Galvenie » 2018 » Novembris » 8 » Vēsts: 08.11.18. Katrēns "Par Dievu"
16:24
Vēsts: 08.11.18. Katrēns "Par Dievu"

08.11.18 Катрен “О Боге”

Поставлен вопрос о Боге!
Нет смешнее вопроса,
Если Бог подведёт Итоги,
Не будет людей для спроса!

Люди не понимают, что в связке!
Между собой и с Богом!
Сколько было от Бога подсказок,
Пора подводить итоги!

Человечеству миллионы лет!
Расы пропадали бесследно!
Небеса не получали от них ответ,
А люди не оставляли и следа!

Нет понимания, что цепь одна!
От Атома к Бесконечности!
Человеку она не видна,
Жизнь человека – конечность!

Спектакль – промысел Бога!
И Бог подбирает “актёров”!
Не всем понятна дорога,
Выдерживают матёрые!

Кто ценят Подарок – жизнь!
Те, кто не отступают!
Они знают точно, как жить,
По Вере всегда поступают!

Странный вопрос: кто Бог?
Бог – это не человек точно,
Бог – это энергетический поток,
На Нём всё держится прочно!

Энергией наполнен Мир!
И не только на этой Планете!
Очень много ярких Светил,
На всём Белом Свете!

Всеми Светилами руководит Он!
Творящий самостоятельно!
Конструктор Вечности тоже Он!
Вот люди несамостоятельны!

Право дано: творить, как Бог!
И, конечно, управлять Планетой!
Но, человек так и не смог,
Потому, что нет Знаний об этом!

Для человека Знания, как жить,
Есть и в Материи, и в Духе!
Через Знания понятна жизнь,
И не бывает в Духе разрухи!

Идея передаётся через Энергию,
И люди, и Бог – информация!
Но, есть Плотный план – Материя,
Экспериментальная она – акция!

Повторяю, Бог – это Энергия!
И информация тоже!
Это энергоинформационная стезя,
Перераспределение её возможно!

Сначала – это Образ в Сценарии!
Потом наполнение Энергией!
Затем материализация понимания,
Выраженная в виде Тонкой Материи!

Создатель управляет Всем!
Все “нити” в одних руках!
Энергообмен между всеми затем,
Так выстраивается жизнь без мук!

Создатель вечен, как и Его поле!
Энергия – это Вечность!
Потоки управления – это Воля,
От Атома до Бесконечности!

Создатель и нет ничего больше!
Это Он – Центр Вселенной!
В Высшем Разуме – ВСЁ!
Поэтому всё так выверено!

Человек думает, что всё можно!
В Вечности строгий порядок!
Творение всегда возможно,
Но, так, как идёт поток!

Пространство окутано потоками,
Делится Там всё на восемь!
Всё по Подобию, не с потолка!
Непонимающий, уходит в Осень!

Высший Разум определяет путь!
Но, выбор за человеком!
Главное для людей понять Суть!
Как Бог управляет Светом!

Аминь.
Отец Абсолют
08.11.18

 

Vēsts: 08.11.18. Katrēns "Par Dievu"

Izvirzīts jautājums par Dievu!
Nav jautājuma smieklīgāka,
Ja Dievs Rezultātus rezumēs,
Cilvēku pieprasījuma nebūs!

Cilvēki nesaprot, ka saistīti!
Savstarpēji un ar Dievu!
Cik priekšā pateikumu bija no Dieva,
Laiks rezultātus apkopot!

Cilvēcei miljons gadu!
Rases bez pēdām pazuda!
Debesis no viņiem atbildes nesaņēma,
Bet cilvēki pat pēdas neatstāja!

Nav saprašanas, ka ķēde viena!
No Atoma uz Bezgalību!
Cilvēkiem tā neredzama,
Cilvēka dzīve - ekstremitāte!

Izrāde - Dieva nodoms!
Un Dievs izvēlas "aktierus"!
Ne visiem ceļš saprotams,
Iztur spēcīgie!

Kurš Dāvanu ciena - dzīve!
Tie, kuri neatkāpjas!
Viņi precīzi zin, kā dzīvot,
Rīkojas vienmēr pēc Ticības!

Dīvains jautājums: kas Dievs?
Dievs - ne cilvēks tas precīzi,
Dievs - tā enerģētiska straume,
Uz Viņa viss stingri turas!

Ar enerģiju Pasaule piepildīta!
Un ne tikai uz šīs Planētas!
Ļoti daudz spilgtu Spīdekļu,
Visā Baltajā Pasaulē!

Visus Spīdekļus vada Viņš!
Patstāvīgi Radošais!
Mūžības Konstruktors arī Viņš!
Lūk cilvēki nepatstāvīgi!

Tiesības dotas: radīt, kā Dievs!
Un, protams, vadīt Planētu!
Taču, cilvēks tā arī nespēja,
Tādēļ, ka Zināšanu par to nav!

Cilvēkam Zināšanas, kā dzīvot,
Ir gan Matērijā, gan Garā!
Caur Zināšanām saprasta dzīve,
Un Garā sabrukuma nav!

Ideja nododas caur Enerģiju,
Un cilvēki, un Dievs - informācija!
Bet ir Blīvais plāns - Matērija,
Eksperimentāla tā - akcija!

Atkārtoju, Dievs - tā Enerģija!
Un informācija arī!
Tā energoinformatīva taka,
Tās pārdalīšana iespējama!

Iesākumā - tas Tēls Scenārijā!
Pēc tam ar Enerģiju piepildīšana!
Pēc tam saprašanas materializācija,
Izteikta Smalkās Matērijas veidā!

Radītājs vada Visu!
Visi "pavedieni" vienās rokās!
Energoapmaiņa starp visiem pēc tam,
Tā izkārtojas dzīve bez mokām!

Radītājs mūžīgs, kā arī Viņa lauks!
Enerģija - tā Mūžība!
Vadības plūsmas  - tā Griba,
No Atoma līdz Bezgalībai!

Radītājs un nekā vairāk nav!
Tas Viņš - Visuma Centrs!
Augstākajā Saprātā - VISS!
Tādēļ tā pārbaudīts viss!

Cilvēks domā, ka visu var!
Mūžībā kārtība stingra!
Radīšana vienmēr iespējama,
Taču, tā, kā plūsma iet!

Telpa plūsmām apvīta,
Viss Tur dalās uz astoņi!
Viss pēc Līdzības, ne no griestiem!
Nesaprotošais, Rudenī aiziet!

Augstākais Saprāts nosaka ceļu!
Taču, izvēle cilvēka!
Cilvēkiem galvenais saprast Būtību!
Kā Dievs Pasauli vada!

Āmen.
Tēvs Absolūts
08.11.18.

08.11.18.Quatrain “About God”
 

The question is about God!
There is no funnier question,
If God fails results,
There will be no demand of people!

People don’t understand that in a bundle!
Between themselves and with God!
How many clues were there from God,
It’s time to sum up results!

Humanity is millions years old!
Races disappeared without a trace!
Heaven didn’t receive an answer from them,
But people didn’t leave even a trace!

There is no understanding that is one chain!
From Atom to Infinity!
It’s not visible to people,
Human life- is a limb!

The performance- is God’s providence!
And God chooses “actors”!
Not everyone understands the road,
Withstand experienced!

Who appreciate the Gift- is life!
Those who don’t retreat!
They knows exactly, how to live,
Acts always by Faith!

Strange question: who is God?
God- is not human for sure,
God- is the flow of energy,
Everything keeps firmly on Him!

The World is filled with energy!
And not only on this Planet!
A lot of bright Luminaries,
In the whole of White World!

He is leading all the luminaries!
Constantly Creation!
The designer of Eternity is also He!
Here people are not independent!

The right is given: to create like God!
And of course to rule the Planet!
But, human could not like this,
Because, there is no Knowledge about it!

Knowledge for human, how to live,
There are both in the Matter and in the Spirit!
Life is clear through Knowledge,
And there is no ruin in the Spirit!

The Idea is transmitted through Energy,
And people and God- information!
But there is Dense plan- Matter,
It is experimental- action!

I repeat God- is Energy!
And the information too!
This is energy information path,
Redistribution of this is possible!

First- is the Image in the Scenario!
Then filling with Energy!
Then the understanding of materialization,
Expressed as Subtle Matter!

The Creator governs All!
All the “Threads” in the same hands!
After then energy exchange between all them,
So life is built without torment!

The Creator is eternal as also His field!
Energy- is Eternity!
Flows of control- is Will,
Fro Atom till Infinity!

Creator and nothing more!
This is He- the Center of the Universe!
In the Highest Mind- EVERYTHING!
Therefore, everything is tested!

Human thinks, that everything is possible!
In Eternity is strict order!
Creation is always possible,
But, it goes as flow!

The Space is shrouded in streams,
Everything is divided into eight there!
Everything by Similarity, not from the ceiling!
Not understanding one leaves in Autumn!

The Highest Mind determines the way!
But the choice is by human!
The main thing for people to understand the Essence!
How God rules the World!

Amen
Father Absolute
08.11.18.

Avots: http://www.otkroveniya.eu/poems/08.11.18.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.11.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /08.11.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /08.11.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 08.11.2018.

Skatījumu skaits: 17 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: