Galvenie » 2019 » Februāris » 9 » Vēsts: 09.02.19. Katrēns "Vakar bija Zinātnes Diena"
21:54
Vēsts: 09.02.19. Katrēns "Vakar bija Zinātnes Diena"

09.02.19. Катрен “Вчера был День Науки”

Учёные, конечно, каста!
И люди, и Бог – ожидают многого!
Настоящих, учёных – масса!
Но, печальные в Мире итоги!

Учёные, как учителя, для людей!
За ними, априори, стоит Истина!
Но, сколько в Науке путей,
А, Истины так и не видно в тине!

Учёные – это люди с образованием!
Пороки людские – есть тоже!
Есть учёные – одно название,
Но, верится в их возможности!

Отношение к ним людей – почитание!
Нестандартное у учёных мышление,
Не объяснить страны отставание,
Только отсутствием достижений!

Учёных не оторвать от страны!
Идея страны – Идея для всех!
Но, если нет интереса к своей стороне,
Не приходит тогда успех!

Страна вассал – Наука страны тоже!
Страна впереди – Наука быстрей!
У России прогресс возможен,
Но, учёные разбегаться стали смелей!

Страна – раб: забудьте о Славе!
Между науками стран – соревнование!
Если невежество страной правит,
В этом отставание науки – обоснование!

Нет Российской теперь стратегии,
Нет для науки нужды стараться!
Это для Державы – трагедия,
Трудно стране продержаться!

Похоронят науку – похоронят страну!
Вместо исследований – потребление!
Нет идеологии: наука уходит на сторону,
Стране теперь не до изобретений!

Реформами не поднять Науку!
Наука – это свободное творчество,
Наука у власти вызывает скуку!
Осталось от Науки лишь членство!

Союз всегда собирал Учёных!
Действительно, была – Каста!
Тогда, Союз был впереди многих!
Догнать страну было не просто!

Но, если у руля – есть неучи,
Что ждать от Науки в целом?
Богом уже поставлены стране свечи,
И Науки не видно на Свете Белом!

Не оторвать Науку от своей стороны!
Наука – прогрессивные представления!
Нет будущего у той страны,
Если не страна, а только видение!

Россия осталась пока на карте!
Бизнесом разделена по направлениям!
Наука Руси сидит за чужой партой,
Как прошлого Величия – проявление!

Трудно не согласиться с этим!
Наука – основа любой страны!
Учёные теперь за границу метят,
На службу другой стороне!

Если Наука не служит Родине,
Значит, служит она врагу!
Сегодня, для власти – Она не угодна,
Страх, что может устроить драку!

Наука – опасна для власти!
Имеет собственное представление!
Власти боятся от Науки пакость,
Забывают, что Наука страны спасение!

Аминь.
Отец Абсолют
09.02.19

 

Vēsts: 09.02.19. Katrēns "Vakar bija Zinātnes Diena"

Zinātnieki, protams, kasta!
Gan cilvēki, gan Dievs - gaida daudz!
Tagadējo, zinātnieku - masa!
Bet, Pasaulē rezultāti bēdīgi!

Zinātnieki, kā skolotāji, priekš cilvēkiem!
Aiz viņiem, apriori, stāv Patiesība!
Taču, cik ceļu Zinātnē,
Bet, Patiesība tā arī glemos neredzama!

Zinātnieki - tie cilvēki ar izglītību!
Cilvēciskie trūkumi - arī ir!
Ir zinātnieki - nosaukums viens,
Taču, iespējām viņu gribas ticēt!

Cilvēku attieksme pret viņiem - cieņa!
Zinātniekiem domāšana nestandarta,
Neizskaidrot valsts atpalicību,
Tikai ar sasniegumu trūkumu!  

Zinātniekus no valsts neatraut!
Valsts ideja - Ideja priekš visiem!
Bet, ja intereses nav par savu pusi,
Neatnāks veiksme tad!

Valsts vasalis - Zinātne valsts arī!
Valsts priekšā - Zinātne ātrāk!
Krievijai progress iespējams,
Taču, zinātnieki sāka izklīst drosmīgāk!

Valsts - vergs: par Slavu aizmirstiet!
Starp valstu zinātnēm - sacensība!
Ja analfabētisms valsti pārvalda,
Tur zinātnes atpalicībai - pamatojums!

Nav tagad Krievijas stratēģijas,
Nav priekš zinātnes censties nepieciešams!
Tā priekš Lielvalsts - traģēdija,
Grūti valstij noturēties!

Apglabās zinātni - apglabās valsti!
Pētījumu vietā - patērēšana!
Nav ideoloģijas: zinātne aiziet malā,
Valstij tagad ne līdz izgudrojumiem!

Ar feformām Zinātni nepacelt!
Zinātne - tā brīva jaunrade,
Zinātne varai izraisa garlaicību!
Tikai piederība no Zinātnes palika!

Savienība vienmēr Zinātniekus pulcēja!
Tiešām, bija - Kasta!
Toreiz, Savienība bija priekšā daudziem!
Panākt valsti bija ne vienkārši!

Taču, ja pie stūres - ir neprašas,
Ko gaidīt no Zinātnes kopumā?
Valstī jau Dieva izliktas sveces,
Un Zinātne Baltā Pasaulē redzama nav!

Neatraut Zinātni no savas puses!
Zinātne -priekštati progresīvi!
Nav nākotnes valstij,
Ja ne valsts, bet tikai vīzija!

Pagaidām Krievija palika uz kartes!
Biznesa izdalīta pa virzieniem!
Krievzemes zinātne sēž svešā solā,
Kā pagātnes Diženuma - izpaudums!

Grūti tam nepiekrist!
Zinātne - jebkuras valsts pamats!
Zinātnieki tagad aiz robežas iezīmē,
Citas puses dienestā!

Ja Zinātne nekalpo Dzimtenei,
Tātad, tā kalpo ienaidniekam!
Šodien, prieš varas - Tā nevēlama,
Bailes, ka kautiņu sarīkot var! 

Zinātne - bīstama varai!
Personīgais priekšstats ir!
Vara baidās no Zinātnes nekrietnības,
Aizmirstot, ka Zinātne valsts glābšana!

Āmen.
Tēvs Absolūts
09.02.19.

09.02.19.Quatrain “Yesterday was the Day of Science”

Scientists, of course, caste!
Both people and God- are expecting a lot!
Current scientists- are mass!
But there are sad results in the World!

Scientists, as teachers, for people!
Behind them, a priori, is Truth!
But, how many ways in the Science,
But, Truth is not seen too in the mud!

Scientists- are people with education!
Human vices- there are too!
There are scientists- one name,
But, want to believe in their capabilities!

The attitude of people toward them- is reverence!
Scientists has non-standard thinking,
Don’t explain the country backlog,
Only lack of achievement!

Scientists don’t tear of the country!
Idea of the country- is Idea for all!
But, if there is no interest of their side,
Then success will not come!

Country vassal- Science of the country too!
Ahead of country- Science is faster!
Progress for Russia is possible,
But, scientists have become bolder to scatter!

The country- slave: forget Glory!
Between the sciences of countries- competition!
If ignorance rules the country,
This is the backlog of science- the rationale!

No strategy of Russia now,
No need to try for science!
This is for the State- a tragedy,
It’s difficult for the country to hold out!

Will bury science- will bury the country!
Instead of research- consumption!
No ideology: science goes to a side,
The country is no longer up to inventions!

Reforms don’t rise Science!
Science- is free creativity,
Science causes boredom for power!
Only membership left from Science!

The Union has always collected the Scientists!
Indeed, there was- Caste!
Then, the Union was ahead of many!
Catching up the country was not easy!

But, is at the helm- are ignorant,
What to expect from Science in general?
God already set the candles in country,
And Science is not visible in the White World!

Don’t tear Science from your side!
Science- progressive views!
There is no future for that country,
If not a country, but only vision!

Russia still remain on the map!
Divided by business into directions!
Science of Russia is sitting at someone’s else desk,
As the Greatness of the past- manifestation!

It’s hard not to agree with this!
Science- is the basis of any country!
Scientists are now marking borders,
At the service of the other side!

If Science doesn’t serve to the Motherland,
So, it serve to the enemy!
Today for power- It’s not pleasing,
Fear, that the fight can be organized!

Science is dangerous for the authorities!
There is own Idea!
The authorities are afraid of Science dirty
They forget, that Science is salvation of the country!

Amen
Father Absolute
09.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /09.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 09.02.2019.

Skatījumu skaits: 68 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: