Galvenie » 2017 » Oktobris » 9 » Vēsts: 08.10.17. Katrēns "Šodien (2. daļa)" - *
22:33
Vēsts: 08.10.17. Katrēns "Šodien (2. daļa)" - *

Vēsts: 08.10.17. Katrēns "Šodien (2. daļa)" - **

(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Rezultāti! Paldies!" / *(Н) "Результаты! Спасибо!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_rezultati_paldies/2014-01-09-928 ) фото: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page8 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=32 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

08.10.17 Катрен "Сегодня (часть 2)"………………………………………………Quatrain "Today (part 2)"

Переход, можно сказать, приостановлен! ......Pāreja, var teikt, apturēta! ……....The transition, can say, is suspended!
Снова Я ожидаю Россию! ............................ Atkal Es Krieviju gaidu!..............Again I am waiting for Russia!
Известно, что всё приготовлено, .....................Zināms, ka viss sagatavots,……...It's known, that everything is prepared,
К восшествию на Трон Мессии! ................... Mesijas uzkāpšanai Tronī!..........By accession of Messiah to the Throne!

Но, остановка совсем не Вечность, .................Bet, apstāšanās pavisam ne Mūžība,..But, the stop not at all Eternity,
Даже года для Меня - мгновения! .................Pat gadi priekš Manis - mirklis,…….Even the years for Me- a moment,
Россия, точнее, люди проявляют беспечность, Krievija, precīzāk, cilvēki izrāda bezrūpību,..Russia, more precisely, people are careless,

Забывая, что всё отражается на их поведении! .Aizmirstot, ka viss uz viņu uzvedību atsaucas!..Forgetting, that everything affects their behavior!

Поведение Лидера только одно, .................Līdera uzvedība tikai viena,………….…....The Leader's behavior is only one thing,
Вперёд, соблюдая Игры Правила, ..............Uz priekšu, ievērojot Spēles Noteikumus,..Forward, observing the Game Rules,
Понимая, что цель определяет полотно, ....Saprotot, ka mērķis nosaka audeklu,……...Realizing, that target defines the canvas,
Картины Бога и то, что люди добавили! ......Dieva gleznai un tam, ko cilvēki pievienoja!..Picture of God, and what people have added!

Люди могут добавлять, если они в Боге! ..Cilvēki var pievienot, ja viņi Dievā!........People can add, if they are in God!
Во всех других случаях - самодеятельность!..Visos citos gadījumos - pašdarbība!..........In all other cases- amateur!
Которая, может увести от дороги, ...................Kas var no ceļa novirzīt,……………….…...Which can lead from the road,
Жизнь, делая не состоятельной! .....................Dzīvi, padarot ne turīgu!.............................Life, making not wealthy!

Если вернуться к действительности, ............Ja atgriezties īstenībā,…………………...If we turn to reality,
То картина никого не радует, ......................Tad glezna nevienu neiepriecina,…….Then picture doesn't please anyone,
Войны и репрессии стали обыденностью, ....Kari un represijas kļuva ikdienišķas,……Wars and repressions have become common,
Свобода - чаще неволя - жизнь людям доказывает! Brīvība - drīzāk nebrīve - cilvēkiem dzīvi pierāda!...Freedom- more often than not life- proves people's lives!

Посмотрите, с какого конца пламя больше? .Paskataties, no kāda gala liesma lielāka?..Look at what end the flame is more?
Кто-то старается разжечь равномерно, .........Kāds cenšas aizdegt vienmērīgi,………......Someone tries to ignite evenly,
Россия, как территория, будет гореть дольше, .Krievija, kā teritorija, degs ilgāk,……..…..Russia, as a territory, will burn longer,
Кто-то считает, война - правомерна! ..............Kāds uzskata, karš - pamatots!....................Someone thinks, war- is legitimate!

Правомерно сеять смерть невозможно! ..........Pamatoti nāvi sēt neiespējami!..................It's impossible to sow death rightly!
Право мира остаётся всегда за Создателем! .Miera Tiesības vienmēr paliek Radītājam!..The Right of peace remains always with the Creator!
У людей уменьшать войны имеется возможность, Cilvēkiem mazināt karus ir iespējas,...People have ability to reduce wars,
Нужно проявление воли, а не жизнь обывателя! ..Gribas izpausme nepieciešama, bet ne mietpilsoņa dzīve!..Need a manifestation of will not the life of philistines!

Право управления приняла на себя власть! ..Tiesības vadīt uz sevi uzņēmās vara!...The right to manage has assumed power!
Причём без зазрения совести! .............................Pie tam bez sirdsapziņas pārmetumiem!...And without twinge of conscience!
Она решает: кому умереть, а кому встать, ..........Tā lemj: kuram nomirt, bet kuram celties,..She decides: to whom to die, and to whom to rise,
Закрывая людей от Божественной вести! ......Cilvēkiem slēdzot Dievišķās vēstis!......Closing people from the Divine news!

Власть тормозит с Богом общение! ..........Vara bremzē saziņu ar Dievu!......The power brakes the communication with God!
Что дано всем людям от рождения! ..........Kas visiem cilvēkiem dota no dzimšanas!..What is given to all people from birth!

Власть влияет на людей поведение, .............Vara ietekmē cilvēku uzvedību,…....Power affects people's behavior,
Определяя в Сознании обретение! ................Nosakot Apziņās nolemtību!............Determining the finding in the Consciousness!

Тот, кто против Бога, Всевышнего! ..................Tas, kurš pret Dievu, Visaugsto!.............That, who against God, the Most High!
Уменьшает срок своего проявления, ..............Samazina savas izpausmes ilgumu,……Reduces the period of his manifestation,
Не понимая, что нет выше, ..............................Nesaprotot, ka nav augstāk,……………..Not understanding, that there is no higher,
Бога, а, значит, ВСЁ по ЕГО Велению! ........Dieva, bet, tātad, VISS pēc VIŅA Pavēles!..God, but, hence, EVERYTHING according to HIS Command!

Сегодня у руля все грешники, ...................Šodien pie stūres visi grēcinieki,…....Today at the helm are all sinners,
Сталкивают две религии, ..............................Grūž kopā divas reliģijas,……………......Push together two religions,
Не понимая, что это только «вершки», .........Nesaprotot, ka tas tikai "topi",……….….Not realizing, that this is only a "top",
Глубоко тлеет Планеты коллизия! ................Dziļi trūd Planētā kolīzija!........................Deeply smoldering the collision in the Planet!

Карта Мира лишь подтверждает, ..............Pasaules karte tikai apstiprina,………...….The map of the World only confirms,
Что Тьме удалось, а что пока нет! ............Ka Tumsai izdevās, bet pagaidām nav ko!..What could the Darkness, and what not yet!
Мамона эти куски собирает, ...................Šos Mamona gabaliņus salasa,……….…Collects these pieces of Mammon
Как картину в единый багет! ......................Kā attēlu vienā ietvarlīstē!............................As a picture in one baguette!

Карта Мира разрезана на куски, .................Pasaules karte gabaliņos sagriezta,…...The World map is cut into pieces,
Сценарий Тьмы всем понятен: ...................Tumsas scenārijs visiem saprotams:…...The Scenario of Darkness is clear to everyone:
Из человечества настрогать бруски, .....No cilvēces stienīšus izdreijāt,…….….From humanity to adjust bars,
А потом, как хочешь, расставить! ..............Bet pēc tam, kā gribi, izkārto!...................But after, as you want, arrange!

Есть Центр власти и управления! ..............Ir varas un vadības Centrs! ………….There is a Center of power and government!
Он не имеет единой точки! .........................Tam nav vienota redzējuma!................It doesn't have a united point!
Но, осуществляет своё давление, .............Taču, savu spiedienu īsteno,………….But, it exercises its pressure,
На все правительства сверхточно! ............Uz visām valdībām virskundzību!.........To all the governments are accurate!

Управление происходит гибко! ...............Vadīšana notiek elastīgi!......................Management is flexible!
Никогда прямого давления! ........................Nekad tieša spiediena!............................Never direct pressure!
Верный механизм мамоны пика, ................Mamona uzticams dzīru mehānisms,…..The true mechanism of mammon peak,
И никакого лидера для сравнения! ............Un nekāda līdera priekš salīdzināšanas!..And no leader for comparison!

Всё тихо и всё под ковром! ............Viss klusu un viss zem paklāja!.......Everything is quite and everything under the carpet!
Интернет обеспечивает «гласность»! .....Internets nodrošina "atklātību"!.............The Internet provides "publicity"!

Для людей «правда» не оборачивается добром,."Patiesība" priekš cilvēkiem labumā negriežas,."Truth" doesn't turn good for people,
Надежда на Свободу погасла! ....................Cerības uz Brīvību apdzisa!........................The Hope of Freedom is extinguished!

Мамона выпустила когти! ........................Mamons nagus izlaida!..........................Mammon opened his claws!
Революции курам на смех! ..........................Revolūcijas vistām priekš smiekliem!.......Revolution chickens to laugh
Из порочного круга никуда не пойти, ..........No nolemtības apļa neizbēgt,…………….From the vicious circle, there is nowhere to go,
Нельзя никому подниматься вверх! ............Nav ļauts nevienam pacelties augšup!.....Can't go up anyone!

Только, повторяю, Надежда на Русь! .....Tikai, atkārtoju, Cerības uz Krievzemi!..Only, I repeat, Hope for Russia!
Ещё не погрязла до дна в мамоне, ..........Vēl nenogrima mamonā pilnībā,………..Not yet mired into the Mammon,

Конечно, спасать Её снова берусь, .............Protams, glābt Viņu atkal ņemos,………..Of course, to save Her again I undertake,
Однако, пока она спит в полоне! .................Tomēr, pagaidām viņa guļ polonā!............However, while She sleeps in the polonium!

Потенциально могла и востребована, ........Potenciāli varētu un pieprasīta,…………..Potentially could and claimed,
России поднять себя нужно, .....................Krievijai sevi pacelt vajag,………..…….Russia needs to rise herself,
Человечество уже потребовало, ..................Cilvēce jau pieprasīja,……………………..Humanity has already demanded,
Пора России людям сослужить службу!..Laiks Krievijai cilvēkiem kalpot!............It's time for Russia to serve for people!

Аминь. .............................................................Āmen………………………………………..Amen
Отец Абсолют. ................................................Tēvs Absolūts………………………………Father Absolute
08.10.17 ...........................................................08.10.17…………………………………….08.10.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.10.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 17.10.2017. 
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.10.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /09.10.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.10.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 09.10.2017., papildināts angļu valodā 17.10.2017

Skatījumu skaits: 389 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: