Galvenie » 2017 » Decembris » 8 » Vēsts: 08.12.17. Katrēns "Sarežģīti, bet izeja ir!" - *
23:40
Vēsts: 08.12.17. Katrēns "Sarežģīti, bet izeja ir!" - *

Vēsts: 08.12.17. Katrēns "Sarežģīti, bet izeja ir!" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(KD) "Uz Mūžiem!" / *(ОР) "На Веки!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_uz_muzu/2014-08-20-1184 , и находка: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page2 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=106 , и важно узнать: http://www.magnitiduha.info/archives/8635 / http://www.magnitiduha.info/archives/8637 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

08.12.17. Катрен "Сложно, но выход имеется!"………………..…Quatrain "It's difficult, but there is a way out"

Сколько всего ещё будет! .............. Cik gan visa kā vēl būs!...............How much more will be there!
Вам нельзя отвлекаться, ................Jūs nedrīkstat novērsties,………..You can't be distracted,
Родина вас не забудет, .................. .Dzimtene jūs neaizmirsīs,……….The homeland will not forget you,
Ответственности нельзя бояться! . Atbildības baidīties nevajag!.........Responsibility should not be afraid!

Вы же видите, что вокруг! ..............Jūs taču redzat, kas apkārt!............You see, what is around!
Кто-то стонет, а кто-то боится, .......Kāds vaid, bet kāds baidās,…….....Someone moans, but someone is afraid,
Заколдованный круг, .......................Apburtais loks,……………………….The enchanted circle,
Народ никак не проспится! ............Tauta izgulēties nekādi nevar!...........The nation don't get sleep!

Если долго так будет, ......................Ja tā ilgi būs,……………………..…...If this is case for a long time,
Если никто не проснётся, ...............Ja neviens nepamodīsies,…...……....If no one will wake up,
Мир Россию забудет, .......................Pasaule Krieviju aizmirsīs,…………..The World will forget Russia,
Мир в Мир не вернётся! ..................Miers Pasaulē neatgriezīsies!............Peace in the World will not return!

Люди живут не понимая, ................ Cilvēki dzīvo nesaprotot,……………..People live without understanding,
Что это последний акт, ................... Ka tas pēdējais akts,……………....…That this is the last act,
«Снеги» всё заметают, ...................."Sniegi", visu aizputina,………………"Snow" sweeps everything,
С Богом нарушен контакт! ...............Ar Dievu kontakts pārtraukts!.............Contact with God is broken!

Если нет понимания, ...................... Ja nav sapratnes,……………………...If there is no understanding,
Что толку ждать человечество? ..... Kāda jēga cilvēci gaidīt?.....................What the use of waiting for humanity?
Нет к России внимания, .................. Nav uzmanības Krievijai,………….….There is no attention to Russia,
Не будет для всех отечества! ..........Tēvzeme nebūs priekš visiem!...........It will be not for all the Fatherland!

Люди заняты войнами, .................... Ar kariem cilvēki aizņemti,……………People are engaged with wars,
Час от часу сложнее! ....................... Stundu no stundas sarežģītāk!...........Hour to hour more difficult!
Нет Мудрости за волнами, .............. Nav Gudrības aiz viļņiem,…………….No Wisdom behind the waves,
За океаном лидеры глупеют! .......... Aiz okenāna līderi muļķojas!...............Over oceans the leaders are stupid!

Мудрость - понимание Истины! ....... Gudrība - Patiesības sapratne!...........Wisdom- is understanding of Truth!
Мамона выветривает мозги! ............. Mamons smadzenes izvēdina!............Mammon wipes out the brain!
Объяснять нужно мотивы, ................ Motīvus paskaidrot vajag,………….….It's necessary to explain the motives,
Без Мудрости не видно ни зги! ......... Bez Gudrības tik tumšs, ka vai acī dur!..Without Wisdom can't see anything!

Глупость разбудит Планету, .............. Muļķība pamodinās Planētu,…………..Nonsense will wake up the Planet,
Раньше урочной даты, ........................Agrāk par noteikto datumu,……..……..Earlier of definite date,
Люди получат вендетту, ......................Cilvēki vendetu saņems,………...……..People will get a vendetta,
Не пригодятся солдаты! ......................Kareivji nenoderēs!...............................Don't need soldiers!

Агрессия добавит проблемы, ...........Agresija problēmas pievienos,………Aggression will add problems,
Агрессия имеет обратный знак, .......Agresijai zīme ir atgriezeniska,………Aggression has the opposite sign,
Нет решения - это дилемма, ............Nav lēmuma - tā dilēma,…………...…No solution- that is a dilemma,
Война - не предполагает контакт! ....Karš - kontaktu neparedz!...................War- doesn't involve contact!

Запад не хочет думать, .....................Rietumi negrib domāt,……………...…The West doesn't want to think,
Мудрость заменена мамоной, .........Gudrība ar mamonu nomainīta,………Wisdom is replaced by mammon,
Строить трудней, чем ломать, .........Uzcelt grūtāk, kā salauzt,…………...…Build is more difficult than breaking,
Нет для спасения иконы! ..................Ikonas priekš glābšanas nav!..............There is no icon for saving!

В этих условиях бойни, .................... Šādos asinspirts apstākļos,…………..In these conditions,
И на словах и на поле, ......................Kā vārdos, tā uz lauka,……………….And in the words and on the field,
Разгорается Третья война, ...............Iedegsies Trešais karš,………………..The Third war will rage.
Проявление властями воли! .............Varu gribas izpausme!........................Manifestation of will by the authorities!

Условия тяжёлые, но есть! ................ Astākļi smagi, taču ir!.........................Conditions are heavy, but there is!
Есть возможность изменить Мир! ......Ir iespēja Pasauli izmainīt!.................There is an opportunity to change the World!
Людям передайте Благую весть: .......Cilvēkiem Labo vēsti nododiet:………Tell people the Good news:
512 - для всех Мерило! .......................512 - priekš visiem Mēraukla!.............512- for all is Measure!

Программа предложена Богом! ..........Programma Dieva piedāvāta!...........The Program is offered by God!
Окончательно расписаны роли, ..........Lomas galīgi izrakstītas,…………….Finalized roles,
Проявится и неверие в итоге, ..............Arī neticība izpaudīsies rezultātā,….There will appear also disbelief in the end,
Неприятно будет до боли! ....................Līdz sāpēm nepatīkami būs!............It will be unpleasant till pain!

Людей чести в России мало, ............... Goda cilvēkiem Krievijā maz,……....People has few Honor in Russia,
Всё заменено неверием, ...................... Viss neticībā izmainīts…………..….Everything is replaced by unbelief,
Странно, что с Империей стало, ......... Dīvaini, kas ar Impēriju notika,……..It's strange, what happened with Empire,
Вместо Веры - поверье! ....................... Ticības vietā - ticējums!....................Instead of Faith- there is a belief!

Поверье - это игры людей, ...................Ticējums - tās cilvēku spēles,………Belief- is a game of people!
Нет позиции в них и Веры, .................. Nav nostājas viņos un Ticības, ….....There is no position in them and Faith,
Каждому, конечно, видней, ...................Katram, protams, redzamāk,……......Everyone, of course, knows better,
Мудрость - это Любви мера! .................Gudrība - tas Mīlestības mērs!..........Wisdom- is measure of Love!

512 должны быть готовы, ..................... 512 gataviem jābūt,………………….512 should be ready,
Любовь концентрировать в точку,..........Mīlestību punktā koncentrēt,………..Love concentrated in a point,
Страну изменить, а потом, ................... Valsti izmainīt, bet pēc tam,………...Change the country, and then,
Мир сделать бессрочным! .................... Mieru beztermiņa padarīt!.................Make the peace permanent!

Кризис становится всё острей, ............. Krīze arvien asāka kļūst,……………The crisis is getting sharper,
Нет выхода из тупика, .............................Nav no strupceļa izejas,…………....There is no way out of impasse,
И думать приходится быстрей, ...............Un domāt nākas ātrāk,…………..…And you have to think faster,
На Сцене не бывать двойника! ...............Nebūt Uz Skatuves dubultnieka!.....There is no double on the Stage!

Бог изменит положение, ......................... Dievs stāvokli izmainīs,……………God will change the situation,
Ожидает вашу готовность, .......................Jūsu gatavību gaida,………………Waiting for your readiness,
Народ придёт в движение, ...................... Tauta kustībā nonāks,……………..The nation will get in movement,
Нужна ваша активность! ..........................Jūsu aktivitāte nepieciešama!.........Need your activity!

В хоре «мёда - вы ложка дёгтя»! ............Korī "Medus - jūs darvas karote"!......In choir "Honey- you are a spoon in the ointment"!
Мёд с горчинкой лучше сладкого, ...........Medus ar sinepīti par saldo labāks,...Honey with bitter taste is better than sweet,
От мамоны никто не отрёкся,...................No mamona neviens neatteicās,……From mammon no one denied,
Человек на мамону падкий! .....................Uz mamonu cilvēks kārs!...................A human is an avid mammon!

Всё сложно, но выход имеется, ...............Viss sarežģīti, bet izeja ir,……………Everything is complicated, but there is a way out,
Разбудить нужно Россию, .........................Krieviju pamodināt vajag,……………Need to wake up Russia,
Человечество на Неё надеется, ..............Cilvēce uz Viņu cer,………………,,…Humanity hopes on Her,
Понимает Она - Мессия! ..........................Saprot ka Viņa - Mesija!.....................Understands that She- is Messiah!

Аминь. ....................................................... Āmen…………………………………...Amen
Отец Абсолют. ...........................................Tēvs Absolūts………………………….Father Absolute
08.12.17 ..................................................... 08.12.17………………………………..08.12.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.12.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 16.12.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.12.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /08.12.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /08.12.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 08.12.2017., papildināts angļu valodā 16.12.2017.

Skatījumu skaits: 253 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: