Galvenie » 2020 » Marts » 8 » Vēsts: 08.03.2020. Katrēns "8. Marts, kā Mūžīgais atgādinājums"
19:24
Vēsts: 08.03.2020. Katrēns "8. Marts, kā Mūžīgais atgādinājums"

08.03.20.Катрен “8 Марта, как Вечное напоминание”

Есть – Бесконечность времени!
Есть – Бесконечность Любви!
Жизнь в Любви, никогда – бремя!
Любовь изменяет, даже кровь в груди!

Две Энергии ищут друг друга!
Можно – в Материи, но лучше – в Духе!
Правильный выбор – это счастье в итоге!
К сожалению, часто бывают слухи!

Не сошлись, слишком бывает часто!
Выбор принимается головой!
В Душе человека, тогда страсти,
Современный выбор – уже деловой!

Две Энергии не соединить по расчёту!
Нет – Гармонии и нет – Целого!
Каждая сторона предъявляет счёт,
Такие Энергии не нужны Свету Белому!

8 – это петля или Бесконечность!
Зашифровано в ней Равенство!
Жизнь без Любви – конечность!
Такая пара для Планеты – неравенство!

Для соединения не достаточно чувств!
Нужна взвешенность и понимание!
Любовь – не Энергий буйство,
А Гармоничное в Душе состояние!

Две Энергии в Целом – это Гармония!
При Гармонии не бывает сроков!
Любовь – это слаженная Симфония!
Для Нового поколения Любви уроков!

Таких пар катастрофически мало!
Быт ломает вашу Любовь!
Посмотрите, что со страной стало?
Когда нажива подмешана в кровь!

Без Любви – не ждите «Завтра» страны!
Нарушены Родовые связи!
Люди бредут по разные стороны,
Теперь каждый в грехе помазан!

Единение в стране через Любовь!
Две Энергии должны собираться!
Неважно, что у Родов разная кровь!
Люди в Духе должны стараться!

8 Марта, как Вечное напоминание!
Счастью не бывать без Гармонии!
Бог к Бесконечности приковал внимание!
Жизнь – это Любви симфония!

Две Энергии – Вечный пример!
Из Гармоний собирается Целое!
Любовь – это Совершенства мера,
Любовь – это Целое Белого цвета!

Редко встречается такая Гармония!
Редко в семье, в Обществе – хуже!
Русь доказала – жизнь без Любви утопия,
Без Любви в Душах людей – стужа!

Уговоры здесь не уместны!
Пустая трата на это времени!
Людям снятся счастливые только сны,
Днём видно – жизнь без Любви бремя!

Тысячелетия рабства опустили Россию!
Падение в Духе не остановить!
Люди знают, что Бог даровал Миссию,
Они постарались об этом забыть!

Были – тысячи, сейчас – единицы!
Что стало хуже, не обращают внимание!
Не хотят понять, что они – Бога частицы,
Нет в людях Судьбы понимания!

Есть Энергия «Ян» и, конечно, «Инь»!
Это Энергии двух знаков Вечности!
Создатель всем давно объяснил,
Что 8 – это Гармония Бесконечности!

Аминь.
Отец Абсолют.
08.03.2020

Vēsts: 08.03.20. Katrēns "8. Marts, kā Mūžīgais atgādinājums"

Ir - laika Bezgalība!
Ir - Mīlestības Bezgalība!
Dzīve Mīlestībā, slogs - nekad!
Mīlestība izmaina, pat asinis krūtīs!

Divas Enerģijas meklē viena otru!
Var - Matērijā, bet labāk - Garā!
Pareiza izvēle - laime tā rezultātā!
Par nožēlu, valodas mēdz būt bieži!

Nesaderēja, pārāk bieži ir!
Izvēli galva veic!
Cilvēka Dvēselē, kaislības tad,
Tagadējā laika izvēle - jau lietišķa!

Divas Enerģijas nesavienot aprēķinā!
Nav - Harmonijas un Veseluma - nav!
Katra puse rēķinu pieprasa,
Tādas Enerģijas Pasaulei Baltai nevajadzīgas!

8 - tā cilpa vai Bezgalība!
Tur Vienlīdzība iešifrēta!
Dzīve bez Mīlestības - ekstremitāte!
Planētai pāris tāds - nevienlīdzība!

Jūtu priekš savienošanas nepietiekami!
Nosvērtība vajadzīga un saprašana!
Mīlestība - ne Enerģiju trakošana,
Bet Harmonisks stāvoklis Dvēselē!

Divas Enerģijas Veselumā - tā Harmonija!
Pie Harmonijas termiņu nav!
Mīlestība - Simfonija tā saskaņota!
Priekš Jaunās paaudzes Mīlestības mācības!

Tādu pāru katastrofāli maz!
Sadzīve jūsu Mīlestību lauž!
Paraugaties, ar valsti kas notika?
Kad iedzīvošanās asinīs iemaisīta!

Bez Mīlestības - negaidiet "Rītdienu" valstij!
Dzimtu sakari traucēti!
Cilvēki dažādās pusēs murgo,
Tagad katrs grēkā sasmērējies!

Vienošanās valstī caur Mīlestību!
Divām Enerģijām jāsavācas!
Nav svarīgi, ka Dzimtām asinis dažādas!
Cilvēkiem Garā jācenšas!

8. Marts, kā Mūžīgs atgādinājums!
Laimei bez Harmonijas nebūt!
Dievs Bezgalībai uzmanību piekala!
Dzīve - Mīlestības simfornija tā!

Divas Enerģijas - Mūžīgais piemērs!
No Harmonijām Veselums savācas!
Mīlestība - Pilnības mērs tas,
Mīlestība - Baltās krāsas Veselums tas! 

Tāda Harmonija sastopama reti!
Reti ģimenē, Sabierībā - sliktāk!
Krievzeme pierādīja - dzīve bez Mīlestības utopija,
Cilvēku Dvēseles bez Mīlestības - sals!

Pierunāšana šeit nevietā!
Lieks laika zaudējums uz to!
Cilvēki laimīgus sapņus tikai sapņo,
Dienā redzams - dzīve bez Mīlestības slogs!

Tūkstošgadīga verdzība Krieviju nolaida!
Krišanu Garā neapturēt!
Cilvēki zin, ka Dievs Misiju dāvāja,
Viņi par to aizmirst pacentās!

Bija - tūkstoši, tagad - vieninieki!
Kas ļuva sliktāk, nepievērš uzmanību!
Saprast negrib, ka viņi - Dieva daļiņas,
Nav cilvēkos Likteņa saprašanas!

Ir Enerģija "Jaņ" un, protams, "Iņ"!
Mūžības divas zīmes tās!
Radītājs visiem sen paskaidroja,
Ka 8 - Bezgalības Harmonija tā!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
08.03.2020.

08.03.20.Quatrain “March 8, as an Eternal Reminder”

There is - Infinity of time!
There is - Infinity of Love!
Life in Love, never is a burden!
Love changes, even blood in the chest!

Two Energies are looking for each other!
It is possible - in Matter, but better - in the Spirit!
The right choice- is happiness in the end!
Unfortunately, there are often rumors!

Not agreed, too often!
The choice is made by the head!
In the soul of man, then passion
The modern choice of time- is already business!

Two Energies cannot be combined according to calculation!
No - Harmony and no - The Whole!
Each side ask for bills
Such Energies are not needed to the White World!

8 is a loop or Infinity!
Equality is encrypted in it!
Life without Love- is a limb!
Such a pair for the Planet- is inequality!

Not enough feelings for connect!
We need balance and understanding!
Love- is not a rampage of Energy,
But harmonious state in the Soul!

Two Energies in Whole- is Harmony!
At Harmony there are no deadlines!
Love- is a harmonious Symphony!
For the new generation are love lessons!

Such pairs are catastrophically little!
Life breaks your Love!
Look what happened to the country?
When the bait is mixed in the blood!

Without Love - do not wait for the “Tomorrow” of the country!
Clan ties are broken!
People are wandering in different sides
Now everyone in sin is anointed!

Unity in the country through Love!
Two Energies must gather!
It doesn't matter that the Clans have different blood!
People in the Spirit must try!

March 8, as an Eternal Reminder!
Happiness cannot be without Harmony!
God attracted attention to Infinity!
Life- is a Love symphony!

Two Energies - The Eternal Example!
From Harmonies the Whole gathers!
Love- is Perfection a measure,
Love- is the Whole of White color!

Such Harmony is rare!
Rarely in the family, in the Society - worse!
Russia proved - life without Love is utopia,
Without Love in the Souls of people - a cold!

Persuasion is not appropriate here!
Waste of time on this!
People only have happy dreams,
It is visible in the afternoon - the burden is life without Love!

Millennia of slavery have lowered Russia!
The fall in the Spirit cannot be stopped!
People know that God granted the Mission,
They tried to forget about it!

There were thousands, now there are only a few!
What has become worse, do not pay attention!
They don’t want to understand that they are a particle of God,
There is no understanding in people of Destiny!

There is Yang Energy and, of course, Yin!
These two signs of Eternity!
The creator has long explained to everyone
That 8- is Harmony of Infinity!

Amen.
Father Absolute.
03/08/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /08.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /08.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 08.03.2020.

 

 

Skatījumu skaits: 24 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: