Galvenie » 2019 » Marts » 8 » Vēsts: 08.03.19. Katrēns "Vēsture pāršķīra lappusi"
23:50
Vēsts: 08.03.19. Katrēns "Vēsture pāršķīra lappusi"

08.03.19. Катрен “История перевернула страницу”

Направление только Вверх!
Такова Эволюции цепь!
Не бывает никаких помех,
Если понятна Цель!

Если Цель променяли на быт,
Не ждите никаких изменений!
Переход будет тоже закрыт,
Если меняется вдруг мнение!

Человек получил Право,
Выбирать самостоятельно,
У каждого есть – своя Правда,
Это почти обязательно!

Люди плывут по течению,
Реки своей жизни,
Каждый раз изменяя мнение,
Не понимая, как жить!

Из Бога превратились в раба!
Вопреки смыслу Истории!
Он – земля, даже и не трава,
Растение не той категории!

Все спешат, не понимая Цели!
Время, теряя напрасно!
Потерять себя преуспели,
Но, это – край и опасный!

На никчёмность променяна жизнь!
Бесславное существование,
Не понимают: зачем жить?
Грустное – повествование!

Приходит конец бессмыслию,
Поколения теряли время!
Знания передаются письменно,
Жизнь перестаёт быть бремя!

Кривая распределения достигла нуля!
Теперь – Новое человечество!
Люди теперь, почти, как пуля,
Курс на одно Отечество!

Солнечный год начал отсчёт!
Стрелка Истории пошла вверх!
Времени – Новый счёт,
Начинается без помех!

Первый раз – два процесса рядом,
Старое не ушло, а Новое – уже есть!
Новый наступает порядок!
Нет больше слова “месть”!

История перевернула страницу,
Новое название Планеты!
Святая Русь начинает “кузницу”!
Люди в Новые тела будут одеты!

Теперь тело – высокая мерность!
Расширенные возможности!
Планета изменила размерность,
Энергия огромной мощности!

Прошлые уходят – Новые есть!
Некоторые начинают вместе!
Клетки ответили Богу: “есть”,
Люди соберутся в одном месте!

Две энергии – всегда вместе!
Одна – сила, вторая – мудрость!
Человек – две энергии в одном месте,
Это человечества – Суть!

Много поменяется в людях!
Любовь – главный Приоритет!
Сегодня – только Прелюдия,
Это – Главный от Бога ответ!

Уйдёт искусственное население!
Наказание для него – потоп!
Ной уже не спасёт поселение,
Создатель сказал им: “стоп”!

На Небе – созвездие Водолея!
Это – символ Руси Святой!
Люди сами того не ведая,
Вернутся к себе Домой!

Аминь.
Отец Абсолют
08.03.19

Поздравление с 8-м Марта от Маслова Л.И.

Адам был сотворён первым!
Но, это была ошибка!
Творение женщины было верным,
Мир спасает Её улыбка!

08.03.19

 

Vēsts: 08.03.19. Katrēns "Vēsture pāršķīra lappusi"

Virziens tikai Augšup!
Tāda Evolūcijas ķēde!
Nav traucēkļu nekādu,
Ja Mērķis saprotams!

Ja Mērķi uz sadzīvi izmainījāt,
Negaidiet nekādas izmaiņas!
Pāreja arī būs slēgta,
Ja pēkšņi viedoklis mainīsies!

Cilvēks Tiesības saņēma,
Izvēlēties patstāvīgi,
Katram ir - sava Patiesība,
Tas gandrīz obligāti!

Cilvēki pa straumi peld,
Savas dzīves upē,
Viedokli mainot katru reizi,
Nesaprotot, kā dzīvot!

No Dieva vergā pārvērtāties!
Par spīti Vēstures būtībai!
Viņš - zeme, pat ne zāle,
Augs ne tās kategorijas!

Visi steidzas, Mērķi nesaprotot!
Laiku, tērējot veltīgi!
Sekmes guvāt sevis pazaudēšanā,
Taču, tā - nomale un bīstama!

Uz nevajadzīgumu dzīve izmainīta!
Kaunpilna eksistēšana,
Nesaprot: kādēļ dzīvot?
Skumjš - vēstījums!

Gals pienāk bezprātīgumam,
Paaudzes laiku tērēja!
Zināšanas tiek rakstiski nodotas,
Dzīve pārstāj būt slogs!  

Greizs sadalījums nulli sasniedza!
Tagad - Jauna cilvēce!
Cilvēki tagad, gandrīz, kā lodes,
Kurss uz Tēvzemi vienu!

Saules gads atskaiti sāka!
Vēstures šautra augšup aizgāja!
Laikam - Jauna skaitīšana,
Sākas bez traucējumiem!

Pirmo reizi - divi procesi blakus,
Vecais neaizgāja, bet Jaunais - jau ir!
Jauna kārtība sākas!
Nav vairāk vārda "atriebība"!

Vēsture lappusi pāršķīra,
Planētas nosaukums Jauns!
Svētā Krievzeme "kalvi" sāk!
Cilvēki Jaunos ķermeņos ietērpti būs! 

Tagad ķermenis - augsta dimensija!
Paplašinātas iespējas!
Planēta izmainīja ritmiskumu,
Enerģija milzīgas jaudas!

Pagājušie aiziet - Jaunie ir!
Daži sāk kopā!
Šūnas Dievam atbildēja: "ir",
Cilvēki savāksies vienā vietā!

Divas enerģijas - vienmēr kopā!
Viena - spēks, otra - gudrība!
Cilvēks - divas enerģijas vienā vietā,
Tā cilvēces - Būtība!

Cilvēkos daudz kas izmainīsies!
Mīlestība - galvenā Prioritāte!
Šodien - tikai Prelūdija,
Tā - no Dieva Galvenā atbilde!

Aizies mākslīgie iedzīvotāji!
Sods priekš tiem - plūdi!
Noass jau neglābs apmetni,
Radītājs viņiem teica: "stop"!

Debesīs - Ūdensvīra zvaigznājs!
Tas - Svētās Krievzemes simbols!
Cilvēki paši to nemanot,
Mājās pie sevis atgriezīsies!

Āmen.
Tēvs Absolūts
08.03.19.

Sveiciens 8. Martā no Maslova L.I.

Ādams bija radīts pirmais!
Bet, kļūda tā bija!
Sievietes radījums pareizs bija,
Pasauli glābj Viņas smaids!

08.03.19.

08.03.19.Quatrain “History turned the page”

Direction is only Up!
Such is the chain of Evolution!
There is no interference,
If Target is understandable!

If the Target is traded for life!
Don’t expect any changes!
The transition will be also closed,
If suddenly the opinion will change!

The human got the rights,
Chose by himself,
Everyone has- his own Truth,
This is almost a must!

People flowing through the stream,
In the river of their life,
By changing mind every time,
Not understanding how to live!

From God turned into a slave!
Contrary to the meaning of History!
He- is land, not even the grass,
The plant not of that category!

Everyone is in a hurry, not understanding the Target!
Time wasting in vain!
Got success in losing yourself,
But, this- is an edge and dangerous!

On worthless traded life!
Inglorious existence,
Don’t understand: why live?
Sad- the story!

End of meaninglessness comes,
Generations have lost time!
Knowledge is transmitted in writing,
Life is no longer a burden!

The distribution curve has reached zero!
Now- New humanity!
People now, almost, like a bullet,
A course for one Fatherland!

The year of sun began countdown!
History arrow has gone up!
Time has- New counting,
It starts without interference!

The first time- two processes are nearby,
The old one is not gone, but the New- is already there!
New order is coming!
There is no more word “revenge”!

History turned the page,
The New name of the Planet!
Holy Russia begins to “forge”!
People will be dressed in New bodies!

Now the body- is high dimension!
Extended capabilities!
The Planet has changed the dimension,
Energy of huge power!

The past leaves- New is there!
Some start together!
The cells responded to God: “is”,
People will gather in one place!

Two energies- always together!
One- is strength, second- is wisdom!
Human- is two energies in one place,
This is humanity- the Essence!

A lot will change in people!
Love- is the main Priority!
Today- is just a Prelude,
This- is the Main answer from God!

Artificial population will leave!
The punishment for them- is flood!
Noah will not save the settlement,
The Creator told them: “stop”!

In the Sky- the constellation of Aquarius!
This- is the symbol of Holy Russia!
People without knowing it,
Will return to themselves Home!

Amen
Father Absolute
08.03.19.

Congratulations on the 8th of March from Maslov L.I.

Adam was created first!
But, it was a mistake!
The creation of woman was true,
Her smile saves the World!

08.03.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /08.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /08.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 08.03.2019. 

Skatījumu skaits: 60 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: