Galvenie » 2018 » Augusts » 8 » Vēsts: 08.08.18. Katrēns "Dvēseles piepildījums"
19:08
Vēsts: 08.08.18. Katrēns "Dvēseles piepildījums"

08.08.18 Катрен ​ “Наполнение Души”​​

Всему есть Начало, но нет конца!
Это – философия Небес!
Сказавшему «Да» открывается дверца,
А, можно сказать, Занавес!

По Сценарию Бога Мир меняется!
Кто не читал «Откровения» – не поймёт!
Постепенно всё накаляется,
Переход Пространства идёт!

Повторяю, всё идёт постепенно!
В «Откровениях» видны этапы,
Всё произойдёт непременно,
Сознание людей пока слабо!

Сознание поменяется, как и Природа!
Тоже соблюдая Сценарий!
Важнее всего в Душе погода!
И, конечно, Новый Глоссарий!

Главное внимание на Россию!
По Сценарию – Она первая!
Есть, согласившийся на Всё, Мессия!
Есть и Воины – Богу верные!

Изменится Русь снова!
Как и записано в Предсказаниях,
Монархией станет заново!
Под «крылом Бога» сказано!

Определено в Них, кто Первый!
Лучшего назначит Народ!
Очень важна степень Веры,
Он в Шестую откроет проход!

Всё от Бога и под Его контролем!
Не будет больше неравенства!
Народ сам будет волен!
Провозгласить на Вече – Равенство!

Сбудутся, наконец, предсказания:
Религия будет другой!
Сбудутся и все обещания,
Найдётся дорога Домой!

Русь Великая станет, как прежде,
Объединять все народы!
Не будет никаких вождей,
И не будет людской породы!

Люди-Боги вернутся вновь,
Равенство и Любовь в Мире,
Шестая раса откроет Новь,
Наступит Великое перемирие!

Людям покажутся эти слова ложью!
Но, не торопитесь с выводом:
Я человечество пока не тревожу,
Но, это Бога доводы!

Человечество пока в Агонии,
Кто-то спешит получить всё!
Только забыта Небес анатомия,
Последнее слово Моё!

Людям кажется, что нет выхода!
Но, для большинства – уже нет!
Россия – это экзамен для входа,
В Шестую или проходной билет!

Есть выражение: «делай, как я»!
Перефразируйте: «делай, как Русь»!
Было сказано: «Семь плюс Я»,
Это главная в Природе суть!

Россия теперь в движении,
Пусть даже очень медленно!
Заметно внутреннее продвижение,
Люди меняют мнение!

Кажется, что ничего нет!
Но, это говорит слепой!
Огромный скачок за несколько лет,
Страна запахла Весной!

Видимость, что спит Россия!
Ей теперь не уснуть никогда!
Перед Ней стоит Миссия,
Быть Началом уже Навсегда!

Наполнение Души продолжается!
Люди поняли, Кто их ведёт!
Новый человек зарождается,
И человечество за собой поведёт!

Аминь.
Отец Абсолют
08.08.18

Vēsts: 08.08.18. Katrēns "Dvēseles piepildījums"

Visam ir sākums, bet nav beigu!
Tā - Debesu filozofija!
Teikušam "Jā" durtiņas atveras,
Bet, var teikt, Aizsegs!

Pēc Dieva Scenārija Pasaule mainās!
Kurš nelasīja "Atklāsmes" - nesapratīs!
Viss pakāpeniski nokaitējas,
Telpas Pāreja notiek!

Atkārtoju, viss notiek pakāpeniski!
"Atklāsmēs" etapi redzami,
Viss noteikti notiks,
Apziņa cilvēku pagaidām vāja!

Apziņa izmainīsies, kā arī Daba!
Arī Scenāriju ievērojot!
Vissvarīgākie laikapstāļi Dvēselē!
Un, protams, Jaunais Glosārijs! 

Galvenā uzmanība uz Krieviju!
Pēc Scenārija - Viņa pirmā!
Ir, uz VISU piekritušais, Mesija!
Ir arī Kareivji - Dievam uzticīgi!

Izmainīsies Krievzeme atkal!
Kā arī Pareģojumos ierakstīts,
Monarhija kļūs no jauna!
Zem "Dieva spārna" kā teikts!

Viņos noteikts, kurš Pirmais!
Labāko Tauta noteiks!
Ļoti svarīga Ticības pakāpe,
Viņš Sestajā ieeju atklās!

Viss no Dieva un zem Viņa kontroles!
Nevienlīdzības vairāk nebūs!
Tauta pati būs brīva!
Pasludināt Dievkopībā/Večē - Vienlīdzību!

Piepildīsies, beidzot, pareģojumi:
Reliģja būs cita!
Piepildīsies arī solījumi visi,
Atradīsies ceļš Mājup!

Krievzeme Dižena kļūs, kā agrāk,
Visas tautas apvienot!
Nebūs nekādu vadoņu,
Un nebūs cilvēku kārtu!

Cilvēki-Dievi atgriezīsies atkal,
Vienlīdzība un Mīlestība Pasaulē,
Sestā rase atklās Jauno,
Iestāsies Lielais pamiers!

Cilvēkiem šie vārdi meli šķitīs!
Taču, ar slēdzieniem nesteidzaties:
Ės netraucēju cilvēci pagaidām,
Bet, Dieva tie argumenti! 

Cilvēce pagaidām Agonijā,
Kāds steidzas saņemt visu!
Tikai Debesu anatomija aizmirsta,
Pēdējais vārds Mans!

Cilvēkiem šķiet, ka izejas nav!
Taču, priekš vairākuma - jau nav!
Krievija - tas eksāmens ieejai,
Sestajā vai caurlaides biļete!

Ir teiciens: "dari, kā es"!
Pārfrazējiet: "dari, kā Krievzeme"!
Bija teikts: "Septiņi plus Es",
Tā Dabā galvenā būtība!

Krievija tagad kustībā,
Kaut arī ļoti lēni!
Manāma iekšējā pavirzīšanās, 
Cilvēki viedokli maina!

Liekas, ka nav nekā!
Bet, to aklais runā!
Milzīgs lēciens dažu gadu laikā,
Valsts pēc Pavasara iesmaržojās!

Šķiet, ka Krievija guļ!
Viņai tagad neaizmigt nekad!
Viņas priekšā Misija stāv,
Būt Sākumam jau Mūžīgi!

Dvēseles piepildījums turpinās!
Cilvēki saprata, Kurš viņus ved!
Jauni cilvēki dzimst,
Un aiz sevis cilvēci vedīs!

Āmen.
Tēvs Absolūts
08.08.18.

08.08.18. Quatrain “Fulfillment of the Soul” 

There is a beginning for everything, but, there is no end!
This- is the philosophy of Heaven!
To the person who said “yes” the door opens,
But, can say, the Curtain!

According to the Scenario of God the World is changing!
Who didn’t read “Revelations”- will not understand!
Gradually everything is heating up,
The Transition of the Space is going on!

I repeat, everything goes gradually!
In the “Revelations” can see the stages,
Everything will happen without fail,
Consciousness of people is still weak!

Consciousness will change, as also the Nature!
Also adhering to the Scenario!
The most important thing in the Soul is the weather!
And, of course, the New Glosary!

The main attention to Russia!
By Scenario- She is the first!
There is, agreed to everything, the Messiah!
There are Warriors- who are faithful to God

Russia will change again!
As recorded also in the Prophecies,
The Monarchy will be anew!
Under the “wing of God” as it’s said!

It’s defined in Them, who I the First!
The best one will be appointed by Nation!
Very important is degree of the Faith,
He will open the passage into the Sixth!

Everything is from God and under His control!
There will be no more inequality!
The nation by herself will be free!
Proclaim on the Veche- Equality!

Finally, predictions will come true:
Religion will be different!
Also all promises will come true,
There will find road Home!

Russia will become Great, as before,
To unite all nations!
There will be no leaders,
And there will be no human breed!

People- Gods will return again,
Equality and Love in the World,
The Sixth race will open the New,
There will be the great truce!

People will find these words a lie!
But, don’t rush to conclusion:
I am not worried about humanity yet,
But, these are God’s arguments!

Humanity is still in the Agony,
Someone is in a hurry to get everything!
Only Heaven’s anatomy is forgotten,
My word is last one!

People think that there is no way out!
But, for the majority- already is not!
Russia- is an entrance exam,
In the Sixth or pass through ticket!

There is an expression: “do as I”!
Rephrase: “do, as Russia”!
There was said “Seven plus I”,
This is the main essence in Nature!

Russia is now in movement,                               
If even very slowly!
Noticeably the internal progress,
People change their mind!

It seems, that there is nothing!
But, it says blind one!
A huge leap during in a few years,
The country smelled of Spring!

It seems, that Russia is sleeping!
Now she can’t sleep ever!
Front of Her stands Mission,
To be the Beginning already Forever!

Filling of the Soul continues!
People understood who leads them!
A new people are born,
And people will lead behind themselves!

Amen
Father Absolute
08.08.18.

 Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /08.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /08.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 08.08.2018.

Skatījumu skaits: 144 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: