Galvenie » 2019 » Janvāris » 9 » Vēsts: 09.01.19. Katrēns "Izlaiduma eksāmeni"
23:40
Vēsts: 09.01.19. Katrēns "Izlaiduma eksāmeni"

09.01.19. Катрен “Выпускные экзамены”

Людям трудно жить без Любви,
Ещё труднее – без цели!
Это к клеткам идёт по крови,
Но, Гармонии достичь не сумели!

Высокая игра голограмм,
Это – внешнее целеполагание,
Есть и внутренняя Программа,
Но, здесь конфликты и разногласия!

Ученики в разных классах,
Но, есть Единая для Школы цель,
Снять внутренние разногласия,
Прекратить внутреннюю карусель!

Карусель мнений и представлений!
Планета – Школа и полигон!
Не забудьте: вы себя проявление!
И Школа Знаний – не аттракцион!

Сегодня Выпускные экзамены!
Для тех, кто к ответу готов!
Не пройдут от политики мены,
На них много от обмана оков!

Игра зашла далеко очень!
Группа людей руководит Планетой!
На Планете из-за них – осень!
На Планете развернулась вендетта!

Забыты Каноны и Правила!
Забыта структура и Мироздания,
Мамона людей к концу привела,
Нет этим ученикам оправдания!

Все голограммы легко убрать,
Сами ученики остаются в Небе,
Если по Правилам не смогли играть,
Руководители голограмм уходят в небыль!

На Небе другие Правила!
Голограммам не дано это понять,
Казалось, что Школа сблизила,
Но, по-своему часть стала играть!

По-своему, значит, без Бога!
Вне Программы Создателя,
Печальные у таких учеников итоги,
Лишаются Права быть основателем!

Основателем – Нового человечества!
Перемещения на Планету,
Планете необходимо Одно Отечество,
Это – обратная сторона “монеты”!

Теперь за вами – решение!
Создатель сказал вам Правду!
Вы в Школе уже не одно столетие,
Пора определиться со своим “Завтра”!

Часть учеников – уже проходят!
Есть те, кто из Школы уйдёт,
Судьба некоторых Меня заботит,
Кто-то остаётся на “второй год”!

Начинали очень давно “вместе”!
Много прошло проявлений,
Мне казалось, что Школа – место,
Где в каждом Бога явление!

Голограммы вышли из-под контроля!
Ушли в компьютерную игру,
Вы же не проявили Волю,
Не остановили голограмм кутерьму!

Теперь поздно тормозить события!
Планета уже меняет мерность!
Это Право было с трудом добыто,
Планета поменяет и свои размеры!

Останется островком – лишь Русь!
Или лучшие ученики Школы,
Не исчезнет никуда Её грусть,
Зря потеряны люди и годы!

В Новой мерности, Русь тоже – Новая!
Ученики и Учителя соберут Вече!
Планета станет, как и Русь – Святая!
На Школьной сцене зажгутся Свечи!

Аминь.
Отец Абсолют
09.01.19

 

Vēsts: 09.01.19. Katrēns "Izlaiduma eksāmeni"

Cilvēkiem grūti bez Mīlestības dzīvot, 
Vēl grūtāk - bez mērķa!
Tas uz šūnām iet pa asinīm,
Bet, sasniegt Harmoniju nemācējāt!

Hologrammu augstā spēle,
Tas - ārējais mērķnodoms,
Ir arī iekšējā Programma,
Taču, šeit konflikti un domstarpības!

Skolnieki dažādās klasēs,
Bet, Skolai mērķis ir Viens,
Noņemt iekšējās domstarpības,
Pārtraukt iekšējo karuseli!

Viedokļu un priekšstatu karuselis!
Planēta - Skola un poligons!
Neaizmirstiet: jūs izpausme sev!
Un Zināšanu Skola - ne atrakcions!

Šodien Izlaiduma eksāmeni!
Priekš tiem, kuri atbildei gatavi!
Maiņas no politikas nenotiks,
Uz tām daudz apmāna važu!

Spēla aizgāja tālu ļoti!
Cilvēku grupa Planētu vada! 
Uz Planētas dēļ viņiem - reudens!
Uz Planētas vendeta attīstījās!

Aizmirsti Kanoni un Noteikumi!
Aizmirsta struktūra un Pasaulsēka,
Mamons cilvēkus pie gala noveda,
Nav šiem skolniekiem attaisnojuma!

Visas hologrammas viegli novākt,
Paši skolnieki Debesīs paliek,
Ja pēc noteikumiem nemācēja spēlēt,
Hologrammu vadītāji aiziet nebūtībā!

Debesīs citi Noteikumi!
Hologrammai to saprast nav dots,
Šķita, ka Skola satuvināja,
Taču, daļa pa savam sāka spēlēt!

Pa savam, tātad, bez Dieva!
Visas Programmas Radītāja,
Tādiem skolniekiem bēdīgi rezultāti,
Liegtas Tiesības pamatlicējiem būt!

Pamatlicēji - Jaunās cilvēces!
Parvietošanai uz Planētu,
Planētai Viena Tēvzeme nepieciešama,
Tā - "monētas" otra puse!

Tagad jūsu - lēmums!
Radītājs jums Patiesību teica!
Jūs Skolā jau ne vienu simtgadi,
Laiks tikt skaidrībā ar "Rītdienu" savu! 

Daļa skolnieku - jau iziet!
Ir tie, kuri no Skolas aizies,
Dažu Liktenis Man rūp,
Kāds paliek uz "otro gadu"!

Sākām ļoti sen "kopā"!
Daudz izpausmju pagāja,
Man šķita, ka Skola - vieta,
Kur katrā Dieva parādība!

Hologrammas izgāja no kontroles!
Aizgāja datoru spēlē,
Jūs taču Gribu neizrādījāt,
Neapturējāt hologrammu kņadu!

Tagad par vēlu bremzēt notikumus!
Planēta jau dimensiju maina!
Šīs Tiesības bija ar grūtībām panāktas,
Planēta arī savus izmērus izmainīs! 

Paliks saliņa - tikai Krievzeme!
Vai labākie Skolas skolnieki,
Nekur neizzudīs Viņas skumjas,
Velti zaudēti cilvēki un gadi!

Jaunajā dimensijā, Krievzeme arī - Jauna!
Skolnieki un Skolotāji sapulcēs Veči/Dievkopību!
Planēta kļūs, kā arī Krievzeme - Svētā!
Uz Skolas skatuves Sveces aizdegs!

Āmen
Tēvs Absolūts
09.01.19.
 

09.01.19.Quatrain “Final exams”

It’s hard for people to live without Love,
Even harder- without target!
It goes to the cells through blood,
But Harmony failed to reach!

High game of holograms,
This- is an external target intent,
There is also internal Program,
But, here are conflicts and disagreements!

Pupils in different classes,
But, School has One target,
To remove internal differences,
Stop the inner carousel!

Carousel of opinions and views!
The Planet- is School and polygon!
Don’t forget: you are a manifestation of yourself!
And the School of Knowledge- is not attraction!

Today is the final exam!
For those, who are ready for answer!
There will be no changes from politics,
They have a lot of cheating shackles!

The game has gone very far!
A group of people leads the Planet!
On the Planet because of them- autumn!
Vendetta developed on the Planet!

Forgotten Canons and Rules!
The structure and the Universe are forgotten,
Mammon lead people to the end,
There is no excuse for these students!

All holograms are easy to remove,
The students by themselves remain in Heaven,
If they couldn’t to play by rules,
Managers of holograms go to non-profit!

There are other Rules in Heaven!
Hologram don’t understand this,
It seemed that the School brought together,
But, part of them began to play in own way!

In own way, it’s mean, without God!
All are Creator Programs,
The sad result of such students,
Denied Rights to be founders!

Founders- of New humanity!
For the move on the Planet,
Planet needs One Fatherland,
This- is revers side of the “coin”!

Now your- decision!
The Creator told you the Truth!
You are in School already more then one century,
It’s time to decide your “Tomorrow”!

Some students- are already passing!
There are those, who leave School,
For the Fate of some I care about,
Someone stays for the “second year”!

We started long ago “together”!
Many manifestations passed,
It seemed to me that School- is place,
Where is the phenomenon of God in everyone!

Holograms went out from control!
Gone to the computer game,
You didn’t show Will,
Didn’t stop the mess of holograms!

Now it’s too late to slow down the events!
The Planet is already changing the dimension!
These Rights were hard won,
The Planet will change also her size!

Will remain an island- only Russia!
Or the best students of the School,
Her sorrow will not disappear anywhere,
In vain people and years are lost!

In the New dimension, Russia also- is New!
Students and Teachers will gather Veche!
The Planet will become, as also Russia- Holy!
Candles will lit on the scene of School!

Amen
Father Absolute
09.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.01.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.01.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /09.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 09.01.2019.

Skatījumu skaits: 13 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: