Galvenie » 2017 » Novembris » 8 » Vēsts: 08.11.17. Katrēns "Dieva brīdinājums" - *
17:55
Vēsts: 08.11.17. Katrēns "Dieva brīdinājums" - *

Vēsts: 08.11.17. Katrēns "Dieva brīdinājums" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Kā karsts kartuplis!" / *(Н) "Как горячая картошка!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_ka_karsts_kartupelis/2014-04-20-1053 , и находка:http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page5 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=73 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английсуом языке)

08.11.17 Катрен "Предупреждение Бога"……………………………………….Quatrain "Warning of God"

Если война, так война! .......................... Ja karš, tad karš! ……………………....If war, so war!
Победителей среди людей не будет! ....Cilvēku vidū uzvarētāju nebūs!.............There will be no winners among people!
Власть поймёт, в чём же вина! ...............Vara sapratīs, kur vaina!.......................Power will understand, in what is guilt!
Но, гражданской войны не будет! ......Taču, pilsoņu kara nebūs!..................But, there will be no civil war!

Власть решила, что все вечны! ............Vara izlēma, ka visi mūžīgi!......................Authorities decided, that all are eternal!
И Президент, и его пажи! ................... Gan Prezidents, gan viņa pāži!.............And the President, and his people!
Вселенная, конечно, безбрежная, ........Visums, protams, bezgalīgs,………...…...The Universe, of course, is boundless,
Но, человеческая жизнь - миражи! ...Taču, cilvēciskā dzīve - mirāžas!...........But, human life- is mirage!

Слово, а тем более, промысел, .............Vārds, bet jo vairāk, domrīcība,……..…...The word, and even more, thought action,
Требуют объяснения! ..............................Paskaidrojumus prasa!.............................Demand explanation!
Богу нельзя говорить свой замысел,.Dievam nevar savu nodomu teikt,….....Your plan can't say to God,
Он определяет смысл поведения! .........Viņš noteiks uzvedības būtību!..................He will determine the meaning of behavior!

Кажется, что всё можно! ......................... Šķiet, ka visu var!....................................It seems, that everything is possible!
Даже приостановить историю! ................Pat vēsturi apturēt!..................................Even stop the history!
Но, эволюцию остановить невозможно,..Bet evolūciju apturēt neiespējami,……...But evolution can't be stopped,
Это сила не человеческой категории!.Tas spēks ne cilvēciskās kategorijas!.This is not force of human category!

Если война, то давайте сверим, ..............Ja karš, nu tad pārbaudīsim,…………If the war, then let's compare,
Что может человек, и что уже смог? ........Ko var cilvēks, un ko varēja?..............What can the person do, and what already could?
Неужели люди поверят, ..........................Vai tiešām cilvēki noticēs,………....If really people will believe,
Что Президент сильнее, чем Бог? ........Ka Prezidents stiprāks, kā Dievs?..That the President is stronger than God?

Сравнивать трудно, даже смешно, ...........Salīdzināt grūti, pat smieklīgi,…….…...It's difficult to compare, even ridiculous,
Человек - производная Бога! .....................Cilvēks - Dieva ražojums!.....................Human- is derivative of God!
Голограмма всегда не то, ...........................Hologramma vienmēr ne tas,………....The hologram is not always the same,
Голограмма - это копия в итоге! .............Hologramma - tā kopija rezultātā!....A hologram- is a copy in the end!

Люди - все, начиная с простого, ...............Cilvēki - visi, sākot no vienkāršā,……….People, everyone starting with simple,
Голограммы одного Спектакля, ................Vienas Izrādes hologrammas, ………....Holograms of One performance,
Спектакль остановить запросто, ..............Izrādi apturēt vienkārši,……………….....Performance is easy to stop,
Но, люди выпадут из ансамбля! ..........Taču, cilvēki no ansambļa izkritīs!.......But, people will fall out of the ensemble!

Актёры на роли подбирались Мной! .........Aktieri lomām Manis izraudzīti!.............Actors on the role were selected by Me!
Роль рассчитана и на возможности, .........Loma aprēķināta arī uz iespējām,…….The role is calculated also on the possibility,
Срок жизни может быть иной, ...................Dzīves laiks var būt cits,………………..The term of life can be different,
При исполнении роли в точности! ........Lomu izpildot precīzi!.........................When playing the role exactly!

Если неточность, тем более, фальшь, .....Ja neprecīzi, jo vairāk, viltojums,……..If inaccuracy, especially falsity,
Актёр отстраняется от действий, ..............No darbības aktieri atbrīvo,……………The actor is suspended from actions,
Он танцует последний вальс, ....................Viņš dejo pēdējo valsi,…………………He dances the last waltz,
На пороге бездействия! .............................Uz bezdarbības sliekšņa!.....................On the threshold of inaction!

Кажется - власть и охрана! ....................Liekas - vara un apsardze!......................It seems- power and protection!
Но, человек не имеет силы, ...................Taču, cilvēkam spēku nav,……………….But, human has no power,
Для Бога важнее цвет Праны, ............Priekš Dieva svarīgāka Prānas krāsa,..For God, the color of Prana is more important,
Всё остальное - бессилие! ..................Viss pārējais - bezspēks!......................All the rest- is impotence!

Ни человек, ни власть, ни сила, ..............Ne cilvēks, ne vara, ne spēks,…………..Neither human, not authorities, not power,
Противостоять не могут Создателю! ..Nevar Radītājam pretim stāties!..........Can't resist the Creator!
Идеология никогда не была, ....................Nekad ideoloģija nebija,…………………Ideology has never been,
Выбором между Богом и обывателем! ....Izvēle starp Dievu un mietpilsoni!...........The choice between God and philistine!

Не стоит противостоять Богу! ..............Nav vērts Dievam pretoties!................Don't confront God!
Это предупреждение ВСЕМ! .................Tas brīdinājums VISIEM!......................This is a warning to ALL!

Ничего не выйдет в итоге, ........................Nekas rezultātā nesanāks,…………..….Nothing will come out as a result,
Человек для бесконечности нем! ............Priekš bezgalības cilvēks mēms!............Human is dumb for Infinity!

Главная война внутри человека! .........Galvenais karš cilvēkā!........................The main war inside a human!
Его смена Сознания, ...............................Viņa Apziņas maiņa,………………..….Change of his Consciousness,

Долгие должны пройти века, ....................Ilgiem laikiem jāpaiet,…………………....Must pass long centuries,
Чтобы к людям пришло понимание! ........Lai cilvēkiem saprašana atnāktu!...........To come understand to people!

Война с Богом уже проиграна! .............Karš ar Dievu jau zaudēts!..................The war with God has been already lost!
Не начавшиеся действия, ........................Darbība nesākusies,………………...…..Not begun action,
Некому будет доказывать, ........................Nebūs kam pierādīt,………………..…...There will be no one to prove,
Печальные будут последствия! ...............Bēdīgas sekas būs!................................The consequences will be sadly!

Советую думать раньше, ...........................Ieteicu domāt ātrāk,……………………I advise you to think earlier,
Принимаю мировую по случаю, ................Gadījuma pēc pieņemu pasaules,…....I accept the World on the occasion,
Сроки Перехода не сдвинутся дальше,.Pārejas termiņi nepavirzīsies tālāk,.The terms of Transition will not move future,
Скорее, всё будет в куче! ...........................Drīzāk, viss čupā būs!..........................Rather, everything will be in the heap!

Народ - не власть, понимает проблемы!.Tauta - ne vara, saprot problēmas!.....The nation- not authorities, understand the problem!
Новая власть - всегда предпочтение, .....Jauna vara - vienmēr priekšroka,…....The New government- is always preference,
Старая власть - всегда дилеммы! ...........Vecā vara - vienmēr dilēmas!..............The old power- is always dilemma!
Бога управление - приобретение! .......Dieva vadība - ieguvums!..................God's control- is the acquisition!

Старая власть - уже в конвульсиях,.....Vecā vara - jau konvulsijās,…………..The old power- is already in convulsion,
Пространство предполагает иное! ...........Telpa prasa citu!.....................................Space assume otherwise!
Ждите переходный период в итоге, .........Rezultātā pārejas periodu gaidiet, ……..Wait for the transition period in the end,
Власть рассчитывает на другое! ..............Vara rēķina uz citu!..................................The authorities are counting on something else!

Другое - это власть мамоны! .....................Cits - tā mamona vara!...........................The other- is power of mammon!
У России терпение на исходе! ................Krievijai pacietība beidzas!.................Russia's patience is running out!
Для неверия уже нет погоды, .....................Priekš neticības vairs laika nav,………..There is no more weather for unbelief,
России первой начинать Переход! ........Krievijai pirmajai Pāreju sākt!.............Russia is the first to start Transition!

Аминь. ......................................................... Āmen……………………………………...Amen
Отец Абсолют. .............................................Tēvs Absolūts……………………….……Father Absolute
08.11.17 ....................................................... 08.11.2017……………………………......08.11.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.11.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 10.11.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.11.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /08.11.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /08.11.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 08.11.2017., papildināts angļu valodā 10.11.2017.

Skatījumu skaits: 312 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: