Galvenie » 2018 » Oktobris » 8 » Vēsts: 08.10.18. Katrēns "Etapi"
18:46
Vēsts: 08.10.18. Katrēns "Etapi"

08.10.18 Катрен “Этапы”

Жизнь разбивается на этапы,
Их несколько в одной жизни,
Не выдерживает человек слабый,
Этапов на уровне тризны!

Он должен жить не менее века,
Не каждому дано дожить,
Всё зависит от Сознания человека,
Он должен проявлением дорожить!

Дорожить надо Даром Бога!
Дар Бога надо ценить,
Все этапы – это одна дорога,
Позволяющая Судьбу решить!

Судьба человека в его руках!
Внутреннее важно зрение!
Жизнь в мамоне – жизнь в муках,
Печальное определение!

Каждый этап – это шаг вперёд!
Так должно быть у каждого,
Судьба никогда не врёт,
Понять этап очень важно!

Этапы – как эволюция!
Формируют Сознание человека,
Этап – это внутренняя революция,
Результат на будущие века!

Информационная река не пересохла,
Всё зависит от самого человека,
Судьба говорит: всё возможно,
Ещё до окончания века!

Чаще всего человек не верит!
Но, главное самому себе,
Не понимает, что Звезда светит,
Если не видит, то быть беде!

Нужно соответствовать Планам,
Не своим, а Началу Начал,
Жизнь становится Тьмы накоплением,
Человек если потерял Причал!

Причал для людей – Один,
Причал – Отца Абсолюта!
Нужно помнить, что Бог – Един!
Не поможет никакая валюта!

Каждый зависит от Воли!
Воли собственного проявления!
Совесть – это Вечная боль,
Если не видишь Богоявления!

Судьбы у всех разные,
На каждое проявление – своя!
Подготовка идёт не праздная,
Человек услышит Меня!

Кого-то готовлю много веков!
Кто-то только начал полёт!
Никто не избежит ошибок оков,
И не каждый готов к взлёту!

Кто-то ближе, а кто-то дальше!
Расстояние не имеет значения,
Неважно: кто моложе – кто старше!
У Бога не бывает определения!

Конечно, Первый шагнёт в Боги!
Всегда Славу пою Первым,
Уже пора подводить итоги,
Показать людям путь Веры!

Для Меня Первый известен давно!
Не показываю без нужды,
Тьма старается остановить всё равно,
Духовную создать стужу!

Первый – Судьба тяжёлая!
На горизонте маячит Крест!
Без него преображение невозможно,
Первый для людей Благовест!

Аминь.
Отец Абсолют

Дополнение:

Вас ещё ждёт последний этап!
Исторический до боли,
Есть от Бога разрешающий штамп,
Вам открыто информационное поле!

Аминь.
Отец Абсолют
08.10.18

 

Vēsts: 08.10.18. Katrēns "Etapi"

Dzīve pa etapiem sadalās,
Tie vairāki vienā dzīvē,
Vājš cilvēks neiztur,
Etapus bēru mielasta līmenī!

Viņam jādzīvo ne mazāk par gadsimtu,
Ne katram dots nodzīvot,
Viss no cilvēka Apziņas atkarīgs,
Viņam izpausme augstu jāvērtē!

Augstu jāvērtē Dieva Dāvana!
Dieva Velti vajag vērtēt augstu,
Visi etapi - viens ceļš tas,
Ļaujošs Likteni atrisināt!

Liktenis cilvēkam viņa rokās,
Iekšējā redze svarīga!
Dzīve mamonā - dzīve mokās,
Bēdīgs apzīmējums!

Katrs etaps - tas solis uz priekšu!
Tā jābūt priekš katra,
Liktenis nemelo nekad,
Etapu saprast ļoti svarīgi!

Etapi - kā evolūcija!
Cilvēka Apziņu formē,
Etaps - tā iekšējā revolūcija,
Rezultāti nākošiem mūžiem!

Informatīvā upe neizžuva,
Viss no paša cilvēka atkarīgs,
Liktenis saka: viss iespējams,
Vēl līdz mūža beigām!

Visbiežāk cilvēks netic!
Bet, galvenais pats sev,
Nesaprot, ka Zvaigzne spīd,
Ja neredz, tad bēdai būt!

Plānam atbilst vajag,
Ne savam, bet Sākumu Sākuma,
Dzīve kļūst Tumsas uzkrājums,
Ja cilvēks Piestātni pazaudēja!

Piestātne priekš cilvēkiem - Viena,
Piestātne - Tēva Absolūta!
Atcerēties vajag, ka Dievs - Viens!
Nekāda valūta nepalīdzēs!

Katrs no Gribas atkarīgs!
Personīgās izpausmes Gribas!
Sirdsapziņa - tā Mūžīga sāpe,
Ja Dievparādību neredzi!

Likteņi visiem dažādi,
Katrai izpausmei - sava!
Sagatavošanās notiek darbīga,
Cilvēks Mani izdzird!

Kādu gatavoju daudzus mūžus!
Kāds tikai lidojumu sāka!
Neviens acu kļūdu neizbēg,
Un ne katrs gatavs uzlidot!

Kāds tuvāk, bet kāds tālāk!
Attālumam nozīmes nav,
Nesvarīgi: kurš jaunāks - kurš vecāks!
Dievam apzīmējumu nav!

Protams, Dievos ieies Pirmais!
Pirmajiem vienēr dziedu Slavu,
Jau laiks rezultātus apkopot,
Cilvēkiem Ticības ceļu parādīt!

Priekš Manis Pirmais zināms jau sen!
Neparādu bez vajadzības,
Tumsa vienalga cenšas apturēt,
Garīgo saltumu radīt! 

Pirmais - Liktenis smags!
Pie horizonta Krusts rēgojas!
Bez tā pārveidošana neiespējama,
Pirmais priekš cilvēkiem Zvanīšana!

Āmen.
Tēvs Absolūts

Papildinājums:

Jūs vēl pēdējais etaps gaida!
Vēsturisks līdz sāpēm,
Ir no Dieva atļaujošs zīmogs,
Jums atklāts informatīvais lauks!

Āmen.
Tēvs Absolūts
08.10.18.

08.10.18.Quatrain “The stages”

Life is divided into stages,
There are several of them in one life,
Weak human can’t stand,
Stages at the level of funeral feast!

He must live not less than century!     
Not everyone can live,
It all depends on the human Consciousness,
He should value the manifestation!

Must value the Gift of God!
The Gift of God must be appreciated,
All stages- are one road,
Allowing decide Fate!

The Fate of human is in his hands,
Inner vision is important!
Life in mammon- is life in agony,
Sad definition!

Each stage is a step forward!
So should be for everyone,
Destiny never lies,
Understand the stage is very important!

Stages- as an evolution!
Form the Consciousness of human,
Stage- is an internal revolution,
The results for the next century!

Information river was not dry,
It all depends on human himself,
Destiny says: all is possible,
Even till the end of the century!

Most often, human doesn’t believe!
But, most importantly to yourself,
Doesn’t understand that the Star is shining,
If don’t see, then to be in trouble!

Need to comply with the Plans,
Not yours, but the Beginning of the Beginning,
Life become accumulation of the Dark,
If human lost the Pier!

Pier for humans- is One,
Pier- of Father Absolute!
Must remember, that God- is One!
No currency will help!

Everyone depends on the Will!
Will of your own manifestation!
Conscience- is Eternal pain,
If you don’t see the Epiphany!

Everyone’s fate is different,
For each manifestation- his own!
The preparation is not idle,
Human hears Me!

I prepare someone for many centuries!
Someone just started flying!
No one will escape the shackles of error,
And not everyone is ready to take off!

Someone closer, but someone further!
The distance doesn’t matter,
It doesn’t matter: who is younger- who is older!
God has no definition!

Of course, the First will step into Gods !
I always sing the Glory for the first ones,
It’s time to sum up results,
Show people the way of Faith!

For me, the First one is known for long time!
Don’t show needless,
Darkness tries to stop anyway,
Create Spiritual cold!

First- Fate is hard!
On the horizon looms the Cross!
Without it transformation is impossible,
The first Call for people!

Amen
Father Absolute

Addition:

You are still waiting for the last stage!
Historical till pain,
There is permission stamp from God,
Information field is open for you!

Amen
Father Absolute
08.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /08.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /08.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 08.10.2018.

Skatījumu skaits: 39 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: