

Unity- is the page of Reason!
Weighted actions!
Cohesion- is the Spark of mind,
Unexpected impact!

In evolution, calculation is not important,
Because calculation is only in the Spirit!
Now for a moments there is account,
Now, when there is no destruction in the Soul!

Today, when the way is passed!
The road of comprehending the Knowledge,
Come the essence of Cohesion!
Controlled by the Universe!

You are already, almost, Warriors of the Spirit!
Russia is now in the danger!
The Unity of all is heard,
More precisely, the cohesion of the Nation!

It's too late to talk!
It all sort of in moments!
Cohesion provides an opportunity,
Change direction!

Russia- is Great, but there is nowhere to go!
So it was in time of war!
As before, enemies from everywhere,
Tore in the country silence!

There is an internal environment,
Now that awakened too
Cohesion says "Yes",
The country should not be destroyed!

Now, according to Destiny together,
The trouble came to the doorstep,
Transition and enemies in one place,
That God doesn't help to Russia!

Forgot- Russia is country of God!
Everyone is his derivative!
The victory will come at the end,
Cohesion- is the main Introduction!

There is no country with such Root!
Root- the Soul of the Nation!
Cohesion by Holy Fire,
Provides continuation of the Kin!

Don't stop Cohesion!
Above the Spirit- there is no power!
There is doom in Russia,
In the Spiritual country of twinning!

Amen
Father Absolute
08.02.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.02.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.02.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /08.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /08.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 08.02.2018.

Skatījumu skaits: 314 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: