Galvenie » 2018 » Septembris » 8 » Vēsts: 08.09.18. Katrēns "Galvenais visiem gribēt"
18:27
Vēsts: 08.09.18. Katrēns "Galvenais visiem gribēt"

08.09.18 Катрен “Главное захотеть всем”

Говорить можно много!
Но, терпение уже на пределе!
Кому-то по душе итоги,
А кто-то живёт во гневе!

Мамона разделила Россию,
Предателям везде хорошо!
Кто-то не понимает миссии,
Кого-то опять занесло!

Что делать никто не знает!
Власть не позволяет дышать!
Тюрьмами людей пугает,
Это не Народная власть!

Люди для власти – масса!
Из которой можно вылепить всё!
Открыта в Ад трасса,
Будущее быльём поросло!

Удивительно, люди не верят в «Завтра»!
Поставлен КРЕСТ на России!
Тяжёлая сегодня Правда,
Не верит никто в Миссию!

Удивляются, что Бог диктует,
Вера перемешалась с неверием,
Тьма людей атакует,
Теперь растоптана и Вера!

Проявление людям в тягость!
Особенно остро в России!
Развилась в людях жадность,
Мамона для них Мессия!

Перевёрнуты все представления!
Кто богат – тот и прав!
Нищий в России уже не явление,
Изменился в стране нрав!

Унижена Русь – унижена!
Страна Великая на коленях!
Знания тоже понижены,
По американскому повелению!

Раньше стояли вровень!
Русь была даже в приоритете!
Упал сегодня Руси уровень,
Кто за это ответит!

Можно спросить Президента,
Но, можно спросить Народ!
Почему Россия капитала агент?
И какой Её ждёт поворот?

Хочется узнать мнение,
Той и другой стороны?
Но, видно по поведению,
Не интересует будущее страны!

Кто-то хочет Величия,
Но, не страны, а личности!
Огромные в людях отличия,
Люди – масса безликая!

Человек – проявление Бога!
Верится в это с трудом!
Человек не ищет своей дороги,
Под хозяйским он каблуком!

Прошлые поколения не понимают,
Служили всегда Равенству!
Их капитал раздражает,
Не могут принять неравенство!

В них живёт пока справедливость,
Пусть во внешнем её проявлении,
Но, они уже разделились,
Но, капитал для них не явление!

Мучаются, но доживают,
Потерянная для них Нация!
Ничего не предпринимают,
Национальная началась стагнация!

Вы хотите уйти в безвестие?
Потерять продолжение Рода?
Россия – это Бога местность,
Значит, можно поправить погоду!

Вспомните, что Русь – Святая!
Не в религии, а в Духе!
Душа человека всегда летает,
Внутри нужно убрать разруху!

Главное захотеть всем!
У Бога попросить помощи!
Отказаться от мамоны совсем!
Импульс пройдёт мощный!

Аминь.
Отец Абсолют
08.09.18 =26=8

Vēsts: 08.09.18. Katrēns "Galvenais visiem gribēt" 

Var runāt daudz!
Bet, pacietība jau pie robežas!
Rezultāti kādam pa prātam,
Bet kāds ienaidā dzīvo!

Mamons Krieviju izdalīja,
Nodevējiem labi visur!
Kāds misiju nesaprot,
Kāds atkal uzpūtīgs kļuva!

Ko darīt nezin neviens!
Vara elpot neļauj!
Cilvēkus ar cietumiem baida,
Ne Tautas vara tā!

Cilvēki priekš varas - masa!
No kuras var veidot visu!
Uz Elli atvērta trase,
Nākotne patiesuma jaunaudzē!

Dīvaini, cilvēki "Rītdienai" netic!
Uz Krievijas KRUSTS uzlikts!
Smaga šodien Patiesība,
Neviens Misijai netic!

Brīnās, ka Dievs diktē,
Ticība ar neticību sajaucās,
Tumsa cilvēkiem uzbrūk,
Tagad arī Ticība sabradāta!

Izpausme cilvēkiem nasta!
Sevišķi skaudri Krievijā!
Cilvēkos badīgums attīstījās, 
Mamons priekš viņiem Mesija!

Visi priekšstati apgriezti!
Kurš bagāts - tam taisnība!
Nabags Krievijā jau ne parādība,
Valstī tikums izmainījās!

Pazemota Krievzeme - pazemota!
Dižena valsts uz ceļgaliem!
Zināšanas arī pazeminātas,
Pēc amerikāņu vēlēšanās!

Agrāk stāvēja vienā līmenī!
Krievzeme bija pat prioritāte!
Nokrita šodien Krievzemes līmenis,
Kas par to atbildēs!

Var jautāt Prezidentam,
Taču, prasīt var Tauta!
Kādēļ Krievija kapitāla aģents?
Un kāds pagrieziens Viņu gaida?

Gribas viedokli uzzināt,
Vienas un otras puses?
Taču, pēc uzvedības redzams,
Neinteresē valsts nākotne! 

Kāds grib Diženumu,
Taču, ne valsts, bet personības!
Cilvēkos atšķirības milzīgas,
Cilvēki - masa bezpersoniska!

Cilvēks - Dieva izpausme!
Ticams tas ar grūtībām!
Cilvēks nemeklē savu ceļu,
Zem saimnieciska papēža viņš!

Pagājušās paaudzes nesaprot,
Vienlīdzībai vienmēr kalpoja!
Viņus kapitāls kaitina,
Nevienlīdzību pieņemt nevar!

Viņos pagaidām taisnīgums dzīvo,
Kaut ārējā izpausmē tas,
Bet, tas jau izdalījās,
Taču, kapitāls priekš viņiem parādība nav!

Mokās, bet dzīvojas,
Nācija priekš viņiem zaudēta!
Neuzsāk neko,
Nacionālā stagnācija sākās!

Jūs bezvēstī aiziet gribat?
Pazaudēt Dzimtas turpinājumu?
Krievija - tas Dieva apvidus,
Tātad, laikapstākļus labot var!

Atceraties, ka Krievzeme - Svēta!
Ne reliģijā, bet Garā!
Cilvēka Dvēsele vienmēr lido,
Iekšējo sabrukumu novākt vajag!

Galvenais visiem gribēt!
Dievam palīdzību paprasīt!
No mamona atteikties pavisam!
Pāries impulss spēcīgs!

Āmen.
Tēvs Absolūts
08.09.18=26=8

08.09.18. Quatrain  “The main thing that everyone wants”

Can talk a lot!
But, patience is already at the limit!
Someone likes the results,
But someone lives in anger!

Mammon divided Russia,
For betrayers everywhere is good!
Someone doesn’t understand the mission,
Someone again skidded

Nobody knows what to do!
The power doesn’t allot to breathe!
Frighten people with prison,
This is not the power of Nation!

People for power- the mess!
From which can make everything!
The route opened to the Hell,
The future is a mustache!

Strange, people don’t believe in “Tomorrow”!
The CROSS is set on Russia!
Heavy Truth today,
Nobody believes in the Mission!

They are surprised, that God dictates,
Faith mixed with unbelief,
The Darkness is attacking on people,
Now also Faith is trampled!

Manifestation is a burden for people!
Especially acute in Russia!
Greed developed in people,
Mammon is the Messiah for them!

All the views are turned!
Who is rich- that is right!
The beggar in Russia is no longer a phenomenon,
The temper changed in the country!

Humiliated Russia- humiliated!
Great country on her knees!
Knowledge is also lowered,
By American command!

Earlier stood in one level!
Russia was even a priority!
Russia’s level fell today,
Who will answer for this!

Can ask to the President,
But, Nation can ask!
Why is Russia the agent of capital?
And what turn is waiting for Her?

Want to know the opinion,
The one and the other side?
But, it’s visible from behavior,
The country is not interested in the future!

Someone wants Majesty,
But, not the country, but the individuality!
Huge differences in the people,
People- are faceless mass!

Human- is manifestation of God!
Believe in it with difficulty!
A human doesn’t seek his own way,
He is under the master’s heel!

Past generation don’t understand
Always served to Equality!
Capital is irritating them,
Can’t accept inequality!

Justice still live in them,
Even if it in external manifestation,
But, they were already divided,
But, capital is not a phenomenon for them!

Suffer, but live out,
The nation is lost for them!
They do nothing,
National stagnate began!

Do you want to go into no person?
Lose the continuation of the Kin?
Russia- is a land of God,
So, can change the weather!

Remember, that Russia- is Holy!
Not in the religion, but in the Spirit!
The Soul of the human always flies,
Need to remove devastation inside!

The main thing that everyone wants!
Ask to God for help!
Renounce mammon altogether!
The impulse will pass powerful!

Amen
Father Absolute
08.09.18=26=8

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /08.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /08.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 08.09.2018.

Skatījumu skaits: 29 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: