Galvenie » 2017 » Septembris » 8 » Vēsts: 08.09.17. Katrēns "Saskaņa" - *
16:44
Vēsts: 08.09.17. Katrēns "Saskaņa" - *

Vēsts: 08.09.17. Katrēns "Saskaņa" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(35) Senvēstule 25.12.2008. / *(35) Древнеписьмо 25.12.2008., публиковано:http://spekavots.ucoz.ru/news/35_senvestule_25_12_2008/2012-11-06-183 ) 
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

08.09.17 Катрен "Соответствие"…………………………………………………………….Quatrain "Agreement"

Не горе, но доказательство никчёмности! .. Ne bēdas, bet pierādījums nederīgumam! ..Not grief, but proof of worthlessness!
В людях живёт безответственность! ................Cilvēkos dzīvo bezatbildība!...........................There is irresponsibility in people!
Я говорил о Новых возможностях, ...................Es runāju par jaunām iespējām,…………..I talk about New opportunities,
И требовал в ответ принятия ответственности! . Un prasīju atbildei pieņemt atbildību!.....And demanded in response to take responsibility!

Можно говорить и делать! ...........................Var runāt un darīt!.........................................Can talk and do!
Такое соответствие - промысел Бога! .......Tāda atbilstība - Dieva nodarbe!................Such agreement- the harvest of God!

Но, Сознание не переделать, .........................Taču, Apziņu nepārtaisīt,…………………...But, Consciousness can't be remade,
У тех, кто не нашёл дороги! ............................Tiem, kuri ceļu neatrada!...............................For those, who didn't find the road!

Есть слово - соответствие! ......................... Ir vārds - saskaņa!......................................There is a word- correspondence!
Оно определяет для человека будущее,...Tas cilvēkam nosaka nākotni,…………..It determines the future for human,

Человек должен творить Ответственно, .......Cilvēkam jārada atbildīgi,…………………Human must create responsible,
Ибо он и есть для Создателя грядущее! ......Jo priekš Radītāja viņš arī ir nākotne!........Or He is the future for Creator!

Бог и человек - ВМЕСТЕ! ........................... Dievs un cilvēks - KOPĀ!...........................God and human- TOGETHER!
Великое соответствие! ...............................Dižena saskaņa!...........................................Great agreement!

Богом определено место, .............................Dieva noteikta vieta,………………………..God determined the place,
Где творить можно и без последствий! ........Kur radīt var arī bez sekām!........................Where can create without consequence!

Я рассчитываю, что вы - Боги! .............Es rēķinos, ka jūs - Dievi!..........................I counting on you- that you Gods!
Что Мудрость ведёт человечество. ..........Ka Gudrība ved cilvēci…………………........That Wisdom leads humanity
Помните, что не люди вы, а - Боги!.......Atceraties, ka ne cilvēki jūs, bet - Dievi!...Remember, that you are not people, but- Gods!
Вы - дети Одного Отечества! .................Jūs - Vienas Tēvzemes bērni!.....................You- the children of one Fatherland!

Требуется от вас - немного! ..........................No jums prasa - nedaudz!......................It takes from you- a little!
Только соблюдать соответствие, ..................Tikai ievērot saskaņu,…………………...Only observe compliance,
От вас зависит Мира погода! ........................No jums atkarīgi Pasaules laikapstākļi!..The weather of World depends on you!
Нарушение Гармонии имеет последствия! ..Harmonijas pārkāpumiem ir sekas!........Violation of harmony has consequence!

По Сценарию Я рассчитываю, ...................Pēc Scenārija Es paļaujos,………….....I'm counting by Scenario,
Что Россия определится! ............................Ka Krievija kļūs noteikta!......................That Russia will determine!

С Небес Я постоянно считываю, ...................No Debesīm Es uzskatu pastāvīgi,..…….I read constantly from the Heaven,
Что Россия начала делиться! ........................Ka Krievija dalīties sāka!...........................That Russia has started to share!

Делится на: принимающих Бога! ...................Dalīties uz: Dievu pieņēmušiem!.......Is dividing into: accepting God!
Подчиняющихся религии! ..............................Reliģijām pakļāvušamies!..................Subordinate religion!
Не определившиеся тоже ищут дорогу, ........Nenoskaidrojušies arī meklē ceļu,….Undecided people are also looking for the way,
Ответ ищут в Научной Коллегии! ..................Atbildi meklē Zinātņu Kolēģijā!...........For answer search in Scientific Board!

Вера - главное, но есть соответствие! ....Ticība - galvenā, taču ir saskaņa!.....Faith- the main thing, but there is a correspondence!
В Великом подобии точно, .......................Diženā līdzībā precīzi,……………….Precisely in Great similarity,
Человек принимает ответственность, .....Cilvēks atbildību pieņem,…………....A human takes responsibility,
На этом Октаэдр стоит прочно! ............Uz tā Oktaedrs stingri stāv!...........Oktahedron stands firmly on this!

Несоответствие губит Начало! ................Nesaskaņa Sākumu posta!.................Inconsistency kills the Beginning!
Спрос не случаен и строг! ........................Pieprasījums ne nejaušs un stingrs!...Demand is not accidental and strict!
Корабль не отойдёт от Причала, .............Kuģis no Piestātnes neaties,………….The ship will not depart from the pier,
Если в Душе смог! ....................................Ja Dvēselē smogs!...............................If there is could in the Soul!

Если взялся, то помни вечно! ..............Ja ņēmies, tad atceries mūžīgi!.......If do, then remember forever!
Не будет победы над тенью, ....................Nebūs uzvaras pār ēnu,………………There will be no victory over the shadow,
Если остался вопрос вечный, ..................Ja palika jautājums mūžīgs,…………..If there is an eternal question,
Человечество больно ленью! ..................Cilvēcei slinkums sāpīgs!.....................Humanity hurts laziness!

Много людей - дилетантов! ......................Daudz cilvēku - diletantu!.....................A lot of people- are amateurs!
Не имеют своей позиции, .........................Neesošiem savas pozīcijas,…………..They don't have their own positions,
Октаэдр сегодня - гарант, ......................Šodien Oktaedrs- garants, ……….....Today Octahedron- the guarantor,
Дух не имеет границы!..............................Garam robežu nav!...............................The Spirit has no border!

Я хочу сказать напоследок! .......................Es gribu beigās pateikt!..........................I want to say at last!
Что сказал, значит, - сделал! .....................Ko teicu, tātad, - izdarīju!........................What he said, means- he did!
«Не сделал» - это от тьмы наследие, ......."Neizdarīji" - no tumsas mantojums tas, He didn't- that the heritage from darkness,
«Сделал» - Это Божественное дело! ........"Izdarīji" - Tā Dievišķa lieta!...................."Did"- that is Divine work!

Не катастрофа, но понимать надо, ........Nav katastrofa, bet saprast vajag,…No disaster, but have to understand,
Всё в руках человека, ..................................Viss cilvēka rokās,……………………..Everything is in hands of human,
Лучшая для Бога отрада, ............................Labākais prieks priekš Dieva,………...The best joy for God,
Ваше соответствие на века! .......................Jūsu saskaņa uz gadsimtiem!..............Your satisfaction for ages!

Если в команде Бога! ................................Ja Dieva komandā!............................If in the command of God!
Помнить человек обязан,.............................Cilvēkam atcerēties pienākums,……...The human is obliged to remember,
Что Мудрость - одна дорога, .......................Ka Gudrība - viens ceļš,…………….....That Wisdom- one road,
Соответствием навек связанная! ...............Uz mūžiem saskaņā saistīts!.................By correspondence forever bound!

Преображение уже накануне! ..................Jau Pārveidošanas priekšvakarā!.....Already day before of Transfiguration
Соответствие разделит всех! ..................Saskaņa izdalīs visus!........................Relevance will share all!
В водах многие утонули, ..........................Ūdeņos daudzi noslīka,…………........Many drowned in the waters,
Часть поднялась наверх! .........................Daļa pacēlās augšup!..........................Part rose up!

Ваше решение! Вы в ответе! ...................Jūsu lēmums! Jums atbildēt!.............Your choice! You are responsible!
За Россию и себя тоже! .............................Par Krieviju un sevi arī!......................For Russia and yourself too!

Главное, вы поверьте, .................................Galvenais, jūs noticiet,………………….The main thing is you believe,
Что Преображение возможно! ....................Ka Pārveidošana iespējama!.................That Transfiguration is possible!

Повторяю - Будущее в руках! .................Atkārtoju - Nākotne rokās!.................I repeat- the future in the hands!
Несоответствие погубит дело! ...................Nesaskaņa lietu pazudinās!..................Inconsistency will ruin matter!
Это - в общих чертах! .................................Tas - kopīgās līnijās!..............................That- a general terms!
Небесам несоответствие надоело! ...........Debesīm nesaskaņa apnika!..................Heaven is not happy with the incompatibility!

Аминь. ..........................................................Āmen………………………………….…..Amen
Отец Абсолют. .............................................Tēvs Absolūts………………………........Father Absolute
08.09.17 ........................................................08.09.17…………………………………..08.09.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.09.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 12.09.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.09.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /08.09.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /08.09.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 08.09.2017., papildināts angļu valodā 12.09.2017.

Skatījumu skaits: 328 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: