Galvenie » 2018 » Decembris » 8 » Vēsts: 08.12.18.Katrēns "Daudzveidība nav traucējums"
22:38
Vēsts: 08.12.18.Katrēns "Daudzveidība nav traucējums"

08.12.18 Катрен “Разнообразие не помеха”

Разнообразие – не помеха!
Главное – Единая Цель!
Люди собираются не для потехи,
А чтобы восстановить эволюции цепь!

Из частиц собирается Целое!
Лучше – восьмиугольная грань!
Но, искать восемь бесцельно,
При разнообразии даже странно!

В Природе – огромное разнообразие!
Есть счёт, есть число Фибоначчи,
Люди живут в Европе и в Азии,
Но, каждый желает удачи!

Все люди разные и их Судьбы тоже!
Не усадить всех за один стол!
Но, единственное в Духе возможно,
Если увидеть ветки и единый ствол!

Ствол единый, значит, все пригодятся!
Главное, что все видят «Одно»!
Ради Целого они будут стараться,
Без всех предварительных – «Но»!

Союз продержался недолго!
Но, пример оказался ценным!
Нужна Идея для всех и только,
Такой путь окажется верным!

Идея, пусть трудная, но, сближает!
Люди мечтают Творить!
Быт сложный время у всех забирает,
Только натягивает жизни нить!

Всё – складывается из частиц!
Есть гранёные и негранёные камни!
Никто не готовит блиц,
Спешка – это вторые «грабли»!

Нужна Мудрость и в делах тоже!
Каждый проживает в себе Идею!
Синтез разнообразия возможен,
Пусть не сейчас – позднее!

Люди долго идут к Единству!
Заставлять нельзя никого!
Если в Сознаниях людей – пиршество,
Они в Единении пойдут далеко!

Каждый хочет Творить Историю!
Сопричастность – Великая сила!
Забывается разнообразие категорий,
Одна Идея всех – сблизила!

Медленно вы шли к решению!
Единение – этап Преображения!
Если сложилось Единое мнение,
На Небе найдёте Вы отражение!

Себе доказали, что можете!
Собой сформировать свою Сферу!
Учёные долго гадали, что можно,
Даже назвали Её – Ноосферой!

Теория расходилась с Практикой!
Так было много тысячелетий!
Сегодня вы поменяли тактику,
Люди поняли, что есть долголетие!

Ключ к успеху теперь «в кармане»!
Нельзя отходить от Цели!
Всё честно и нет никакого обмана,
Для людей в Духе не бывает мели!

Нет давно никакого просвета!
Тьма сделала жизнь – никчёмной!
Одна, но Единая Цель – уже Победа!
Если люди поверят – Успех огромный!

«Проба пера» сейчас у России!
Точнее, только у Её части!
Пора вспомнить Ей свою Миссию,
И место указать власти!

Равенство и Свобода – Идея Бога!
Это эволюция частиц Целого!
Уже видны положительные Итоги,
Россия меняет свой цвет на Белый!

Аминь.
Отец Абсолют
08.12.18

Vēsts: 08.12.18. Katrēns "Daudzveidība nav traucējums"

Daudzveidība nav šķērslis!
Galvenais - Viens Mērķis!
Cilvēki sapulcējas ne priekš joka,
Bet lai evolūcijas ķēdi atjaunotu!

No daļām Veselums saliekas!
Labāk - astoņstūru šķautne!
Taču, meklēt astoņi bezmērķīgi,
Pie daudzveidības pat dīvaini!

Dabā - milzīga daudzveidība!
Ir skaits, ir Fibonači cipars,
Cilvēki dzīvo Eiropā un Āzijā,
Taču, katrs vēlas veiksmi!

Cilvēki visi dažādi un viņu Likteņi arī!
Nenosēdināt visus pie viena galda!
Taču, Garā vienīgais iespējams,
Ja ieraudzīt zarus un stumbru vienu! 

Viens stumbrs, tātad, visi noderēs!
Galvenais, ka visi redz "Viens"!
Veseluma dēļ viņi centīsies,
Bez visiem iepriekšējiem - "Bet"!

Savienība noturējās neilgi!
Taču, pieredze izrādījās vērtīga!
Ideja priekš visiem vajadzīga un tikai,
Tāds ceļš izrādīsies drošs!

Ideja, lai grūta, bet, tuvina!
Cilvēki sapņo Radīt!
Sarežģīta sadzīve visiem laiku atņem,
Tikai dzīves valdziņu savelk!

Viss - no daļām sakārtojas!
Ir slīpēti un neslīpēti akmeņi!
Neviens negatavo zibenīgi,
Steiga - tie otri "grābekļi"!

Gudrība vajadzīga darbos arī!
Katrs sevī Ideju izdzīvo!
Daudzveidības sintēze iespējama,
Lai arī ne tagad - vēlāk!

Cilvēki ilgi iet uz Vienotību!
Piespiest nedrīkst nevienu!
Ja cilvēku Apziņās - mielasts,
Viņi Vienošanā tālu ies!

Katrs grib Vēsturi Radīt!
Līdzdalība - Liels spēks!
Aizmirstas kategoriju daudzveidība,
Viena Ideja visus - satuvināja!

Lēnām jūs pie lēmuma gājāt!
Vienošana - Pārveidošanas etaps!
Ja viedoklis izveidojās Vienots,
Debesīs jūs atspoguļojumu atradīsiet!

Sev pierādījāt, ka varat!
Savu Sfēru ar sevi noformēt!
Zinātnieki ilgi minēja, ko var,
Pat nosauca To - Noosfēra!

Teorija ar Praksi nesaskanēja!
Tā bija daudzas tūkstošgades!
Šodien jūs taktiku izmainījāt,
Cilvēki saprata, ka ir ilggadība!

Panākumu atslēga tagad "kabatā"!
No Mērķa atkāpties nedrīkst!
Viss godīgi un nav apmāna nekāda,
Priekš cilvēkiem Garā sēkļi nemēdz būt!

Sen nekāda cerību stara nav!
Tumsa dzīvi padarīja - nevajadzīgu!
Viens, bet Vienīgais Mērķis - Uzvara jau!
Ja cilvēki noticēs - Panākums milzīgs!

"Spalvas prove" tagad Krievijai!
Precīzāk, tikai daļai no Viņas!
Viņai laiks savu Misiju atcerēties,
Un vietu varai norādīt!

Vienlīdzība un Brīvība - Dieva Ideja!
Tā Veseluma daļu evolūcija!
Jau redzami pozitīvi Rezultāti,
Krievija savu krāsu maina uz Baltu!

Āmen.
Tēvs Absolūts
08.12.18.

08.12.18.Quatrain “Variety is not a hindrance”

Variety is not an obstacle!
The main thing- is One Target!
People are gathering not for funny,
But to restore the chain of evolution!

From particles become Whole!
Better- the octagonal face!
But look for eight is aimlessly,
With a variety even strange!

In Nature- a huge variety!
There is an account, there is a Fibonacci numbers,
People live in Europe and in Asia,
But everyone wish good luck!

All people are different and their Fate too!
Don’t sit everyone at the same table!
But the only thing is possible in the Spirit,
If you see the branches and one trunk!

One trunk, then all will come in handy!
The main thing that everyone sees “One”!
For the sake of the Whole they will try,
Without all the preliminaries- “But”!

Union didn’t last long!
But, the example turned out to be valuable!
Need an Idea for everyone and only,
This road will be the right one!

The Idea, albeit difficult, but brings together!
People dream to Create!
Difficult life take time to everyone,
Only stretches the thread of life!

Everything- is made from particles!
There are faceted and uncut stones!
Nobody prepares the blitz,
Hurry- this is the second “rake”!

Wisdom is needed in business too!
Everyone lives an Idea in himself!
Synthesis of diversity is possible,
Let no now- later!

People go long to Unity!
You can’t force anyone!
If in the Mind of people- is a feast,
They will go far in Unity!

Everyone want to create a History!
Involvement- is Great power!
Forget the variety of the categories,
One idea all- brought together!

Slowly you walked to decision!
Unity- is stage of Transfiguration!
If opinion became United,
You will find a reflection in Heaven!

Proved to yourself that you can!
To form your own Sphere!
Scientists have long wondered that could be,
They even called it- Noosphere!

Theory with Practice didn’t match up!
So there have been for many centuries!
Today you changed tactic,
People understood that there is longevity!

The key of success is now in the “pocket”!
Can’t move away from the Target!
Everything is fair and there is no deception,
For people there is no ground in the Spirit!

There has long been no clearance!
Darkness made life- worthless!
One, but Only Target- already Victory!
If human will believe- Great success!

“First attempt” is now in Russia!
More precisely, only part of Her!
It’s time to remember her Mission,
And to indicate place for power!

Equality and Freedom- Idea of God!
This is evolution of the particles of Whole!
Positive results are already visible,
Russia changes her color on White!

Amen
Father Absolute
08.12.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/08.12.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota Vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /08.12.2018.
nosūtīts Stariņam:  https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /08.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /08.12.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 08.12. 2018.

Skatījumu skaits: 148 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: