Galvenie » 2018 » Jūnijs » 8 » Vēsts: 08.06.18. Katrēns "Dzīve un loma"
15:37
Vēsts: 08.06.18. Katrēns "Dzīve un loma"

08.06.18 Катрен “Жизнь и роль” ​​

Для людей короткий спектакль,
В сравнении с жизнью,
Для Бога – это пентакль,
Тонкой проходящей нитью!

Партии давно расписаны,
Но, не все понимают роли,
Подсказки тоже написаны,
И разбросаны по дороге!

Каждому даётся шанс,
Побывать и в качестве президента,
Но, если мундир не ваш,
Можете стать оппонентом!

Ваши роли меняются часто,
Людей бросает «из полымя и в воду»,
Даже для жизни место,
Подбирается, специально по поводу!

Кажется, из случайностей Мир!
Но, случайности – для тех, кто не понимает,
Судьба – лучший для всех ориентир,
Судьба и жизнь – часто не совпадают!

Судьба записана в Книге!
Как личный для человека путь!
Если человек этого не увидел,
То, он не понял подсказок Суть!

Мир состоит из подсказок!
На все случаи жизни,
Только один – на мамону падок,
Другой – выстраивает, как жить!

Собственная жизнь – это не Космос!
Это – отдельная «клетка» Мира!
Возникает очередной вопрос:
Человек – это Бога ли мера?

Человек – производная Бога!
Имеющая, Право творить себя,
По Сценарию: он находит дорогу,
Только Бога в себе храня!

Но, если выбор человека во Тьме,
Это тоже собственное решение!
То, он – Богу оппонент везде,
У него не Божественное поведение!

Чаще человек: не там и не там!
Застрял, не определив свой путь!
Подняться не сможет он к Небесам,
Он – отрицательная по жизни Суть!

Опасен тот, кто говорит много!
Значит, не имеет своей позиции!
Не приходит он к Богу в итоге,
Скорее готов к инквизиции!

Выбор всегда собственный!
По Книге: в Ад или в Рай!
Жизнь – экзамен ответственный,
Называется: «сам выбирай»!

Не ждите, что система поможет!
Система обычно от Тьмы!
Выбрать путь каждый человек может,
Главное, в направлении Судьбы!

Жизнь долгая – роль короткая!
Роль, как и жизнь, – экзамены!
Роль определяется сроком,
На роль возможны замены!

Роль публичная – ответственность выше!
Помните, роль – это только роль!
Сроки её определены Свыше,
Как проходной дальше пароль!

Если кружится голова от роли,
Признак плохого здоровья,
Тогда и определяет Бог доколе,
Следует не менять условия!

Всё гибко и всё условно,
В плотном плане ничто не вечно!
Уроки жизни – для человека условия:
Ответственность или беспечность!

Беспечность – опасное чувство!
С ним связано много ошибок!
Лучше малая роль и мудрость,
Это от ошибок одна из прививок!

Неважно, какая дана Богом роль,
Люди все – равны перед Богом!
Каждому выпадает своя доля,
Важно, Главную по жизни найти дорогу!

Аминь.
Отец Абсолют.
08.06.18

 

Vēsts: 08.06.18. Katrēns "Dzīve un loma" 

Priekš cilvēkiem īsa izrāde,
Salīdzinot ar dzīvi,
Priekš Dieva - tas pentakls,
Caurejošs smalkā diedziņā!

Partijas sen izrakstītas,
Taču, ne visi lomas saprot,
Arī uzvedinājumi uzrakstīti,
Un pa ceļu izkaisīti!

Katram tiek dota iespēja,
Pabūt arī prezidenta lomā,
Bet, ja ne jūsu formas tērps,
Varat kļūt oponents!

Mainās jūsu lomas bieži,
Cilvēkus met "no lāča un ūdenī",
Pat priekš dzīves vietu,
Izraugās, speciāli pēc iegansta!

Liekas, Pasaule no nejaušībām!
Taču nejaušības - priekš tiem, kuri nesaprot,
Liktenis - orientieris priekš visiem labākais,
Dzīve un liktenis - nesakrīt bieži!

Liktenis Grāmatā ierakstīts!
Kā ceļš priekš cilvēka personīgais!
Ja neieraudzīja cilvēks to,
Tad, viņš nesaprata Jēgu uzvedinājumiem!

Pasaule sastāv no uzvedinājumiem!
Priekš visiem dzīves gadījumiem,
Tikai viens - uz mamonu krišana,
Cits - izkārto, kā dzīvot!

Personīgā dzīve - tas ne Kosmoss!
Tā - Pasaules "šūna" atsevišķa!
Rodas kārtējais jautājums:
Cilvēks - vai Dieva mērs tas?

Cilvēks - Dieva atvasinājums!
Esošam, Tiesības radīt sevi,
Pēc Scenārija: viņš ceļu atrod,
Tikai Dievu sevī glabājot!

Taču, ja cilvēka izvēle Tumsā,
Tas arī lēmums personīgais!
Tad, viņš - oponents Dievam visur,
Uzvedība viņam ne Dievišķa!

Cilvēks visbiežāk: ne šur un ne tur!
Iestrēdzis, savu ceļu nenoteicis!
Nevar viņš uz Debesīm pacelties!
Viņš - Jēga pa dzīvi negatīva !

Bīstams tas, kurš runā daudz!
Tātad, savas pozīcijas nav!
Nenonāk pie Dieva rezultātā viņš,
Gatavs drīzāk inkvizīcijai! 

Izvēle vienmēr personīgā!
Pēc Grāmatas: Ellē vai Paradīzē!
Dzīve - eksāmens atbildīgs,
Saucas: "izvēlies pats"!

Negaidiet, ka sistēma palīdzēs!
Sistēma no Tumsas parasti!
Izvēlēties ceļu var katrs cilvēks,
Galvenais, Likteņa virzienā!

Dzīve ilga - loma īsa!
Loma, kā arī dzīve, - eksāmeni!
Loma ar laiku noteikta,
Uz lomu eksāmeni iespējami!

Loma publiska - atbildība augstāk!
Atceraties, loma - tā tikai loma!
Tās laiki no Augšas noteikti,
Kā parole virzībai tālāk!

Ja galva no lomas griežas,
Sliktas veselības pazīme,
Tad arī nosaka Dievs cik ilgi,
Apstākļus nemainīt pienākas!

Viss elastīgi un viss nosacīti,
Blīvā plānā nekas ne mūžīgs!
Dzīves mācībstundas - apstākļi priekš cilvēka:
Atbildība vai bezbēdība!

Bezbēdība - bīstamas jūtas!
Ar tām saistītas daudzas kļūdas!
Labāk loma maza un gudrība,
Tā pret kļūdām viena no potēm!

Mazsvarīgi, kāda loma Dieva dota,
Cilvēki visi - vienlīdzīgi Dieva priekšā!
Katram sava daļa iekrīt,
Svarīgi, Galveno ceļu pa dzīvi atrast!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
08.06.18.

08.06.18. Quatrain “Life and role”

For people a short play,
In comparison with life,
For God- it’s a pentacle,
A thin passing thread!

The parties have long been painted,
But, not everyone understands the role,
Tips are also written,
And scattered on the road!

Everyone has given a chance,
To visit also as president,
But, if the uniform is not yours,
Can become an opponent!

Your roles change often,
People throw “out of the fire and into water”
Even for a living place,
Is selected, especially about!

It seems, the World from randomness!
But, randomness- for those, who don’t understand,
Fate- is the best landmark for all,
Life and fate- often don’t mach!

Fate is written in the Book!
As a personal road for the human!
If a human doesn’t see this,
Then, he doesn’t understand the Essence of clues!

The World consists from tips!
For all occasions of life,
Only one- fads on mammon,
Another- build, how to live!

Own life- is not Cosmos!
It is- separate “cage” of the World!
The next question arises:
Human- is a measure of God?

Human- is derivative of God!
Having the right to create himself,
According to the Scenario: he finds the way,
Only keeping God in himself!

But, if the choice of human in the Darkness,
This is also your own decision!
Then, he- is God’s opponent everywhere,
His behavior is not Divine!

Human most often: is not here and is not there!                
Stuck, not having determined his road!
He will not be able to rise to the Heaven!
He- has negative Essence of life!

The one who speaks a lot is dangerous!
Hence, he doesn’t have his own position!
He doesn’t come to God as a result
Rather ready for Inquisition!

The choice is always your own!
According to the Book: to Hell or to Paradise!
Life- is an responsible exam,
It’s called: “chose it by yourself”!

Don’t expects, that the system will help!
The system is usually from the Darkness!
Every person can chose his own way,
The main thing, in the direction of Destiny!

Life is long- the role is short!
The role, as also the life- are exams!
The role is determined by the time,
Exams are possible on role!

The role of public- is the responsibility above!
Remember, role- is only a role!
Its terms are defined from Above,
As a password to pass trough!

If the head is spinning from role,
A sign of bad health,
Then also God determines how long,
It’s necessary don’t change conditions!

All is flexible and all is conditionally,                                 
In the dense plan, nothing lasts forever!
The lessons of life- are the conditions for the people:
Responsibility or carelessness!

Carelessness- is dangerous feeling!
A lot of mistakes are connects with it!
Better a small role and wisdom,
It’s one of the vaccinations from errors!

It doesn’t matter which role is given by God,
All people- are equal front of the God!
Each has its share,
It’s important, to find the Main way in life!

Amen
Father Absolute
08.06.18.
 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /08.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /08.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 08.06.2018.

Skatījumu skaits: 160 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: