Galvenie » 2019 » Februāris » 8 » Vēsts: 08.02.19. Katrēns "Priekšvakarā"
18:07
Vēsts: 08.02.19. Katrēns "Priekšvakarā"

08.02.19. Катрен “Накануне”

Сегодня все ищут Истину!
Не очень надеясь найти!
Разорвали фантазии тишину,
Но, непонимание не обойти!

Власть принимает усилия,
Остановить «любознательность»!
Но, сегодня это признак бессилия,
На Планете изменены обстоятельства!

Ещё недавно не предвещало,
Что Мир полыхнёт пламенем!
Неравенство, конечно, смущало,
Не было «Равенство» знаменем!

В Мире знамени нет такого!
Главная борьба за реформы,
Но, между ними границы тонкие,
В мгновение меняются формы!

В России меняются ориентиры,
Реформы ничего не изменят,
«Зимние не спасут квартиры»,
Власть наворованное не отменит!

Это необдуманное решение!
Люди должны знать Правду,
Даже поголовное слежение,
Не изменит на Руси «Завтра»!

Процесс Перехода не остановить!
Следить поздно, рекомендую спасаться,
Надо отставку уже объявить,
Это всей верхушки касается!

Наворованное не спасти,
Предлагаю власти спасать Души,
Это предупреждение для всей власти,
Сегодня, покаяние ей нужно!

Они не понимают, что эволюция,
Есть – Закономерность Неба!
Народ отказался от революции,
Союз вдруг сможет вернуться былью!

Ещё не развалилась система!
Неравенство – не система Бога!
Создатель предлагал поменять тему,
Но, не услышала Его власть в итоге!

Теперь ничего не исправить!
Колесо истории тронули люди!
Власть не может ничего подавить,
Это – Нового мира прелюдия!

Время для власти: спрятаться!
Только в Вечности нет места такого,
Лучше покаяться и признаться,
Никто не ожидал от Руси иного!

Русь – первая, стала последней!
Власть оказалась не в тех руках!
Алчности человеческой последствия:
Люди жизнь проживают в муках!

Никто не говорит, а – надо!
Не хватит никаких икон,
Власть смахнула одним махом,
Население из тринадцати миллионов!

Власти в Новый мир не шагнуть!
Люди власти исчезают навечно,
В Шестую расу им никогда не шагнуть,
За упокой Богом поставлены свечи!

Аналитики боятся предупредить,
А власть не хочет никому верить,
Правду нельзя ничем исказить,
Правда – есть Нового мира мера!

Аминь.
Отец Абсолют
08.02.19

 

Vēsts: 08.02.19. Katrēns "Priekšvakarā"

Šodien visi meklē Patiesību!
Ne ļoti cerot atrast!
Fantāzijas klusumu pārtrauca,
Taču, nesaprašanu neapiet!

Vara pieliek pūles,
"Ziņkārību" apturēt!
Bet, tā šodien bezspēka pazīme,
Uz Planētas apstākļi izmainīti!

Vēl nesen nevēstīja,
Ka Pasaulē liesmas uzmutuļos!
Nevienldzība, protams, mulsināja,
"Vienlīdzība" nebija karogs!

Pasaulē tāda karoga nav!
Galvenā cīņa par reformām,
Taču, starp tām robežas smalkas,
Formas mirklīgi mainās! 

Krievijā orientieri mainās,
Reformas neko neizmainīs,
"Ziemas dzīvokļi neglābs"
Vara sazagto neatcels!

Tas neapdomāts lēmums!
Cilvēkiem Patiesība jāzin,
Pat vispārēja izsekošana,
Neizmainīs Krievzemē "Rītdienu"!

Pārejas procesu neapturēt!
Sekot vēlu, rekomendēju glābties,
Vajag jau demisiju paziņot,
Tas visu virsotni skar!

Sazagto neglābt,
Varām piedāvāju Dvēseles glābt,
Tas brīdinājums visām varām,
Šodien, tām nožēlu vajag!

Viņi nesaprot, ka evolūcija,
Ir - Debesu Likumsakarība!
Tauta no revolūcijas atteicās,
Savienība var pēkšņi esība atgriezties!

Vēl sistēma neizjuka!
Nevienlīdzība - ne Dieva sistēma!
Radītājs piedāvāja tēmu izmainīt,
Taču, rezultātā Viņu vara neizdzirdēja!

Tagad izlabot nevar neko!
Vēstures Riteni cilvēki skāra!
Vara neko apspiest nevar,
Tā - Jaunās pasaules prelūdija!

Laiks priekš varas: slēpties!
Tikai Mūžībā nav tādas vietas, 
Labāk nožēlot un atzīties, 
No Krievzemes citu negaidīja neviens!

Krievzeme - pirmā, kļuva pēdējā!
Vara izrādījās ne tanīs rokās!
Cilvēciskās alkatības sekas:
Cilvēki dzīvi nodzīvo mokās!

Neviens nesaka, bet - vajag!
Nepietiks svētbilžu nekādu,
Vara ar vienu vēzienu notrauca,
Iedzīvotājus no trīspadsmit miljoniem!

Varai Jaunajā pasaulē neieiet!
Varas cilvēki izzūd uz mūžiem,
Sestajā rasē viņiem neieiet nekad,
Aizlūgumam Dieva noliktas sveces!

Analītiķi baidās brīdināt,
Bet vara negrib ticēt nevienam,
Patiesību izkropļot nevar ne ar ko,
Patiesība - ir Jaunās pasaules mērs!

Āmen.
Tēvs Absolūts
08.02.19.

08.02.19.Quatrain „On the Eve”

Today everyone is looking for the Truth!
Not really hoping to find!
Fantasy break the silence,
But, misunderstanding can’t be avoided!

Power takes effort,
Stop “the curiosity”!
But, today it’s a sign of powerlessness,
Circumstances are changed on the Planet!

More recently, not foreshadowed,
That the flame will burn in the World!
Inequality, of course, confused,
“Equality” was not a banner!

There is no such banner in the World!
The Main struggle for reforms,
But, the boundaries between them are thin,
Forms change in a moment!

Landmarks are changing in Russia,
Reforms will not change anything,
“Winter apartments will not save”
The power stolen will not cancel!

This is a rash decision!
People need to know the Truth,
Even universal tracking,
Will not change in Russia “Tomorrow”!

Transition process don’t stop!
Watch out late, I recommend saving yourself,
It’s necessary to announce the resignation,
This concerns the whole top!

Stolen not save,
I offer the power to save the Souls,
This is a warning for all power,
Today, they need repentance!

They don’t understand that evolution,
There is- the Pattern of Heaven!
The nation refused from revolution,
Union suddenly be able to come back!

The system has not yet collapsed!
Inequality- is not a system of God!
The Creator proposed to change the subject,
But, in the end power didn’t hear Him!

Now can’t fix anything!
The Wheel of History has touched people!
Power can’t suppress anything,
This- is the prelude of the New World!

Time for power: to hide!
Only in Eternity there is no such a place,
It’s better to repent and confess,
No one expected anything from Russia!

Russia- the first, became last!
Power was in the wrong hands!
The greed of human consequence:
People live life in agony!

Nobody says, but- it’s necessary!
No icons are enough,
Power brushed away in one fell swoop
A population of thirteen million!

The authorities don’t step in the New World!
People of power disappear forever,
In sixth race they never take a step,
God’s candles is placed for Intercession!

Analysts are afraid to warn!
But the government don’t want to believe anyone,
The truth can’t be distorted by anything,
The Truth- is measure of the New World!

Amen
Father Absolute
08.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /08.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /08.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 08.02.2019.

Skatījumu skaits: 68 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: