Galvenie » 2018 » Jūlijs » 8 » Vēsts: 08.07.18. Katrēns "Vara un cilvēki"
21:44
Vēsts: 08.07.18. Katrēns "Vara un cilvēki"

08.07.18 Катрен “Власть и человек”

Власть потеряла власть!
Ей, кажется, что всё по-прежнему!
Но, в Народе пробудилась злость,
Жизнь уже не будет прежней!

Природа подгоняет время!
Время Исторического перехода!
Для власти наступило бремя,
Нет у неё выхода!

Ей за всё отвечать надо!
Особенно за насилие!
Для совершенства преграда,
Сегодня она бессильна!

Растёт людей самосознание!
Даже самого падшего!
В людях проснулось понимание,
Что жизнь – это самое важное!

Судьба определена Создателем:
Стать Великим подобием!
Власть опустила всех в обыватели,
Для неё – было очень удобно!

Власть забыла совсем о Боге!
Религии – плохая подмена!
Религии – это люди в итоге,
У Бога не бывает замены!

Главная задача человека – жить!
Жить, совершенствуя своё “Я”!
Власть не может контролировать жизнь,
Свобода – на Планете Земля!

Исторически, Пятая раса,
Легла под власть Тьмы!
Жрецов была огромная масса,
В Духе носители кутерьмы!

Переродились затем в религии!
Новые – появились для усиления!
Жрецы всех религий – коллеги,
Никакого в Духе движения!

Даже в современном Мире,
Перед окончанием Света!
Между ними нет перемирия,
Перечеркнуты Бога Заветы!

Переход в Новую мерность,
Следующая ступень развития!
Поменяется, наконец, размерность,
Люди, Пятой живут по наитию!

Так продолжаться не может!
“Порядок в Доме” – не к власти!
Человечество перейти сможет,
Для обретения счастья!

Человечество шагнёт в Шестую!
Сознание измениться должно,
Решение совсем не простое,
Понимание внутри – очень важно!

Человек – важнее всего для Бога!
Власть – только сопровождение!
Властям показалось в итоге,
Что нет от людей сопротивления!

“Если, кажется, надо креститься”!
Власть – почти наваждение!
В Духе люди лучше крепитесь,
Творить себя – наслаждение!

В Шестой расе такого нет!
Нет власти – даже понятия!
В Шестую пройти – нужен Билет!
Постоянные нужны и занятия!

Помните, для Создателя человек – важен!
Он – производная Бога!
Новый Мир без власти – будет прекрасен!
Равенство перед Богом будет в итоге!

Пятая уходит из-за неравенства!
Порождённого на Планете религиями,
Шестая восстановит перед Богом Равенство!
Не будет для людей больше вериг!

Аминь.
Отец Абсолют
08.07.18

 

Vēsts: 08.07.18. Katrēns "Vara un cilvēki" 

Vara pazaudēja varu!
Viņai, šķiet, ka viss kā iepriekš!
Bet, Tautā naids pamodās,
Dzīve nebūs vairs iepriekšējā!

Daba skubina laiku!
Vēsturiskās pārejas laiku!
Priekš varas iestājās slogs,
Nav viņai izejas!

Viņai par visu atbildēt nākas!
Par vardarbību sevišķi!
Priekš pilnības šķērslis,
Bezspēcīga viņa šodien!

Aug cilvēku pašapziņa!
Pat vispagrimušākajam!
Cilvēkos saprašana pamodās,
Ka dzīve - tas vissvarīgākais!

Liktenis Radītāja noteikts:
Kļūt Diženai līdzībai!
Vara visus mietpilsoņos nolaida,
Priekš viņas - ļoti ērti bija!

Vara par Dievu aizmirsa pilnīgi!
Reliģijas - slikta apmaiņa!
Reliģijas - tie cilvēki rezultātā,
Dievam nemēdz būt apmaiņas!

Cilvēka galvenais uzdevums - dzīvot!
Dzīvot, savu "Es" pilnveidojot!
Vara nevar dzīvi kontrolēt,
Brīvība - uz Planētas Zeme!

Vēsturiski, Piektā rase,
Zem Tumsas varas devās!
Priesteru bija milzīga masa,
Kņadas nesēji Garā!

Pēc tam reliģijās pārdzima!
Jaunas - priekš stiprinājuma parādījās!
Priesteri visu reliģiju - kolēģi,
Kustības Garā nekādas!

Pat šodienu Pasaulē,
Pirms Pasaules beigšanās!
Starp viņiem pamiera nav,
Dieva Novēlējumi pārsvītroti!

Pāreja Jaunajā dimensijā,
Attīstības nākošais pakāpiens!
Izmainīsies, beidzot, aprēķins,
Cilvēki, Piektajā dzīvo ar iedvesmu!

Tā nevar turpināties!
"Kārtība Mājās" - ne pie varas!
Cilvēce pāriet var,
Priekš laimes iemantošanas!

Cilvēce Sestajā pāries!
Apziņai jāizmainās ir,
Lēmums pavisam ne vienkāršs,
Saprast iekšķīgi - ļoti svarīgi!

Cilvēks - priekš Dieva vissvarīgākais!
Vara - tikai pavadījums!
Varām rezultātā šķita,
Ka no cilvēkiem pretošanās nav!

"Ja, liekas, pārkrustīties vajag"!
Vara - gandrīz apsēstība!
Garā labāk stiprinaties cilvēki,
Sevi radīt - bauda!

Sestajā rasē kā tāda nav!
Nav varas - pat jēdziena!
Sestajā pārejai - Biļete vajadzīga!
Vajadzīga arī pastāvīga darbošanās! 

Atceraties, priekš Radītāja cilvēks - svarīgs!
Viņš - Dieva atvasinājums!
Jaunā Pasaule bez varas - būs brīnišķīga!
Vienlīdzība Dieva priekšā būs rezultāts!

Piektā aiziet dēļ nevienlīdzības!
Uz Planētas reliģiju radīta,
Sestā atjaunos Vienlīdzību Dieva priekšā!
Priekš cilvēkiem važu vairāk nebūs!

Āmen.
Tēvs Absolūts
08.07.18.

08.07.18. Quatrain “Power and people”

Power lost power!
Seems, to her, that everything is like before!
But, anger has aroused in Nation,
Life will not be the same!

Nature urges time!
Time of the Historical transition!
For the government there came burden,
There is no way out for her!

She must answer for everything!
Especially for violence!
For a perfect hedge,
She is powerless today!

Are growing self consciousness of people!
Even the most fallen!
Understanding wake up in people,
That life- is the most important!

Destiny is defined by the Creator:
Become a great likeness!
The power has lowered all philistines,
For her- it was very convenient!

The power has completely forgotten about God!
Religions- are bad substitutes!
Religions- are people in the end,
God doesn’t have a substitute!

The main task of human- is to live!
Live, improving your “I”!
Power can’t control life,
Freedom- is on the Planet Earth!

Historically, the Fifth race,
Lied to the power of Darkness!
The priest were a huge mass,
Bearers of the mass in the Spirit!

After then reborn in religions!
New- appeared to enhance!
The priests of all religions- are colleagues!
No any movement in the Spirit!

Even in the modern World,
Before the end of the World!
Between them there is no truce,
God’s Covenants are crossed out!

The transition to the New dimension,
The next stage of development!
Finally, the dimension will change,
People, in the Fifth live by the inspiration!

So can’t continue!
“Order in the House”- not to power!
Humanity can move,
To find happiness!

Humanity will step into the Sixth!
Consciousness must change,
The solution is not at all simple,
Understanding inside- is very important!

Human- is most important for God!
Power- is only accompaniment!
It seemed to power in end,
That there is no resistance from people!

“If seems, need to be baptized”!
Power is almost an obsession!
In the Spirit, people are better attached,
To create themselves- is pleasure!

In the Sixth race there is none!
There is not power- not even a concept!
For pass in the Sixth- necessary an employment!
Continuous operation is also required! 

Remember, for the Creator, human- is important!
He is the derivative of God!
A New World without power- will be beautiful!
Equality front of the God will be in the end!
                                             
The fifth leaves because of inequality!
Born on the Planet by religions,
The Sixth will restore equality front of the God!
There will be no more shackles for people!

Amen
Father Absolute
08.07.18.

 Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /08.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /08.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 08.07.2018.

Skatījumu skaits: 159 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: